Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 2 juli 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van een artikel in Binnenlands bestuur van 24 mei heeft D66 enkele vragen gesteld over de grondwateronttrekkingen van Vrumona en United Soft Drinks (USD).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Widt van D66 betreffende grondwater vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  In de media zijn berichten verschenen dat in de Verenigde Staten, in de deelstaat Californië, de ziekte vogelgriep is overgesprongen op koeien. Naar aanleiding hiervan heeft het Statenlid Overkleeft vragen gesteld over de taakverdeling tussen verschillende overheden en andere actoren als het gaat om monitoring en preventie op het gebied van zoönosen en meer specifiek de inzet van de provincie Utrecht hierop. In de beantwoording hebben wij een overzicht van het gevraagde geschetst. Hieruit blijkt tevens dat Utrecht als provinciale overheid op het gebied van zoönosen geen directe taak of verantwoordelijkheid heeft op het vlak van monitoring en preventie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Overkleeft van D66 betreffende ‘vogelgriep overgesprongen op koeien in Californië’ vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Papendorp, specifiek de deelgebieden Papendorp Noord en Groenewoud, is één van de locaties in de stad Utrecht waar de komende jaren grootschalige nieuwbouw wordt gerealiseerd. Dit leidt tot een grote vraag naar duurzame warmte en koude. De gemeente streeft naar een collectief warmtesysteem met bodemenergie en aquathermie als bronnen. Dit sluit aan bij de provinciale ambities op het gebied van de energietransitie. De beschikbare ondergrondse ruimte voor bodemenergiesystemen is beperkt en ook de inpassing aan maaiveld is lastig. Daarom is het van belang om de ruimte optimaal te benutten en hierop te sturen. Hiervoor hebben B&W van de gemeente Utrecht het Bodemenergieplan Papendorp/Groenewoud vastgesteld. Omdat gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn voor open bodemenergiesystemen (ook wel WKO: warmte-/koudeopslag), heeft de gemeente de provincie gevraagd het bodemenergieplan als toetsingskader voor vergunningverlening te hanteren. De Beleidsregels open bodemenergie Papendorp Noord en Groenewoud 2024 voorzien hierin.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Beleidsregels open bodemenergie Papendorp Noord en Groenewoud (Utrecht) 2024 vast te stellen.

 4. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 14 mei 2024 een bezwaar in behandeling gekregen op het besluit van 4 april 2024 met betrekking tot de toekenning van subsidie vanuit het Fonds Erfgoedparels. De Awbadviescommissie heeft op 10 juni 2024 geadviseerd het bezwaar als niet ontvankelijk te verklaren.


  Het advies is het advies van de Awb-adviescommissie van 10 juni 2024 over te nemen en akkoord te gaan met de beslissing op bezwaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het advies van de Awb-adviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden.

 5. 0.23.H

  Essentie / samenvatting:
  De beheerovereenkomst voor vier recreatiegebieden is eind 2023 verlopen. Na evaluatie van de afspraken is gebleken dat de beheerovereenkomst verlengd moet worden om de recreatiegebieden in stand te houden. In overleg met de partijen is een verlenging van de overeenkomst opgesteld om de laatste ontwikkelingen te kunnen afronden. Om Provinciale Staten te informeren is een Statenbrief bijgevoegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de nieuwe beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2024-2027 vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief Beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2024-2027 vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 0.25.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht (hierna: de provincie) werkt met Rijkswaterstaat, de gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort (hierna: de partners) samen binnen het programma multimodaal verkeersmanagement (MUVM). De provincie en de partners willen de samenwerking voor onbepaalde tijd voortzetten. Met deze voortzetting van de samenwerking kan de uitvoering van het regionaal verkeersmanagement worden gecontinueerd. Elke twee jaar wordt een samenwerkingsagenda opgesteld met nadere uitwerking van activiteiten en financiering. De provincie heeft een regisserende rol in het MUVM-programma.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de samenwerkingsovereenkomst 'Multimodaal Verkeersmanagement’ vast te stellen en aan te gaan.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 maart 2024 is Motie 24-25 'Aan de slag met Rijnenburg' door Provinciale Staten aangenomen. Deze motie verzocht Gedeputeerde Staten om samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein de mogelijkheden van tijdelijke woningen in Rijnenburg te onderzoeken. Bijgevoegde Statenbrief informeert Provinciale Staten van de wijze waarop invulling is gegeven aan de motie en welke overwegingen hierbij een rol hebben. Na indiening van de motie op 20 maart 2024 zijn verschillende schriftelijke en technische vragen gesteld door de fracties van de PvdA en de PvdD. De beantwoording hiervan heeft plaatsgevonden met een separate beantwoordingsbrief. Besloten is om geen onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid voor tijdelijk wonen in Rijnenburg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. geen onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid voor tijdelijk wonen in Rijnenburg;
  2. de Statenbrief Beantwoording M24-25 ‘Aan de slag met Rijnenburg’ vast te stellen en ter informatie te versturen naar Provinciale Staten.

