Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 12 maart 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 1-7-2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Op grond van de gewijzigde Wgr moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) daarop worden aangepast. Op 7-11-2022 hebben GS de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies vastgesteld en aan Provinciale Staten de mogelijkheid aangeboden om zienswijze op ontwerpregeling in te dienen. Noch vanuit de PS van Utrecht, noch vanuit PS van andere deelnemende provincies zijn zienswijzen ingediend. Daarom verzoekt het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) de deelnemende provincies om de gewijzigde GR vast te stellen. Daartoe hebben GS toestemming van PS nodig. De wijzigingen hebben geen consequentie voor de wijze waarop de provincies binnen het GO met elkaar samenwerken, geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor de capaciteit. De wettelijke bevoegdheden voor de ruimte, het milieu en water veranderen niet.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies vast te stellen onder voorbehoud van toestemming door Provinciale Staten overeenkomstig artikel 40, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. het Statenvoorstel “Wijziging Gemeenschappelijke regeling siteholderschap Hollandse Waterlinies” vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  De statenfractie van het CDA heeft schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld over Zonnepark Waverveen. Hiervoor is een beantwoording opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van mevrouw Welschen van de statenfractie van het CDA betreffende Zonnepark Waverveen vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De vragenstellers zijn benieuwd naar stand van zaken rondom:
  - hazenschade
  - de grastaxatie-methode die BIJ12 aan het herzien is, en
  - de uitvoering van de mezenmotie.


  De antwoorden geven aan dat:
  - de provincie onder voorwaarden een tegemoetkoming zou kunnen verstrekken in geval van hazenschade
  - BIJ12 de taxatiemethoden herzien op basis van nieuwe kennis en technieken zodat deze nauwkeuriger worden
  - het deel van de mezenmotie waarin gevraagd wordt om een positieve extra inzet voor biodiversiteit rondom fruitboomgaarden te ondersteunen via bestaande landschapssubsidies in 2023 en 2024 mogelijk was en is, en
  - dat het tweede deel uit de motie nog uitgezocht moet worden in 2025, onder het Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring. De uitvoering van dit deel hangt af van financiering via de Kadernota 2025- 2028 en de resultaten van het onderzoek.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenleden van den Dikkenberg van SGP en Vogel van BBB betreffende faunaschade vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Het mandaatbesluit aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) dient daarop aangepast te worden. Daarnaast krijgen de provincies bij de invoering de bestuurlijke boete als nieuw instrument voor overtredingen van de Seveso-regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving. De mogelijkheid tot het opleggen van de bestuurlijke boete is ook opgenomen in het nieuwe mandaatbesluit. Gedeputeerde Staten stellen het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 provincie Utrecht vast.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 provincie Utrecht, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad;
  2. het Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG 2017 provincie Utrecht in te trekken.

 5. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de statenbrief ‘Proces NDA’s en adviezen Ecologische Autoriteit’ worden de statenleden geïnformeerd over de natuurdoelanalyses (NDA’s), de adviezen van de Ecologische Autoriteit (EA) daarover en een beschrijving van het proces hoe hier mee omgegaan wordt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Proces NDA’s en adviezen Ecologische Autoriteit’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 6. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Via het afwegingskader in het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 (hierna: Netwerkperspectief) wordt bepaald wat de meest logische snelheid is voor een specifieke weg, of een deel daarvan. De afgelopen tijd is voor een aantal trajecten het afwegingskader expliciet doorlopen vooruitlopend op werkzaamheden aan de weg. Op basis daarvan is eerder besloten om op een deel van de N201 geen maximumsnelheid van 60 km/u in te voeren. Op de trajecten N226 Leusden – Woudenberg en N227 Doorn – Langbroek is het voorstel om wel een maximumsnelheid van 60 km/u te hanteren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de maximumsnelheid op de N226 tussen Leusden en Woudenberg en de N227 tussen Doorn en Langbroek te verlagen naar 60 km/u, te implementeren in 2025 en voor realisatie te formaliseren met een verkeersbesluit;
  2. de Statenbrief ‘Actualisatie snelheden gebiedsontsluitingswegen op basis van afwegingskader Netwerkperspectief provinciale wegen 2040’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 31 december 2024 loopt het contract voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning) en het OV-vangnet vervoer van Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) Valleihopper (regio Foodvalley) af. De provincie Utrecht (hierna: de provincie) koopt voor de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude het OV-vangnet vervoer in bij de BVO Valleihopper. In januari 2024 heeft de provincie aangegeven voor het OVvangnet vervoer in deze gemeenten aan te willen sluiten bij de inkoop van Wmo-vervoer via BVO Valleihopper. Dit is in lijn met het OV-Netwerkperspectief. De Nota van Uitgangspunten (NvU) is eind januari afgerond en al ingebracht ter besluitvorming aan colleges van betrokken gemeenten. Het bestek voor de nieuwe aanbesteding wordt 15 april 2024 gepubliceerd. GS wordt gevraagd de Nota van Uitgangspunten van de Valleihopper vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de OV-vangnetfunctie voor de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal per 1 januari 2025 te continueren voor een nieuwe contractperiode (5 jaar met 3x de mogelijkheid om 1 jaar te verlengen) en voor invulling hiervan aan te sluiten bij de aanbesteding “Vraagafhankelijk Vervoer Valleihopper”;
  2. als voorbereiding op de aanbesteding “Vraagafhankelijk Vervoer Valleihopper”, waar het OV-vangnet onderdeel van uitmaakt, de ‘Nota van Uitgangspunten’ vast te stellen, onder het voorbehoud dat opgenomen wordt dat:
  a. Er voor avondritten geboekt kan worden tot 20.00 uur ’s avonds;
  b. Er een uitzondering gemaakt wordt voor het “vroegboeken” bij calamiteiten en ketenreizen.

