Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 19 maart 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  De heer Breur van de SP-fractie heeft vragen gesteld over de mogelijk sloop van het tramdeel dat door de provincie Utrecht aan de gemeente Nieuwegein is geschonken. Het doel van de vragen is om helderheid te krijgen over de schenkingen die hebben plaatsgevonden van het tramdeel en van een volledige tram aan het Nederlands Transport Museum (NTM). Daarnaast is het de vraag wat de provincie kan doen om het tramdeel te behoeden voor sloop. Naar aanleiding van de vragen is er contact geweest met de gemeente Nieuwegein. De gemeente en het NTM zijn met elkaar in contact gebracht. De gemeente heeft afgesproken dat het tramdeel naar het NTM gaat. Zij gaan het tramdeel opnemen in hun museum.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Breur van SP betreffende de sloop van het tramdeel geschonken aan de gemeente Nieuwegein vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft GS bij besluit van 30 januari jl. de reeds bestaande Beleidsregel open bodemenergiesystemen Beursgebied van een nieuwe wettelijke grondslag voorzien. Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om de toelichting op enkele ondergeschikte onderdelen te actualiseren. Bij het gereedmaken van de publicatie bleek dat abusievelijk aan GS een versie van de beleidsregel met de oude toelichting ter besluitvorming is voorgelegd. De beleidsregel is toen niet gepubliceerd. GS moeten nu een nieuw besluit nemen op basis van de correcte versie, d.w.z. met de geactualiseerde toelichting.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Beleidsregel open bodemenergiesystemen Beursgebied Utrecht 2024 opnieuw vast te stellen;
  2. de beleidsregel te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 0.09.H

  Essentie/ samenvatting:
  De Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht wordt regelmatig aangepast als daar aanleiding voor is. De huidige regeling, voor het laatst gewijzigd vastgesteld op 19 december 2023 behoeft een aantal kleine aanpassingen, met name het ophogen van een subsidieplafond, correctie van verwijzingen en titels en verduidelijking van twee artikelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit tot wijziging van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht (Besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht), geregistreerd onder UTSP-814175531-215, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. de financiële consequenties die begrotingsneutraal zijn met de Zomernota 2024 te verwerken.

 4. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden moet worden aangepast aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur heeft een voorstel voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten met het verzoek om mee in te stemmen. Provinciale Staten wordt gevraagd om het college toestemming te verlenen er mee in te stemmen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten;
  2. het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten.

 5. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten hebben tijdens de behandeling van het Statenvoorstel Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening Amendement A24-1 Delegatiebesluit Omgevingsverordening Provincie Utrecht aangenomen. De staten willen in commissieverband debatteren over het Delegatiebesluit om een goed beeld te kunnen vormen. Besluitvorming over vaststelling Delegatiebesluit is daarmee doorgeschoven naar de PS-vergadering van 24 april 2024. Op 30 maart 2022 hebben Provinciale Staten het Delegatiebesluit (2022) vastgesteld. In het Delegatiebesluit, delegeren Provinciale Staten een aantal specifiek genoemde bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten (o.g.v. artikel 2.8 Omgevingswet). Het gaat om kleine aanpassingen van de verordening als dat noodzakelijk is. Het Delegatiebesluit 2022 wordt aangepast. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel Vaststelling Delegatiebesluit Omgevingsverordening provincie Utrecht 2024 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 0.27.H

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) aanvaardt de schenking van een portret van paus Adrianus VI (bijlage 1). De schenker is een particulier met warme belangstelling voor geschiedenis, in het bijzonder Paushuize. De reden van zijn schenking is dat het werk daardoor in Paushuize getoond kan worden. Het betreft een kopie naar een portret door Jan van Scorel, dat bij leven geschilderd is, maar waarvan het origineel verloren is gegaan. Naar beoordeling van de conservator van Paushuize verkeert het schilderij (inclusief lijst) in goede staat. Het werk is in opdracht van de provincie getaxeerd op €2.000,-. Het werkt vormt in artistiek en historisch opzicht een waardevolle toevoeging aan de kunstwerken die in Paushuize te zien zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de schenking te aanvaarden door het aangaan van een schenkingsovereenkomst (bijlage 2).

