Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 4 juni 2024

09:30 - 12:30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2024 is de aangepaste Huisvestingswet 2014 van kracht. Hierin zijn aanpassingen opgenomen die gemeenten meer ruimte geven om specifieke doelgroepen, eigen inwoners en mensen met bepaalde beroepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouwkoopwoning. Een andere, meer procedurele, aanpassing betreft de verplichting voor gemeenten om voortaan bij het opstellen of wijzigen van hun huisvestingsverordening de provincie om advies te vragen.


  Gemeente Bunnik vraagt als derde Utrechtse gemeente een advies op haar huisvestingsverordening aan Gedeputeerde Staten. Hierbij ligt het advies aan de gemeente Bunnik voor. De U10 gemeenten hebben de wijzigingen m.b.t. de huisvestingsverordeningen regionaal afgestemd. Gemeente Utrecht en Nieuwegein waren de voorgaande aanvragers. De komende tijd zullen de andere gemeenten van de U10 volgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het advies van de provincie op de huisvestingsverordening van de gemeente Bunnik vast te stellen en te verzenden aan gemeente Bunnik.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de door Provinciale Staten op 20 september 2023 vastgestelde Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht kunnen Gedeputeerde Staten van Utrecht openstellingen van subsidieregelingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vaststellen. Op 23 april jl. werd al de openstelling Samenwerking voor innovatie EIP (Europees Innovatie Platform) door GS vastgesteld, deze regeling gaat 5 juni open. De openstelling Demonstratiebedrijven provincie Utrecht 2024 wordt van 3 juli tot en met 30 september 2024 opengesteld en is gericht op het stimuleren van het delen van kennis over het bereiken van rendabele natuurinclusieve kringlooplandbouw door demonstratiebedrijven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het GLB-openstellingsbesluit Demonstratiebedrijven provincie Utrecht 2024 met een subsidieplafond van € 919.500 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  In de Omgevingsverordening wordt in de toelichting op het artikel 3.7 (artikel 3.7 Instructieregel ruimtelijke bescherming grondwater) verwezen naar de handreiking (grond)waterbescherming. De handreiking biedt een methode om risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen voor de drinkwaterwinning te beoordelen. De handreiking bevat geen nieuwe regels die gevolgd moeten worden door gemeenten. De huidige handreiking is in 2015 vastgesteld en geactualiseerd in 2018. Sindsdien zijn er drie ontwikkelingen geweest die relevant zijn voor de grond- en oppervlaktewaterbescherming bij ruimtelijke plannen:
  1. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de provinciale Omgevingsverordening is de regelgeving op een aantal punten veranderd. Dit had als gevolg dat de handreiking inhoudelijk niet meer actueel was;
  2. De provincie Utrecht is sinds 2019 uitgebreid met delen van de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden. Om die reden waren enkele kaarten uit de handreiking verouderd;
  3. De geactualiseerde handreiking uit 2018 is geëvalueerd onder verschillende gebruikers en betrokkenen (gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en drinkwaterbedrijven). Uit de evaluaties is de wens naar voren gekomen om de handreiking te herschrijven, zodat deze meer een praktische handleiding is.
  Bovenstaande drie ontwikkelingen hebben geleid tot het actualiseren en herschrijven van de handreiking.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Handreiking Grond- en oppervlaktewaterbescherming van bronnen voor drinkwater bij ruimtelijke plannen en activiteiten’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Handreiking Grond- en oppervlaktewaterbescherming van bronnen voor drinkwater bij ruimtelijke plannen en activiteiten provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie te versturen naar Provinciale Staten.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Onder de noemer A(mersfoort) tot Z(eist) werken diverse overheidspartijen samen aan afstemming van de ruimtelijke opgaven in dit gebied. Deze partners willen een bestuursakkoord sluiten. In dit bestuursakkoord staat de intentie om gezamenlijk te werken aan opgaven in het gebied, dat wordt toegewerkt naar een gezamenlijk gebiedsperspectief en hoe partijen hiernaar toe werken. Het gezamenlijk doel is te komen tot een toekomstbestendige en duurzame inrichting van de Utrechtse Heuvelrug tussen Amersfoort en Zeist, die ruimte biedt voor een goede fysieke leefomgeving voor de mens en de flora en fauna op basis van een goed functionerend en veerkrachtig bodem- en watersysteem. Een gebied waarbinnen ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling en vernieuwing van woon- en werkgebieden (waaronder Defensie) en recreatie, en waarbij de huidige gebiedswaarden geborgd blijven of versterkt worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het “Bestuursakkoord Gebiedssamenwerking A(mersfoort) tot Z(eist)” inclusief “Bijlage 1 Aanleiding, historie en overwegingen”, “Bijlage 2Concrete projecten ” en “Bijlage 3 Governance” vast te stellen en aan te gaan;
  2. ten aanzien van de stukken “Bestuursakkoord Gebiedssamenwerking A(mersfoort) tot Z(eist)” inclusief “Bijlage 1 Aanleiding, historie en overwegingen”, “Bijlage 2 Concrete projecten” en “Bijlage 3 Governance” geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 84 van de Provinciewet omdat er sprake is van belang zoals genoemd in artikel 5.1, tweede lid onder i van de Woo. Geheimhouding wordt betracht tot het moment van ondertekening van het bestuursakkoord of het moment van bekendmaking van het concrete project, als dit later is;
  3. de Statenbrief “Bestuursakkoord Gebiedssamenwerking A(mersfoort) tot (Zeist)” inclusief bijbehorende bijlagen vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten na ondertekening van het bestuursakkoord door alle betrokken partijen.
  4. portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om het bestuursakkoord Gebiedssamenwerking A(mersfoort) tot Z(eist) te ondertekenen en om tekstuele en redactionele wijzigingen aan te brengen in dit bestuursakkoord en de Statenbrief;
  5. om de volmacht, mandaat en machtiging aan de gemeente Soest te ondertekenen en te versturen aan de gemeente Soest voor het aanbesteden van de onafhankelijk procesmanager voor de gebiedssamenwerking A(mersfoort) tot Z(eist).