 8. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de aankoop van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is. In het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2024 wordt eerder vastgesteld beleid doorgevoerd en vinden actualisaties en verbeteringen van kaarten plaats.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2024 vast te stellen, te publiceren en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  2. de kennisgeving inspraak het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2024 en Ontwerp Natuurbeheerplan 2025 te publiceren;
  3. de Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. alle percelen op de kaart 1. ‘Te ontwikkelen natuur’ van het Natuurbeheerplan 2024 die zijn aangemerkt als ‘te ontwikkelen natuur’’, ‘te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)’ of ‘te ontwikkelen natuur zoekgebied NNN’ aankoopwaardig te verklaren gedurende de looptijd van het Natuurbeheerplan 2024;
  5. alle percelen op de kaart 1. ‘Te ontwikkelen natuur 2024’ van het Natuurbeheerplan 2024 in bezit van de provincie die zijn aangemerkt als ‘reeds aanwezige natuur 2024’, verkoopwaardig te verklaren gedurende de looptijd van het Natuurbeheerplan 2024.

 9. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2024 (PUB 2024) biedt een overzicht van de uitvoerende taken op het gebied van de aanpak van bodemverontreinigingen. Dit plan is een vervolg op het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020, dat enkele keren is verlengd in verband met uitstel van de Omgevingswet naar januari 2024. De bodemsaneringsoperatie is volledig Rijksgefinancierd. De kosten van de werkzaamheden van het PUB 2024 bedragen naar verwachting € 6,8 mln. en kunnen worden gefinancierd uit de bestaande reserve bodemsanering van € 3,4 mln. en de via de Specifieke Uitkering (SPUK) bodem door het Rijk jaarlijks toegekende middelen, waarvan in totaal nog € 8,6 mln. beschikbaar is. Daarnaast is het noodzakelijk om een nieuw subsidieplafond vast te stellen voor de subsidieregeling voor particulieren en voor de subsidieregeling voor gemeenten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemsanering (PUB) 2024 vast te stellen;
  2. ten behoeve van de financiering van het PUB 2024 gebruik te maken van de bestaande reserve voor bodemsanering van € 3,4 mln. en de via de Specifieke Uitkering (SPUK) bodem door het Rijk toegekende middelen waarvan in totaal nog € 8,6 mln. beschikbaar is;
  3. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht vast te stellen en dit besluit te publiceren in het provinciaal blad;
  4. de statenbrief Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2024 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 06

  Essentie / samenvatting:
  Op 25 januari 2024 zijn er schriftelijke vragen gesteld door de heer Oude Wesselink (GroenLinks) en mevrouw Flink (PvdA) over het al dan niet uitsluiten van bepaalde partijen voor deelname aan de lopende Europese aanbesteding van de twee Utrechtse OV-concessies, waarbij specifiek ingegaan wordt op de positie van vervoersbedrijf EBS. Dat is een Nederlands OV-bedrijf, dat 100% eigendom is van het Israëlische OV-bedrijf Egged.


  Deelname van EBS aan aanbestedingen in Nederland ligt gevoelig vanwege activiteiten van Egged in Israël. Omstreden is met name het vervoer van Israëliërs van en naar Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Egged is daarom opgenomen in een database die is opgesteld door de Office of the High Commissioner for Human Rights (hierna: OHCHR) op verzoek van de VN-mensenrechtenraad. De OHCHR-database bevat een lijst van ondernemingen die betrokken zijn bij de activiteiten als bedoeld in paragraaf 96 van het rapport van ‘the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem’. Deze activiteiten omvatten onder meer ‘The provision of services and utilities supporting the maintenance and existence of settlements, including transport’. Deze database wordt door partijen soms aangemerkt als een ‘zwarte lijst’, hoewel daar in juridische zin geen sprake van is.


