Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 25 januari 2022

09:30 - 13:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Statenleden De Droog (D66) en De Brey (VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld over de (nieuwbouw van) de Internationale School Utrecht (ISUtrecht). De antwoorden op de vragen zijn afgestemd met de gemeente Utrecht. Verwacht wordt dat de gemeente binnenkort ook met berichtgeving over de ISUtrecht komt aan de gemeenteraad.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden De Droog van D66 en De Brey van de VVD betreffende de Internationale School Utrecht vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  De heer P. Overkleeft van de fractie D66, de heer H. de Harder van de ChristenUnie, de heer J. Bart van de fractie GroenLinks, mevrouw G. Bikker van het CDA en mevrouw M. Lejeune van de PvdA fractie hebben vragen gesteld over het besluit van de gemeente Zeist om te stoppen met de verkenning naar windmolens langs de A12.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de heer P.  Overkleeft van de fractie D66, de heer H. de Harder van de ChristenUnie, de heer J. Bart van de fractie GroenLinks, mevrouw G. Bikker van het CDA en mevrouw M. Lejeune van de PvdA fractie over annuleren windmolens A12 gemeente Zeist, vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Fluid Wind Solutions heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag door GS voor het project “Duurzame en efficiënte verticale windturbine voor goedkope windenergieoplossingen” in het kader van de Uitvoeringsverordening MKB innovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen afwijzing van de subsidieaanvraag voor het project Duurzame en efficiënte verticale windturbine voor goedkope windenergieoplossingen ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van d.d. 29 juli 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 9 december 2021 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 4. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de decembercirculaire 2021 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de algemene uitkering van het provinciefonds en decentralisatie-uitkeringen. Over 2021 is er sprake van een positief effect van € 1,023 miljoen. Er volgen vanuit deze circulaire geen meerjarige effecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Uitkomsten decembercirculaire provinciefonds 2021’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 5. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 3 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-Utrecht) de ontwerp kadernota 2023 (vanaf hier: kadernota) vastgesteld. Als deelnemer van de RUD- Utrecht krijgt Provinciale Staten hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze kadernota aangeboden en kunt u uw zienswijze kenbaar maken voor 18 februari 2022.
  Op basis van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) heeft Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten door delegatie de bevoegdheid gegeven om namens hen de Ontwerp Kadernota 2023 te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.
  De kadernota bevat nog veel onzekerheden, waardoor de definitieve bijdrage van de provincie nog niet duidelijk is.
  Dit is onder meer het gevolg van de onduidelijkheid over de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. De RUD-Utrecht ook heeft aangekondigd medio dit jaar met een begrotingswijziging 2023 te komen.
  Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van het uitbrengen van zienswijze tegen de ontwerpkadernota 2023 en het oordeel op te schorten totdat de begrotingswijzing 2023 door de RUD-Utrecht medio dit jaar is gepresenteerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de goedgekeurde ontwerp kadernota 2023 van de RUD-Utrecht;