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  De BBB-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het memo analyse hoofdlijnenakkoord. In de bijgevoegde beantwoordingsbrief, wordt een antwoord gegeven op deze vragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Luttikhuis van de BBB betreffende ‘reactie op memo hoofdlijnenakkoord’ vast te stellen en te verzenden.

 6. 07

  Essentie/ samenvatting:
  Ter vaststelling ligt voor de ‘Subsidieregeling tegemoetkoming proceskosten transitie landelijk gebied provincie Utrecht 2024-2025’. Deze regeling is een uitwerking van het coalitieakkoord 2023-2027 opgenomen voornemen om te investeren in de transitie van het landelijk gebied. Met deze regeling is het mogelijk om de belanghebbende partijen zoals omschreven in de bijlage van de subsidieregeling een financiële bijdrage uit te keren. Deze kan dan uitsluitend gebruikt worden voor de inzet van menskracht ten behoeve van participatie in het UPLG. De administratieve lasten en richtlijnen voor het doen van een aanvraag en betreffende de verantwoording van de subsidie zijn binnen de geldende juridische kaders tot een minimum beperkt om op deze wijze zo efficiënt mogelijke wijze uitvoering te kunnen geven aan deze subsidieregeling.


  Vooraf is bepaald wat het maximale bedrag per organisatie is waarvan gebruik mag worden gemaakt. De voorliggende regeling hangt onder de Algemene Subsidie Verordening (ASV) die per 1 april 2022 in werking is getreden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Subsidieregeling tegemoetkoming proceskosten transitie landelijk gebied provincie Utrecht 2024- 2025’’ vast te stellen;
  2. de “Subsidieregeling tegemoetkoming proceskosten transitie landelijk gebied provincie Utrecht 2024- 2025” met een subsidieplafond ad € 1.900.000 te dekken uit de begroting van budgetplaats 60046 “Aanpak stikstofdossier Organisatie”.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) is op 23 november 2023 een besluit genomen om de opgevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Het Woo-verzoek betreft documenten die betrekking hebben op de behandeling van een subsidieaanvraag van het Landgoed Rhijnestein B.V. Omdat ten tijde van de behandeling van het Woo-verzoek er nog geen definitief besluit was genomen op de subsidieaanvraag, en hier ook geen planning voor bekend was, is in het Woo-besluit besloten om de openbaargemaakte documenten uitgesteld te verstrekken, tot nadat er een besluit is genomen op de subsidieaanvraag. Inmiddels is het definitieve besluit op de subsidieaanvraag genomen.