  De heer Oude Wesselink en mevrouw Flink vragen of EBS uitgesloten kan worden op basis van de uitsluitingsgrond 'ernstige beroepsfout'. Dit is een facultatieve uitsluitingsgrond uit de Aanbestedingswet, die de provincie Utrecht (zoals ook gangbaar) vrijwillig heeft opgenomen in het bestek voor de Utrechtse OVaanbesteding.  Uitsluiting van EBS op deze grond is echter niet mogelijk, omdat die grond alleen betrekking heeft op activiteiten van het bedrijf zelf en niet de moederorganisatie. Hier is ook jurisprudentie over (zie Vzr. Rb. Rotterdam 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7381; Vzr. Rb. Midden-Nederland 13 december 2013 (ECLI:NL:RBMNE:2013:8031)).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Oude Wesselink (GroenLinks) en Flink (PvdA) betreffende deelname bedrijven aan aanbesteding OV vast te stellen en te verzenden.

 11. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 februari 2024 zijn door de Partij voor de Dieren artikel 47 vragen gesteld aan het college van GS. De vragen hebben betrekking op door GS verleende beschikkingen (ontheffingen) voor de ontwikkeling van het Eemklooster in Amersfoort. In dit B-stuk wordt GS gevraagd om een besluit te nemen over de beantwoording van de vragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van mevrouw Butterman van de statenfractie van de Partij voor de Dieren betreffende het Eemklooster te Amersfoort vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  Een ontvanger van een POP3-subsidie heeft een bezwaar ingediend tegen de correctie op de uurtarieven en tegen het toepassen van een sanctie van 10% korting. Het bezwaar ging over een LEADER project met als titel ‘Voedselbosjes Utrecht-Oost – natuurlijk oogsten op je plein’. De Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: commissie) heeft, nadat op 16 januari 2024 een hoorzitting heeft plaatsgevonden, het advies uitgebracht om het bezwaar ongegrond te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift d.d. 13 september 2023 van de vereniging IVN tegen het besluit d.d. 4 augustus 2023 over de 1e deelbetaling van de aan de vereniging IVN verleende POP3-subsidie, ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering van de toegepaste korting;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies d.d.1 februari 2024 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 13. 13

  Essentie / samenvatting:
  In het Ontwerp Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 ‘Verbindende Cultuur en inspirerend Erfgoed: toekomstbestendig en voor iedereen’ is de uitwerking van het beleid voor de komende beleidsperiode opgenomen. De uitwerking is gebaseerd op de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht, de Nadere Kaderstelling, het Coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’ 2023-2027, het participatieproces en evaluaties van de vorige beleidsperiode. In het programma ligt de nadruk op het voortzetten van het lopende beleid en het bestendigen van nieuw ingezet beleid. Ook is op verzoek van PS een aantal nieuwe ambities opgenomen, die nog nadere uitwerking behoeven. Gezamenlijk zorgt dit voor een breed en divers cultuur- en erfgoedprogramma, dat zich richt op een sterke en toegankelijke culturele infrastructuur en het behoud en de beleving van erfgoed. Tegelijkertijd speelt een aantal beperkende factoren, die maken dat in de komende periode de focus ligt op de ‘basis op orde’ met wellicht bijbehorende keuzes.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerp Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 vast te stellen en met ingang van 21 maart 2024 zes weken ter inzage te leggen;
  2. de Statenbrief Ontwerp Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 met bijlage vast te stellen en ter informatie aan PS te sturen;
  3. de incidentele middelen ad. € 550.000 te dekken binnen het programma (uit een gedeelte van de extra coalitiemiddelen voor de restauratieachterstand van grote monumenten), mochten deze niet worden gedekt in de Kadernota.

