Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 28 mei 2024

09:30 - 12:30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Onderdeel van een integere organisatie is transparantie, daarom is in de gedragscode voor GS vastgelegd dat geschenken worden geregistreerd. Deze informatie wordt openbaar gemaakt zodat iedereen kan zien welke geschenken zijn ontvangen en wie de gever van het geschenk is. Dit overzicht betreft het eerste kwartaal 2024

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten vast te stellen dat er in het eerste kwartaal 2024 geen geschenken boven de €50,- zijn ontvangen. Kennis te nemen van de ontvangen geschenken in het eerste kwartaal 2024 onder de € 50,-; Kennis te nemen van de publicatie van de overzichten van de ontvangen geschenken over het eerste kwartaal 2024 op de provinciale website.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  Er is een schriftelijke vraag gekomen over de samenloop tussen het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, en de onlangs gepresenteerde Kadernota. Deze vraag is schriftelijk beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vraag ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Nagtegaal van UtrechtNU! betreffende “verzoek om notitie op kadernota vanwege hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB” vast te stellen en te verzenden.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  In 2022 is door Twynstra Gudde en de Rebel group een groeisprong rapport en model opgesteld. De Rebel group is nu gevraagd om het groeisprong rapport te actualiseren in financiële zin. Dit om inzicht te krijgen in de lange termijn ontwikkelingen van de budgettaire situatie van de provincie Utrecht. Uit de actualisatie blijkt dat de groeisprong nog steeds voor een groot gedeelte ongedekt is. Het rapport betreft een raming van de verwachte ontwikkelingen die ter informatie met de Staten wordt gedeeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “actualisatie groeispong” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  PS hebben op 13 december 2023 het besluit genomen tot instelling van een nieuw onafhankelijke adviesorgaan: de Utrechtse Adviesraad voor de Fysieke leefomgeving. Daarna hebben GS op 30 januari 2024, gehoord hebbende de begeleidingscommissie van PS, de profielen vastgesteld voor een voorzitter en leden van de Utrechtse Adviesraad voor de Fysieke Leefomgeving. Afgelopen periode heeft een wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden. Met dit besluit wordt de voorzitter benoemd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heer Klaas Verschuure per 29 mei 2024 te benoemen als voorzitter van de Utrechtse Adviesraad voor de Fysieke Leefomgeving voor een termijn van 4 jaar;
  2. de Statenbrief "Benoeming dhr Klaas Verschuure tot voorzitter van de Utrechtse Adviesraad voor de Fysieke Leefomgeving" vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten;
  3. de benoemingsbrief aan de beoogd voorzitter van de Utrechtse Adviesraad voor de Fysieke Leefomgeving vast te stellen en te versturen;
  4. Artikel 11 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Utrecht voor wat betreft de vergoeding ten behoeve van bijwonen en voorbereiden van vergaderingen voor deze functie van toepassing te verklaren.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht (hierna: de provincie) is op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) verantwoordelijk voor het tramsysteem in Utrecht en heeft het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) aangewezen als beheerder van het lokaal spoor en de bijbehorende assets. Dit zijn alle onderdelen die nodig zijn om de tram rijdende te houden (onder andere. de trams, haltes, het remiseterrein en beveiligingssystemen). De beheerder brengt jaarlijks verslag uit over het uitgevoerde beheer en onderhoud. Over het aspect veiligheid wordt ook gerapporteerd door de concessiehouder Qbuzz, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder, en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) als vergunningverlener en handhaver. Daarnaast geeft de Safety Board van de provincie gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag, op basis van de beheervisie die door het bevoegd gezag is vastgesteld. Alle veiligheidszaken zijn samengevat in het jaarverslag Railveiligheid. Veiligheidsrisico´s die horen bij een tramsysteem worden volgens de stand der techniek en volgens wettelijke normen beheerst. Geconstateerde aandachtspunten zijn met name het booggeluid, het voorkomen van verkeersongevallen en technische storingen die rituitval veroorzaken. De aanpak van deze punten heeft de voortdurende aandacht, ook bij de exploitatie en het beheer en onderhoud van het tramsysteem in 2024. De voornaamste lessen uit 2023 nemen we hierbij mee voor 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de jaarverslagen Railveiligheid 2023 en Beheer Tramsysteem 2023 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Jaarverslagen Railveiligheid en Beheer Tramsysteem 2023” vast te stellen en met de jaarverslagen ter informatie te sturen aan Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Als eerste stap in het plan-milieueffectrapport (PlanMER) ligt ter vaststelling voor de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) Plan-MER Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) en de bijbehorende Voortoets. De NRD ligt van 3 juni tot en met 12 juli elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage op het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht. De NRD is ook digitaal te downloaden via de provinciale website: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de ter inzagetermijn te reageren op de NRD door het indienen van een zienswijze.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de NRD inclusief Voortoets vast te stellen en ter inzage te leggen van 3 juni tot en met 12 juli;
  2. de Statenbrief vast te stellen en samen met de NRD en de Voortoets te versturen naar Provinciale Staten.

 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  Behandeling van de Ontwerp programmabegroting 2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De Ontwerp programmabegroting is sluitend, evenals het meerjarenperspectief 2024-2028. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is mede op verzoek van de deelnemers (middels de zienswijzen op de Ontwerp Kadernota 2025) rekening gehouden met de door deelnemers gewenste bezuinigingen. Daarom zijn er in de Ontwerp programmabegroting 2025 besparingen, voor de deelnemers, gerealiseerd van € 466.000 (ongeveer 2,3 %).
  Besloten wordt om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de Ontwerp programmabegroting 2025

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerp Programma 2025 van de RUD Utrecht;
  2. de Statenbrief Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD-Utrecht vast te stellen en met de bijlagen ter informatie aan Provinciale Staten te sturen;
  3. de brief aan de RUD-Utrecht over de Ontwerp Programmabegroting 2025 vast te stellen en te versturen aan de RUD-Utrecht.