Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 16 april 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmaker is op 7 november 2023, aangevuld op 14 december 2023, een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 28 september 2023 om de aanvraag van bezwaarmaker met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), buiten behandeling te laten.


  De Awb-adviescommissie heeft op 28 februari 2024, BZW.23.061.001, advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar ontvankelijk te verklaren, de grondslag van het bestreden besluit te wijzigen in artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Awb en de motivering van het besluit te verbeteren zoals in het advies is aangegeven. Ook adviseert de Awb-adviescommissie om het door bezwaarmaker ingediende verzoek om een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand, zoals bedoeld in artikel 7:15 van de Awb, af te wijzen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.23.061.001, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. de grondslag van het bestreden besluit te wijzigen in artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Awb;
  3. het verzoek van bezwaarmaker om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
  4. het bestreden besluit van 28 september 2023, documentnummer D-PU-2023-00016580, met nadere motivering in stand te laten;
  5. de beslissing op bezwaar, nummer D-PU-2024-00005517, te verzenden en voor de motivering daarvan, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie, d.d. 28 februari 2024, nummer BZW.23.061.001.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  De vragensteller constateert dat een bepaald perceel nabij Kockengen aan het vergrassen is en stelt naar aanleiding daarvan vragen over de vergoedingensystematiek en het bereiken van de natuurdoelen, het monitoren en sturen op doelbereik en het voorkomen dat natuurbeheerders beheer uitstellen.


  De antwoorden geven aan dat de situatie bekend is en de genoemde ontwikkeling past binnen de vegetatietypen van het beheertype Veenmoeras en er geen directe aanleiding is het beheer te wijzigen. De vergoeding die beheerders ontvangen betreft 84% van de landelijk vastgestelde standaardkostprijzen. De provincie voert met natuurbeheerders goede gesprekken op basis van onder andere de SNL-monitoring. Certificering borgt dat het beheer volgens de standaarden plaatsvindt. Sturen op doelbereik via beheermaatregelen is niet toereikend omdat vaak ook sprake is van externe drukfactoren, waarvoor een bredere aanpak nodig is, zoals beschreven in het UPLG en bijvoorbeeld het Programma Natuur.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van den Dikkenberg van de SGP betreffende natuurbeheer Kockengen vast te stellen en te verzenden.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 47 betreffende het gebruik van PFAS-houdende gewasbeschermingsmiddelen door boeren binnen provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de fracties van: Volt, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren betreffende PFAS in gewasbeschermingsmiddelen vast te stellen en te verzenden.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  In de uitspraak van 28 februari 2024, zaaknr. 202106907 (ECLI:NL:RVS:2024844) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan GS opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de overwegingen van de uitspraak van de Afdeling.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van Coöperatie Mobilisation for the Environment (verder: MOB) van 12 mei 2020 tegen het afgewezen handhavingsverzoek als ongegrond aan te merken;
  2. het bestreden afwijzingsbesluit d.d. 6 april 2020 in stand te laten en niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering naar de voortoets te verwijzen die GS op 24 oktober 2023 reeds bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben ingediend.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 6 februari een brief ontvangen van de gemeente Rhenen, waarin de gemeente Rhenen aandacht vraagt voor de ruimtelijke druk op de groene en agrarische identiteit van de gemeente. Met bijgevoegde reactiebrief wordt namens GS een reactie gestuurd aan de gemeente.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief aan de gemeente Rhenen vast te stellen en te verzenden.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  De Utrechtse Depositiebank ten behoeve van uitgesteld extern salderen is één van de instrumenten in de instrumentenkoffer van het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Het kan benut worden voor de transitieopgave in het landelijk gebied maar ook voor de andere doelen van de provinciale omgevingsvisie. De Utrechtse Depositiebank is bedoeld als aanvullend instrument om vergunningverlening voor Natura 2000-activiteiten in het kader van de Omgevingswet op termijn vlot te trekken door middel van uitgesteld extern salderen. Bij de vaststelling van de Utrechtse Depositiebank op 4 juli 2023 is toegezegd dat een separaat beleidskader voor de toedeling van stikstofdepositieruimte wordt opgesteld. Het beleidskader Utrechtse Depositiebank omschrijft de voorkeursvolgorde van toedeling aan opgaven en de afwegingen die worden gemaakt. Daarnaast blijft het altijd gebiedsgericht maatwerk. Het beleidskader Utrechtse Depositiebank wordt gehanteerd in de gevallen dat de betreffende stikstofdepositieruimte niet noodzakelijk is voor natuurherstel en GS vrij kunnen beschikken over de stikstofdepositieruimte die aan meerdere opgaven toe te delen is. Ondanks onzekerheden over bijvoorbeeld de juridische interpretatie en onderbouwing van het additionaliteitsvereiste, en daarmee de benutting van de Utrechtse Depositiebank op korte termijn, worden PS gevraagd om dit Statenvoorstel vast te stellen. Zodat het instrument gereed is voor het moment dat toedeling aan de orde kan zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel Beleidskader Utrechtse Depositiebank, zoals opgenomen in bijlage 1 (beleidskader Utrechtse depositiebank (UTSP-367003060-12420) vast te stellen en dit beleidskader samen met het Statenvoorstel (UTSP-367003060-11333) aan te bieden aan Provinciale Staten;
  2. bijlage 2 memorandum werking Utrechtse Depositiebank (UTSP-367003060-9865) ter informatie mee te zenden aan PS.

