Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 21 mei 2024

09:30 - 12:30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 maart 2024 hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte De Bilt/Zeist. Het gebied waar de vergunningaanvraag op van toepassing is ligt voor het grootste deel in de gemeente De Bilt en voor een klein deel in de gemeente Zeist.


  GS beschouwen aardwarmte als een warmtebron, die de potentie heeft om in de provincie Utrecht een belangrijk bijdrage te leveren aan de transitie naar schone energie en een duurzaam alternatief kan zijn om verder van het aardgas af te gaan. De kennis over de (diepe) ondergrond en de potentie van aardwarmte in de provincie Utrecht is nog beperkt. GS zijn voorstander van verder onderzoek naar aardwarmte en van het uitvoeren van deze wetenschappelijke boring. De resultaten leveren een beter beeld van onze ondergrond en geven informatie over geschiktheid voor het duurzaam en veilig winnen van aardwarmte. Wel vraagt het onderzoek naar aardwarmte om zorgvuldigheid. In het advies aan EZK geven GS hierover een aantal aandachtspunten mee.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met het advies over de aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte De Bilt/Zeist vast te stellen en te versturen (na vast te stellen);
  2. de Statenbrief ‘Advies aanvraag startvergunning wetenschappelijke boring aardwarmte De Bilt/Zeist’ vast te stellen en te versturen aan PS.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  De MeyerBergman Erfgoedgroep heeft in drie brieven van 27 februari jl. verzocht om een einde te maken aan een drietal overeenkomsten die tussen hen en de provincie zijn gesloten in verband met de voorgestelde ontwikkeling op Landgoed Paleis Soestdijk. Het betreft de overeenkomst inzake de borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Soestdijk, de overeenkomst samenwerking mobiliteitsmaatregelen Paleis Soestdijk en de overeenkomst restauratie Paleis Soestdijk in relatie met de woningbouw. Dit verzoek wordt gedaan naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari jl. waarbij het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is vernietigd. Omdat de voorgestelde ontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden wordt ingestemd met het verzoek om deze overeenkomsten te beëindigen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. bevestigen dat de overeenkomst “Samenwerkingsovereenkomst mobiliteitsmaatregelen Paleis Soestdijk” is geëindigd;
  2. in te stemmen met ontbinding van de “Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNNmeerwaardemaatregelen Soestdijk”;
  3. bevestigen dat de “Overeenkomst restauratie Paleis Soestdijk in relatie tot de woningbouwontwikkeling" is geëindigd;
  4. brief antwoord op verzoek om beëindiging van de overeenkomst inzake de borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Soestdijk vast te stellen en naar Paleis Soestdijk B.V. te versturen;
  5. brief antwoord op verzoek om beëindiging van de overeenkomst samenwerking mobiliteitsmaatregelen Paleis Soestdijk vast te stellen en naar Paleis Soestdijk B.V. te versturen; 6. brief antwoord op verzoek beëindiging van de overeenkomst restauratie Paleis Soestdijk in relatie met de woningbouw vast te stellen en naar Paleis Soestdijk B.V. te versturen.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2024 is de aangepaste Huisvestingswet 2014 van kracht. Hierin zijn aanpassingen opgenomen die gemeenten meer ruimte geven om specifieke doelgroepen, eigen inwoners en mensen met bepaalde beroepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouwkoopwoning. Een andere, meer procedurele, aanpassing betreft de verplichting voor gemeenten om voortaan bij het opstellen of wijzigen van hun huisvestingsverordening de provincie om advies te vragen.


  Gemeente Nieuwegein vraagt als tweede Utrechtse gemeente een advies op haar huisvestingsverordening aan Gedeputeerde Staten. Hierbij ligt het advies aan de gemeente Nieuwegein voor. De U10 gemeenten hebben de wijzigingen m.b.t. de huisvestingsverordeningen regionaal afgestemd. Gemeente Utrecht was de eerste aanvrager. De komende tijd zullen de andere gemeenten van de U10 volgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het advies van de provincie op de huisvestingsverordening van de gemeente Nieuwegein vast te stellen en te verzenden aan gemeente Nieuwegein.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de voorjaarsnota's 2024 en de conceptbegroting 2025 (hierna: conceptbegroting) opgesteld. De voorjaarsnota’s informeren over de voortgang van de begroting 2024 van het IPO Den Haag en BIJ-12. De conceptbegroting markeert de start van het begrotingsproces. De conceptbegroting is vanaf 2025 een nieuw document binnen de Planning & Control cyclus (hierna P&C-cyclus) van het IPO. Het document is het eerste resultaat van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. De conceptbegroting 2025 is de oude conceptbegroting en kaderbrief ineen. De v0orjaarsnota van BIJ12 leidt in 2024 tot een extra bijdrage van Utrecht van totaal € 263.000 en wordt opgenomen in de Zomernota 2024. Indien de conceptbegroting 2025 wordt overgenomen en verwerkt in de Begroting 2025 van het IPO, dan zal dit leiden tot een hoger benodigd budget in de Utrechtse begroting. De lasten nemen ten opzichte van de begroting 2024 toe met circa € 205.000. De bijdrage wordt daarmee € 9.849.000.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Conceptbegroting 2025 IPO en voorjaarsnota 2024’ vast te stellen en inclusief bijbehorende bijlagen ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.