Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 maart 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting: 
  Door Gedeputeerde Staten (hierna: GS) is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van het realiseren van een nieuwbouwwijk De Maricken II aan de rand van Wilnis, in de gemeente De Ronde Venen. De ontheffing is aangevraagd voor de in hoofdstuk 3 van de Wnb genoemde verbodsbepalingen die betrekking hebben op de beschermde soort. Bezwaarmaker heeft bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing voor de hiervoor genoemde verbodsbepalingen en stelt dat de staat van instandhouding van de beschermde soort in gevaar komt. De Awb-adviescommissie (hierna: de commissie) adviseert om de ontheffing in stand te laten en de bezwaargronden ongegrond te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 15 augustus 2023 in stand te laten; 
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan, zover die betrekking heeft op de aangevoerde bezwaargronden, te verwijzen naar het advies van 8 augustus 2023 van de commissie.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting: 
  Het Statenlid De Jong (Volt) heeft op 9 februari 2024 schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht ingediend betreffende fraude met mesttransporten. Reden voor de vragen is een artikel van Follow the Money, dat stelt dat mesttransporteurs nog steeds werken met fraudegevoelige instrumenten. Mesttransporten vallen binnen de kaders van de Meststoffenwet. De provincie heeft geen enkele rol in het kader van deze wet en heeft daarmee ook geen informatie over eventuele overtredingen in de provincie Utrecht. Mogelijke fraude zou Gedeputeerde Staten uiteraard zorgen baren, omdat dit kan leiden tot milieuschade en reputatieschade voor de veehouderijsector.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Jong van Volt betreffende fraude met mesttransporten vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting: 
  Naar aanleiding van het verschijnen van nieuwsartikelen over waterschap AGV heeft CDA-lid de heer Westerlaken schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 47 RvO. Middels bijgevoegde brief worden de vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Westerlaken van het CDA betreffende de ontwikkelingen bij waterschap AGV vast te stellen en te verzenden.

 4. 04

  Essentie / samenvatting: 
  In verband met het veranderde aantal geborgde zetels moeten de reglementen van de waterschappen aangepast worden. Voor het waterschap AGV doet de provincie Utrecht dit gezamenlijk met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Bij de wijziging zal het reglement ook geactualiseerd worden met de Omgevingswet en zullen op verzoek van het waterschap er ook enkele grenswijzigingen plaatsvinden, deze grenswijzigingen bevinden zich allemaal buiten de provincie Utrecht. Bij een dergelijke reglementswijziging moeten er op grond van artikel 3 en 4 van de Waterschapswet enkele voorbereidende handelingen plaatsvinden. De provincies kunnen hier ofwel een commissie ex art. 6 Waterschapswet voor aanstellen of ze kunnen de voorbereidingen overdragen naar een van de provincies. NoordHolland heeft aangeboden om deze voorbereidingen op zich te nemen, met deze brief wordt hiertoe een formeel verzoek gedaan aan Noord-Holland.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten op grond van artikel 6 van de Waterschapswet de toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet over te dragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de brief Voorbereiding reglementswijziging Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te zenden naar Noord-Holland.

 5. 05

  Essentie / samenvatting: 
  Op 6 februari 2024 publiceerde de Ecologische Autoriteit het advies op de natuurdoelanalyse voor het Natura 2000- gebied Botshol. Daarin werd geconstateerd dat er verslechtering heeft plaatsgevonden en dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn om verdere verslechtering te doen stoppen en de natuur te herstellen. Naar aanleiding van het advies heeft GroenLinks schriftelijke vragen ex art. 47 RvO gesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Virginia en Van Elteren van GroenLinks betreffende advies van de Ecologische Autoriteit op natuurdoelanalyse Botshol vast te stellen en te verzenden.

 6. 08

  Essentie / samenvatting: 
  De mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug (mastergrex HvdH) en de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg (grex VBS) zijn integrale weergaven van alle per 1-1-2024 geactualiseerde grondexploitaties van de projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg, aangevuld met een risicoanalyse. De mastergrex HvdH en grex VBS bieden hiermee een compleet overzicht van de financiële stand van zaken van het Programma HvdH en het project VBS met bijbehorende toelichting. De projectenrapportage gaat in op de inhoudelijke voortgang van de diverse projecten. 


  Het nadelige resultaat op het Programma HvdH op de eindwaarde is - €0,6 mln. Euro na verrekening van de afdracht van de bijdrage van de woonwijk. De grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg heeft een positief resultaat op eindwaarde van circa € 3,5 mln. Euro. In totaliteit (Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg) is er sprake van een vergelijkbaar beeld met de grondexploitaties van 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de geactualiseerde mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2024, de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2024, de risicoanalyse Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 2024 en de projectenrapportage Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 2024 vast te stellen; 
  2. ten aanzien van de bijlagen Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg en de risicoanalyse Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 2024 geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet omdat er sprake is van belang zoals genoemd in artikel 5.1, tweede lid onder b van de Woo; 
   3. de Statenbrief “Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 2024 en Grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2024” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. Deze brief en de projectenrapportage Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn openbaar.

