Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 25 juni 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16,30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie/ samenvatting:
  De nieuwe beleidsregel exploitatiesubsidies regelt de verstrekking van exploitatiesubsidies, beschrijft de definitie van een exploitatiesubsidie, welke kosten wel en niet subsidiabel zijn, op welke wijze een aanvraag kan worden ingediend, de voortgang wordt bewaakt en hoe verantwoording moet worden afgelegd. De beleidsregel stelt de provincie in staat zowel de inhoudelijke voortgang van afgesproken activiteiten, de financiële positie en het functioneren van de organisatie die exploitatiesubsidie ontvangt goed te kunnen beoordelen. Deze vervangt de beleidsregels subsidiabele kosten exploitatiesubsidies en de leidraad exploitatiesubsidies die door GS op 2 november 2021 zijn vastgesteld. Vanaf nu is er nog maar sprake van 1 beleidsregel voor exploitatiesubsidies die op onderdelen is geactualiseerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de beleidsregel exploitatiesubsidies vast te stellen en deze te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. de Statenbrief beleidsregels exploitatiesubsidies vast te stellen en deze ter informatie aan Provinciale Staten te zenden.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2024’, heeft na vaststelling door GS op 12 maart 2024, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn door 5 indieners zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording. Twee van de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het besluit. Het grootste deel van de verzoeken heeft geen betrekking op gewijzigde onderdelen van het Natuurbeheerplan 2024 en het ontwerp Natuurbeheerplan 2025. Deze verzoeken betreffen voorstellen voor nieuwe aanpassingen van het Natuurbeheerplan. Deze verzoeken zullen worden betrokken bij het samenstellen van het ontwerp Natuurbeheerplan 2026 en de wijzigingen van het ontwerp Natuurbeheerplan 2025. Als deze ingediende voorstellen akkoord worden bevonden, zullen deze met terugwerkende kracht tot 1-1-2025 in het Natuurbeheerplan 2025 worden doorgevoerd.


  Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de aankoop en ontpachting van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van beantwoording van de zienswijzen ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2024’ vast te stellen en de indieners hierover per brief te informeren;
  2. het Besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 2024 vast te stellen en te publiceren;
  3. de Statenbrief vast te stellen en met de Nota van beantwoording zienswijzen en het Natuurbeheerplan 2025 toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. alle percelen op de kaart 1. ‘Te ontwikkelen natuur’ van het Natuurbeheerplan 2025 die zijn aangemerkt als ‘te ontwikkelen natuur’, te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)’ of ‘te ontwikkelen natuur zoekgebied NNN’ aankoopwaardig te verklaren gedurende de looptijd van het Natuurbeheerplan 2025;
  5. alle percelen op de kaart 1. ‘Te ontwikkelen natuur 2025’ van het Natuurbeheerplan 2025 in bezit van de provincie die zijn aangemerkt als ‘reeds aanwezige natuur 2025’, verkoopwaardig te verklaren gedurende de looptijd van het Natuurbeheerplan 2025.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2024 is de aangepaste Huisvestingswet 2014 van kracht. Hierin zijn aanpassingen opgenomen die gemeenten meer ruimte geven om specifieke doelgroepen, eigen inwoners en mensen met bepaalde beroepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouwkoopwoning. Een andere, meer procedurele, aanpassing betreft de verplichting voor gemeenten om voortaan bij het opstellen of wijzigen van hun huisvestingsverordening de provincie om advies te vragen.


