Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 27 februari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  De bouwsector is goed voor meer dan een derde van alle broeikasgasemissies in de EU. Daarom hebben de Europese Raad en het Europees Parlement besloten dat alle nieuwbouw vanaf 2030 emissievrij moet zijn en alle bestaande gebouwen in 2050 moeten zijn omgebouwd naar emissievrije gebouwen. Nieuwe overheidsgebouwen moeten vanaf 2028 al emissievrij zijn. Dit past binnen de Europese ‘Fit-for-55’-doelen en het klimaatneutrale doel voor 2050.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Jong van Volt betreffende emissievrije nieuwbouw vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Stichting Warande wil op de locatie Krakelingweg 19-21 Zeist een zorglocatie voor demente ouderen realiseren. Het huidige gebouw voldoet echter niet aan de eisen voor een zorglocatie. Het wordt daarom vervangen door een groter gebouw. De gemeente Zeist heeft het bouwplan getoetst aan het tot 1 januari 2024 geldende omgevingsrecht. Op 29 november 2023 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend. Het bouwplan betekent een aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het betreft echter een binnen het bestemmingsplan toegestane binnenplanse afwijking waardoor er vanuit de Interim Omgevingsverordening Utrecht geen beperkingen of verplichte compensatiemaatregelen aan het plan kunnen worden opgelegd.


  In overleg met de gemeente Zeist en de initiatiefnemer is in de omgevingsvergunning opgenomen dat er op vrijwillige basis natuurcompensatie plaats gaat vinden overeenkomstig de regels van de Interim Omgevingsverordening Utrecht. Dat betekent dat de initiatiefnemer met de provincie een overeenkomst over de natuurcompensatie aan gaat. De natuurcompensatie vindt plaats volgens een door gedeputeerde staten goed te keuren inrichtingsplan en moet resulteren in het realiseren en in stand houden van de natuurbeheertypen uit het inrichtingsplan. Dit is vastgelegd in de ‘Overeenkomst borging NNN-compensatiemaatregelen Stichting Warande, gemeente Zeist’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de ‘Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-compensatiemaatregelen Stichting Warande’ vast te stellen en te ondertekenen.

 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  Door de Staten fractie van Volt zijn schriftelijke vragen ex. art. 47 gesteld betreffende Base Metal Fabriek De Meern. Deze vragen gaan over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgebrachte onderzoeksresultaten en aanbevelingen aangaande de emissie van nikkelpoeder op 13 april 2022. Ook hebben de vragen betrekking op de calamiteit van 22 januari ’24 waarin ook nikkelpoeder is vrijgekomen, maar niet buiten de inrichting is verspreid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenfractie van Volt betreffende Base Metal Fabriek De Meern vast te stellen en te verzenden.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  Sinds begin 2023 is op de website van de provincie Utrecht een digitaal loket voor maatschappelijke initiatieven gepubliceerd (te vinden via deze link). Dit loket is als proef opgezet en werd beheerd door het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW). Afgesproken is het functioneren van het loket na een looptijd van 6-12 maanden te monitoren, te evalueren en de ervaringen met het loket te delen met de Staten. Op basis van de bevindingen en conclusies uit de evaluatie is besloten het initiatievenloket niet in de huidige vorm te continueren. Hierover worden de Staten middels een Statenbrief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het huidige loket voor private initiatieven niet in de huidige vorm te continueren 2. de statenbrief ‘Evaluatie loket voor maatschappelijke initiatieven’ vast te stellen en ter informatie te sturen naar Provinciale Staten.

 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  Met het uitdaagrecht kunnen inwoners of maatschappelijke partijen de provincie verzoeken om de uitvoering van een taak over te nemen als zij denken deze taak slimmer, beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. De laatste jaren ontwikkelt het uitdaagrecht zich steeds meer tot ‘samenwerkrecht’: in plaats van het vervangen van de overheid, pakken inwoners of maatschappelijke partijen initiatieven samen met de overheid op.


