Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 2 april 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 19 februari jl. verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad met als kop “Catastrofe voor grutto in Lopikerwaard: windmolens en helikopteroefeningen verstoren het broeden”. Kern van het artikel is het verwijt van de weidevogelvereniging Lopik dat provincie en Defensie onvoldoende rekening houden met het weidevogelgebied bij plannen voor windturbines respectievelijk laagvliegen met helikopters. Over dit artikel heeft de PvdA-fractie artikel 47 vragen gesteld. In dit B-stuk wordt GS gevraagd om een besluit te nemen over de beantwoording van de vragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Boer-Leijsma van PvdA betreffende het krantenartikel “laagvliegen uit den boze tijdens broedseizoen” vast te stellen en te verzenden.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld over fossielvrije reclame. Hiervoor is een beantwoording opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Matser van GroenLinks betreffende fossielvrije reclame vast te stellen en te verzenden.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Provincie Utrecht heeft als doel om het aandeel ‘plantaardig’ in de eigen provinciale catering te verhogen. Het eerder gestelde doel zal dit jaar echter niet worden gehaald. Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Hart en Van Elteren hierover schriftelijke vragen gesteld. Zij vragen of en welke stappen er gezet kunnen worden om deze doelen dit lopende jaar nog wel te halen. Gedeputeerde Staten is van mening dat er afgelopen jaar grote stappen zijn gezet in het verbeteren van het aanbod van de cateraar. Zo zijn de aangeboden lunches bij de vergaderzalen standaard vegetarisch, zijn er meer goede acties opgezet (zoals de tasjes van Instock Market) en is de samenwerking intern tussen de teams Voedselagenda en facilitair verdiept. Dit neemt niet weg dat er nog stappen gezet moeten worden om een verschuiving te laten plaatsvinden in de verhouding plantaardig en dierlijk aanbod in de eigen catering en het bedrijfsrestaurant. Hierbij zijn gezonde voeding, maar ook draagvlak belangrijke uitgangspunten. Gedeputeerde Staten zeggen bij de beantwoording van de vragen dan ook toe om dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen bij de huidige cateraar. Verder zal de provincie de komende maanden bekijken naar welke verhouding er zal worden toegewerkt als het gaat om plantaardig en dierlijk eiwit in de eigen catering. Dit is onderdeel van de nieuwe aanbesteding voor het cateringcontract dat dit jaar wordt voorbereid en in 2025 ingaat.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Hart en Van Elteren (beide van de fractie GroenLinks), betreffende ‘plantaardige opties’, vast te stellen en te verzenden.

 4. 06

  Essentie/ samenvatting:
  Op 07-03-2024 heeft er wederom een dodelijk ongeval plaatsgevonden op de N224 in Renswoude. Ook in eerdere jaren vonden meerdere verkeersongevallen plaats op de N224, waarvan enkele met dodelijke afloop. De Boeren Burger Beweging fractie maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de N224 en vraagt naar een beoordeling van de verkeersveiligheid en de acties die de provincie gaat ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en op welke termijn. De provincie concludeert dat de verkeersveiligheid op de N224 niet afwijkt van andere provinciale wegen met vergelijkbare verkeersintensiteiten. Op enkele locaties waar uitwisseling met ander verkeer plaatsvindt, ziet de provincie clusteringen van ongevallen. De eerste verkeersveiligheidsverbeteringen nemen we mee in het Groot onderhoud dat in 2026/2027 start aan delen van de N224. Voor specifiek de verkeersveiligheid op de N224 in Renswoude start de provincie eind dit jaar een studie op naar verbeteringen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid K. van Vuuren van de Boeren Burger Beweging betreffende de verkeersveiligheid van de N224 vast te stellen en te verzenden.

 5. 07

  Essentie/ samenvatting:
  Verschillende bezwaarmakers hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 september 2023 waarbij wijziging van de ontheffing is verleend op basis van de Wet natuurbescherming voor: (i) het wijzigen van de uitzetlocatie van dassen van Laarschenberg Rhenen naar Landgoed Twickel of een andere geschikte uitzetlocatie in overleg met het gevoegd gezag, (ii) het vervangen van een plan van aanpak en (iii) het intrekken van een voorschrift.


  De Awb-adviescommissie heeft op 6 maart 2024 advies uitgebracht over de ingediende bezwaren en adviseert de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en voor de motivering van de beslissing op de bezwaren, met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, te verwijzen naar het advies van de commissie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De bezwaren van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
  1. conform het advies van de Awb-commissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 1 september 2023, documentnummer D-PU-2023-00013861, in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer D-PU-2024-00006076, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-commissie d.d. 6 maart 2024, nummer BZW.23.055.001.


  De bezwaren van de heer C. Scheurkogel.
  1. conform het advies van de Awb-commissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 1 september 2023, documentnummer D-PU-2023-00013861, in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer D-PU-2024-00005920, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 6 maart 2024, nummer BZW.23.055.002.


  De bezwaren van Stichting Ontwikkeling en Behoud Erfgoed Soest-Soesterberg.
  1. conform het advies van de Awb-commissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 1 september 2023, documentnummer D-PU-2023-00013861, in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer D-PU-2024-00006077, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de commissie d.d. 6 maart 2024, nummer BZW.23.055.003.

 6. 08

  Essentie/samenvatting:
  Op 2 juni 2021 hebben Provinciale Staten (PS) de Beleidsvisie Circulaire samenleving 2050 vastgesteld en op 24 mei 2022 heeft het college aan PS de Uitvoeringsagenda Circulaire samenleving2021-2023, actualisatie 2022 toegezonden.
  In deze Statenperiode wordt de inzet op de Circulaire samenleving geïntensiveerd. Nog dit jaar zal een Middellange Termijnstrategie Circulaire samenleving 2025-2035 aan PS ter besluitvorming worden voorgelegd en zal een Uitvoeringsagenda Circulaire samenleving 2025-2027 worden gepresenteerd waarbij Gedeputeerde Staten (GS) voortbouwen op het reeds ingezette beleid.
  Daaraan voorafgaand wordt met een Statenbrief en bijlagen de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Circulaire samenleving 2021-2023 aan de Staten gepresenteerd. Deze beperkt zich niet tot alleen de stand van zaken van de uitvoering van de verschillende actiepunten; met de blik op de dit jaar op te stellen Middellange Termijnstrategie brengen GS ook in kaart welke acties het meeste effect hebben voor het bereiken van de circulaire doelstellingen én waarbij de toegevoegde waarde van de provinciale inzet het grootst is.
  Op basis van de Middellange Termijnstrategie zullen GS een Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2025-2027 opstellen. Deze loopt in de planning mee met het opstellen van de Middellange Termijnstrategie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Circulaire samenleving 2021-2023” met bijlagen vast te stellen en toe te zenden aan provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  In juni 2023 hebben de Staten het college middels motie 27 (grondstoffenmonitor) de opdracht gegeven om een voorstel te ontwikkelen voor de wijze waarop het grondstoffengebruik van de provincie Utrecht wordt gemonitord. In de Statenbrief ‘Tussenbericht uitvoering motie 27 (grondstoffenmonitoring)’ wordt de huidige stand van zaken en de voorgenomen aanpak beschreven op het gebied van het monitoren van circulaire activiteiten door de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Tussenbericht motie 27 (grondstoffenmonitoring)’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.