 8. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 maart 2024 verzocht Provinciale Staten middels motie (m24-25) ‘Aan de slag met Rijnenburg’ om als provincie samen met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein de mogelijkheden van tijdelijke woningen in Rijnenburg te onderzoeken. Naar aanleiding van berichtgeving in het Algemeen Dagblad: “Onderzoek zet dikke streep door tijdelijke woningen in Rijnenburg” zijn er artikel 47 vragen gesteld door PvdA.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Hans Adriani van PvdA betreffende tijdelijk wonen Rijnenburg vast te stellen en te verzenden.

 9. 06

  Essentie / samenvatting:
  De fractie van de BBB geeft aan trots te zijn op onze natuur en de zorg die we daarvoor dragen. De fractie geeft tevens aan dat om die reden evenementen in de buitenlucht aan strenge regels moeten voldoen met bijbehorende verplichtingen. Tegelijk ontvangt de fractie teleurgestelde geluiden van evenementen die vaak al generaties lang in een dorp plaatsvinden, maar nu geen toestemming meer krijgen vanuit ecologen en handhavers in de provincie Utrecht. De fractie noemt enkele voorbeelden hiervan. De vragen betreffen de hoeveelheid evenementen die in onze provincie gehouden worden en de procedures die daarbij horen. Dit laatste, in het bijzonder in relatie tot de ligging van Natura 2000 (N2000) en Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden. De fractie vraagt om inzicht in de rolverdeling en de wijze van besluitvorming. Als laatste zijn er vragen die o.a. betrekking hebben op de mogelijkheid van alternatieven om evenementen toch doorgang te kunnen geven, financiële risico's en het doorbreken van tradities. De antwoorden geven het inzicht in de rolverdeling tussen gemeenten en provincie en de toelichting op te volgen procedures. Tevens is in de beantwoording opgenomen welke communicatie- en samenwerkingsactiviteiten lopen om de 'problematiek' aan de voorkant zo goed mogelijk met alle betrokken partijen te organiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Oude Luttikhuis (BBB) betreffende evenementen in de knel door flora- en fauna wetgeving vast te stellen en te verzenden.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  In het Programma Wonen en Werken 2021 (PPWW21) is de woningbouwlocatie Kerkwetering voor 150 woningen geprogrammeerd. Met de gemeente is destijds afgesproken dat de locatie op termijn kan doorontwikkelen tot 500 woningen, gefaseerd in de tijd. Aan de Goudse Straatweg, ten westen van de rioolwaterzuivering, een particulier woningbouw initiatief opgesteld genaamd: Archipel/waterwoningen.


