Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 26 maart 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 6 maart 2024 stelden de BBB (J. Vogel) en SGP (B. van den Dikkenberg) schriftelijke vragen inzake de Aziatische hoornaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde van de provincie Utrecht van de statenleden Vogel van de BBB en Van den Dikkenberg van de SGP over de Aziatische hoornaar vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.06.H

  Essentie/ samenvatting:
  De gestelde vragen hebben betrekking op Europese- en landelijke aangelegenheden. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft Oekraïense ontheemden in Nederland recht op opvang, medische zorg, onderwijs voor minderjarige kinderen en het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Er zijn geen criteria verbonden aan de tijdelijke bescherming die toezien op de beweegredenen van Oekraïense ontheemden. Daarmee is het niet mogelijk om een Oekraïense vluchteling – die onder de richtlijn valt - het recht op opvang te ontzeggen, op grond van diens motief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van Breukelen van Forum voor democratie, Statenlid Van Der Velde van Partij voor de Vrijheid, Statenlid Hoek van 50PLUS en Statenlid Vermaat van SGP betreffende Oekraïense arbeidsmigranten vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 september 2023 is een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) binnengekomen. Dit verzoek heeft betrekking op het radarstation Herwijnen. Gevraagd wordt om diverse informatie inzake de mogelijke plaatsing van een SMART L radar door het ministerie van Defensie in de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Woo-besluit vast te stellen en te versturen naar de indiener van het verzoek.

 4. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  In artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is bepaald dat elk jaar vóór aanvang van het zwemseizoen de zwemlocaties voor het betreffende seizoen door Gedeputeerde Staten moeten worden aangewezen. De lijst met zwemlocaties komt tot stand na de 4-jaars beoordeling van de waterkwaliteit (classificatie) en de jaarlijkse beoordeling van de veiligheid voor zwemmers. De RUD Utrecht voert in opdracht van provincie Utrecht de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de zwemwaterregelgeving uit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de lijst Classificatie officiële zwemlocaties in oppervlaktewater 2020-2024 in de provincie Utrecht vast te stellen ten behoeve van de aanwijzing zwemlocaties provincie Utrecht 2024.

 5. 0.20.H

  Besluit

  Gedeputeerde Staten nemen het C-stuk weergave GS werkbezoek aan het KNMI op 12 maart 2024 voor kennisgeving aan.

 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het veelzijdige en kwalitatief hoogwaardige aanbod van culturele festivals met een artistieke missie in onze provincie, vormt een belangrijk onderdeel van onze culturele infrastructuur voor zowel makers als publiek. Het huidige festivalbeleid, onderdeel van het lopende cultuur- en erfgoedprogramma, loopt eind 2024 af. De provincie Utrecht heeft het voornemen de kaders van het festivalbeleid voort te zetten. De nieuwe subsidieregeling 'Culturele festivals 2025-2028' wordt parallel aan de besluitvorming van het nieuwe 'Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028' en de Kadernota 2025-2028 vastgesteld. Door deze werkwijze krijgen de festivalorganisaties tijdig zekerheid over de provinciale subsidie in verband met hun doelen en begroting. De vereiste beleidsgrondslag voor deze regeling is daarmee geborgd. Het subsidieplafond van de subsidieregeling wordt na vaststelling van de Kadernota definitief vastgesteld. Het GS besluit over de geadviseerde subsidiebedragen wordt pas genomen na het besluit over de Kadernota 2025-2028 door Provinciale Staten (PS) en het GS besluit over de definitieve ‘Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de subsidieregeling 'Culturele festivals 2025-2028', parallel aan de totstandkoming van het ‘Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028’, onder voorbehoud van vaststelling van het benodigde budget in de Kadernota 2025-2028 vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie aan Provinciale Staten te zenden.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft zes maatregelpakketten opgesteld die als onderdeel van het concept Utrechts Programma landelijk Gebied (concept-UPLG) begin juli 2023 zijn ingediend bij het Rijk. Deze maatregelpakketten zijn bedoeld om vooruitlopend op een definitief UPLG alvast rijksmiddelen te ontvangen voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan doelen van het UPLG. De pakketten bestaan uit maatregelen die voldoende kansrijk zijn om op korte termijn uitgevoerd te worden. De zes concept-maatregelpakketten zijn in de afgelopen periode getoetst door Wageningen Economic Research (WEcR), op basis daarvan aangepast en daarmee sterk verbeterd. Met als deadline 1 april aanstaande worden ze nu opnieuw ingediend bij het Rijk voor definitieve besluitvorming. LNV heeft op basis van de WEcR-toetsing ondertussen het beschikbare bedrag van € 1,28 miljard indicatief 2 van 5 verdeeld over de 12 provincies. Het bedrag dat voor Utrecht wordt genoemd, € 284 miljoen, is het hoogste van alle 12 provincies. Dit bedrag is nog indicatief, de komende maanden worden de maatregelpakketten van alle provincies definitief beoordeeld. Als gevolg daarvan kan het bedrag nog veranderen, maar niet hoger worden. Het is maximaal € 284 miljoen. Naar verwachting neemt het Rijk in juli 2024 een definitief besluit over de toedeling van de rijksmiddelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de zes bijgevoegde maatregelpakketten met bijbehorende bijlagen vrij te geven voor toezending aan het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;
  2. de aanbiedingsbrief aan de minister vast te stellen en te versturen;
  3. de Statenbrief ‘UPLG-maatregelpakketten’ vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten;
  4. de zes maatregelenpakketten niet als bijlage bij de Statenbrief mee te sturen maar in de Statenbrief te verwijzen naar de provinciale website waar de maatregelenpakketten vindbaar zijn;
  5. de geraamde lasten en baten uitvoering UPLG-maatregelpakketten incidenteel begrotingsneutraal op te nemen in de meerjarenbegroting.

