Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 mei 2024

09:30 - 12:30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Van het Plassenschap Loosdrecht (LSD) zijn de conceptbegroting 2025 en de ontwerp jaarrekening en jaarverslag over 2023 ontvangen. In de begeleidende brieven wordt de provincie de mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen. Met het vaststellen van de nota Samenwerkende Partijen (PS2022BEM09), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. De conceptbegroting 2025 laat een stijgende deelnemersbijdrage zien. In de begroting is hierin voorzien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de zienswijzen op de stukken vast te stellen en toe te sturen aan het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;
  2. de bijgevoegde statenbrief ‘Zienswijze conceptbegroting 2025 Plassenschap Loosdrecht e.o.’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  De Energievisie zal, conform hetgeen gesteld in de Startnotie, met Raden, Algemene Besturen van waterschappen en de Staten worden besproken in een sessie op 14 mei. Voor deze sessie op 14 mei dient de werkversie van de energievisie te worden verstuurd. Deze versie zal ook worden gebruikt voor een externe consultatie. De uitkomsten van de consultatie en de gesprekken met de volksvertegenwoordiging zullen worden gebruikt om tot een definitieve versie van de Energievisie te komen. Het Statenvoorstel Energievisie zal op 2 juli aan Gedeputeerde Staten voorgelegd worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief werkversie Energievisie vast te stellen en samen met de werkversie Energievisie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de brief consultatie Energievisie vast te stellen en samen met de werkversie Energievisie toe te zenden aan stakeholders.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het Utrechts Landschap wil in de Amerongse Bovenpolder starten met de uitvoering van maatregelen in het kader van de eerste fase van Programma Natuur, waarbij er een tijdelijk negatief effect is op de functie als ganzenrustgebied. De maatregelen die gericht zijn om instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied te halen worden onevenredig belemmerd door artikel 6.48 uit de Omgevingsverordening waarin staat dat de foerageer- en rustfunctie van het ganzenrustgebied niet teniet mag worden gedaan. Gedeputeerde Staten besluiten om als bevoegd gezag een omgevingsvergunning te verlenen op basis van de hardheidsclausule uit de Omgevingsverordening (artikel 1.8), vanwege de internationale verplichtingen voor het halen van de instandhoudingsdoelen en omdat het Utrechts Landschap heeft kunnen onderbouwen voldoende mitigerende maatregelen te treffen. Via een Statenbrief worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vergunning te verlenen op grond van de Omgevingsverordening;
  2. in de vergunning de mitigerende maatregelen als voorschriften op te nemen zoals die in de aanvraag als onderbouwing zijn aangeleverd;
  3. de bijgevoegde vergunning vast te stellen en te verzenden;
  4. de statenbrief ‘Natuurontwikkeling Amerongse Bovenpolder’ vast te stellen en aan Provinciale Staten te verzenden.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  Op 3 april 2024 stond de Statenbrief N233 Achterbergsestraatweg (UTSP-1670940636-743) op de agenda van de commissievergadering Milieu en Mobiliteit. Na het inspreken door de gemeenteraad van Rhenen en de wethouder van Rhenen is door Provinciale Staten (hierna PS) verzocht een tijdlijn op te stellen voor het project N233 Achterbergsestraatweg in Rhenen. Deze tijdlijn wordt middels deze Statenbrief met PS gedeeld voor de verdere behandeling van dit agendapunt in de commissievergadering Milieu en Mobiliteit van 29 mei 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Tijdlijn Kruising N233 Achterbergsestraatweg te Rhenen vast te stellen en met de Haalbaarheidstoets ongelijkvloerse kruising en Verkeerskundig onderzoek kruispunt N233- Achterbergsestraatweg-Bergweg te verzenden aan Provinciale Staten.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 juli 2023 is naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) besloten om dit verzoek gedeeltelijk af te wijzen. Het verzoek heeft onder andere betrekking op data uit de Nationale Database Flora en Fauna (hierna: NDFF). De verzoeker heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing om een deel van de informatie niet openbaar te maken. Ook zou niet alle informatie zijn verstrekt. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden en de Awbadviescommissie van PS en GS heeft advies uitgebracht aan GS. Het advies van de Awb-adviescommissie is om het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen. In de beslissing op bezwaar is afgeweken van dit advies en het bestreden besluit in stand gelaten. Hierna wordt dit nader toegelicht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bestreden besluit niet te herroepen;
  2. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar de motivering zoals opgenomen in de beslissing op bezwaar zelf;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden aan bezwaarmaker.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  Op 26 maart 2024 hebben Gedeputeerde Staten een positief besluit genomen over de Subsidieregeling Culturele Festivals. Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling wordt door middel van een instellingsbesluit een onafhankelijke adviescommissie worden benoemd. De commissie adviseert over de subsidieaanvragen van de festivalorganisaties in het kader van de genoemde subsidieregeling. Met dit voorstel besluiten Gedeputeerde Staten over het instellingsbesluit. Het instellingsbesluit omvat de taak, samenstelling en werkwijze van de adviescommissie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het instellingsbesluit ‘Adviescommissie culturele festivals 2025-2028 provincie Utrecht’ vast te stellen;
  2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  De Commissie Janssen heeft op 11 april 2024 het initiatiefvoorstel werkgroep Commissie Janssen aangeboden aan GS voor een zienswijze waarin gereflecteerd wordt op het functioneren van de FAC en de P&C Cyclus. In het initiatiefvoorstel worden adviezen beschreven over de producten, planning en inhoud van de P&C producten in relatie tot de beleidscyclus en sturing op personeel. In bijgevoegde Statenbrief is de reactie van GS over het initiatiefvoorstel Commissie Janssen opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Reactie GS op initiatiefvoorstel werkgroep Commissie Janssen vast ter verzending naar PS.