 7. 10

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht (hierna: de provincie) streeft naar een duurzame en vitale regio. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn hiervoor essentieel. De recente publicatie van het aantal verkeersdoden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat echter zien dat veilig deelnemen aan het verkeer niet vanzelfsprekend is. Het CBS registreerde in de provincie 40 verkeersdoden in 2023.


  Provinciale Staten (hierna: PS) worden geïnformeerd over de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden, het aantal ernstig verkeersgewonden en het aantal aanrijdingen met wild. Op hoofdlijnen blijkt dat het aantal verkeersdoden in de provincie is afgenomen van 41 in 2022 naar 40 in 2023. Ook landelijk nam het aantal verkeersdoden af van 745 in 2022 naar 684 in 2023. Definitieve cijfers over het aantal ernstig verkeersgewonden in 2023 zijn nog niet beschikbaar, maar de cijfers tot en met 2022 laten zien dat landelijk het aantal ernstig verkeersgewonden toeneemt. De meeste ernstige verkeersgewonden vallen onder fietsers en zestigplussers. In 2023 is, ten opzichte van 2022, het aantal wildaanrijdingen in de provincie toegenomen van 458 naar 470.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Verkeersveiligheidsmonitor 2023’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld. Dit is het strategische document van de provincie voor de langere termijn. Voor flexibel en adaptief Omgevingsbeleid is het nodig de effecten van beleid te monitoren. Monitoring kan met evaluatie aanleiding geven beleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen. De provincie heeft een monitor Omgevingsbeleid ontwikkeld. Deze beleidsmonitor heeft een signalerende functie: liggen we op koers om een aantal van de gestelde ambities van de in Omgevingsvisie uitgewerkte beleidsthema’s, te realiseren? De monitor is aanvullend op andere (meer specifieke) monitors en de verantwoording in de Planning & Control-cyclus. De eerste versie van de monitor Omgevingsbeleid is in maart 2024 opgeleverd. Het is een groeimodel en zal regelmatig worden geactualiseerd en doorontwikkeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Monitor Omgevingsbeleid’ vast te stellen en deze te versturen naar Provinciale Staten.