  Met de aanbevelingen uit de eerder gedane verkenning over het uitdaagrecht, is bekeken hoe het uitdaagrecht invulling kan krijgen binnen de provinciale organisatie. Er wordt daarbij vooral ingezet op het vergroten van het aansluitingsvermogen (het denken en doen van de organisatie sluit aan bij het denken en doen van de maatschappij). Met het versturen van een Statenbrief worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vast te stellen dat de provincie Utrecht het uitdaagrecht breed opvat;
  2. de Statenbrief ‘update uitdaagrecht in de provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Voorgesteld wordt om provinciale staten middels een statenbrief te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het gebiedsproces het Binnenveld. In de zomer van 2023 is het gebiedsproces stilgelegd. Een belangrijke reden hiervoor is het terugtrekken van de gebiedscoöperatie Het Binnenveld uit het gebiedsproces. Op verzoek van de betrokken partijen is het gebiedsproces door een adviesbureau geanalyseerd en zijn aanbevelingen voor een (eventueel) vervolg gedaan. In een bestuurlijk overleg op 4 december hebben partijen de analyse van het proces en de aanbevelingen omarmd en een eerste aanzet gedaan tot herstarten van het gebiedsproces. Op dit moment wordt de herstart van het gebiedsproces ambtelijk voorbereid. Op 15 april komen alle partijen weer bijeen en vindt verdere besluitvorming over de herstart van het gebiedsproces plaats.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Stand van zaken gebiedsproces het Binnenveld” vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  Uit meerdere verkeerskundige onderzoeken blijkt dat het kruispunt N233 Lijnweg – Achterbergsestraatweg tijdens de spitsperioden de maximale capaciteit voor verkeersafhandeling overschrijdt. Uitbreiding en aanpassingen aan het kruispunt zijn noodzakelijk, zelfs zonder uitbreiding van de Rijnbrug, om het verkeer op een veilige manier te kunnen afwikkelen. Om de verkeerssituatie te verbeteren is in samenwerking met gemeente Rhenen een geoptimaliseerde gelijkvloerse variant uitgewerkt. In maart 2024 beslist de gemeenteraad van Rhenen over de gemeentelijke aansluitingen op het gelijkvloerse ontwerp. Vooruitlopend wordt het ontwerp aan de omgeving gepresenteerd door middel van een informatieavond. Met de statenbrief worden Provinciale Staten (hierna: PS) geïnformeerd over de voortgang van het project

  Besluit

  Gedeputeerde staten stellen de Statenbrief “Kruising N233 Achterbergsestraatweg in Rhenen” vast en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO heeft verzocht om bij alle provincies een gelijkluidende brief te publiceren over de stand van zaken op het gebied van het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds. De brief geeft aan dat het conceptmodel van CEBEON niet onverkort zal worden ingevoerd door de fondsbeheerders. De Raad voor Openbaar Bestuurd (ROB) zal worden gevraagd om mee te denken over hoe het verdeelmodel er uiteindelijk uit komt te zien, wat de effecten daarvan zijn en hoe vervolgens overgegaan kan worden tot invoering van het nieuwe verdeelmodel. De provincies hebben met het rijk het streven gedeeld een nieuw verdeelmodel per 1-1-2025 te introduceren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vervolgstappen verdeelmodel provinciefonds vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te versturen.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  Uit het rapport Rolneming provincie Utrecht in Warmtetransitie (uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2023) blijkt dat meerdere Utrechtse gemeenten gebaat zijn bij ondersteuning vanuit de provincie bij het realiseren van publieke lokale warmtenetten. Het advies is om daarvoor een provinciaal bedrijf op te richten dat optreedt als actieve aandeelhouder in diverse lokale warmtebedrijven. Netverder (een dochteronderneming van Stedin) en EBN (een staatsbedrijf) zijn in beeld als mogelijke mede-aandeelhouders voor dit provinciale bedrijf, zodat ook deze partijen kennis en kapitaal kunnen inbrengen. Een nadere verkenning moet uitwijzen welke afspraken over samenwerking deze partijen willen maken en wat dat betekent voor de inbreng van alle partijen op het gebied van kennis en kapitaal. De nadere verkenning heeft tevens als doel om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag naar kapitaal en kennis vanuit de gemeenten. De nadere verkenning bestaat uit 2 fasen: een eerste fase met als resultaat een GS-besluit in september over een intentieovereenkomst met de beoogde partners en bij een positief besluit daarover een tweede fase die resulteert in een voorstel aan Provinciale Staten over een samenwerkingsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2025.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. een nadere verkenning uit te voeren naar de oprichting van een Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf conform het advies in het rapport Rolneming Provincie Utrecht in warmtetransitie;
  2. de Statenbrief Nadere Verkenning Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf vast te stellen en toe te sturen aan Provinciale Staten.

