Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 13 februari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting: 
  Het besluit Beleidsregels Salderen 2024 voorziet in een nieuwe beleidsneutrale vaststelling van de bestaande beleidsregels voor salderen en bestaande beleidsregels voor uitgesteld extern salderen met de Utrechtse Depositiebank, op de nieuwe grondslagen in de Omgevingswetgeving. Op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet, waarmee de grondslagen voor de bestaande beleidsregels voor salderen en het bestaande instellingsbesluit zijn vervallen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de op 1 januari 2024 vervallen ‘Beleidsregels Salderen provincie Utrecht 2023’ en het op 1 januari 2024 vervallen ‘Instellingsbesluit depositiebank provincie Utrecht’ in te trekken; 
  2. de ‘Beleidsregels Salderen 2024’ vast te stellen en bekend te maken in het Provinciaal blad;
  3. de ‘Beleidsregels salderen 2024’ in werking te laten treden na bekendmaking.

 2. 0.07.H

  Essentie/ samenvatting:
  Op 15 mei 2023 heeft de bezwaarmaker telefonisch een melding gedaan, direct bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Volgens bezwaarmaker is de handelwijze van de gemeente Veenendaal en het bedrijf Pius Floris een overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het verzoek verzet zich tegen het snoeien van bomen in het broedseizoen in de straat van betrokkene. In de bomen zijn (volgens betrokkene) nesten en broedende vogels aanwezig. Eerder, op 11 mei 2023 heeft bezwaarmaker elektronisch een handhavingsverzoek gedaan via de website van de ODRU. Het bericht aan de ODRU bereikt de RUD pas op 19 juni 2023. Bezwaarmaker is door de RUD telefonisch op de hoogte gesteld van de afwijzing van zijn verzoek tot handhaving. Vervolgens is -op verzoek van bewaarmaker- een schriftelijk besluit op zijn handhavingsverzoek gezonden. Tegen dit afwijzende besluit (van 31 juli 2023) heeft bezwaarmaker een bezwaar ingediend. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Gedeputeerde staten besluiten conform dit advies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaren van de heer Van den Berg zoals gemeld in het bezwaarschrift d.d. 02-09-2023 tegen het door GS genomen besluit tot afwijzen van het handhavingsverzoek, ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van GS d.d. 31-07-2023 tot het afwijzen van het handhavingsverzoek, niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van 17-01-2024.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 21 augustus 2023 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen tot instemming met het evaluatieverslag van de sanering van een bodemverontreiniging ter plaatse van de Franseweg 95 te Elst krachtens de Wet bodembescherming. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Een oplossing in der minne bleek niet mogelijk. Omdat voor de commissie niet is gebleken dat de sanering in afwijking van het saneringsplan, de beschikking of namens GS gegeven aanwijzingen is uitgevoerd en er daarom geen redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van het besluit om in te stemmen met het evaluatieverslag, adviseert de Awb-commissie om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. GS besluiten dat advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift d.d. 18 september 2023 van Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen tegen het besluit tot instemming met het evaluatieverslag krachtens de Wet bodembescherming ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit d.d. 21 augustus 2023 tot instemming met het evaluatieverslag in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 22 december 2023 en het verslag van de hoorzitting Awb-adviescommissie van 7 december 2023.

 4. 03

  Essentie/ samenvatting: 
  De MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) is een populaire innovatiestimuleringsregeling om het Utrechtse MKB te ondersteunen bij haalbaarheidsonderzoeken en/ of Research &Development (R&D) - samenwerkingsprojecten. De onderliggende uitvoeringsregeling is geactualiseerd, zodat de regeling ook in 2024 uitgevoerd kan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de wijzigingen op de Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering provincie Utrecht vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Actualisatie 2024 Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) maakt kenbaar dat de gemeenschappelijke regeling zal worden aangepast aan de wettelijke eisen. Verder wordt er informatie gegeven over de financiën van het schap. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan worden ingestemd. De financiën vragen om aandacht en dit zal met een kritische blik gevolgd worden. Nadere voorstelen vanuit SGL worden afgewacht. Met het vaststellen van de nota Samenwerkende Partijen (PS2022BEM09), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de (financiële) stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brieven van Recreatieschap Stichtse Groenlanden over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en over de begroting 2023, 1e begrotingswijziging 2023 en de kadernota 2025 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de statenbrief ‘Recreatieschap Stichtse Groenlanden, wijziging gemeenschappelijke regeling en financiën’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 januari 2024 is door het college van B&W van gemeente De Bilt het rapport "Ecologische bureaustudie gevolgen bestemmingsplan Utrechtseweg 341 De Bilt” gepubliceerd. Dit rapport is opgesteld ter uitvoering van de motie "Nader onderzoek Verwelius” die op 10 oktober 2023 door de gemeenteraad van De Bilt is aangenomen. Met voorliggend besluit maken Gedeputeerde Staten aan de gemeente bekend wat hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn ten aanzien van dit rapport zodat dit betrokken kan worden bij de gemeentelijke besluitvorming over het bestemmingsplan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief “Ecologische bureaustudie Tauw”, nr UTSP-1737830539-32643, aan het college van BenW van de gemeente De Bilt vast te stellen en te verzenden;
  2. de statenbrief “Bevindingen, conclusies en aanbevelingen Ecologische bureaustudie Utrechtseweg 341 De Bilt”, nr UTSP-1737830539-32607, vast te stellen en ter informatie te verzenden aan PS.