 7. 09

  Essentie / samenvatting: 
  Op 20 april 2021 is het Programma “Asbestdaken op nul in 2030” vastgesteld. Het programma liep tot eind 2023 en wordt nu afgerond. In de Statenbrief evaluatie programma “Asbestdaken op nul in 2030” wordt verslag gedaan van de uitvoering van het programma, het resultaat en de vooruitzichten op een asbestvrije leefomgeving.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Evaluatie programma “Asbestdaken op nul in 2030” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 8. 10

  Essentie / samenvatting: 
  Het college van Gedeputeerde Staten (GS) houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door alle Utrechtse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Net als vorig jaar beschrijft GS in dit gecombineerde Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsagenda 2024 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op hoofdlijnen wat het in zijn rol als toezichthouder in het afgelopen jaar heeft gedaan, en wat het in het lopende jaar gaat doen. Provinciale Staten worden via een statenbrief geïnformeerd over dit IBT Jaarverslag 2023 en de Uitvoeringsagenda 2024. De actualiteiten, zoals de naderende ‘Ravijnjaren’ voor gemeenten en de nog steeds groeiende druk op de huisvesting van vergunninghouders, geven aanleiding om de relatie van deze actualiteiten met IBT extra aandacht te geven in de statenbrief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het IBT Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsagenda 2024 vast te stellen; 
  2. de Statenbrief vast te stellen en samen met het Jaarverslag en de Uitvoeringsagenda ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting: 
  Bij de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen op 9 december 2020 (PS2020RGW12) is de motie 128A ‘Veiligheid voor alles’ door Provinciale Staten (hierna PS) aanvaard. Er is invulling gegeven aan de motie door de aannemer van ProRail een verkeersveiligheidsaudit op het concept definitief ontwerp te laten uitvoeren. De daaruit volgende aanbevelingen zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Verkeersveiligheidsaudit Maarsbergen’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 12

  Essentie / samenvatting: 
  In de op 28 november 2023 in interprovinciaal verband vastgestelde Klachtenregeling bij aanbesteden is de verplichting opgenomen jaarlijks aan Provinciale staten te rapporteren over: a. het aantal klachten; b. of en hoeveel klachten gegrond of ongegrond zijn bevonden; en c. wat de provincie heeft geleerd naar aanleiding van de behandelde klachten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Rapportage klachtafhandeling bij aanbesteden provincie Utrecht 2023’ vast te stellen; en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 11. 13

  Essentie / samenvatting: 
  Het Ontwerp-NPLG heeft van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ter inzage gelegen. In IPO verband (BAC Landelijk Gebied) is afgesproken om tot één gezamenlijke zienswijze op het ontwerp Nationaal Programma Landelijke Gebied te komen en geen afzonderlijke provinciale zienswijzen in te dienen. De met inbreng van alle provincies opgestelde zienswijze wordt op 7 maart, na behandeling in alle Colleges van Gedeputeerde Staten, vastgesteld in het IPO-bestuur en daarna ingediend bij het Rijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met de Interprovinciale zienswijze op het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deze wordt, na vaststelling in het IPO-bestuur op 7 maart, namens alle provincies verzonden aan de minister voor Natuur en Stikstof, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 12. 14

  Essentie / samenvatting: 
  GS hebben op 17 maart 2022 aan initiatiefnemer een ontheffing verleend op basis van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden en verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de das en de ringslang, vanwege woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt. Op 25 april 2023 hebben GS de ontheffing ingetrokken op basis van een advies van de Awb-adviescommissie. Tegen dit intrekkingsbesluit is beroep aangetekend door initiatiefnemer en het wachten is op een inhoudelijke behandeling door de rechtbank Midden-Nederland. 


  Bij brief en e-mail van 29 januari 2024, met als onderwerp ‘Wnb-ontheffing ten behoeve van woningbouw Utrechtseweg 341 te De Bilt’, verzoekt initiatiefnemer formeel aan GS een herstelbesluit te nemen zoals in de brief nader wordt omschreven. Feitelijk gezien vraagt initiatiefnemer aan GS om het intrekkingsbesluit van 25 april 2023 te herroepen omdat het besluit naar hun inzicht onrechtmatig is. GS besluiten om het formele verzoek af te wijzen omdat de zaak bij de rechtbank voorligt. In het besluit geven GS ook aan dat zij bereid zijn mee te werken aan een verleenbare nieuwe omgevingsvergunning in die gevallen dat initiatiefnemer een nieuwe aanvraag indient.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. het formele verzoek van Verwelius tot het nemen van een herstelbesluit af te wijzen;
  2. de brief aan Stibbe N.V. vast te stellen en te verzenden.