  Gemeente De Bilt en Zeist vragen respectievelijk als vierde en vijfde Utrechtse gemeente een advies op hun huisvestingsverordening aan Gedeputeerde Staten. Hierbij liggen de adviezen aan de beide gemeenten voor, omdat deze adviezen op grote lijnen hetzelfde zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het advies van de provincie op de huisvestingsverordening van de gemeente De Bilt vast te stellen en te verzenden aan gemeente De Bilt;
  2. het advies van de provincie op de huisvestingsverordening van de gemeente Zeist vast te stellen en te verzenden aan gemeente Zeist.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen subsidies verstrekken voor de realisatie van natuur op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Om in 20240 meer, vitaal, toekomstbestendig, beschermd en maatschappelijk gewaardeerd bos te realiseren is op 11 mei 2022 het Strategisch bosbeleid vastgesteld. Om de opgave voor bos buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een nieuwe locatie voor de natuurcompensatiebank te realiseren wordt het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024 gewijzigd. Hierdoor wordt het mogelijk om via de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) bos buiten NNN te realiseren. Op de nieuwe compensatielocatie zal boscompensatie ‘op voorraad’ worden gerealiseerd. Ook wordt het subsidieplafond voor de soortenmanagementplannen in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit (USB) verhoogd. Daarnaast worden de USB en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) op onderdelen gewijzigd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op gronden (circa 3 hectare) die in eigendom zijn van een particulier in Langbroek natuurcompensatie op voorraad te realiseren via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en deze gronden deel uit te laten maken van de natuurcompensatiebank van de provincie Utrecht waarmee aan toekomstige compensatieverplichtingen van de provincie en andere partijen kan worden voldaan;
  2. het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024 te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024, waarbij de openstelling voor bos buiten Natuurnetwerk Nederland van € 1,0 mln. wordt gedekt met de Zomernota 2024 door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Strategisch bosbeleid, de openstelling voor natuur- en boscompensatie van € 0,4 mln. wordt gedekt met het Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2023 van € 0,286 mln. en aanvullend met de Zomernota 2024 door een onttrekking € 0,114 mln. uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie, de openstelling voor soortenmanagementplannen van € 0,2 mln. wordt gedekt met de Slotnota 2024 door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie natuurvisie;
  3. de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging uitvoeringsverordening aankoopsubsidie natuur provincie Utrecht;
  4. de Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit;
  5. de genoemde wijzigingsbesluiten bij beslispunt 2 t/m 4 te publiceren in het Provinciaal Blad.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Binnen de provincie Utrecht spelen het Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Natuureducatie en de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een essentiële rol in de realisatie van het provinciale doel de beleefbaarheid van natuur voor inwoners te vergroten en de betrokkenheid van inwoners bij natuur te versterken. Deze organisaties ontvangen voor de activiteiten een exploitatiesubsidie. In de Beleidsuitwerking Natuur en samenleving 2025-2028 worden de kerntaken en activiteiten van de organisaties beschreven. Dit dient als onderbouwing voor de aanvraag van exploitatiesubsidie voor de periode 2025-2028 door de organisaties.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Beleidsuitwerking Natuur en samenlev1ng 2025-2028 vast te stellen;
  2. de Statenbrief Actualisatie Beleidsuitwerking Natuur en samenleving vast te stellen en ter informatie aan PS te verzenden.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de provincie de bestaande woningvoorraad beter wenst te benutten, bijvoorbeeld door de bouw van extra woonlagen bovenop bestaande woningen. Momenteel worden meerdere acties verricht om partijen hiertoe aan te zetten. Zo worden gesprekken gevoerd met gemeenten en woningcorporaties om pilots in gang te zetten. Om de projecten mogelijk te maken is het gewenst een subsidie te kunnen verstrekken.


  De ‘Uitvoeringsverordening Subsidie Versnelling Woningbouw’ is hiervoor het meest geëigende instrument. De projecten voldoen aan de criteria uit de verordening, met uitzondering van het feit dat een project minimaal 50 zelfstandige woningen dient te betreffen. In de regel zal dit minimumaantal bij projecten in de bestaande woningvoorraad niet gehaald worden. De vermelde uitzonderingen op deze regel zijn nu nog niet van toepassing op het beter benutten van de bestaande voorraad. Derhalve is het voorstel een extra uitzondering voor het minimumaantal woningen toe te voegen voor dergelijke projecten.


  Provinciale Staten worden met een Statenbrief geïnformeerd over de lopende activiteiten met betrekking tot het beter benutten van de bestaande voorraad, waaronder de aanpassing van de verordening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. aan artikel 3 van de uitvoeringsverordening, waarin criteria worden genoemd op basis waarvan het minimumaantal van 50 woningen (artikel 2 lid 4c) dat wordt toegevoegd niet van toepassing is, het volgende derde lid als uitzonderingsgrond toe te voegen:
  “c. voor projecten waarbij woningen in, op of aan bestaande complexen worden toegevoegd”
  2. de Statenbrief “Stand van zaken beter benutten bestaande voorraad” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 7. 09