  Op 6 juni jl. zijn door de GroenLinks-fractie artikel 47-vragen gesteld over zowel de voortgang van de woningbouwlocatie Kerkwetering in Oudewater als de haalbaarheid vanuit provinciale optiek van het initiatief Archipel/waterwoningen. In dit B-stuk wordt beantwoording van deze vragen ter besluitvorming voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Margriet van de Vooren van GroenLinks betreffende Archipel/waterwoningen en Kerkwetering het vast te stellen en te verzenden.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  De combinatie van aantal gebruikers in relatie tot de kosten van een fietstunnel is eerder aanleiding geweest dat er in het maatregelenpakket voor de N201 geen fietstunnels zijn opgenomen. In lijn van een aangenomen motie bij vaststelling van het maatregelenpakket is er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een fietstunnel bij Mijdrecht. Onderzocht zijn de locaties bij het Waverveensepad, bij het nieuw te realiseren kruispunt ter hoogte van het kruispunt Veenweg en een locatie daar tussenin. De studie is afgerond en hieruit blijkt dat de variant bij het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Veenweg het beste scoort, onder andere vanwege het gebruik, de inpassing en op basis van de score van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (hierna: MKBA). Echter is het gebruik ook hier beperkt en staan de baten daarom niet in relatie tot de kosten; de MKBA-score is zeer laag. Met het Statenvoorstel is invulling gegeven aan de motie en is het voorstel aan Provinciale Staten om te besluiten de fietstunnel niet op te nemen in het project ‘N201, maatregelenpakket’. Verder wordt voorgesteld om het project ‘N201, maatregelenpakket’ in investeringsprojecten onder te verdelen en te categoriseren naar type project.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel ‘Actualisatie project N201, maatregelenpakket’ vast te stellen en het project voor het vervolg op te splitsen in vijf investeringsprojecten en het Statenvoorstel met de Rapportage variantenstudie Fietstunnel N201 aan te bieden aan Provinciale Staten met het advies de fietstunnel geen onderdeel te maken van het project N201.

 12. 14

  Essentie / samenvatting:
  Het inpassingsplan maakt de uitbreiding van het bestaande transformatorstation Breukelen- Kortrijk 380- 150kV, gelegen in de gemeente Stichtse Vecht, planologisch en juridisch mogelijk. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet van de provincie Utrecht onder druk staat. Om te zorgen dat er in de toekomst (duurzame) energie geleverd kan worden en nieuwe woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen kunnen worden aangesloten op het net is het noodzakelijk om het transformatorstation Breukelen-Kortrijk te verzwaren. Het inpassingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen op onderdelen. Het (gewijzigd) inpassingsplan ligt nu voor ter vaststelling door Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ‘Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV’ ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden;
  2. het Provinciaal Inpassingsplan ‘Uitbreiding transformatorstation Breukelen -Kortrijk 380-150 kV’ zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.9926.IP2304UHSBreukelen-VA01 ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden;
  3. het statenvoorstel vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. de anterieure overeenkomst TenneT Provincie kosten Provinciaal Inpassingsplan Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk vast te stellen en aan te gaan.

 13. 15.A

  Essentie / samenvatting:
  De zomernota is een beleidsinhoudelijke voortgangsrapportage van het lopende boekjaar 2024, met de daarin opgenomen peildatum qua financiële realisatie van 30 april 2024. Het geeft inzicht in de realisatie over de eerste vier maanden ten opzichte van de Programmabegroting 2024, die vorig jaar november door Provinciale Staten is vastgesteld. Op basis van deze inzichten en overige ontwikkelingen worden diverse financiële bijstellingen op de programmabegroting (na 1e en 2e begrotingswijziging 2024) opgenomen. De bijstellingen leiden tot een bijgestelde begroting en de verwachte eindejaarprognose van de provinciale begroting.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel 'Zomernota 2024' en de Zomernota 2024 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen;
  2. de gemeente Vijfheerenlanden een subsidie te verlenen van € 50.000 voor het organiseren van de landelijke Sinterklaasintocht en dit te dekken uit de post Onvoorzien;
  3. de extra middelen voor de voedselbank niet op te nemen in de zomernota. Afhankelijk van eventuele subsidieaanvragen zullen de middelen, conform de uitspraken in PS, worden gezocht in de reserve Landelijk gebied en bij de Voedselagenda;
  4. de bijstellingen op de begroting die vallen onder het mandaat van Gedeputeerde Staten en in deze zomernota zijn geclassificeerd als 'administratieve wijzigingen', zoals opgenomen in bijlage 1 van de zomernota, vast te stellen.

