Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 9 april 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 03

  Essentie / samenvatting:
  Regio Amersfoort en Provincie Utrecht hebben in 2020 samen het initiatief genomen om een verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen voor de periode 2030-2040 om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Dit heeft geleid tot het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040, dat in december 2021 in de raden en staten is vastgesteld. Met het ontwikkelbeeld staan we nu recent op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) en nemen we vanuit de regio Amersfoort volwaardig deel aan het programma Uned.


  Met het Ontwikkelbeeld is de koers voor de periode na 2030 nader bepaald. De pijlers van het Ontwikkelbeeld hebben een concretiseringsslag nodig waarbij de opgave en uitvoering centraal moet staan. Voor de pijlers, die relevant zijn voor het landelijke gebied, hebben we deze uitwerking gemaakt met het zogeheten Handelingsperspectief Buitengebied. Met dit handelingsperspectief heeft de provincie inzicht gekregen op alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze sectoren, om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden gefundeerde keuzes te maken voor een toekomstbestendige inrichting van deze mooie regio.


  Het Handelingsperspectief is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking met de regiopartners, gemeenten en waterschap, en gebiedspartijen. Het Handelingsperspectief zal door de gemeenteraden, in de regio, worden vastgesteld. Het wordt ook aan het dagelijks bestuur van het waterschap voorgelegd ter instemming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort;
  2. het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort te gebruiken als input voor het UPLG, het ontwerpend onderzoek A tot Z en de herziening van de Omgevingsvisie;
  3. de Statenbrief Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort vast te stellen en ter informatie naar PS te sturen.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  Bezwaarmaker heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van GS van 28 september 2023, waarin GS heeft besloten om het handhavingsverzoek van bezwaarmaker af te wijzen. Het gaat om een verzoek om een verbod vast te stellen op het gebruik van bepaalde werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, die worden gebruikt bij het telen van gewassen in de landbouwsector in de provincie Utrecht. Volgens bezwaarmaker is dit verbod noodzakelijk, omdat het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, en meer in het algemeen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en de gezondheid van mens en dier. De Awb-adviescommissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de weigering een algemeen verbindend voorschrift (= een verbod dat zich tot eenieder richt) vast te stellen geen besluit is zoals beschreven in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat tegen de afwijzing van het wijzigen van een algemeen verbindend voorschrift van GS geen bezwaar en beroep open staat. Aan GS wordt geadviseerd om het advies van de Awb-adviescommissie te volgen en het bezwaarschrift daarom niet-ontvankelijk te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. dat het bezwaarschrift van 6 oktober 2023 niet-ontvankelijk is;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen en aangetekend te verzenden.