 14. 14

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten vinden het van belang om, vooruitlopend op de definitieve cijfers in jaarrekening 2023, Provinciale Staten alvast inzicht te verstrekken in het voorlopig saldo van baten en lasten over 2023. De jaarrekening 2023 sluit naar verwachting met een positief resultaat van € 13,6 miljoen. Dit resultaat is circa € 19,7 miljoen positiever dan in de bijgestelde begroting in de Slotwijziging 2023. In 2022 was het resultaat € 24,1 miljoen positiever ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Het resultaat kan nog wijzigen naar aanleiding van de bevindingen van de accountant die zijn controle nog niet heeft afgerond. Daarnaast is er nog geen besluit genomen over de bestemmings- en dekkingsvoorstellen en de vrijval van reserves. Na de verwerking hiervan wordt verwacht dat het resultaat over 2023 lager zal uitkomen dan het voorlopig resultaat.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Voorlopig rekeningresultaat 2023” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 15. 15

  Essentie / samenvatting:
  De statenleden worden in een Statenbrief geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State van 24 januari j.l. over het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het besluit van de gemeenteraad van Baarn tot vaststelling van het bestemmingsplan is vernietigd. Dit betekent dat voor de ontwikkeling van het landgoed een nieuw ruimtelijk besluit nodig is. Onderzocht moet worden welke planaanpassingen hiervoor nodig zijn. Op enkele onderdelen raakt de uitspraak het provinciale ruimtelijke beleid. In het kort worden deze onderwerpen van de uitspraak samengevat. Er vindt momenteel een evaluatie plaats op meerdere sporen, één voor het proces (hoe hebben we met partijen samengewerkt en hoe is de interne samenwerking geweest), een evaluatie over de toepassing van de instructieregels en het beleid en wat de consequenties daarvan zijn voor de lopende projecten en er zal met de MeyerBergman Erfgoedgroep (MBEG) gezamenlijk verkend moeten worden hoe verder gegaan wordt met de ontwikkeling van het landgoed.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vast te stellen;
  2. de Statenbrief Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk naar Provinciale Staten te versturen en een afschrift naar de gemeenteraad van Baarn.

 16. 16

  Essentie/ samenvatting:
  Om gebruik te kunnen maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken sinds 2006 de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen in het samenwerkingsverband Kansen voor West (KvW). EFRO richt zich op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. Voor de regio Utrecht is in totaal ruim € 28 miljoen regionaal EFRO (inclusief rijkscofinanciering) beschikbaar gesteld op de thema’s Innovatie en Klimaat. Het Kansen voor West III programma is gestart op 1 juni 2022 en wordt geleidelijk middels meerdere openstellingen opengesteld. Voor 2024 is een (regionale) openstellingsprogrammering gemaakt waarin openstellingen voor vouchers zijn voorzien om het innovatieve mkb te ondersteunen. Met dit instrumentarium wordt bijgedragen aan het provinciale doel ‘Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de openstellingsprogrammering Kansen voor West 2021-2027 voor 2024 vast te stellen;
  2. het project Trajectum Talent Hub aan te wijzen als strategisch project van Kansen voor West III;
  3. de statenbrief ‘Openstellingsprogrammering 2024 Kansen voor West 2021-2027’ vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 17. 17

  Essentie / samenvatting:
  Momenteel werkt de provincie Utrecht met het Rijk en gemeenten aan de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verkenning OV en Wonen en het MIRT-onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg. Deze projecten zijn onderdeel van het programma U Ned waarin wordt gewerkt aan maatregelen voor de regio's Utrecht en Amersfoort op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. In de Statenbrief wordt stilgestaan bij de voortgang op de MIRT-verkenning en het MIRT-onderzoek.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Voortgang MIRT-verkenning OV en Wonen en MIRT-onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg” vast te stellen en deze te versturen naar Provinciale Staten.

 18. 18

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het vierde kwartaal van 2023 (1-10-2023 tot en met 31-12-2023). In deze rapportage is de voortgang van afhandeling van vergunning dossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende voortgang vergunningverlening stikstof vierde kwartaal van 2023 vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 19. 20

  Essentie / samenvatting:
  Provincie Utrecht zal het Convenant Lokale & Duurzame Voedselketens initiëren en ondertekenen. Dit convenant draagt bij aan de aanpak om te komen tot meer eten uit de ‘korte keten’1 . Dit is een hoofddoel van de Voedselagenda van de provincie Utrecht. Verder stimuleert het convenant de consumptie van biologisch en meer plantaardig voedsel, draagt het bij aan de biodiversiteit en vermindert het de voedselverspilling. Naast de provincie zullen nog ruim tien organisaties het convenant tekenen. Het convenant dient als startpunt om te komen tot impactvolle deals tussen producenten en marktpartijen in de regio Utrecht, met als doel de productie en consumptie van lokaal, duurzaam en gezond voedsel te stimuleren. Provincie Utrecht zet zich ervoor in dat meer organisaties zich het komende jaar hierbij gaan aansluiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het convenant Lokale en Duurzame Voedselketens provincie Utrecht: 'Samen eten we Utrecht mooier' aan te gaan.