 7. 03

  Essentie / samenvatting:
  Als Provinciale Staten op 20 maart 2024 instemmen met de aankoop van aandelen Stedin Holding N.V., zullen Gedeputeerde Staten dit uitvoeren. Dit voorstel zorgt dat Gedeputeerde Staten tijdig beslissingen nemen om deze aankoop te effectueren en aandeelhouder te worden. Als de algemene vergadering van aandeelhouders van Stedin Holding N.V. op 27 maart instemmen met het verzoek van de provincie Utrecht om aandeelhouder te worden is het een feit. Vervolgens wordt de gedeputeerde financiën gemachtigd om namens de provincie Utrecht op de Algemene vergaderingen van aandeelhouders (AvA) en de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin Holding N.V. het woord te voeren en te stemmen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten met het Statenvoorstel Aandeelhouderschap Stedin Holding N.V.(UTSP-292873278-322), tot:
  1. het deelnemen in Stedin Holding N.V. tegen storting van € 15 miljoen aan kapitaal;
  2. het vaststellen van de concept participatieovereenkomst, met daarbij de verplichting tot geheimhouding op te leggen op basis van art. 84 van de Provinciewet en art. 5.1, eerste lid, aanhef en onder c jo. artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid, en het daarbij behorende handtekeningenblad te laten ondertekenen door de commissaris van de Koning;
  3. het vaststellen van de Volmachtverlening aan de notaris van Stedin, Clifford Chance en deze te laten ondertekenen door de commissaris van de Koning;
  4. het vaststellen van de bijgevoegde brief aan de notaris van Stedin, Clifford Chance en deze te laten ondertekenen door de commissaris van de Koning en deze te verzenden;
  5. het machtigen van de gedeputeerde financiën om namens de provincie Utrecht op de algemene vergaderingen van aandeelhouders (AvA) en de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin Holding N.V. het woord te voeren en te stemmen en het ceremonieel ondertekenen van de participatieovereenkomst.

 8. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 31 januari 2024 zijn door de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2020 gesteld inzake GGZ-instelling Fivoor. Dit naar aanleiding van recent in de media verschenen berichten over de problemen die GGZ-instelling Fivoor heeft om een geschikte alternatieve locatie te vinden in Midden-Nederland, nu de locatie op de Willem Arntszhoeve per 1 januari 2027 moet sluiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van mevrouw van de Vooren van de statenfractie van GroenLinks betreffende Huisvesting Fivoor vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 9. 06

  Essentie / samenvatting:
  Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen de provincies de bestuurlijke boete als nieuw instrument voor overtredingen van de Seveso-regels. De Seveso-regels zijn de Nederlandse uitwerking van de Europese Richtlijn voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Deze regels stonden voorheen beschreven in het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). Uit de toelichting bij de Omgevingswet volgt dat van provincies wordt verwacht dat zij een gezamenlijk afgestemde boete-beleidsregel vaststellen. Dit om de rechtsgelijkheid te beschermen en een gelijk speelveld tussen provincies te garanderen. Voorgesteld wordt om de Beleidsregel bestuurlijke boete vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beleidsregel Bestuurlijke Boete Seveso-inrichtingen Omgevingswet provincie Utrecht 2024 vast te stellen.

 10. 08

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten hebben in 2020 aan de verantwoordelijk gedeputeerde in Noord-Holland, mandaat, volmacht en machtiging verleend om, namens hen, het ‘Convenant reduceren vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024’ aan te gaan. Aangezien het mandaat verloopt heeft de provincie Noord-Holland verzocht deze te verlengen. Nu het convenant ook een privaatrechtelijke overeenkomst betreft wordt tevens een volmacht verleend door de Commissaris van de Koning.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten, ieder voor wat hun bevoegdheden betreft, het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan gedeputeerde faunabeheer en dierenwelzijn provincie Noord-Holland inzake het Convenant ‘reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol’ 2024’ vast te stellen.

