Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 23 januari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Remiseweg 1, 3438 LA Nieuwegein

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Om de leden van Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken van de aanpak van PFAS in de provincie Utrecht is een informerende brief opgesteld. In deze brief wordt de stand van zaken gegeven ten aanzien van de PFAS-problematiek in de verschillende milieucompartimenten. Daarbij wordt aangegeven wat de rol van de provincie en van andere overheden is bij het opstellen van beleid, regelgeving, vergunningverlening en handhaving.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ’Stand van zaken PFAS’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  De fractie van de PVV heeft schriftelijke vragen ex artikel 47 gesteld over de grote verbouwing van Nederland, naar aanleiding van een artikel in De Andere Krant van 11 november 2023. De vragen gaan over verschillende aspecten van de grote verbouwing zoals de democratische legitimiteit, de haalbaarheid en wenselijkheid van de grote verbouwing. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van der Velde van de PVV betreffende duidelijkheid over de grote verbouwing van Nederland vast te stellen en te verzenden.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) zijn door Gedeputeerde Staten de afgelopen jaren subsidies verleend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). In 2023 is een nieuwe subsidieperiode van zes jaar van 2023 t/m 2028 gestart. Omdat de agrarische collectieven, die dit beheer uitvoeren, fors in oppervlakte van beheer zijn gegroeid en kwalitatief goed beheer willen voeren, is er ook behoefte aan eenmalige niet-productieve investeringen (zoals bijvoorbeeld plas-draspompen) die dat mogelijk maken. Met het openstellen van deze subsidieregeling kan subsidie voor dergelijke niet-productieve investeringen worden aangevraagd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het ‘Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen ANLb Provincie Utrecht 2024’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  Met de Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het koersdocument “Samen op weg naar duurzame infra in 2030”. Dit koersdocument biedt concrete handvatten om onze provinciale infrastructuur te verduurzamen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “koersdocument duurzame infrastructuur” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Staten zijn middels een brief op 7 maart 2023 geïnformeerd over het voorlopig nog niet laten rijden van de tram tussen Utrecht Centraal en Science Park in het weekend. Daarbij is specifiek ingegaan over het inzetten van de tram tijdens wedstrijden. In samenwerking met de gemeente Utrecht en FC Utrecht wordt een pilot voorgesteld op 14 april 2024 van 12:00 tot 18:00u, waarbij de tram rondom de thuiswedstrijd van 14:30 uur op die dag zal rijden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. samen met de gemeente Utrecht op 14 april 2024 een pilot uit te voeren inhoudende dat de tram richting het Science Park die dag tijdens de thuiswedstrijd van FC Utrecht rijdt tussen 12:00 uur en 18:00 uur;
  2. de statenbrief “Pilot tram FC Utrecht” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  De beide concessiehouders (U-OV en Syntus) stellen jaarlijks een vervoerplan op voor het jaar erna. De provincie stelt als concessieverlener jaarlijks eerst uitgangspunten vast, met kaders en richtingen waarbinnen zowel U-OV als Syntus een nieuw Vervoerplan opstellen. De uitgangspunten voor 2025 staan in het teken van herstel van de dienstregeling als gevolg van de personeelsproblematiek en verder uitbouwen daarvan binnen de mogelijkheden van beschikbaarheid van chauffeurs. Per start dienstregeling 2024 is het Syntus gelukt weer terug te keren naar het rijden van de 100% dienstregeling. U-OV rijdt een afgeschaalde dienstregeling van 84% vanwege aanhoudende personeelsproblematiek. Met de uitgangspunten wordt vervoerders gevraagd om wederom een Basispakket en een Pluspakket op te stellen. Het Basispakket is qua omvang gelijk aan het Basispakket 2024, aangevuld met eventuele uitbreidingen die in 2024 nog gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast dienen de vervoerders een realistisch Pluspakket op te stellen met uitbreidingsvoorstellen, die wel of niet ingezet kunnen worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel. Qua inhoudelijke uitgangspunten worden naast een aantal gezamenlijke onderzoeksopgaves voor beide vervoerders nog onderzoeksopgaves per concessie meegegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitgangspunten Vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus vast te stellen;
  2. het aantal dienstregelingsuren voor Vervoerplan 2024 Syntus vast te stellen op 552.478;
  3. de Statenbrief Uitgangspunten Vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus vast te stellen en deze met de uitgangspunten Vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Na de vaststelling van de Ontwerp-aanpak voor vrijkomende agrarische bebouwing zijn Provinciale Staten, de Utrechtse gemeentebesturen en land- en tuinbouworganisatie LTO hierover geconsulteerd. Hieruit is breed draagvlak gebleken voor de voorgestelde aanpak. Diverse verbetersuggesties zijn verwerkt in de definitieve aanpak. De belangrijkste daarvan zijn: meer nadruk op het handelingsperspectief van boeren en andere erfeigenaren, meer aandacht voor sociale en economische functies in het landelijk gebied en meer mogelijkheden voor herbestemming van bedrijfsgebouwen. Direct na vaststelling wordt gestart met de uitwerking van de instrumenten en uitvoering van de activiteiten. Zodoende kan al op korte termijn sneller en meer perspectief geboden worden voor toekomstbestendige erven in het landelijk gebied.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het geactualiseerde beleid "Erven met perspectief, VAB-aanpak 2024-2026" voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing vast te stellen;
  2. vooruitlopend op de besluitvorming van de Zomernota 2024 inzake de onttrekking aan de Bestemmingsreserve “Projectreserve Asbestdaken” van € 300.000 ter dekking van de lasten VAB-aanpak 2024 de reeds gerealiseerde lasten te bekostigen uit de begroting beleidsdoel 2.4 “Duurzaamheid substantieel onderdeel”;
  3. met de Zomernota 2024 aan PS voor te stellen om € 200.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve “Programma Landelijk Gebied” voor de dekking van de lasten VAB-aanpak 2025;
  4. met de Kadernota 2025-2028 een voorstel in te dienen ter dekking van de meerkosten VAB-aanpak (2025 € 100.000 en 2026 € 200.000);
  5. de Statenbrief “Erven met perspectief, VAB-aanpak 2024-2026” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 8. 10

  Essentie/ samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten (PS) over de voortgang van het sport- en beweegbeleid in 2023 en geeft een inhoudelijke vooruitblik aan welke sportdoelen in 2024 wordt gewerkt. Ook zal begin 2025 een evaluatie van het beleidskader Sport en bewegen 2021-2025 gaan plaatsvinden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Voortgang sport- en beweegbeleid 2023 en vooruitblik 2024’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het afsprakendocument kadernota geeft de uitgangspunten en het proces weer dat moet leiden tot een kadernota. Het document geeft ook een beeld van de financiële risico's die de provincie loopt, de verschillende onderdelen van deze kadernota en er worden afspraken weergegeven waaraan bijvoorbeeld claims te voldoen hebben.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het afsprakendocument kadernota en de daarin opgenomen afspraken, vast te stellen.