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten (PS) worden twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de Utrecht Talent Alliantie (UTA). Deze zesde voortgangsbrief zoomt specifiek in op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het eerste deel van 2024. Een belangrijke ontwikkeling is de oprichting van het Talentfonds regio Utrecht, dat moet verzekeren dat financiering geen struikelblok meer is voor het volgen van om- en bijscholing gericht op transities.. Verder worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van het Nationaal Groeifonds en de aankomende evaluatie van de UTA toegelicht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 12

  Essentie/samenvatting:
  In het komende Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit (MIPM) wordt voorgesteld de projecten N230 traject 65 en Poort van Baarn te promoveren naar de voorbereidingsfase. Provinciale Staten worden via twee aparte Statenbrieven per project geinformeerd over de maatregelen en bijbehorende afwegingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Stand van zaken Poort van Baarn’ vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten;
  2. de Statenbrief ‘Stand van zaken N230 traject 65 (inclusief divergerende diamant)’ vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  De statenbrief bevat het vierde voortgangsbericht over de Vitale Wijken aanpak. De uitvoering is in volle gang en er worden goede resultaten geboekt maar tegelijkertijd vergt de aanpak van de problematiek in de vier kwetsbare wijken een lange adem. In 2024 wordt extra ingezet op het steunen van bewoners die niet meer rond kunnen komen, het verbeteren van de veiligheid, investeren in gezondheid, en het ondersteunen van de jeugd door extra inzet op onderwijs en jongerenwerk. De provincie ondersteunt de uitvoering en speelt een verbindende rol tussen betrokken partijen door het organiseren van kennisuitwisseling en netwerkbijeenkomsten, monitoring, en het doen van aanvullend onderzoek. In 2024 wordt een propositie voor een nieuwe Regio Deal voorbereid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief 'Voortgang Vitale Wijken aanpak' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  AERIUS is een hulpmiddel dat de stikstofdepositiebijdrage van een plan of project op Natura 2000-habitats inzichtelijk kan maken en daarmee vergunningverlening ondersteunt. AERIUS maakt gebruik van habitatkaarten, hierop is te zien waar beschermde en stikstofgevoelige natuur precies voorkomt in een Natura 2000-gebied.Tot 2023 maakte AERIUS gebruik van de habitatkaarten van het moment van aanwijzing van het betreffende Natura 2000-gebied. Sinds de aanwijzing zijn er nieuwe habitatkaarten ontwikkeld en ontsloten op basis van recentere gegevens. Voor N2000 gebieden Botshol en Binnenveld zijn deze recentere habitatkaarten beschikbaar.
  Op sommige plekken in de recentere kaarten is er habitat bijgekomen of verdwenen ten opzichte van de oudere habitat kaarten. Bij verdwijnen van habitat kan herstel noodzakelijk zijn om overtreding van het verslechteringsverbod te voorkomen. Daarvoor is nodig dat de provincie een ecologische verschillenanalyse uitvoert en beoordeeld of een op recente kaarten verdwenen habitat een verslechtering in het veld is. Deze verschillenanalyse betekent voor Botshol en Binnenveld dat er naast de meest recente habitatkaart ook gerekend wordt met de Kritische Depositiewaarde van de oude habitatkaart op de locatie van verdwenen habitat.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten voor de N2000 gebieden Binnenveld en Botshol in AERIUS ‘24 naast de T1- habitatkaart ook te laten rekenen met de Kritische Depositiewaarde van de T0- habitatkaart op de locatie van verdwenen habitat.