 11. 10

  Essentie / samenvatting:
  Subsidieaanvragen voor de energietransitie worden getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021 (UsET) die op 6 juli 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De subsidiemogelijkheden zijn vooral gericht op initiatiefnemers die projecten opzetten om (collectief) energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de energietransitie en daarmee kansrijke projecten (beter) te kunnen ondersteunen. Zo hebben ontwikkeling rond netcongestie geleid tot een aparte paragraaf in de UsET: ‘Paragraaf 2.7 Investeringsregeling voor oplossingen bij netcongestie en voor lokale distributie van elektriciteit’. De wijzigingen hebben verder betrekking op het verlengen van de openstellingstermijn, het vaststellen van een subsidieplafond voor 2024 en wijzigingen om de UsET in overeenstemming te brengen met gewijzigde EU-staatssteunregels.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit, nr. UTSP-279699493-49834 van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021, nr. 8227DAB6, vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Wijziging Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  De provincie streeft naar voldoende woningen en voldoende locaties voor werken, beide van voldoende kwaliteit. Om hier invulling aan te geven is in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening gekozen voor het instrument van regionaal programmeren. Hierbij stelt de provincie in samenspraak met gemeenten en regio’s een provinciaal Programma Wonen en Werken op. Ten grondslag aan dit programma ligt het “Kader voor Provinciale Programmering Wonen en Werken” dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld.


  Het statenvoorstel behelst de vaststelling van een Kader voor meerdere provinciale Programma's Wonen en Werken gedurende de periode 2023-2027. Hiermee wordt het mogelijk vaker het programma bij te stellen, waarmee invulling wordt gegeven aan het concept adaptief programmeren. Het nieuwe Kader bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere kaders. Dit betreft onder andere de kwantitatieve bandbreedte voor wonen en werken (hierbij is aangesloten bij recente behoefteramingen), de planningshorizon voor wonen, maar ook aanscherping van de kwalitatieve aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbare woningbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel Kader voor Kader voor Provinciale Programmering Wonen en Werken 2023-2027 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te verzenden.

 13. 12

  Essentie / samenvatting:
  Het doel van de strategie voor Europese samenwerking en belangenbehartiging 2024-2034 is om de Europese Unie optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse opgaven. Deze opgaven zijn leidend voor de provinciale inzet richting de Europese instellingen. Om de inzet zo effectief mogelijk te maken, beschrijft de strategie wat de provinciale ambities en kernactiviteiten zijn en hoe de provincie Utrecht in relatie tot de Europese Unie als 4e bestuurslaag werkt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Uitvoeringsagenda Europese zaken 2023-2024’ en ‘Europese aanknopingspunten in Utrechts beleid 2023-2024’ vast te stellen;
  2. het Statenvoorstel ‘strategie voor Europese samenwerking en belangenbehartiging 2024-2034’ vast te stellen en samen met de bijlagen ‘Uitvoeringsagenda Europese zaken 2023-2024’ en ‘Europese aanknopingspunten in Utrechts beleid 2023-2024’, toe te sturen naar Provinciale Staten.

 14. 15

  Essentie / samenvatting:
  In 2023 heeft – naar aanleiding van Statenvragen en verdeeld over twee onderzoeken – een inventarisatie naar potentieel officieel openbaar zwemwater voor de gehele provincie plaatsgevonden. Op basis van beide onderzoeken wordt de conclusie getrokken dat het op korte termijn niet mogelijk is om nieuwe officieel zwemwater te realiseren. Wel zijn er drie locaties uitgekomen die kansrijk zijn om nader te onderzoeken op haalbaarheid. Desbetreffende gemeenten zijn op de hoogte gebracht. Met hen wordt verder in gesprek gegaan over het vervolg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten Statenbrief ‘Resultaten onderzoek potentieel officieel openbaar zwemwater’ vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten.

 15. 16

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenbrief Voortgang Aanvalsplan Grutto in Utrecht wordt de voortgang van het Aanvalsplan Grutto in de provincie Utrecht toegelicht. Hiermee wordt gestand gedaan aan een toezegging van Gedeputeerde Sterk aan Provinciale Staten van 11 mei 2022 om hen te informeren wanneer daar aanleiding voor is. In het Aanvalsplan Grutto is een landelijke aanpak beschreven om de neerwaartse trend van weidevogelpopulaties in Nederland te keren. In de brief wordt ingegaan op de samenwerking in het kader van het Aanvalsplan, de verschillende instrumenten die uitgewerkt worden en de koppeling tussen het Aanvalsplan en het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar het komende jaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de ‘Statenbrief Voortgang Aanvalsplan Grutto’ vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 16. 17