 7. 10

  Essentie / samenvatting:
  Om de behandeling van aangenomen moties door Provinciale Staten te monitoren wordt aan Provinciale Staten een lijst voorgelegd met een voorstel tot het afvoeren van afgedane moties.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel ‘Motielijst’ vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

 8. 11

  Essentie / samenvatting:
  Voorliggend besluit omvat het vaststellen van de wijziging voor de genoemde onderdelen van de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht (UTSP-4437239-3551) om subsidieverstrekking in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mogelijk te maken. Overeenkomstig de daarover met de andere provincies gemaakte afspraken, is het wenselijk om de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht op een aantal onderdelen te wijzigingen.  Het wijzigingsbesluit omvat de volgende onderdelen:
  A. Artikel 2.1.6, onder c, artikel 2.2.6, onder c, en artikel 2.3.4: “geen extra punt wordt toegekend” wordt telkens vervangen door “geen extra punten worden toegekend”;
  B. Artikel 2.1.8, derde lid, artikel 2.2.8, derde lid, en artikel 2.3.8, derde lid: voor “een extra punt” wordt telkens ingevoegd “ten minste”;
  C. Paragraaf 6 Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling: met dit wijzigingsbesluit wordt het kader voor deze interventiemaatregel ingevuld;
  D. Artikel 2.7.5: Indien Gedeputeerde Staten de kosten bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid, in het openstellingsbesluit subsidiabel hebben gesteld, overlegt de aanvrager de opdrachtbevestiging indien sprake is van kosten als bedoel in artikel 1.8, onder e;
  E. Artikel 2.7.6: in afwijking van artikel 1.10, onder c, bepaalde ‘kosten van handelingen ter voorbereiding van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd’ voor subsidie in aanmerking te laten komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Wijzigingsbesluit Verordening Europese Landbouwsubsidies provincie Utrecht 2023-2027 vast te stellen;
  2. het Statenvoorstel Wijzigingsbesluit Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te verzenden.

 9. 12

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten jaarlijks over verschillende ecologische rapportages, waarover is afgesproken de informatie zoveel mogelijk gebundeld te leveren. Het gaat hierbij om:
  • de landelijke negende Voortgangsrapportage Natuur (VRN) met daarin de door Utrecht aangeleverde gegevens;
  • de resultaten van het flora- en faunakartering in De Ronde Venen in 2022; • de broedvogelmonitoring in Utrecht in 2023;
  • de inventarisatie van winterganzen en weidevogels in Polder Mijnden te Nieuwersluis in 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Ecologische Rapportages 2023’ vast te stellen en deze aan de Staten te versturen.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  Om slagvaardig te werk te gaan heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) een bestuursprogramma opgesteld. Hierin staan de visie en de opdracht van het IPO de aankomende bestuursperiode beschreven. Op 11 januari 2024 heeft het IPO-bestuur het conceptbestuursprogramma voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor bespreking met de Staten. Met de bespreking van het bestuursprogramma in de commissie BEM op 6 maart 2024 wordt beoogd input op te halen bij de Utrechtse Statenleden die de Utrechtse afgevaardigde in het IPO-bestuur, mee kan nemen naar de IPO-bestuursvergadering op 7 maart 2024 waar het bestuursprogramma ter vaststelling voor zal liggen. Het bestuursprogramma zal ook in de andere provincies langs de Staten gebracht worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief IPO-bestuursprogramma vast te stellen en ter bespreking naar Provinciale Staten te verzenden.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  Ter vaststelling ligt voor een Statenbrief met bijbehorend bijlage waarin een overzicht van de middelen die de komende twee jaar (2024-2025) binnen de provinciale begroting beschikbaar zijn voor de doelen van het Utrechts Programma landelijk Gebied. Daarbij wordt tevens op hoofdlijnen aangegeven hoe deze middelen mogelijk zijn in te zetten. Deze bijlage sluit aan bij het eerste deel van de motie nr. 92 (‘Voortvarend door met het UPLG’) die op 13 december 2023 door Provinciale Staten is aangenomen. In deze motie verzoeken de Staten het College van Gedeputeerde Staten om voortvarend door te gaan met het UPLG, in kaart te brengen welke middelen de provincie zelf ter beschikking heeft en mogelijke behoeften voor additionele middelen in beeld te brengen en hierover het gesprek met hen aan te gaan. De mogelijke behoefte aan additionele middelen is met deze bijlage nog niet in beeld gebracht. Dat is een volgende stap en sterk afhankelijk van wat het Rijk komende maanden besluit over inzet van rijksmiddelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Het UPLG, wat kan al wel?’ met bijbehorend bijlage vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten.

