Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 30 januari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie / samenvatting: 
  Om de juridische geldigheid van de huidige beleidsregels voor de vergunningverlening van open bodemenergiesystemen in het Beursgebied van Utrecht na 1 januari 2024 te garanderen, dienen deze beleidsregels te worden voorzien van een grondslag in de Omgevingswet. Het voorliggende strekt hiertoe.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten: 
  1. de Beleidsregels open bodemenergiesystemen Beursgebied Utrecht 2024 en de Beleidsregels open bodemenergiesystemen City West Stationsgebied Nieuwegein 2024 vast te stellen; 
  2. beide beleidsregels te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In verband hiermee dienen de vigerende uitvoeringsbesluiten voor de veiligheid van regionale waterkeringen (het Besluit maatgevende waterstanden voor de toetsing van regionale waterkeringen en het Besluit voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen) per die datum op de Omgevingswet te worden gebaseerd, zodat zij hun rechtsgeldigheid behouden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit tot vaststelling van de maatgevende waterstanden voor de toetsing van regionale waterkeringen 2024 en het Besluit voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen 2024 vast te stellen;
  2. deze besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 03

  Essentie/ samenvatting:
  De subsidieregeling ‘Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024’ is een voortzetting van de integrale gezamenlijke subsidieregeling van de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021), het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving (2021) en het Programma Klimaatadaptatie (2020-2023) 1 . Deze subsidieregeling stimuleert en faciliteert initiatieven in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus. De subsidieregeling is voor 2024 aangepast en vernieuwd op basis van ervaringen uit voorgaande jaren (2021-2023).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ‘Besluit subsidieregeling Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024’ vast te stellen;
  2. de ‘Statenbrief betreffende Subsidieregeling Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de portefeuillehouder Klimaatadaptatie te mandateren voor het aanbrengen van tekstuele en redactionele wijzigingen;
  4. de subsidieregeling ‘Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen 2021-2023' in te trekken.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  Van het Plassenschap Loosdrecht (LSD) zijn een 1e begrotingswijziging 2024 en het 4-jarig financieel perspectief en het 4-jarig uitvoeringsplan ontvangen. In de begeleidende brieven wordt de provincie de mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen. Met het vaststellen van de nota Samenwerkende Partijen (PS2022BEM09), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Het financieel perspectief laat in de komende jaren een stijgende deelnemersbijdrage zien waar in de begroting niet is voorzien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de 1e begrotingswijziging 2024, het 4-jarig financieel perspectief en het 4-jarig uitvoeringsplan voor het Plassenschap Loosdrecht e.o. voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de zienswijzen op de stukken vast te stellen en toe te sturen aan het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;
  3. de bijgevoegde statenbrief ‘Zienswijze 1 begrotingswijzing 2024 en financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o.’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het Cultuurbeleid 2025-2028 biedt het Rijk, onder de noemer van de regionale Basisinfrastructuur, de mogelijkheid aan één museum per provincie om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie. Het moet gaan om een museum met een gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die verband houden met de collectie. De provincie is bevoegd een museum voor te dragen aan het Rijk. Vanuit die bevoegdheid wordt voorgesteld het Centraal Museum (CM) te Utrecht voor te dragen. Het museum bezit een collectie van (inter)nationaal belang die is opgebouwd uit de collectieprofielen moderne kunst, hedendaagse kunst, oude kunst, stadsgeschiedenis en mode & kostuums. Het CM voldoet aan de definitie zoals genoemd in artikel 3.29 van de regeling op het specifiek cultuurbeleid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Centraal Museum voor te dragen als regionaal museum als bedoeld in artikel 3.29 van de ‘Regeling op het specifiek cultuurbeleid’ d.d. 20 november 2023;
  2. de brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vast te stellen en te verzenden;
  3. de Statenbrief Centraal Museum vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Defensie werkt aan het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Dit programma geeft invulling aan de ruimtevraag voor Defensie in Nederland. Op nationaal niveau wordt in 2024 een beleidsvisie opgesteld. Deze visie wordt voorbereid met een plan-milieueffectrapportage (plan-mer). In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau). De NRD ligt tot en met 12 februari 2024 ter inzage voor het indienen van zienswijzen. De provincie maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de NRD te geven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie vast te stellen en te verzenden aan Defensie, met afschrift aan Provinciale Staten;
  2. de Statenbrief “zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie” vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Dit betreft een voorstel om de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht (TUG) aan te passen. Deze beleidsregels zijn van toepassing op het opstijgen en landen van o.a. helikoptervluchten met een maatschappelijke en/of commerciële functie en gelden voor terreinen welke niet zijn aangewezen als luchthaven. Met deze wijziging geven we duiding aan het advies van de bezwarencommissie door de beleidsregels concreter te maken en de onduidelijkheid die is ontstaan te corrigeren. De aanpassing heeft als doel dat de RUD in staat is om deze taak uit te (blijven) voeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gewijzigde Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht 2024 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de huidige Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht 2018 in te trekken op de dag na publicatie van de nieuwe regels.