 10. 11

  Essentie/ samenvatting:
  In het kader van risicomanagement stelt de Provincie een frauderisico-analyse op. Het onderwerp fraude krijgt meer aandacht, ook van de accountant. Begin januari 2024 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de frauderisico-analyse. Op 14 maart 2023 hebben Gedeputeerde Staten (GS) de vorige versie ontvangen. Hierbij is aangegeven dat er nog stappen te zetten zijn in met name de effectieve werking van de interne beheersmaatregelen. In de huidige versie zijn wederom stappen vooruit gemaakt, zo zijn de risico’s en maatregelen gecomprimeerd en zijn in de analyse alleen de frauderisico’s opgenomen. De ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’ risico’s en risico's met betrekking tot corruptie en ondermijning zijn niet langer onderdeel van de frauderisico-analyse. Hier is voor gekozen om beter aan te sluiten op de risico's die van belang zijn in het kader van de jaarrekening. Overigens zijn deze risico's wel geregistreerd in het concernbrede risicomanagementsysteem en zijn dus wel in beeld. Eventuele misbruik van middelen komt terug in de rechtmatigheidsverantwoording dan wel paragraaf bedrijfsvoering (onderdeel van de jaarstukken). Met het vaststellen van de frauderisico-analyse gaan GS ermee akkoord dat dit de frauderisico’s zijn met bijbehorende interne beheersmaatregelen en er geen belangrijke frauderisico’s en interne beheersmaatregelen missen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de frauderisico-analyse vast te stellen, waarin de risico’s, beheersmaatregelen en waar mogelijk inzicht in de werking zijn aangevuld en geactualiseerd;
  2. geheimhouding op te leggen op basis van artikel 84 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5.1 lid 1, 2 en 5 van de Woo (onevenredige bevoordeling of benadeling) op de bijlage Frauderisico-analyse bij dit B-Stuk.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Jaarlijks wordt er aan Gedeputeerde Staten een issuekalender aangeboden en stellen Gedeputeerde Staten op basis hiervan de issues vast die dat jaar door provincie Utrecht (kunnen) worden ondersteund. Issues zijn voor de provincie belangrijke thema's. Sinds 2021 dient de kalender als leidraad voor de provinciale organisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het overzicht te ondersteunen issues 2024 vast te stellen.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  Over ruim een half jaar is het vijf jaar geleden dat op 27 september 2019 bij Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning is aangevraagd voor een uitbreiding van een varkenshouderij tot 18.494 dierplaatsen voor varkens.


  De aanvrager zal nu schriftelijk worden geïnformeerd dat wanneer vijf jaar na het moment van aanvraag nog altijd geen concreet zicht bestaat op instemmende besluitvorming, Gedeputeerde Staten de aanvraag zullen afwijzen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de aanvrager schriftelijk te informeren dat wanneer vijf jaar na het moment van aanvraag nog altijd geen concreet zicht bestaat op instemmende besluitvorming, Gedeputeerde Staten de aanvraag zullen afwijzen; 
  2. de aanvrager schriftelijk te verzoeken de aanvraag in te trekken dan wel dusdanig aan te vullen of te wijzigen dat instemmende besluitvorming mogelijk is.