Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 23 april 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Na de door Provinciale Staten op 20 september 2023 vastgestelde Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht kunnen Gedeputeerde Staten van Utrecht openstellingen van subsidieregelingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vaststellen. De openstelling Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP (Europees Innovatieplatform) provincie Utrecht 2024 wordt van 5 juni tot en met 30 september 2024 opengesteld ter versterking en ondersteuning van innovatie ten behoeve van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het GLB-openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Europees Innovatieplatform (EIP) provincie Utrecht 2024 met dekking van een subsidieplafond van € 4.607.889,74 onder budgetplaats 60393 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de Statenbrief GLB-openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie EIP vast te stellen en aan Provinciale Staten te versturen.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  De ontwerp omgevingsvergunning van de gemeente Montfoort voor de veehouderij aan de Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten heeft in de directe omgeving veel verontwaardig opgeleverd. In dit verband zijn van omwonenden brieven ontvangen. Deze brieven worden beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoordingsbrieven aan de omwonenden van de veehouderij aan de Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Er wordt gevraagd of agrariërs en andere belanghebbenden actief worden geïnformeerd over wijzigingsbesluiten van N2000 gebieden. En of GS deze belanghebbenden alsnog een zienswijze kan laten indienen als zij dat niet hebben gedaan. Voor beide vragen geldt dat minister bevoegd orgaan is om (wijzigings)besluiten te nemen en ook verantwoordelijk is voor het volledig doorlopen van de juiste procedure. Belanghebbenden worden altijd geïnformeerd door middel van een publicatie van het besluit gevolgd door de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Verdere vragen zijn gesteld over de openbare toegankelijkheid van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) naar aanleiding van een motie in de eerste kamer en verder welke inspanningen de provincie Utrecht hiervoor levert. De provincie levert hiervoor inspanningen via het IPO, de NDFF zit in een transitiefase naar openbare data, deze transitie ligt op schema en is begin 2025 gereed. In de tussentijd kan idereen gratis een informatieverzoek indienen bij de NDFF.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Fiscalini van Utrechtnu en Statenlid Ghijsels-Kerkhof van de BBB betreffende toegankelijkheid NDFF vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Door Gedeputeerde Staten van Utrecht is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming in verband met het realiseren van een zonneweide. Het plangebied betreft een weidegebied ter hoogte van de Groenekanseweg 51 in Groenekan. De ontheffing geldt voor de periode 27 juli 2023 tot en met 27 juli 2028. Bezwaarmaker heeft bezwaar ingediend tegen het besluit. De Awb-adviescommissie adviseert om het bestreden besluit van 27 juli 2023 in stand te laten, omdat de bestreden ontheffing ten aanzien van de genoemde beschermde diersoort op zichzelf op juiste gronden is verleend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten (hierna: GS) besluiten:
  1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 27 juli 2023, met briefnummer D2023-00000134, in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden en voor de motivering daarvan, zover die betrekking heeft op de aangevoerde bezwaargronden, te verwijzen naar het advies van 2 april 2024 van de Awb-adviescommissie.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  In december is het advies “Bouwen aan vertrouwen” van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) ontvangen. Dit was tevens het laatste advies van de PCL. Middels een brief bedankt het college de PCL voor de afgelopen jaren, en wordt aangegeven op welke manier de provincie met het advies aan de slag gaat.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de reactiebrief op het PCL-advies ‘Bouwen aan vertrouwen’ vast te stellen en te versturen;
  2. de Statenbrief “Reactie PCL-advies ‘Bouwen aan vertrouwen’” vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  De vragenstellers hebben via de media kennisgenomen van doodgebeten schapen op landgoed Den Treek in Leusden. De vragenstellers hebben naar aanleiding hiervan vragen over de Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023. De vragen gaan over de inhoud en de benutting van de regeling en over de controle van subsidieaanvragen. De vragenstellers maken zich zorgen over de toename aan vee slachtoffers en vragen om de actuele situatie van de aard van de aanvallen en de stand van zaken van vestiging van de wolf. Tevens vraagt men hoe Gedeputeerde Staten aankijkt tegen de frequentie van monsteranalyse (DNA) en de aanvraag van derogatie op de beschermde status van de wolf. Men eindigt met vragen die betrekking hebben op de relatie tussen kuddes schapen en heide. De antwoorden geven extra uitleg over de Subsidieregeling wolf-werende rasters en benoemen de actuele situatie. De antwoorden geven inzicht in de kijk van Gedeputeerde Staten op de frequentie van monsteranalyse en de aanvraag van derogatie op de beschermde status van de wolf in relatie tot economische schade. Op dit momenten hebben Gedeputeerde Staten geen zorgen over begrazen en verdwijnen van heide als gevolg van de aanwezigheid van de wolf, ook dit komt in de beantwoording terug.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van Gilse (VVD) en Westerlaken(CDA) betreffende Explosieve stijging aanvallen op vee door wolf vast te stellen en te verzenden.