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de commissie BEM-vergadering van 24 januari 2024 zijn de resultaten besproken van de verkenning naar de Provinciale U-pas (motie 22). Uitkomst van deze bespreking was dat de Provinciale U-Pas niet het geschikte instrument is voor het beoogde doel (het verhogen van de participatie en kwaliteit van leven voor mensen met een laag inkomen). Als vervolg is toegezegd aan de commissie BEM dat alternatieven nader worden uitgewerkt. Middels de Statenbrief Provinciale U-pas (PUP) worden de Provinciale Staten op de hoogte gesteld van de uitwerking.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Provinciale U-pas (PUP)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 17. 18

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord Aan de slag voor Utrecht is opgenomen dat de Sociale Agenda wordt voorgezet en op 25 oktober 2023 is de evaluatie van de Sociale Agenda 2022-2023 besproken. Op basis van deze evaluatie is de Sociale Agenda geactualiseerd en via de Statenbrief Actualisatie Sociale Agenda 2024 worden Provinciale Staten hiervan op de hoogte gebracht. Het besluit ligt voor om de Statenbrief ‘Actualisatie Sociale Agenda 2024’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Actualisatie Sociale Agenda 2024 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 18. 19

  Essentie/samenvatting:
  Met de vast te stellen Statenbrief worden PS op de hoogte gebracht van de activiteiten binnen de provincie op het gebied van natuurbrandbeheersing, met name voor de Utrechtse Heuvelrug, en de landelijke ontwikkelingen. De gedeputeerde natuur is binnen het college van GS vooralsnog verantwoordelijk (coördinerend gedeputeerde voor natuurbrandrisicobeheersing), met de focus op preventie. De provincie participeert sinds najaar 2023 zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in een gezamenlijke aanpak natuurbrandbeheersing voor de Utrechtse Heuvelrug, waartoe negen “Heuvelrug-gemeenten”1 en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het voortouw hebben genomen

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief natuurbrandbeheersing vast te stellen en aan de Staten te versturen.

 19. 20

  Essentie / samenvatting:
  Voor de realisatie van een gezamenlijk of twee afzonderlijke hoogspanningsstations (HSS) 150 kV van TenneT en een 50kV van Stedin in Utrecht-Noord voeren betrokken gemeenten, provincie, Stedin en Tennet overleg. De netbeheerders hebben de voorkeur uitgesproken voor een projectbesluit voor het planologisch mogelijk maken van een HSS. Een overweging daarbij is een efficiënte en effectieve voortgang van plan- en besluitvorming ten behoeve van het project. Dit besluit ziet toe op de start van de projectprocedure, zodat kennisgevingen zo snel mogelijk gedaan kunnen worden en de participatie kan worden opgestart. Met Provinciale Staten zal een startgesprek worden gevoerd op basis van de bij dit besluit horende statenbrief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. ten behoeve van het project nieuwbouw hoogspanningsstation(s) Utrecht-Noord 150 kV/50kV, inclusief de benodigde aansluitende tracéverbindingen een projectprocedure te doorlopen;
  2. de statenbrief ‘Startgesprek toepassing projectprocedure hoogspanningsstation(s) Utrecht-Noord’ vast te stellen en ter bespreking aan Provinciale Staten toe te zenden;
  3. de portefeuillehouder Omgevingswet te machtigen om na het startgesprek met PS namens het College een gecombineerde ‘Kennisgeving voornemen en participatie’ te publiceren.

 20. 21

  Essentie / samenvatting:
  De startnotitie Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 beschrijft op hoofdlijnen de kenmerken van het beoogde nieuwe programma klimaatadaptatie. In de startnotitie worden eerste speerpunten benoemd en een beeld geschetst van de te bereiken resultaten in 2028. Tevens is een globaal stappenplan opgenomen over de wijze waarop het participatieve traject wordt ingericht om te komen tot het nieuwe programma. De provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen om de leefomgeving (stedelijk en landelijk gebied) klimaatbestendig te maken, de provinciale infrastructuur is hier onderdeel van. Grote investeringen zijn aan de orde. Het ontwikkelen van robuuste strategieën die inspelen op klimaatrisico's, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan een duurzame leefomgeving, is belangrijk voor lopende en toekomstige programma's. Het doel is om klimaatadaptatie te integreren in alle provinciale beleidsvraagstukken, programma's en opgaven en te zorgen dat het een vast onderdeel wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Startnotitie Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 vast te stellen;
  2. de Statenbrief Startnotitie Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 vast te stellen en, tezamen met de Startnotitie Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 en bijlage ‘Een klimaatbestendige provincie Utrecht, januari 2024’, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 21. 22

