Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 6 februari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen tot instemming met het plan van aanpak voor de sanering van een bodemverontreiniging op en rondom de Gildenstraat 38 te Leerdam krachtens de Wet bodembescherming. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Een oplossing in der minne bleek niet mogelijk. De Awbadviescommissie van PS en GS overweegt dat de vastgestelde herstelwaarden voldoende zijn onderbouwd. De andere bezwaren treffen volgens de commissie geen doel. Omdat voor de commissie niet is gebleken dat GS de vastgestelde herstelwaarden niet als uitgangspunt hebben kunnen opleggen en evenmin is gebleken dat dit een onrealistische verplichting is, en de gevolgen van het opleggen van de vastgestelde herstelwaarden onevenredig zijn ten opzichte van het met het bestreden besluit na te streven doel, wordt geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. GS besluiten dat advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift d.d. 21 juli 2022 van B&S Group B.V. tegen het besluit tot instemming met het plan van aanpak krachtens de Wet bodembescherming ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit d.d. 27 september 2022 tot instemming met het plan van aanpak in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 22 december 2023.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Uit berichtgeving, ingekomen stukken en inspraak blijkt dat er zorgen zijn over de mogelijk negatieve impact van de bouw- en ontwikkelplannen op de natuur en de natuurlijke uitstraling van het meer en dat men bevreesd is voor een toename aan recreatiedruk die consequenties kan hebben voor het verkeer en de veiligheid in het gebied. Hierover zijn vragen gesteld door verschillende PS-fracties. De beantwoording ligt nu voor.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Batteau, De Widt, Van de Vooren, Van der Velde, Hoek, Van Breukelen en Breur van achtereenvolgens Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, 50 PLUS, en SP betreffende Henschotermeer vast te stellen en te verzenden.

 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer-Zuidoever (E&GZ) is deels gelegen in Utrecht en maakt deel uit van het Natura 2000 IJsselmeergebied. Het beheerplan van het IJsselmeergebied verloopt op 20 maart 2024. Rijkswaterstaat (RWS) werkt voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) aan de eenmalige verlenging van het beheerplan met zes jaar. Hierbij worden er enkele vrijstellingen van de vergunningplicht op grond van de Omgevingswet gewijzigd. Voor de verlenging en wijziging van het beheerplan is instemming van Gedeputeerde Staten (GS) nodig. GS hebben reeds ingestemd met het Ontwerpbesluit. Ten opzichte van het Ontwerpbesluit vervalt in het Definitief Besluit de vrijstelling voor aalvisserij met hoekwant. Het is onzeker of gebruik van deze vismethode een significant negatief effect heeft op de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de eenmalige verlenging van zes jaar van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017 - 2023 met de wijzigingen zoals opgenomen in het Definitief Besluit verlenging en wijziging beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied;
  2. de statenbrief “Definitief Besluit Verlengen en wijzigen Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten door te sturen.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hebben Provinciale Staten in september 2023 de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht vastgesteld. Op basis van deze verordening worden de subsidieregelingen opengesteld die invulling geven aan maatregelen zoals innovatie, kennisoverdracht, productieve- en niet productieve investeringen in de landbouw.


  Eind 2023 zijn de eerste subsidieregelingen in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) opengesteld en in de jaren tot en met 2027 volgen meerdere openstellingsbesluiten. Om deskundig advies te krijgen voor de beoordeling en selectie van de subsidieaanvragen stellen GS het ‘Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht’ vast. GS benoemen zelf de eerste leden van de adviescommissie. Zij gaan adviseren over het ‘Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen in het bodem- en watersysteem GLB-NSP provincie Utrecht 2023’. GS geven de directeur Landelijke Leefomgeving mandaat om toekomstige beslissingen over de adviescommissie te nemen, zoals het benoemen of ontslaan van leden. De secretaris van de adviescommissie krijgt mandaat om de adviescommissie bijeen te roepen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ‘Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de leden die zijn vermeld in ‘Benoeming leden adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht’ te benoemen als lid voor de adviescommissie Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen in het bodem- en watersysteem GLB-NSP provincie Utrecht 2023;
  3. de directeur Landelijke Leefomgeving mandaat te verlenen voor de volgende onderdelen van het ‘Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht’:
  - het benoemen van leden voor de adviescommissie (overeenkomstig artikel 4, eerste lid);
  - het beslissen over de opvolging van de voorzitter of een lid (artikel 4, derde lid);
  - het schorsen en ontslaan van de voorzitter of een lid (artikel 4, vierde lid);
  - het opheffen van de adviescommissie (artikel 4, vijfde lid).