 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  Door Vof Juffrouw Tok Scherpenzeel is in 2023 reclame gemaakt voor het bedrijf middels twee reclameborden die op een aanhanger waren geplaatst nabij Zeisterweg 5 te Woudenberg. Vanwege strijd met voorschriften uit de (Interim) Omgevingsverordening provincie Utrecht (hierna: IOV) legden Gedeputeerde Staten een last onder dwangsom op. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Bezwaarde heeft het reclameobject uiteindelijk tijdig verwijderd, maar was niet bereid om ook zijn bezwaarschrift in te trekken. Een oplossing in der minne bleek ook niet mogelijk. De Awb-adviescommissie van PS en GS overweegt dat de borden waren geplaatst in landelijkgebied en dat zij vallen onder de verbodsbepaling van artikel 7.14 van de IOV. Ingevolge het overgangsrecht van de met ingang van 1 januari 2024 geldende Omgevingsverordening Utrecht (hierna: OV) blijft het oude recht van voor 1 januari 2024 op deze bestuurlijke sanctie van toepassing. Wellicht ten overvloede wordt in artikel 7.16 van de OV, het plaatsen van reclameborden, als dezelfde overtreding aangemerkt. Omdat er voor Gedeputeerde Staten (hierna: GS) geen andere redenen waren om af te zien van handhaving, wordt geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. GS besluiten dat advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten in de vergadering van 23 april 2024:
  1. het bezwaarschrift d.d. 21 november 2023 ingediend namens Vof Juffrouw Tok Scherpenzeel te Scherpenzeel, tegen een opgelegde last onder dwangsom vanwege een overtreding van de IOV ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit d.d. 23 oktober 2023 tot oplegging van de last onder dwangsom niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 21 februari 2024.

 8. 09

  Essentie/ samenvatting:
  Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen een ontheffing van het verbod op grond van artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet natuurbescherming, van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 2 november 2023. De aanvraag om deze ontheffing is op 14 april 2023 ingediend door initiatiefnemer voor het aanleggen en de ruimtelijke ontwikkeling/realisatie van een zonneweide op een locatie ten oosten van Eindseweg 5 in Overberg. Het gaat hier om een ontheffing van het verbod om de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de beschermde diersoort de das opzettelijk te beschadigen of te vernielen.


  De Awb-adviescommissie heeft op 15 maart 2024 advies uitgebracht over de ingediende bezwaren en adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder toevoeging van de juridische grondslag, zijnde artikel 3.10, tweede lid, aanhef en onder a en e jo. artikel 3.8 van de Wnb.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-commissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 2 november 2023, briefnummer D2023-00008614, in stand te laten onder toevoeging van de juridische grondslag, zijnde artikel 3.10, tweede lid, aanhef en onder a en e jo. artikel 3.8 van de Wnb;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer D-PU-2024-00007444, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie d.d. 15 maart 2024, nummer BZW.23.070.001.

 9. 11

  Essentie/ samenvatting:
  Op 11 mei 2022 is het Strategisch Bosbeleid vastgesteld. Daarin is de ambitie opgenomen om tot 2040 120 ha houtige nieuwe kleine landschapselementen (KLE) te realiseren, waarvan 80 ha met functieverandering. Op 19 maart 2024 is de subsidieregeling voor de aanleg van kleine landschapselementen met functieverandering in de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht vastgesteld. Daarmee wordt het nu mogelijk om subsidie beschikbaar te stellen aan de agrarische collectieven om KLE te realiseren met functieverandering van de grond van landbouw naar natuur of landschapselement. Een planologische bestemmingswijziging van de grond van landbouw naar natuur in het omgevingsplan is hierbij niet verplicht. Doordat we zowel waardedaling van de grond als inrichtingskosten kunnen subsidiëren is dit instrumentarium aanvullend op het bestaande instrumentarium voor de aanleg en herstel van KLE waarbij alleen de inrichtingskosten worden vergoed.


  Het aanvragen en verstrekken van subsidie wordt door dit openstellingsbesluit mogelijk. De doelgroep zijn de agrarische collectieven die de realisatie van KLE in de provincie Utrecht coördineren. Eindbegunstigde van de subsidieregeling zijn actieve agrariërs.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het openstellingsbesluit vast te stellen met betrekking tot subsidie voor de aanleg van kleine landschapselementen met functieverandering op grond van de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland, geregistreerd onder UTSP-1081408815-8247;
  2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad;
  3. dat de beschikbare subsidie met een plafond van €1.090.800 voor €972.800 wordt gedekt uit het meerjarendoel 2.1. ‘Het areaal bos buien het NNN en de Groene Contour is vergroot’ en voor €118.000 wordt gedekt uit het meerjarendoel 2.1.3 ‘Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden’ binnen de programmabegroting van het programma Landelijk Gebied.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montfoort hebben een brief gestuurd over het onderscheid dat in artikel 8.1 Instructieregel agrarisch bedrijf van de provinciale Omgevingsverordening wordt gemaakt tussen uitbreidingen van agrarische bouwpercelen tot 1,5 hectare en tot 2,5 hectare. De gemeente stelt voor om de voorwaarden uit het derde lid van artikel 8.1 ook van toepassing te verklaren op de uitbreidingen tot maximaal 1,5 hectare (artikel 8.1, lid 2). In de reactiebrief geven GS een toelichting op de regels en de gemeentelijke bevoegdheid om binnen de provinciale kaders eigen regels op te stellen. Ook geven GS aan het verzoek te betrekken bij een volgende wijziging van de provinciale Omgevingsverordening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief aan gemeente Montfoort over artikel 8.1 Instructieregel agrarisch bedrijf uit de Omgevingsverordening vast te stellen en te verzenden.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  Het elektriciteitsnet zit op bepaalde momenten vol, provincie Utrecht heeft te maken met netcongestie. Er zijn extra maatregelen nodig om voortgang te behouden richting maatschappelijke doelen op het gebied van duurzame woningbouw, mobiliteit en economie. PS worden met deze statenbrief geïnformeerd over de Kamerbrief die is verschenen over de maatregelen die op verzoek van Ministerie EZK door de netbeheerders zijn opgesteld voor de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht om de netcongestie aan te pakken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Kamerbrief netcongestie maatregelen 2024’ vast te stellen en samen met de Kamerbrief en de oplegger vanuit de Energy Board ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 14