 8. 07

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de beantwoording van eerder gestelde vragen op grond van artikel 47 RvO, d.d. 5 februari 2024, door het CDA-lid de heer Westerlaken, heeft de heer Westerlaken op 6 maart jl. een vervolgvraag gesteld over de Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vraag ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Westerlaken van het CDA betreffende de ontwikkelingen bij waterschap AGV vast te stellen en te verzenden.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  In 2017 heeft de provincie Utrecht het Platform Kleine landschapselementen (KLE) opgericht om de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals poelen, houtwallen, knotwilgen en hagen te stimuleren. In het platform werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit. Het Platform KLE is gegroeid van 9 partijen bij de start in 2017, naar 25 partijen op dit moment.
  De provincie stelt subsidie beschikbaar aan de agrarische collectieven om de doelen van het platform samen met de andere partijen te realiseren. De subsidie wordt via een openstellingsbesluit beschikbaar gesteld aan de agrarische collectieven die de realisatie coördineren. Dit openstellingsbesluit is gericht op het grondgebied van gemeente Woerden. De overige gemeenten die deelnemen aan het Platform Kleine Landschapselementen kunnen nog gebruik maken van lopende subsidiebeschikkingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten
  1. de openstelling van de Subsidieregeling voor de stimulering aanleg en herstel kleine landschapselementen, geregistreerd onder UTSP-1598708562-3724 vast te stellen;
  2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. dat de subsidiebeschikking € 20.000 wordt gedekt uit het bij het programma horende budget dat in de begroting is opgenomen

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  In november 2023 heeft Paul Roncken (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, PARK) een advies aangeboden aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Statenleden en de leden van het Groen Groeit Mee Pact. Voorgesteld wordt om schriftelijk te reageren middels bijgevoegde brief aan de PARK, met afschriften aan Provinciale Staten en de leden van het Groen Groeit Mee Pact.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactie brief op het PARK-advies ‘De ruimtelijke structuur van Groen Groeit Mee’ vast te stellen en te verzenden aan de voormalige PARK, met afschriften aan Provinciale Staten en de leden van het Groen Groeit Mee Pact.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Om als provincie de rol van gebiedsregisseur goed uit te kunnen voeren, is een stevige informatie- en kennispositie noodzakelijk. Data vormen de grondstof voor deze informatiepositie. De datastrategie beschrijft de weg die de provincie Utrecht wil bewandelen naar een provincie die data optimaal én verantwoord inzet om haar maatschappelijke opgaven tot een goed einde te brengen. Het geeft een visie op de datagedreven provincie en beschrijft de uitgangspunten die de provincie gebruikt op het gebied van werken met data:
  1. De provincie benut data optimaal in het werk en in de beleidscyclus;
  2. De provincie werkt vanuit een professionele data-organisatie;
  3. De provincie gebruikt data op een transparante en ethisch verantwoorde manier; en
  4. De provincie werkt hierin samen met bestuurlijke partners, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en inwoners.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Datastrategie 2024-2026 Op weg naar verantwoord datagebruik vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Datastrategie’ vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten;
  3. zich te committeren aan de kaders uit de Datastrategie en de kaders te betrekken op hun eigen portefeuille en uit te dragen naar de partners en gemeenten en in samenwerkingsverbanden binnen hun portefeuille.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan de doelen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt. Met de vast te stellen Statenbrief worden Provinciale Staten op de hoogte gebracht over de provinciale inzet om aan de KRWdoelen te voldoen. In de notitie bij de Statenbrief wordt een overzicht gegeven van lopende activiteiten en van de mogelijkheden die de provincie heeft om doelbereik te vergroten. De notitie is een groeidocument dat zich steeds verder zal ontwikkelen richting een handelingsperspectief van de provincie Utrecht om aan de eisen van de KRW te voldoen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief met notitie en overzichtstabel ‘Handelingsperspectief Kaderrichtlijn Water Provincie Utrecht’ vast te stellen en aan Provinciale Staten te versturen.

