Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 16 januari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  Rijkswaterstaat is voornemens de veerpont bij Nieuwer Ter Aa voor voetgangers en fietsers uit dienst te nemen vanwege zorgen over de veiligheid van de pont in relatie met de verwachte toename van het aantal grote schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Met het vaststellen van de voorliggende bestuursovereenkomst voor de fietsbrug tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen, komen het Rijk, de gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht tot een akkoord over de realisatie van een fietsbrug ter vervanging van de huidige pontverbinding. Om de pont veilig in de vaart te kunnen houden tot ingebruikname van de fietsbrug, neemt het Rijk aanvullende veiligheidsmaatregelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bestuursovereenkomst fietsbrug Nieuwer Ter Aa - Breukelen, inclusief bijlage, vast te stellen en aan te gaan;
  2. het investeringsproject als complex aan te merken conform de Nota investeren, waarderen en exploiteren;
  3. de Statenbrief "Bestuursovereenkomst Fietsbrug Nieuwer ter Aa - Breukelen" vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  Provincie Utrecht (hierna: de provincie) heeft de afgelopen vijftien jaar geïnvesteerd in Breukelen als Park en Reislocatie (P+R). De laatste grote investering is de realisatie van een parkeergarage op P1. Op maandag 5 februari 2024 zal de parkeergarage in gebruik genomen worden. Met de ingebruikname van de parkeergarage zijn er in totaal 865 P+R-parkeerplaatsen beschikbaar bij treinstation Breukelen bij de A2 verspreid over drie locaties, waarvan in de parkeergarage 352 plekken worden aangeboden. In het voorjaar van 2024 zal een aantal besluiten aan Gedeputeerde Staten (hierna: GS) en Provinciale Staten (hierna: PS) worden voorgelegd om parkeerregulering door middel van betaald parkeren op P+R Breukelen mogelijk te maken. Dit is een complex proces dat zorgvuldig wordt voorbereid dat enige tijd kost. GS worden op dit moment gevraagd de Statenbrief vast te stellen waarmee PS geïnformeerd worden over de aanstaande ingebruikname van de parkeergarage vooralsnog zonder betaald parkeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Ingebruikname parkeergarage P+R Breukelen vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 3. 05

  Essentie/ samenvatting
  Het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard staat onder druk vanwege een gebrek aan mogelijkheden om uit te breiden en te verduurzamen. Om zicht te krijgen op de toekomstmogelijkheden van het gebied en duidelijkheid te bieden aan ondernemers en andere belanghebbenden in en rondom de Harmelerwaard hebben gemeente Woerden en provincie Utrecht een verkenningsstudie naar een toekomstperspectief uitgevoerd. De verkenningsstudie heeft geen resultaat opgeleverd dat op korte termijn tegemoet komt aan de zorgen van de ondernemers en een transformatie van het gebied mogelijk maakt. Wel biedt de resulterende rapportage een goed uitgangspunt voor het verdere denken over de Harmelerwaard en kan deze als input worden meegenomen bij de wijziging van de Omgevingsvisie provincie Utrecht in 2025. Op basis van de resultaten van de verkenningsstudie heeft het college van B&W van de gemeente Woerden in afstemming met de provincie een voorstel aan de raad opgesteld om te komen tot een richtinggevend besluit voor de toekomst van het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard. Daarmee wordt helderheid verschaft door aan te geven dat de drie in de rapportage geschetste perspectieven als richtinggevend worden beschouwd voor de toekomstige inrichting van het gebied, grootschalige woningbouw in dit gebied niet wenselijk is en tot aan 2030 niet wordt ingezet op een andere ontwikkeling dan het huidige gebruik. Daarnaast wil de gemeente Woerden in samenwerking met de provincie Utrecht en gemeente Utrecht een vervolgtraject inrichten om de ontwikkeling van de Harmelerwaard op lange termijn mogelijk te maken. GS worden voorgesteld dit raadsvoorstel te ondersteunen middels een brief aan B&W van de gemeente Woerden en PS hierover te informeren middels een Statenbrief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de brief aan het college van B&W van de gemeente Woerden inzake het raadsvoorstel verkenningsstudie Harmelerwaard vast te stellen en te versturen;
  2. de Statenbrief verkenningsstudie Harmelerwaard vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 4. 05A

  Essentie/ samenvatting:
  Op 16 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) de ontwerp kadernota 2025 (hierna: kadernota) vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt Provinciale Staten hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze kadernota aangeboden. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tegen de Kadernota 2025 van de RUD Utrecht;
  2. de brief nr. UTSP-1778809669-5653 ‘Ontwerp kadernota 2025’ aan de RUD Utrecht vast te stellen en te verzenden;
  3. de Statenbrief, nr. UTSP-1778809669-5654, ‘Ontwerp kadernota 2025 RUD Utrecht’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.