  Essentie / samenvatting:
  In Motie 71 ‘Koopwoningen voor lage en middeninkomens’ zijn Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken of en hoe de provincie Utrecht zou kunnen bijdragen in een regeling om samen met gemeenten en Rijk het realiseren van goedkope woningen voor lagere en middeninkomens mogelijk te maken. Besloten is om aansluiting te zoeken op het aanstaande Nationale Fonds Betaalbare Koop en hier, na de lancering van deze regeling halverwege dit jaar, verdere uitwerking aan te geven. Provinciale Staten worden hierover met een Statenbrief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende de afhandeling van Motie 71 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 13. 15

  Essentie / samenvatting:
  In navolging op de Staat van de Organisatie in het overdrachtsdocument (22-02-2023) voor de Provinciale Statenverkiezingen, geeft de Statenbrief een update over hoe de organisatie ervoor staat. De Staat van de Organisatie over 2023. Het bestaat uit kerncijfers over de organisatie, de ontwikkelingen die daar invloed op hebben gehad en welke koers is en wordt ingezet. In de Statenbrief komen achtereenvolgend de volgende thema’s aan bod:
  1. Het personeelsbestand
  2. In-, door- en uitstroom
  3. Opleiding en ontwikkeling
  4. Gezondheid en welzijn
  5. Organisatie in ontwikkeling 
  Passend bij de ambities van de datastrategie (2024-2026) van de organisatie, is de ambitie om de Staat van de organisatie door te ontwikkelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief 'Staat van de Organisatie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 14. 16

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenbrief van 7 november 2023 is aangegeven dat verder wordt gewerkt aan de samenwerking tussen de provincies ten aanzien van het convenant Toekomstbestendig Bouwen (voorheen convenant Duurzame woningbouw). Daarbij is de samenwerkingsovereenkomst de eerste stap naar deze langdurige samenwerking. Hier gaan geen beleidsaanpassingen en/of extra financiële middelen mee gepaard. Het betreft uitvoeren van vigerend beleid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendig bouwen aan te gaan met de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland waarbij de provincie Noord-Holland als penvoerder namens de overige provincies fungeert;
  2. de portefeuillehouder Wonen mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om indien noodzakelijk namens het college de Samenwerkingsovereenkomst te verlengen na 31 december 2024 tot een nader te bepalen datum;
  3. de Statenbrief ‘Samenwerkingsovereenkomst convenant toekomstbestendig bouwen vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 15. 17

  Essentie / samenvatting:
  De Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer. Zij hebben de wettelijke verplichting een Faunabeheerplan op te stellen (art. 8.1 lid 2 Omgevingswet). Het huidige plan loopt eind 2025 af en een nieuw plan moet per 1 januari 2026 in werking treden.


  Voor de uitvoering van het Omgevingswetprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) is een claim ingediend voor de noodzakelijke financiering hiervan uit de algemene middelen bij de Kadernota 2025-2028. Een van de kostenposten, binnen de claim, betreft het opstellen van het Faunabeheerplan. De vaststelling van het OFM was oorspronkelijk gepland op eind februari 2024, maar is uitgesteld, om de vaststelling van de Kadernota 2025-2028 af te wachten (19 juni 2024). Dit betekent voor de Faunabeheereenheid (FBE) zo’n grote vertraging in het planvoorbereidingsproces dat niet op tijd een nieuw Faunabeheerplan goedgekeurd kan worden door Gedeputeerde Staten.


  Om dit te voorkomen is het voorstel om de benodigde middelen als voorschot ter beschikking te stellen, zodat op tijd en met mandaat vanuit Gedeputeerde Staten op een rechtmatige wijze voldaan kan worden aan de wettelijke verplichting om per 2026 een nieuw Faunabeheerplan in werking te laten treden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de benodigde financiering voor het opstellen van het wettelijk verplichte Faunabeheerplan van in totaal €363.000, via een aanvulling van de exploitatiesubsidie aan de Faunabeheereenheid toe te kennen;
  2. PS voor te stellen bij de Zomernota 2024 om €181.500 uit de Reserve Realisatiestrategie Natuur (RSN) over te hevelen.