 14. 16

  Essentie / samenvatting:
  Op verzoek van Provinciale Staten (motie 48-2019 ‘Kwaliteit regiotaxi staat voorop’) wordt over de overdracht van de regiotaxidossiers van de provincie naar de gemeenten een stand van zaken rapportage opgesteld die inzicht geeft in de kwaliteit van dienstverlening. De kwaliteit dient minimaal op het niveau van het vierde kwartaal 2019 gehandhaafd te blijven. Deze achtste rapportage heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren betrekking op een heel jaar en geeft inzicht in de gereden ritten en geregistreerde klachten regiotaxi in Q2, Q3 en Q4 2023 en Q1 2024. Daarnaast bevat de rapportage informatie over het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en Aanvullend openbaar vervoer en de aanbestedingen van regiotaxi contracten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Achtste halfjaar rapportage regiotaxi vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten.

 15. 17

  Essentie / samenvatting:
  Het Definitief Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 is gereed. Hierin is het bereikbaarheidsbeleid voor de komende jaren beschreven, conform de provinciale kaders.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Definitief Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Definitief Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029” vast te stellen en, met het Definitief Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029, ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 16. 18

  Essentie/ samenvatting:
  Met het definitieve Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 ‘Verbindende Cultuur en inspirerend Erfgoed: toekomstbestendig en voor iedereen’ is het cultuur- en erfgoedbeleid voor de jaren 2025-2028 vastgesteld. Het programma is gebaseerd op de ambities uit de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht, de Nadere Kaderstelling (UTSP-1070387110-323), het Coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’ 2023-2027 en de input uit het stakeholdersproces. Om tot deze definitieve uitwerking te komen, is eerst het Ontwerpprogramma besproken in de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) en konden organisaties en particulieren zienswijzen indienen. Deze input heeft niet geleid tot grote wijzigingen, maar op een aantal punten is de tekst wel aangescherpt. De input uit het zienswijzentraject en vanuit de fracties van de Commissie BEM is verwerkt in de Nota van Beantwoording. Hierin wordt ook toegelicht waar de tekst in het definitieve programma is aangepast. Het definitieve programma, de Nota van Beantwoording en bijbehorende Statenbrief worden ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten. Per 1 januari 2025 start de uitvoering.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het definitieve Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028 ‘Verbindende Cultuur en inspirerend Erfgoed: toekomstbestendig en voor iedereen’ vast te stellen;
  2. de statenbrief “Definitief Omgevingsprogramma Cultuur& Erfgoed 2025-2028” vast te stellen en met het definitief Omgevingswetprogramma en de Nota van beantwoording naar Provinciale Staten te sturen.

 17. 19

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 maart 2023 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld met in artikel 6.7 opgenomen de Instructieregel ontwikkelingen weidevogelkerngebied. In de toelichting op deze instructieregel is vermeld dat hiervoor een handreiking wordt opgesteld. De Handreiking weidevogelkerngebied is een praktisch hulpmiddel voor gemeenten, initiatiefnemers en hun adviseurs bij de toepassing van de instructieregel.


