Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 11 juni 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 000

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 december 2025 lopen de twee huidige Utrechtse OV-concessies af. Via een Europese aanbestedingsprocedure verleent de provincie Utrecht beide concessies opnieuw aan twee vervoerders. Op 4 juli 2023 is het bestek gepubliceerd op TenderNed. Met voorliggend (gunnings)besluit wordt de concessie Utrecht Binnen verleend aan Transdev Nederland Mobility Services N.V. en de concessie Utrecht Buiten aan Keolis Nederland B.V.. Deze nieuwe concessies gaan op 14 december 2025 van start voor de duur van tien jaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de concessie Utrecht Binnen te verlenen aan Transdev Nederland Mobility Services N.V. op basis van haar inschrijving en hiervoor de beschikking tot concessieverlening Utrecht Binnen vast te stellen evenals de brief aan Transdev Nederland Mobility Services N.V., waarin de verlening van de concessie aan Utrecht Binnen aan haar bekend wordt gemaakt;
  2. de brieven aan de inschrijvers EBS Public Transportation B.V., Keolis Nederland B.V. en Combinatie Qbuzz B.V. / Qbuzz Groningen Utrecht B.V. vast te stellen, waarin wordt medegedeeld dat de concessie Utrecht Binnen niet aan hen wordt verleend;
  3. de concessie Utrecht Buiten te verlenen aan Keolis Nederland B.V. op basis van haar inschrijving en hiervoor de beschikking tot concessieverlening Utrecht Buiten vast te stellen evenals de brief aan Keolis Nederland B.V., waarin de verlening van de concessie Utrecht Buiten aan haar bekend wordt gemaakt;
  4. de brief aan inschrijver Arriva Personenvervoer Nederland B.V. vast te stellen, waarin wordt medegedeeld dat de concessie Utrecht Buiten niet aan haar wordt verleend;
  5. geheimhouding op te leggen op dit B-stuk en de bijlagen Proces-verbaal van beoordelingen brieven mededeling gunningsbesluit, op grond van artikel 84 en 85 lid 2 van de Provinciewet juncto artikel 5.1 lid 1 sub c en lid 2 sub f van de Wet open overheid;
  6. Provinciale Staten te informeren door bijgevoegde Statenbrief Concessieverlening nieuwe OV-concessies 2025-2035 vast te stellen en te verzenden.

 2. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 16 mei ontving GS art 47-vragen. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de berichtgeving op NOS.nl dat Natuur&Milieu een klacht heeft neergelegd bij de Europese Commissie omtrent het in Nederland geldende beleid rond de toepassing van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. De vragen hebben betrekking op de situatie in Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Overkleeft van D66, Virginia (Groenlinks), de Boer-Leijsma (PvdA), de Jong (Volt) betreffende Natuur&Milieu legt klacht neer bij Europese Commissie over Nederlands beleid rond de toepassing van bestrijdingsmiddelen in drinkwatergebieden vast te stellen en te verzenden.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht wordt regelmatig aangepast als daar aanleiding voor is. De huidige regeling, voor het laatst gewijzigd vastgesteld op 19 maart 2024, behoeft een aantal kleine aanpassingen. Het gaat hier om:
  - Kleine inhoudelijke wijzigingen in artikel 3.3 Agroforestry
  - Kleine inhoudelijke wijzigingen in artikel 4.1 Leefbaarheid en kleine kernen;
  - Toevoegen van artikelsgewijze toelichtingen die per abuis waren weggevallen.


  Daarnaast worden twee zaken met financiële consequenties voorgelegd voor vaststelling:
  - Het ophogen van het subsidieplafond voor artikel 2.1 Beleefbare natuur met €50.000 naar €170.000.
  - Het openstellingsbesluit voor de subsidieregeling Agroforestry (artikel 3.3) van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht met een subsidieplafond van €250.000.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit tot wijziging van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht (Besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht), geregistreerd onder UTSP-814175531-236, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. het openstellingsbesluit met betrekking tot subsidie voor de realisatie van Agroforestry op grond van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland, geregistreerd onder UTSP-814175531-252 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  3. de openstelling van artikel 3.3 Agroforestry van de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht ad € 250.000 te financieren vanuit budgetplaats 60053 Bossenstrategie en houtopstanden;
  4. de dekking van de ophoging subsidieplafond artikel 2.1 Beleefbare natuur ad € 50.000 naar € 170.000 als voorstel mee te nemen in de Zomernota 2024.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  In de Ministerraad van 7 juni jl. heeft het Rijk een definitief besluit genomen over de 1e tranche rijksmiddelen voor de Utrechtse maatregelpakketten behorend bij het concept Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Dit besluit heeft de minister van natuur en stikstof bij brief dd. 7 juni jl. aan de provincie Utrecht medegedeeld. In deze brief is aangegeven dat voor de Utrechtse maatregelpakketten tot en met 2026 in totaal €249 miljoen beschikbaar komt. Dit bedrag is lager dan het bedrag dat eerder indicatief voor Utrecht werd genoemd (€ 284 miljoen).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘UPLG-maatregelpakketten’ vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten;
  2. de geraamde lasten en baten uitvoering UPLG-maatregelpakketten incidenteel begrotingsneutraal op te nemen in de meerjarenbegroting voor de jaren 2025 en 2026;
  3. bij de besluitvorming over de SPUK-aanvraag met betrekking tot de maatregelpakketten een besluit te nemen over de mogelijke eigen inzet van de provinciale middelen om het financiële gat te dichten dat is ontstaan doordat het Rijk maar 2 van de 4 jaar van de beheerkosten oplost.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Bij de publicatie van de 1e wijziging van de Omgevingsverordening is een aantal zaken niet juist verwerkt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)/ Regels op de kaart. Dit moet gerectificeerd worden. De rectificatie wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad en werkt terug tot 1 maart 2024 (datum inwerkingtreding 1e wijziging Omgevingsverordening). Het gaat bij de rectificatie om een aantal kleine verschrijvingen en om een paar werkingsgebieden die niet correct zijn meegenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de rectificatie 1e wijziging Omgevingsverordening vast te stellen en bekend te maken;
  2. de Statenbrief rectificatie 1e wijziging Omgevingsverordening vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  In 2019 is het Uitvoeringsprogramma Fiets vastgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma Fiets is geformuleerd hoe de ambitie waar te maken om dé fietsregio van Europa te worden. Dit met als meetbaar doel om de fiets de aantrekkelijkste en populairste manier van verplaatsen te maken voor ritten tot 15 kilometer. Hiervoor is destijds een budget van ruim € 90 miljoen tot en met 2023 vrijgemaakt (hiervan is € 76 miljoen gerealiseerd en € 13,6 is nog niet geboekt maar geen vrij beschikbaar budget, want zit geprogrammeerd in (delen van) doorfietsroutes waarvoor de overeenkomst nog moet worden afgesloten). Met het oog op het aflopen van dit programma en vooruitkijkend naar een vervolgprogramma als onderdeel van het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma, heeft de provincie Utrecht een evaluatierapport opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het rapport ‘Evaluatie Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023' vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Evaluatie Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de meicirculaire 2024 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de uitkering uit het provinciefonds. Over de jaren 2024, 2026, 2027 en 2028 is een sprake van een positief effect. Voor het komende begrotingsjaar 2025 is sprake van een nadelig effect ten opzichte van de septembercirculaire 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief meicirculaire provinciefonds 2024 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.