 9. 12

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de toezegging om het aantal vliegtuigbewegingen boven de provincie Utrecht in beeld te brengen, bieden Gedeputeerde Staten bij deze de rapportage aan over monitoring van de luchtvaart. Met deze rapportage wordt inzicht verkregen in het aantal vliegtuigbewegingen en de vlieghoogtes boven de provincie Utrecht in de jaren 2019, 2022 en 2023. Deze jaren kunnen worden gezien als een referentie van het huidige gebruik van het luchtruim en daarmee vormt deze rapportage een nulmeting. De informatie geeft GS de mogelijkheid om objectief te kunnen bepalen wat het effect is van de luchtruimherziening, als deze in de toekomst een feit is. Daarmee verschaft het ons een onafhankelijke positie in de gesprekken daarover met het Rijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het rapport ‘inzicht vliegverkeer over provincie Utrecht’ opgesteld door Casper BV over de kalenderjaren 2019, 2022 en 2023, vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Monitoring luchtvaart’ vast te stellen en met het rapport ‘inzicht vliegverkeer over provincie Utrecht’ ter informatie te versturen naar Provinciale Staten.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 19 maart 2024 is het Programma bewustwording drinkwaterbronnen provincie Utrecht gelanceerd. De provincie is de hoeder van het grondwater, de voornaamste bron van het drinkwater in de provincie. De provincie wijst rondom de drinkwaterwinningen beschermingszones aan, waarin striktere regels gelden om de kwaliteit van het grondwater extra te beschermen. Deze regels staan in de Omgevingsverordening. Bewustwording van deze regels is van belang. Het is van belang dat inwoners, bedrijven, mede-overheden weten wat deze regels betekenen. Daarom is dit bewustwordingsprogramma opgesteld. Provinciale Staten worden geïnformeerd over het programma vanwege het belang van het vergroten van de bewustwording voor de bescherming van drinkwaterbronnen en de aandacht hiervoor in het nieuws.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief programma bewustwording drinkwaterbronnen vast te stellen en ter informatie te versturen naar Provinciale Staten.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 maart 2024 hebben de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) van de provincies (GS en PS) enerzijds en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF anderzijds, een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de provinciale sector met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 juni 2025. Dit resultaat bevat een loonparagraaf, afspraken over o.a. PDBI, RVU, indexatie en/of verhogingen van een aantal toelagen/vergoedingen. Ook het vastleggen van eerder gemaakte afspraken in de cao zoals diversiteitsverlof, inzet levensfaseambassadeurs en aanpassen hoofdstuk 11 (lokaal overleg met de bonden). Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen zoals rouw en verlies, open over overgang, werkdruk, flexibele arbeid en sociaal klimaat. Naast bovenstaande afspraken zijn er procesafspraken voor de komende periode gemaakt over verdere uitwerking rondom lobby werkostenregeling, inconveniententoelage, functiegebouw en hoofdstuk 4. De vakbonden leggen dit onderhandelingsresultaat met een neutraal advies voor aan hun leden. De BOD legt het onderhandelaarsresultaat met een positief advies voor ter instemming aan de achterban. De afspraak is gemaakt dat de uitslag van de achterban- en ledenraadpleging het liefst bekend moet zijn uiterlijk 24 april a.s. In het IPO-bestuur zal worden vastgesteld of de gekwalificeerde meerderheid (75% van de stemmen) aan werkgeverszijde is behaald. Indien de achterban en leden van de BOD en vakbonden instemmen, wordt het onderhandelaarsresultaat verwerkt in de cao-tekst. Na aanmelding van de cao-tekst bij het ministerie van SZW zal de cao provinciale sector inwerkingtreden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met het “Onderhandelaarsresultaat cao 2024 - 2025 provinciale sector” van 13 maart 2024;
  2. het IPO-bestuur in kennis te stellen van deze beslissing voor 24 april 2024;
  3. ten aanzien van het B-stuk inclusief bijlagen voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet en artikel 5.1 van de Wet open overheid. De inhoud van de stukken die ten grondslag liggen aan het besluit zijn geheim omdat de openbaarmaking de onderhandelingspositie van de provinciale werkgevers zou schaden;
  4. het financieel effect te verwerken in de Zomernota van 2024 en de Kadernota 2025/ Programmabegroting 2025.