Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 9 januari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op uitnodiging van Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal Gedeputeerde Mirjam Sterk van 18 tot en met 20 januari 2024 een werkbezoek brengen aan de vakbeurs 'internationale Grüne Woche' in Berlijn. Dit jaar heeft de Grüne Woche als thema ‘Voedselsystemen van de toekomst’ met bijzondere aandacht voor het onderwerp ‘eiwittransitie’. Vandaar dat vanuit FoodNL, Regio FoodValley, provincie Noord-Brabant (gastprovincie) en breder vanuit EU-lidstaten (Denemarken, Zweden, Polen, Roemenië) tal van bijeenkomsten en werksessies rond het onderwerp ‘eiwittransitie’ geprogrammeerd zijn. Daarnaast biedt het Food-NL programma (bijvoorbeeld bij receptie, lunch, diner, opening NL-paviljoen) gelegenheid voor informele ontmoetingen, netwerken en het accentueren van de Utrechtse belangen bij afgevaardigden van het Rijk en andere provincies. De meeste andere provincies en het Rijk gaan ook met een bestuurlijke en ambtelijke delegatie naar deze editie van de Grüne Woche.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de buitenlandse dienstreis aan de 'internationale Grüne Woche 2024' in Berlijn van 18 tot en met 20 januari 2024;
  2. het ingevulde formulier ‘Melding buitenlandse reizen conform artikel 5.2 van de Gedragscode integriteitcommissaris van de Koning en voor gedeputeerden provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 02A

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 november 2023 vond een bestuurlijk overleg plaats over de Poort van Baarn tussen de wethouder Mobiliteit van de gemeente Baarn en de gedeputeerde mobiliteit. In dat overleg hebben de gedeputeerde en wethouder een voorkeur voor het alternatief Berekuil uitgesproken, onder voorwaarde dat de gemeente daar een financiële bijdrage van € 1.000.000 voor beschikbaar stelt. Voor dit alternatief wordt op dit moment een investeringsvoorstel voorbereid. De wethouder heeft verzocht om de afspraken in een intentieovereenkomst vast te leggen en deze met de gedeputeerde te ondertekenen. Dit helpt hem om draagvlak voor het project en de gemeentelijke financiële bijdrage te verkrijgen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de intentieovereenkomst Poort van Baarn, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan;
  2. de statenbrief ‘Intentieovereenkomst Poort van Baarn’ vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van objectieve milieuonderzoeken (planMER), adviezen van het burgerforum, informatie over lokaal eigendom, voorkeur van gemeenten, aansluitbaarheid op het elektriciteitsnet en een integrale afweging op basis van het provinciale omgevingsbeleid is een bundel van meest kansrijke gebieden voor windenergie samengesteld. Het planMER wordt samen met de meest kansrijke gebieden aangeboden aan gemeenten. In de komende 6 maanden wordt gemeenten gevraagd besluiten te nemen over hoe zij invulling geven aan het gemeenschappelijk RES-bod. Gemeenten wordt geadviseerd hierbij de informatie uit het planMER met de meest kansrijke gebieden te gebruiken. Na deze 6 maanden wordt een Tussenbalans 2 opgesteld waarin inzichtelijk wordt of er genoeg concrete en realiseerbare plannen van gemeenten voor duurzame opwek zijn om de RES-doelen te halen (zowel wind als zonne-energie). Indien er op dat moment onvoldoende perspectief is op het halen van de RES-doelen, zal het instrument projectbesluit worden ingezet voor één of meer van de meest kansrijke gebieden. We bezien dit per RES-regio. Het is van groot belang dat lokaal eigendom hierbij geborgd wordt. Voor eventuele provinciale projectbesluiten wordt in de eerste helft van 2024 een Beleidskader Lokaal Eigendom en Participatie opgesteld en aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het planMER windenergie provincie Utrecht vast te stellen;
  2. de ’Onderbouwing meest kansrijke gebieden windenergie’ vast te stellen;
  3. de Statenbrief betreffende ‘Meest kansrijke gebieden windenergie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. de ‘Brief aan gemeenten meest kansrijke gebieden windenergie’ vast te stellen.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  In 2021 werd de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de regio U16 door Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemeen Besturen van de Waterschappen vastgesteld. In 2025 leggen GS een geactualiseerde versie ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor. Voor deze RES Herijking is een goede onderbouwing nodig waar een planMER (Milieueffectrapportage) onderzoek onderdeel van kan zijn. Dit onderzoek wordt voor de regio U16 in gang gezet middels een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley zijn hier nog geen besluiten over genomen. De resultaten van het provinciale planMER worden benut voor het onderwerp windenergie. Meer informatie over het planMER windenergie is te vinden in de Statenbrief Meest kansrijke gebieden windenergie van 9 januari 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER ten behoeve van de RES Herijking van de regio U16;
  2. tot de terinzagelegging van het participatieplan ten behoeve van het planMER ten behoeve van de RES Herijking van de regio U16;
  3. de Statenbrief betreffende ‘NRD RES U16 ten behoeve van herijking’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 06

  Essentie / samenvatting: 
  Het IPO-bestuur vergadert op 11 januari 2024 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld. Voorgeschiedenis: Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging van en voor de provincies en behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in 'Den Haag’ en 'Brussel'. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en 'stakeholders'. Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijke voorzitter. IPO Bestuur komt ongeveer 9 keer per jaar bij elkaar

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  2b. ‘IPO-Bestuursprogramma’;
  2c. ‘Autobelastingen’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  3b. ‘Actualiteiten Werkgeverszaken’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  3. 4a.‘Portefeuilleverdeling BAC’s’;
  4b. ‘Businesscase monitor landelijke Bossenstrategie’, met inachtneming van de opmerking in het advies; 
  4c. Businesscase kosten bestrijding invasieve exoten’;
  4d. Benoeming voorzitter Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en Landschap’.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  De portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden, hiertoe door het college van GS gemandateerd d.m.v. het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2022, heeft op 18 december 2023 de toezichtbeslissing 2024 vastgesteld t.b.v. 26 Utrechtse gemeenten. Besloten is het repressieve toezicht voor alle 26 Utrechtse gemeenten in 2024 te continueren. De portefeuillehouder heeft op 16 november 2023, op basis van hetzelfde mandaatbesluit, voor 17 Utrechtse gemeenschappelijke regelingen de toezichtbeslissing 2024 vastgesteld. Besloten is ook voor deze gemeenschappelijke regelingen het repressieve toezicht te continueren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 18 december 2023 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor de 26 Utrechtse gemeenten te bekrachtigen;
  2. het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 16 november 2023 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor 17 gemeenschappelijke regelingen te bekrachtigen.