 13. 15

  Essentie / samenvatting:
  Eind 2023 is het vernieuwde Protocol Geheimhouding door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vastgesteld. Conform dit Protocol houden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in een register bij op welke documenten zij wettelijke geheimhouding hebben opgelegd, waarom dat is en – indien mogelijk – hoelang deze geheimhouding duurt. In het vernieuwde Protocol is opgenomen dat het Register geheime stukken één keer per jaar wordt geactualiseerd. De actualisatie heeft plaatsgevonden over de registers van de jaargangen 2015-2018, 2019-2020, 2021, 2022 en 2023 en heeft geleid tot aanpassingen in de registers over 2022 en 2023. De registers over de overige jaren zijn ongewijzigd. De geactualiseerde registers worden ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd en gepubliceerd op de provinciale website.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: "
  1. vast te stellen de geactualiseerde registers Geheime Stukken GS en PS 2022 en 2023, waarin de documenten waarop GS geheimhouding hebben opgelegd van de volgende onderwerpen openbaar zijn geworden. De geheimhouding was opgelegd tot een bepaalde gebeurtenis zou intreden en deze gebeurtenis heef inmiddels plaatsgevonden:
  a. B-stuk en bijlagen Aankoop van een bedrijf in Overlangbroek d.d. 11 januari 2022;
  b. B-stuk en bijlagen Verkoop van 6 ha. grond in ruil voor 3,5 ha natuurrealisatie in de verbindingszone Amelisweerd-Nieuw Wulven d.d. 18 oktober 2022;
  c. B-stuk en bijlagen aankoop van een bedrijf in Overlangbroek, d.d. 14 maart 2023;
  d. B-stuk en bijlagen Verkoop van agrarische grond te Woudenberg voor toevoeging aan NNN, d.d. 28 maart 2023;
  e. B stuk en bijlagen Kavelruil Vijfheerenlanden, d.d. 23 mei 2023;
  f. B-stuk en bijlagen verkoop van een parkeerplaats Fort aan de Buurtsteeg d.d. 26 september 2023;
  2. de Statenbrief actualisatie Register Geheime Stukken GS en PS, met de geactualiseerde registers, vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 14. 16

  Essentie / samenvatting:
  Van 18 tot en met 20 januari 2024 heeft gedeputeerde Sterk op uitnodiging van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Adema een werkbezoek gebracht aan de International Grüne Woche 2024 in Berlijn. Ook de regio Foodvalley was met een bestuurlijke delegatie aanwezig en had gedeputeerde Van Muilekom uitgenodigd hiervoor. Gedeputeerde Sterk heeft deze uitnodiging overgenomen en heeft zich deels aangesloten bij het programma van de regio Foodvalley. Het werkbezoek Internationale Grüne Woche 2024 in Berlijn is een buitenlandse dienstreis. Een verslag van een buitenlandse reis moet aan het college en daarna per Statenbrief aan Provinciale Staten ter informatie worden voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verslag werkbezoek Internationale Grüne Woche 2024 in Berlijn vast te stellen;
  2. de Statenbrief werkbezoek Internationale Grüne 2024 in Berlijn vast te stellen en samen met het verslag over het werkbezoek ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.