  2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tegen de Kadernota 2023 van de RUD-Utrecht en haar oordeel daarover op te schorten totdat de RUD-Utrecht medio dit jaar een begrotingswijziging heeft aangeboden;
  3. de brief nr. 82400DF6 ‘Ontwerp kadernota 2023’ aan de RUD-Utrecht vast te stellen en te verzenden; 4. de Statenbrief, nr. 82400DF2, ‘Ontwerp kadernota 2023 RUD-Utrecht’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  Statenfractie PvdD, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA hebben in het kader van art. 47 RvO provincie Utrecht, vragen aan het College van GS gesteld met betrekking tot 'gemotoriseerd vaarverkeer op de Kromme Rijn'. Deze vragen worden nu beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Van der Steeg van PvdD, Vrielink van GroenLinks, Krijgsman van PvdA en De Haan-Mourik van ChristenUnie betreffende 'gemotoriseerd vaarverkeer op de Kromme Rijn' vast te stellen en te verzenden.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 december 2021 heeft Paul Roncken (onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, PARK) zijn ongevraagd advies ‘Utrechts Heuvelland’ aangeboden aan GS en PS. Het is opgesteld als een aanvullend vergezicht op het (nog vast te stellen) strategisch bosbeleid voor provincie Utrecht. Het richt daarbij de aandacht vooral op de ruimtelijke ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug, gelegen tussen drie sterk groeiende stedelijke metropoolregio’s (Amersfoort, Veenendaal-Ede en Utrecht). Bij het advies is een ontwerpend onderzoek van FLUX Landschapsarchitecten gevoegd (Holtland-Heuvelrug), als onderdeel van een groter onderzoek. Voorgesteld wordt om positief te reageren op het advies Utrechts Heuvelland en bijgevoegde brief als reactie te verzenden aan de PARK, met afschrift aan PS. Er wordt een bestuurlijk overleg gepland met de betrokken gedeputeerden en de PARK, waarin het advies meer inhoudelijk zal worden besproken. Ook is een infosessie met PS gepland.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. positief te reageren op het advies ‘Utrechts Heuvelland’;
  2. de reactiebrief ‘Utrechts Heuvelland’ te verzenden aan de PARK, met afschrift aan PS.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) van 25 juni 2021 zijn tussen het Rijk, de OV-vervoerders en de decentrale OV-autoriteiten, waaronder de provincie Utrecht, afspraken gemaakt met betrekking tot de coronasituatie voor 2021 en 2022. Onderdeel van deze afspraken is dat in alle concessies via een verwijsbepaling per januari 2022 de MaaS (Mobility as a Service) -waardige concessie-eisen worden opgenomen, waardoor alle OV in Nederland ook via MaaS-providers aan reizigers kan worden aangeboden.
  Met deze concessiewijziging gaan ook de twee OV-concessies van de provincie Utrecht bovengenoemde
  concessie-eisen opnemen. Dit betekent in de praktijk dat derden zoals MaaS-dienstverleners openbaar vervoer van onze vervoerders kunnen inkopen en weer verkopen aan reizigers in hun multimodale aanbod (b.v. OV combineren met deelfiets of deelauto). Hiermee wordt een basis voor de verdere ontwikkeling van MaaS-diensten gecreëerd.
  Voor reizigers zal het “plannen, boeken en betalen” van allerlei soorten deelmobiliteit, en dan met name de rol van het openbaar vervoer hierin, vergemakkelijken, zodat multimodale ketenreizen van deur tot deur met verschillende vervoerwijzen soepeler kunnen verlopen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de OV-concessies Tram en Bus Regio Utrecht 2013-2023 en Provincie Utrecht 2016-2023 volgens de bijgevoegde conceptbesluiten “Besluit tot wijziging concessie in verband met eisen MaaS waardigheid”(bijlage 3) te wijzigen;
  2. beide concessiehouders, Qbuzz BV (U-OV) en Keolis NL (Syntus Utrecht), daarover te informeren en de brieven vast te stellen en te ondertekenen (bijlage 1 en 2).