  Essentie/samenvatting:
  Eind 2024 zullen Provinciale Staten een kadervormend Statenbesluit nemen over het te voeren circulaire beleid. Daartoe wordt dit jaar de Middellange Termijnstrategie Circulaire Samenleving 2025-2035 (MTS) opgesteld. Bij de voorbereiding daarvan heeft het college zowel de Staten als externe partijen betrokken. Begin mei is het traject voor de beeldvormende participatie afgerond en op 15 mei zijn de Staten door middel van een werksessie van de commissie BEM bij de voorbereiding van de MTS betrokken. De opbrengst van de beeldvormende participatie en van de werksessie is verwerkt in de conceptversie van de MTS. De MTS bouwt voort op de in 2021 vastgestelde Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 en op de bevindingen van de Voortgangsrapportage van de Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023 (april 2024). De versie die wordt vrijgegeven voor een oordeelsvormende participatie is te beschouwen als de 80% versie die na de oordeelsvormende participatie zal worden uitgewerkt tot een versie die geschikt is voor een kadervormend Statenbesluit over het te voeren circulaire beleid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de conceptversie van de Middellange Termijnstrategie Circulaire Samenleving 2025-2035 vast te stellen met daarin de inzet op vijf focusthema’s (1. Opdrachtverlening, Inkoop en Subsidies, 2. Ruimte, 3. Circulair (ver)bouwen,4. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en 5. Bedrijven en Ketens) en op coördinerende taken die als doel hebben de transitie te versnellen;
  2. de conceptversie van de Middellange Termijnstrategie Circulaire Samenleving 2025-2035 vrij te geven voor een oordeelsvormend participatietraject;
  3. de Statenbrief Middellange Termijnstrategie Circulaire Samenleving 2025-2035 vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 november 2022 hebben Provinciale Staten met een motie opgeroepen tot het vieren en herdenken van de ondertekening van de Stichtse Landbrief. Op 17 mei 2025 is het precies 650 jaar geleden dat de Stichtse Landbrief werd getekend, een historisch moment dat wordt gezien als het begin van een meebeslissende standenvertegenwoordiging (Statenvergadering) in de provincie Utrecht. In het B-stuk is het voorlopige programma opgenomen en wordt de Statenbrief vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Stichtse Landbrief – 650 jaar provincie Utrecht vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht wil ten behoeve van de bouw van voldoende betaalbare woningen de mogelijkheden van een provinciaal vereveningsfonds verkennen (Coalitieakkoord 2023-2027). Op basis van deskresearch, contact met gemeenten en een gesprek met het leden van het Expertteam Woningbouw van de RVO is besloten om een verdere uitwerking van een provinciaal vereveningsfonds voor woningbouw te staken

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten verdere verkenning van een provinciaal vereveningsfonds voor woningbouw te staken.

 10. 12

  Essentie/ samenvatting:
  In het huidige coalitieakkoord en in de Strategische College Agenda is een verkenning naar de mogelijkheid van een provinciale Ombudsfunctie opgenomen. Inmiddels is hierop een eerste verkenning uitgevoerd. Voorgesteld wordt Provinciale Staten over de uitkomsten van deze verkenning en de vervolgacties te informeren middels een Statenbrief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief verkenning provinciale Ombudsfunctie vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  In verband met het veranderde aantal geborgde zetels in de Wijzigingswet Waterschapswet (schrappen van geborgde zetels bedrijven) moeten de reglementen van de waterschappen aangepast worden. Voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet de provincie Utrecht dit gezamenlijk met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Bij de wijziging zal het reglement ook geactualiseerd worden met de Omgevingswet en zullen op verzoek van het waterschap er ook enkele grenswijzigingen plaatsvinden. De meeste van deze grenswijzigingen bevinden zich buiten de provincie Utrecht. In de provincie Utrecht zijn er enkele kleine grenswijzigingen aan de kade van het Amsterdam-Rijnkanaal, als correctie op ruimtelijke ontwikkelingen in het verleden. Door de wijzigingen sluit de grens van het waterschap aan op de waterkant, waardoor enkel het Amsterdam-Rijnkanaal zelf onder het beheer van Rijkswaterstaat valt en de gehele waterkant onder het beheer van het waterschap. De wijzigingen hebben een zeer beperkte impact.


  Dit heeft geleid tot het Voorontwerpbesluit Wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017. Dit voorontwerpbesluit wordt van vrijdag 28 juni t/m donderdag 8 augustus terinzage gelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Voorontwerpbesluit Wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 vast te stellen;
  2. het Voorontwerpbesluit Wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 vrij te geven met ingang van 28 juni 2024 voor terinzagelegging en het indienen van zienswijzen gedurende zes weken.