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht realiseren in samenwerking met het Rijk een Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), die het groeiende autoverkeer kan verwerken en bijdraagt aan de leefbaarheid in Overvecht. Een goed functionerende NRU is nodig voor het alternatief voor de Ring Utrecht (ARU) en bereikbare regio en een robuust nationaal wegennetwerk. De Statenbrief gaat in op de voortgang van het project NRU.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “voortgang project Noordelijke Randweg Utrecht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten.

 22. 24

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk legt aan de gemeenten per half jaar een taakstelling op voor het huisvesten van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). Gedeputeerde Staten houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op het realiseren van deze taakstelling. In de voortgangsrapportage wordt u geïnformeerd over de resultaten en beoordelingen van Utrechtse gemeenten, acties die de provincie onderneemt, en verdere ontwikkelingen op dit dossier in de afgelopen twee taakstellingsperioden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2023 (tweede helft) vast te stellen;
  2. de Statenbrief Voortgangsrapportage IBT Huisvesting Vergunninghouders 2023-2 vast te stellen en samen met de voortgangsrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 23. 25

  Essentie/ samenvatting:
  Energie Beheer Nederland B.V. (hierna: EBN), een besloten vennootschap met de Nederlandse Staat als enig aandeelhouder, heeft het voornemen op de locatie Lagegrond in Zeist, op percelen die in eigendom zijn van Provincie Utrecht, een wetenschappelijke boring uit te voeren naar de geschiktheid van de ondergrond met betrekking tot aardwarmte. Er zal geen winning van aardwarmte vanuit deze wetenschappelijke boring plaatsvinden. Werkzaamheden op de beoogde percelen kunnen eerst worden aangevangen, nadat een huurovereenkomst tussen partijen is gesloten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de intentieverklaring met EBN vast te stellen en aan te gaan. Dit stelt deze partij in staat aan te vangen met het aanvragen van alle vereiste vergunningen en/of ontheffingen en het benodigde omgevingsmanagement;
  2. in te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot de beoogde percelen in provinciaal eigendom voorafgaand aan de uitvoering van een proefboring naar de geschiktheid van de ondergrond met betrekking tot aardwarmte;
  3. de Statenbrief “Wetenschappelijke boring geothermie Utrecht-Oost” vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 24. 26

  Essentie / samenvatting:
  Ten behoeve van de verlaging van de stikstoflast op de natuur in Nederland zijn er twee subsidieregelingen voor de definitieve sluiting van veehouderijlocaties door het Rijk in 2023 opengesteld: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Bij de uitvoering van deze subsidieregelingen zijn de provincies nauw betrokken en met het oog op die gezamenlijke aanpak is tussen de Provincie Utrecht en het Rijk een Samenwerkingsovereenkomst gesloten.


  Volgens de opgave van het Rijk voldoen binnen de provincie Utrecht ca. 110 bedrijven aan de definitie van piekbelasting. De meeste van die piekbelastende bedrijven – die dus mogelijk in aanmerking komen voor de subsidie ingevolge de Uitvoering Aanpak Piekbelasting (UAPB) - zijn gevestigd aan de oostkant (ca. 100 bedrijven) van de provincie. In dit gebied werkt de provincie Utrecht nauw samen met de provincie Gelderland de afspraken hierover zijn ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In de afgelopen maanden zijn er ook afspraken gemaakt met de gemeenten Renswoude, Rhenen en Woudenberg over de samenwerking in deze gebieden. De afspraken liggen nu voor in een samenwerkingsovereenkomst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de afzonderlijke gemeenten Woudenberg, Rhenen en Renswoude;
  2. de geraamde lasten uitvoering aanpak piekbelasting € 2.837.333 en baten € 2.837.333 SiSa regeling LNV-L32 beschikt op 23 januari 2024 onder referentie DGRTLG/ 41275478 incidenteel begrotingsneutraal op te nemen in de meerjarenbegroting.