  De verzoeker heeft bezwaar aangetekend tegen deze wijze van openbaarmaking. Op 26 maart 2024 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft advies uitgebracht aan GS. Dit advies is om het besluit van 23 november 2023 te herroepen en een nieuw besluit te nemen. Dit advies is in de beslissing op bezwaar opgenomen. Omdat externe partijen geen bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van documenten, ligt het advies voor om de openbaar gemaakte documenten te verstrekken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen;
  2. om voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het advies van de Awbadviescommissie PS en GS;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen en daarmee de opgevraagde informatie openbaar te maken.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  In 2024 en 2025 vieren we in Nederland dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft voor het lustrum een narratief opgesteld, waarin accenten voor de lustrumviering zijn geformuleerd. Vanuit de historische tijdlijn van de oorlog zal op vijf momenten nationaal aandacht aan dit narratief worden besteed:


  (i) september 2024 – herdenking en viering van de bevrijding van het zuiden van Nederland.
  (ii) januari 2025 – Holocaust-herinneringsmaand.
  (iii) april 2025 – herdenking en viering van de bevrijding van het oosten en het noorden van Nederland.
  (iv) mei 2025 – de nationale herdenking en viering van de bevrijding op 4 en 5 mei.
  (v) augustus 2025 – de nationale herdenking 15 augustus.


  De provincies zijn via de commissarissen van de Koning gevraagd om het lustrum 80 Jaar Vrijheid regionaal te coördineren. Inzet is een waardige deelname aan het lustrum door alle 26 Utrechtse gemeenten. Om dit mogelijk te maken, vraagt de commissaris van de Koning de Utrechtse burgemeesters om voor de eigen gemeente als coördinator en ambassadeur op te treden in de totstandkoming van een lokaal programma 80 Jaar Vrijheid (in een invulling die past bij de eigen geschiedenis en de eigen gemeenschap). De burgemeesters kunnen daartoe voor de eigen gemeente bij de provincie aanspraak maken op een trekkingsrecht 80 Jaar Vrijheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de door het Nationaal Comité 4 en 5 Mei via de commissarissen van de Koning gevraagde regionale coördinatie van het lustrum 80 Jaar Vrijheid op zich te nemen en de projectleiding binnen de organisatie te beleggen bij het kabinet van de commissaris van de Koning;
  2. de bedoelde coördinerende rol in te vullen met een regeling ‘trekkingsrechten 80 Jaar Vrijheid’, waarbij de Utrechtse burgemeesters voor de totstandkoming van een lokaal lustrumprogramma 80 Jaar Vrijheid aanspraak kunnen maken op een bedrag trekkingsrecht 80 Jaar Vrijheid in een op inwonertal gebaseerde verdeling, en de commissaris van de Koning te vragen de burgemeesters hierover op korte termijn per brief te informeren; 
  3. de statenbrief regeling trekkingsrechten 80 Jaar Vrijheid vast te stellen en te versturen.

 9. 12

  Essentie / samenvatting:
  In het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning is de Leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater opgesteld. Het afkoppelen en infiltreren van hemelwater in de bodem mag geen risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater. In de leidraad wordt aangegeven wanneer afstromend hemelwater van verharde oppervlakken mag worden afgekoppeld en worden geïnfiltreerd in de bodem en of er maatregelen genomen moeten worden bij de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater. Deze leidraad is een geactualiseerde versie van de leidraad afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 2015. De leidraad moet worden gevolgd in de grondwaterbeschermingsgebieden. Dit is opgenomen in artikel 3.48 en 3.49 van de omgevingsverordening. Indien de leidraad wordt gevolgd, wordt voldaan aan de vereisten zoals gesteld in het eerste lid van beide artikelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater provincie Utrecht vast te stellen;
  2. de Statenbrief leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater provincie Utrecht vast te stellen en samen met de Leidraad ter informatie te versturen naar Provinciale Staten.

 10. 15

  Essentie / samenvatting:
  In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) onderzoekt het Rijk waar rijksgronden zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kunnen worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Dit programma wordt door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZK. Voor het traject Rijksweg A2 Zuid tussen Nieuwegein en Vijfheerenlanden, is de provincie Utrecht één van de deelnemers in een verkenning naar de mogelijkheden van duurzame opwek. In deze verkenningsfase worden deelnemers gevraagd een intentieverklaring te tekenen waarin zij aangeven te willen verkennen hoe de gronden ingezet kunnen worden voor opwek van zonne- en windenergie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Intentieverklaring Opwek Energie A2 Utrecht Zuid vast te stellen en aan te gaan.