 12. 15

  Essentie / samenvatting:
  In december 2016 is het besluit genomen om de bestaande tramlijn van Utrecht Jaarbeursplein naar Nieuwegein-Zuid/IJsselstein-Zuid (SUNIJ-lijn) geschikt te maken voor de nieuwe lagevloertrams en groot onderhoud aan de infrastructuur uit te voeren op het zuidelijke deel van de SUNIJ-lijn. Daarmee kon de SUNIJ-lijn geschikt gemaakt worden voor de koppeling met de Uithoflijn tot één doorgaand tramvervoersysteem, zodat de reizigers uit IJsselstein en Nieuwegein zonder over te stappen naar Utrecht Science Park kunnen reizen en andersom. De aanschaf van de trams, de koppeling en de vernieuwing van het spoor vormden samen het Programma Vernieuwing Regionale Tramlijn (VRT). Dit programma is nu afgerond en decharge is verleend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief VRT-decharge vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 13. 16

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van diverse ongevallen, in de afgelopen jaren, tussen trams en wegverkeer op de SUNIJ-lijn en specifiek in Utrecht en Nieuwegein is nader onderzocht welke maatregelen ingezet kunnen worden om de veiligheid op de overwegen te verbeteren en ongelukken te voorkomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief VRT-tramovergangen vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 14. 17

  Essentie / samenvatting:


  Op 8 februari 2023 is het Statenvoorstel Slavernijverleden aangenomen. In het Statenvoorstel is opgenomen dat Provinciale Staten elk half jaar op de hoogte worden gebracht van de vorderingen. Om aan deze wens te voldoen ligt het besluit voor om de Statenbrief Voortgang t/m Q1 2024 Uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. N.a.v. gesprekken met de initiatiefnemers van het Statenvoorstel Slavernijverleden worden in deze Statenbrief ook een aantal zaken verduidelijkt uit de Statenbrief van 4 juli 2023 Voortgang Uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang t/m Q1 2024 Uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 18

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord staat dat het huidige college budget beschikbaar stelt om vervoersarmoede aan te pakken. Hierbij zou ook de “evaluatie van de proef gratis OV voor ouderen met een smalle beurs” betrokken moeten worden. Naast geld voor vervoersarmoede is er ook budget beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het OV in stand te houden en een dekkend OV-netwerk aan te bieden aan reizigers. In de Statenbrief “Toegankelijk en dekkend OV” is aan de hand van recent afgeronde evaluaties en/of studies een uitwerking gemaakt hoe hier invulling aan te geven. Besluitvorming over de inzet van middelen vindt plaats in de kadernota.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Toegankelijk en dekkend OV” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 16. 19

  Essentie / samenvatting:
  Het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 is gereed. Hierin is het bereikbaarheidsbeleid voor de komende jaren beschreven, conform de provinciale kaders.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 17. 20

  Essentie / samenvatting:
  In 2024 zal de P-MIEK 2.0 (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) opgesteld worden, door de Provincie Utrecht, de gemeenten en netbeheerders TenneT en Stedin. Door het opstellen van de P-MIEK kunnen uitbreidingen/verzwaringen van het energiesysteem en verduurzaming van verbruikerssectoren en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden. Alle provincies stellen in opdracht van de Minister voor Klimaat en Energie elke twee jaar een P-MIEK op. Landelijk is door de Werkgroep Integraal Programmeren een handreiking opgesteld, om provincies te helpen bij het opstellen van een P-MIEK. Deze handreiking is gevolgd bij het opstellen van de nu voorliggende startnotitie.


  Aan het college van gedeputeerde staten (vanaf nu, 'GS') wordt nu de startnotitie van de P-MIEK 2.0 aangeboden, ter vaststelling.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de startnotitie van de Utrechtse P-MIEK 2.0 vast te stellen;
  2. de statenbrief betreffende de startnotitie van de Utrechtse P-MIEK 2.0 vast te stellen en samen met bovengenoemde stuk ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.