  Gedeputeerde Staten stellen de Handreiking weidevogelkerngebied vast en sturen deze met een Statenbrief ter kennisneming naar Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Handreiking weidevogelkerngebied vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Handreiking weidevogelkerngebied” vast te stellen en inclusief bijlage (de door GS vastgestelde Handreiking weidevogelkerngebied) toe te sturen aan Provinciale Staten;
  3. de portefeuillehouder Transitie landelijk gebied, Natuur en Landbouw te mandateren voor het vaststellen van kleine en redactionele wijzigingen in de Handreiking weidevogelkerngebied

 18. 20

  Essentie / samenvatting:
  Er is een plan van aanpak opgesteld voor de bijdrage van de provincie Utrecht in de aanpak van laaggeletterdheid. De activiteiten in dit plan van aanpak zijn opgesteld naar aanleiding van een onderzoeks- /adviesopdracht. Middels de Statenbrief ‘Bijdrage provincie Utrecht aanpak laaggeletterdheid’ worden de Provinciale Staten op de hoogte gesteld van de rol van de provincie in de aanpak van laaggeletterdheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Stand van Zaken aanpak laaggeletterdheid’ vast te stellen en, met het onderzoeksrapport ‘Uit de taalproblemen in Utrecht’, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 19. 21

  Essentie / samenvatting:
  Steeds vaker lezen we in de krant over problemen met netcongestie; bedrijven kunnen niet meer worden aangesloten en de woningbouw staat onder druk. De provincie Utrecht heeft daarbij ook nog het grootste probleem binnen Nederland. Dat heeft in een samenwerking tussen Rijk (Ministeries EZK, BZK en I&W), provincies (Flevoland, Gelderland en Utrecht) en netbeheerders (TenneT, Stedin, Liander) gezorgd voor een aantal aanvullende maatregelen. Hierover is op 25 april 2024 een Kamerbrief gepubliceerd. Deze maatregelen moeten er in aanvulling op onze reguliere aanpak voor zorgen dat de problemen met netcongestie worden verminderd en congestie op kleinverbruik wordt voorkomen. Vanwege de vele ontwikkelingen rond netcongestie wordt middels deze Statenbrief een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Update netcongestie juni 2024’vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 20. 22

  Essentie / samenvatting:
  In 2022 is door de Staten de motie aangenomen, 'Alleen samen krijgen we recreatie op de kaart'. De motie vraagt om met voorstellen te komen ten aanzien van de provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van recreatiegebieden. In voorliggende Statenbrief wordt beschreven hoe de provinciale taak wordt ingevuld, welke samenwerkingen er in dit kader zijn en of het mogelijk wordt geacht om tot één provinciaal samenwerkingsverband te komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de bijgevoegde statenbrief ‘Samenwerking op het vlak van recreatie en toerisme, versterking en verbetering’ vast te stellen en deze, met het overzicht van samenwerkingen op het gebied van recreatie en toerisme, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 21. 26

  Essentie / samenvatting:
  Op 2 mei is een factuur van BIJ12 ontvangen met de Afrekening faunazaken 2023. Het gaat om een bedrag van ca. € 1,9 miljoen. Een groot deel van het bedrag bestaat uit de kosten van de open-einde regeling faunaschade voor 2022/2023.


  De eindafrekening werd verwacht, maar de hoogte (ook na de correctie) kwam toch als een verassing. Er is onvoldoende rekening mee gehouden in de huidige begroting. Provincie Utrecht is wettelijk verplicht de faunaschade uitkeringen conform de openeinde regeling te betalen. Echter, het is geen vaststaand bedrag en onvoorspelbaar wat de hoogte is van de factuur. Het bedrag loopt jaarlijks op en daar is in principe in voorzien binnen de structurele begroting van het (op 9 juli a.s. in GS vast te stellen) Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM).  Om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de factuur, met mandaat vanuit Gedeputeerde Staten, op een rechtmatige wijze te betalen ligt deze nu ter besluitvorming voor.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. bij het opstellen van de Slotwijziging 2024 PS voor te stellen, incidenteel € 1.887.000 ter zake eindafrekening faunazaken 2022/2023 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie en toe te voegen aan het budget meerjarendoel 2.2.3 Balans, faunabeheer en instandhouding om de afrekening faunazaken 2023 te bekostigen;
  2. de geraamde overbesteding afrekening faunazaken 2024 ad € 1.887.000 met de slotwijziging te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie en toe te voegen aan het budget 2024 van het meerjarendoel 2.2.3 Balans, faunabeheer en instandhouding.