 9. 09

  Essentie / samenvatting:
  Een inwoner heeft de provincie verzocht om het bestemmingsplan "Buurtschappen" van de gemeente Leusden in overeenstemming te brengen met de provinciale ruimtelijke verordening met betrekking tot de regels omtrent het NNN en heeft daarvoor een handhavingsverzoek ingediend. Handhaving is niet mogelijk op basis van instructieregels. Instructieregels zijn gericht tot andere overheden (waterschap en gemeenten). Er is daarmee geen sprake van een concrete beschikking gericht op rechtsgevolg op basis waarvan gehandhaafd kan worden door de provincie. De gemeente geeft vorm aan het rechtsgevolg middels haar besluiten en beschikkingen. Het verzoek om handhaving wordt afgewezen. Het is vanwege het karakter van de instructieregels in de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht niet mogelijk om handhavend op te treden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het verzoek om handhaving af te wijzen.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  In het beleidskader Versterking lokale journalistiek is omschreven op welke wijze lokale journalistiek ondersteund kan worden en hoe deze denkrichtingen en uitgangspunten tot stand zijn gekomen. Het startpunt voor het beleidskader was de wens in het coalitieakkoord om als provincie bij te dragen aan de versterking van de lokale journalistiek en daarmee aan de versterking van de lokale democratie. Uit onderzoek dat hiertoe in 2020 is uitgevoerd blijkt dat de lokale media in de provincie onder druk staan en dat een rol voor de provincie om bij te dragen aan een oplossing, gewenst is. GS doen aan PS een voorstel voor een mediafonds.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het beleidskader Versterking lokale journalistiek vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. tot het voornemen tot oprichting van een stichting ten behoeve van een onafhankelijk mediafonds en vragen PS hiertoe om wensen en bedenkingen te uiten;
  3. kennis te nemen dat de Stichting Mediafonds Provincie Utrecht zich bij haar toekenning voor financiële bijdragen aan journalistieke producten laat leiden door de volgende uitgangspunten;
  a. het doel van de stichting betreft het versterken van de lokale journalistiek binnen de provincie Utrecht;
  b. journalistieke beroepsethiek en kwaliteiten worden nageleefd;
  c. het voorgenomen journalistieke product niet in strijd zal zijn met wet- en regelgeving, plagiaat is uitgesloten, en anonieme bronnen alleen worden gebruikt tot algemeen belang en vraagt dat er alsdan meerdere bronnen zijn;
  d. de aanvrager volgens journalistieke principes werkt;
  e. publicaties voor iedereen gratis toegankelijk moeten zijn;
  f. de steun per partij niet hoger is dan € 2 ton in drie opeenvolgende belastingjaren;
  4. kennis te nemen dat het stichtingsbestuur toeziet op de rechtmatigheid van haar beslissingen, zorgt voor een goede vastlegging van haar besluiten en financiële transacties en hierover één keer per jaar rapporteert middels een jaarverslag.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Door middel van het “Informatiedocument procesplanning Verstedelijkingsstrategie Arnhem-NijmegenFoodvalley” worden de bij de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley betrokken colleges van burgemeester en wethouders / Gedeputeerde Staten en gemeenteraden / Provinciale Staten geïnformeerd over de planning en het proces voor het jaar 2022 van dit Rijk-regiosamenwerkingstraject. Het jaar 2022 staat in het teken van twee belangrijke mijlpalen: 1) uitwerking en vaststelling van de acht gebiedsuitwerkingen (waaronder die voor Foodvalley-Zuid en Foodvalley-Noord) en 2) sluiting van een verstedelijkingsakkoord met het Rijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Informatiedocument procesplanning Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  De Regio Foodvalley (met Utrechtse deel Veenendaal, Rhenen en Renswoude, en Gelders deel Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel) werkt sinds 2014 via de Regionale Woonagenda actief samen op het gebied van wonen. In de regio Foodvalley is er een traditie van goede samenwerking met betrekking tot wonen/woningbouwontwikkeling. In navolging op de Regionale Woonagenda 2.0, uitgewerkt in een uitvoeringsplan 2018-2021, is een Regionaal Actieprogramma Wonen Regio Foodvalley 2021-2024 opgesteld. Deze vormt het uitgangspunt voor de verdere samenwerking op het gebied van wonen en realisatie van de grote woonopgave van de acht regiogemeenten.
  De provincies Utrecht en Gelderland zijn partner bij de uitvoering van dit Regionale Actieprogramma Wonen.
  De provincie Utrecht werkt via het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw aan de ambitie om de woningbouw in de provincie te versnellen tot 10.000 woningen per jaar met het streven tenminste 50% in het betaalbare segment. Met het Regionale Actieprogramma Wonen krijgt dit in de regio Foodvalley nadere invulling. Het Regionale Actieprogramma Wonen is een uitwerking op het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw; waarbij het actieprogramma ook breder van opzet is.
  Afspraken gemaakt in het Regionale programma wonen en werken van de Regio Foodvalley (provincie Utrecht-deel) zijn uitgangspunt voor de provincie Utrecht en voor de Utrechtse gemeenten in de Regio Foodvalley voor het vervolg.
  Het Regionale Actieprogramma Wonen sluit aan op de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. kennis te nemen van het Regionaal Actieprogramma Wonen Regio Foodvalley 2021-2024;
  2. de memo ‘Regionaal Actieprogramma Wonen Regio Foodvalley 2021-2024’ vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten toe te sturen.
 13. 14

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennisgenomen van het onderzoek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ dat op 30 juni 2021 is gepresenteerd. De conclusies van het onderzoek wierp nieuwe vragen op, namelijk: hoe verhouden wij ons als provincie in het heden tot het slavernijverleden en de conclusies uit het onderzoek (in het bijzonder t.a.v. de rol van de Staten van Utrecht)? Bij de eerste bespreking van het onderzoek in de commissie BEM van september 2021 hebben verschillende statenleden vragen gesteld en reacties gegeven.
   Gedeputeerde Van Muilekom zegde toe dat een samenvatting van het onderzoek en een gespreksnotitie waarmee het gesprek kan worden gevoerd, zou worden uitgereikt. Beide stukken liggen nu voor, samen met de statenbrief ‘Betrokkenheid Staten van Utrecht bij het slavernijverleden(vervolg)’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘“Betrokkenheid Staten van Utrecht bij het slavernijverleden (vervolg)” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 14. 15