  4. de secretaris van de adviescommissie mandaat te verlenen voor het bijeenroepen van de adviescommissie volgens artikel 7, eerste lid, van het ‘Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht’;
  5. de Statenbrief Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van Volt heeft vragen gesteld over de inzet van IPO betreffende stikstof richting formerende partijen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van A. de Jong (Volt) betreffende de inzet van IPO betreffende stikstof richting formerende partijen vast te stellen en te verzenden.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  De VVD heeft vragen gesteld over de kansen van reguliere woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt. De VVD verwijst in haar vragen naar het krantenartikel “Wie geen voorrang heeft op de woningmarkt is eigenlijk kansloos, zegt deze hoogleraar’ in het AD van 9 januari jl. waarin beschreven wordt dat het aantal woningen dat wordt toegewezen aan woningzoekenden met voorrang erg verschilt per gemeente. In Utrecht zou zelfs 87% van de woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden met een vorm van voorrang. De VVD vraagt het college of zij het onwenselijk vindt dat er weinig woningen beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden. In de beantwoording wordt aangegeven dat het college de kansen van alle woningzoekenden wil vergroten en dat zij zich daarom richt op onder meer versnelling van woningbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Edgar Peer van VVD betreffende woningtoewijzing in gemeenten vast te stellen en te verzenden.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Wet lokaal spoor (hierna: Wls) wordt een veiligheidsfunctie slechts uitgeoefend door een persoon die geen lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft die een goede uitoefening van de veiligheidsfunctie belemmeren. Dit moet blijken uit onderzoek dat is verricht door een deskundige die is aangewezen door Gedeputeerde Staten (hierna: GS). Hiertoe hebben GS Beleidsregels Wet lokaal spoor provincie Utrecht 2020 vastgesteld (hierna: Beleidsregels). Op basis van de Wls en de Beleidsregels dienen GS de keuringsinstantie die deze medische keuringen uitvoert voor de vervoerder aan te wijzen. In de praktijk gaat dit over trambestuurders en verkeersleiders. Qbuzz heeft verzocht om Arbo Unie B.V. als de keuringsinstantie aan te wijzen die deze keuringen uit mag voeren, omdat hun vorige keuringsinstantie hiermee is gestopt. Met dit besluit stellen GS de nieuwe keuringsinstantie voor Qbuzz vast.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Arbo Unie B.V. aan te wijzen als keuringsinstantie Wls door het bijgevoegde besluit te ondertekenen.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Momenteel wordt de Energievisie opgesteld. GS heeft hiervoor op 31 oktober 2023 een startnotitie vastgesteld. Bij het bespreken van de Startnotitie hebben PS aangegeven om de voorlopige Leidende Principes voor de Energievisie vast te willen stellen. PS hebben hiertoe motie 84A aangenomen waarin GS worden opgeroepen de voorlopige Leidende Principes aan PS voor te leggen. Dit Statenvoorstel voorziet hierin.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel Leidende Principes Energievisie vast te stellen en aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor te leggen.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  Met de samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte samenwerking voorbeeldgebied Hollandsche IJssel, verkenningsfase – Groen Groeit Mee gaan provincie Utrecht, gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht en Montfoort, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de gebiedsgerichte samenwerking aan voor het Groen Groeit Mee voorbeeldgebied Hollandsche IJssel.


  Doel van de samenwerking is het maken van afspraken over het uitwerken van een ontwikkelperspectief voor het voorbeeldgebied, inclusief uitvoeringsstrategie met projecten, fasering en bekostigingsvoorstellen. Daarnaast zetten de partijen zich in voor de realisatie van een aantal lopende en kansrijke (nader te definiëren) projecten op de kortere termijn die bijdragen aan de ambities van Groen Groeit Mee. Tenslotte heeft de samenwerking als doel om lessen te trekken die breder kunnen worden uitgewisseld met en toegepast in andere gebieden.