  Essentie / samenvatting:
  In 2020 is de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht opgericht, waarvan de provincie Utrecht een belangrijke aandeelhouder is. Met de komst van de ROM is de uitvoeringscapaciteit van het regionaal economisch ecosysteem flink versterkt. De ROM zal zich in eerste instantie richten op het netwerk van startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers die het toekomstig verdienvermogen van de regio Utrecht bepalen en bijdragen aan onze grote maatschappelijke opgaven op het gebied van energie, circulariteit, digitalisering en gezondheid. Met deze Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het Jaarplan 2022 van de ROM Regio Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Jaarplan 2022 ROM Regio Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 15. 17

  Essentie / samenvatting:
  De bodem van (voormalige) boomgaarden in de Kromme Rijnstreek is in de vorige eeuw diffuus verontreinigd geraakt met DDT en DDE, veroorzaakt door jarenlang gebruik van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Doordat de landelijke bodemnormen voor deze stoffen worden overschreden en er sprake zou kunnen zijn van ecologische risico’s leidt dit tot stagnatie in o.a. verkoop, herinrichting, ontwikkeling en grondverzet. Hoewel de normen voor deze stoffen worden overschreden is uit nader onderzoek echter gebleken dat er in praktijk geen risico’s zijn, dit geldt voor alle functies (industrie, wonen, landbouw, natuur etc.). De Wet bodembescherming staat toe dat in dit soort situaties dan (gebiedsgericht en) gemotiveerd van sanerende maatregelen mag worden afgezien. De betrokken partijen in de Kromme Rijnstreek (Provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) hebben besloten om hiertoe gezamenlijk gebiedsspecifiek beleid op te stellen. Inmiddels is er een definitief beleidsstuk (handelingskader) opgeleverd, dat door Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag Wet bodembescherming vastgesteld dient te worden. Vervolgens kan het beleid worden geïmplementeerd. Na  inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid tot beoordeling van dit soort verontreinigingen over naar gemeenten en kunnen gemeenten als bevoegd gezag zelf nadere invulling geven aan de aanpak van  (diffuse) bodemverontreinigingen; zij kunnen de in dit document beschreven aanpak direct overnemen in hun Omgevingsplan. De kern van het beleid houdt in dat (sterk) met OCB verontreinigde grond binnen het onderzoeksperceel mag worden verspreid, sanerende handelingen zijn niet noodzakelijk. Wanneer overtollige grond wordt afgevoerd, mag dit binnen het gebied alleen op een ander (voormalig) boomgaardperceel worden hergebruikt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het ‘Handelingskader voor het omgaan met organochloorbestrijdingsmiddelen in de bodem van de Kromme Rijnstreek’ vast te stellen; 2. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 3. De statenbrief ‘Vaststelling lokaal bodembeleid OCB Kromme Rijnstreek’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 16. 18

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten hebben voor 2022 een nieuw Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) opgesteld. Het merendeel van de VTH-taken waarvoor de provincie Utrecht bevoegd gezag is, heeft de provincie in mandaat belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De provinciale taken op het gebied van Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO, VTH-taken wat betreft risicovolle bedrijven) worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) te Zaandam. Aan beide taakvelden liggen aparte Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ten grondslag. In een DVO staat wat de provincie Utrecht van de betreffende uitvoeringsdienst verwacht en waartoe elk van de uitvoeringsdiensten zich heeft verplicht. Alle vergunning- en ontheffingverlenende werkzaamheden ingevolge de Wet natuurbescherming en de Interim Omgevingsverordening (onderdelen voor natuur en landschap) provincie Utrecht 2021 voert de provincie (team VVN) zelf uit. Andere vertrek- en uitgangspunten (naast de beide DVO’s) voor dit nieuwe Uitvoeringsprogramma VTH waren net als in 2021 de komende Omgevingswet, de effecten van de coronacrisis, de ambities op het gebied van energie, natuur en veiligheid en vanzelfsprekend alle andere VTH-uitvoeringsresultaten uit 2021. Dit samenspel aan factoren vormde, samen met de in 2021 gerealiseerde prestatie-indicatoren over naleefgedrag en toezichteffect, de belangrijkste input voor de focus op de actualisatie van de capaciteitsinzet in dit Uitvoeringsprogramma VTH 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen (incl. de Dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Utrecht en Dienstverleningsovereenkomst 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied);
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze met het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.