  Op 20 december 2023 is er ook voor het Groen Groeit Mee voorbeeldgebied Kromme Rijn Linielandschap een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. We informeren Provinciale Staten middels een Statenbrief over beide samenwerkingsovereenkomsten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgerichte samenwerking Voorbeeldgebied Hollandsche IJssel, verkenningsfase - Groen Groeit Mee’, vast te stellen en aan te gaan;
  2. de provinciale bijdrage van €60.500 voor 2024 en 2025 aan deze samenwerking te dekken uit de bestemmingsreserve Groen Groeit Mee (6BD0101 1.1 Ruimte maatschappelijke ontw.) en daarvoor in de zomernota voor te stellen het kasritme aan te passen;
  3. de Statenbrief ‘Samenwerkingsovereenkomsten Groen Groei Mee Voorbeeldgebieden’ vast te stellen en deze, na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Hollandsche IJsselgebied, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde staten hebben de provinciale Uitvoering & Handhavingsstrategie (U&HS) vastgesteld. De provinciale U&HS bevat doelstellingen voor VTH die gebaseerd zijn op en ontleend zijn aan doelen uit wetten en uit provinciale ambities, zoals vastgelegd in onder meer de omgevingsvisie, de Omgevingsprogramma’s (bijv. gezond en veilig), UPLG en de omgevingsverordening. De VTH-doelstellingen zijn integraal; ze zijn samen met de collega’s van andere afdelingen en beleidsvelden en de RUD opgesteld. De doelstellingen gelden voor de gehele looptijd van de U&HS, tot en met 2027. De U&HS geeft kaders aan de uitvoering van VTH-taken. De doelen en monitoringsindicatoren uit de U&HS zijn (gedeeltelijk) vertaald in het Uitvoeringsprogramma VTH voor 2024. De provincie is wettelijk verplicht om dit jaarlijks te doen. Het merendeel van de VTH-taken waarvoor de provincie Utrecht bevoegd gezag is, heeft de provincie in mandaat belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De provinciale taken op het gebied van Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO, VTH-taken wat betreft risicovolle bedrijven) worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) te Zaandam. Aan beide taakvelden liggen aparte Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ten grondslag. In een DVO staat wat de provincie Utrecht van de betreffende uitvoeringsdienst verwacht en waartoe elk van de uitvoeringsdiensten zich heeft verplicht. Alle vergunning- en ontheffingverlenende werkzaamheden vanwege de Omgevingswet inzake natuur (voorheen Wet natuurbescherming) en de Omgevingsverordening (onderdelen voor natuur en landschap) provincie Utrecht voert de provincie (team VVN) zelf uit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de provinciale Uitvoering- en Handhavingsstrategie vast te stellen;
  2. tot verlenging van de Regionale Uitvoering- en Handhavingstrategie voor 2 jaar onder opneming van de volgende wijzigingen in de “Uniforme uitvoering- en handhavingsstrategie 2022-2023”:
  • Daar waar wordt verwezen naar de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) deze te vervangen door Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO);
  • Aan de Richtlijn dwangsombedragen en termijnen (bijlage 8 Uniforme uitvoeringen handhavingsstrategie) wordt de bij dit besluit behorende bijlage toegevoegd met betrekking bedragen en termijnen voor overtredingen in verband met de energiebesparingsplicht;
  3. het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 vast te stellen (incl. de Dienstverleningsovereenkomst 2024 RUD Utrecht en Uitvoeringsovereenkomst 2024-2027 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied);
  4. de Statenbrief vast te stellen en deze met het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en de Uitvoering- en handhavingsstrategie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  De grootschalige woningbouwopgaven in de provincie Utrecht en de wensen voor uitbreiding van het tramsysteem vereisen een robuuste en toekomstgerichte organisatie van het trambedrijf. Op 21 september 2022 hebben Provinciale Staten het principebesluit (PS2022MM39) genomen om een provinciale beheerorganisatie Trambedrijf als aparte juridische entiteit in te richten. Dit zal in de vorm van één of meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn, waarbij de provincie Utrecht 100% aandeelhouder is. Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven tot het opstellen van een implementatieplan voor de inrichting van een provinciale beheerorganisatie. De functie van dit document is om de relevante informatie te verschaffen om een definitief besluit te nemen en de vervolgstappen te zetten in de voorbereiding van de daadwerkelijke implementatie. Aan Gedeputeerde Staten wordt nu gevraagd het  voorgenomen implementatieplan vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het voorgenomen implementatieplan ‘Ontvlechting provinciale beheerorganisatie OV-assets provincie Utrecht’ vast te stellen zodat de adviesaanvraag bij de OR kan worden ingediend.