Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 14 juni 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Het college van de gemeente Utrecht heeft op 14 december 2021 verzocht om een ontheffing van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht (vervolg: verordening) voor het bestemmingsplan ‘Lombokplein, Stationsgebied’. Deze ontheffing is nodig voor nieuwe gebouwen binnen de beperkingenzone lokaal spoor. Het verzoek voldoet, met toevoeging van een drietal voorwaarden, aan de criteria uit de verordening. Het voorstel is om de verzochte ontheffing te verlenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. gemeente Utrecht een ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de interim omgevingsverordening provincie Utrecht ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Lombokplein-Stationsgebied’ van de gemeente Utrecht.


  Als voorwaarden te stellen dat:
  1. bij de vergunningverlening voor de gebouwen, zoals de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, een frequentie van 12 trams per uur per richting in acht wordt genomen.
  2. ten aanzien van trillingen bij de vergunningverlening voor de gebouwen, zoals de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, de grenswaarden volgens de meet- en beoordelingsrichtlijnen van de methoden SBR A, SBR B en methode De Ruiter in acht worden genomen.
  3. bij de vergunningverlening voor de gebouwen, zoals de omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, de uitkomsten van de aanvullende onderzoeksgegevens die nodig zijn als gevolg van het planologisch mogelijk maken van een nieuwe verkeersverbinding met een ongelijkvloerse kruising van de trambaan zoals deze is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Lombokplein- Lombok’ te betrekken alsmede de uitkomsten van de doorstromingsstudie Graadt van Roggeweg.
  Het resultaat van het onderzoek naar deze drie aspecten moet tot uiting komen in de motivering op de vergunning.


  2. De brief ‘Ontheffing interim omgevingsverordening Provincie Utrecht ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Lombokplein’ van 14 juni 2022 vast te stellen en te versturen.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Provincie Utrecht (PU) en Gemeente De Ronde Venen (DRV) werken samen aan de aanpak van diffuus bodemlood binnen deze gemeente. Het Rijk heeft hiervoor de komende drie jaren € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld. Provincie en Gemeente hebben een projectbureau opgezet om de werkzaamheden uit te voeren. Een stuurgroep samengesteld uit (senior) medewerkers van provincie en gemeente, onder leiding van een onafhankelijke, externe voorzitter monitort het project m.b.t. tijd, kwaliteit en geld en stuurt bij indien noodzakelijk.
  In dit B-stuk wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
  - Het bekrachtigen van de samenwerking tussen Provincie en Gemeente
  - Het vormgeven van een aanvullende financieringsaanvraag (SPUK) bij het Rijk

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de gedane aanvullende SPUK-aanvraag;
  2. de Statenbrief ‘Voortgang Diffuus Lood De Ronde Venen’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. kennis te nemen van de brief aan Gemeente De Ronde Venen aangaande de samenwerking.

 3. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 7 juni 2022
 4. 03A

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 juni heeft het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Kamerbrief met het ‘Perspectief voor agrarische ondernemers’ naar buiten gebracht. In het NPLG wordt de urgentie van de opgave geschetst en de daarbij behorende transitie van het landelijk gebied. Ook zijn in het NPLG de richtinggevende doelen voor de stikstofopgave opgenomen.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  Er zijn statenvragen gesteld over de wijze waarop de provincie duurzaam inkopen in haar inkoopbeleid heeft georganiseerd. De vragen richten zich vooral op het feit dat er vanuit de afdeling inkoop gehandhaafd wordt op de rechtmatigheid van inkopen, maar het aan de afdelingen zelf is om invulling te geven aan de onderdelen van het inkoopbeleid die toezien op de maatschappelijke meerwaarde die inkoop kan bereiken. Bij de Statenleden die de vragen hebben gesteld is daardoor onterecht het beeld ontstaan dat de provincie daarmee niets doet aan deze maatschappelijke doelen wat heeft geleid tot vervolgvragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Droog en Statenlid Bart van D66 en Groenlinks betreffende duurzaam inkopen vast te stellen en te verzenden.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  Door CommonEye is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de samenwerking tussen de provincie en de PARK. Doel van de tussentijdse evaluatie is aanknopingspunten te benoemen voor de invulling van de samenwerking tussen provincie en PARK in de komende tijd. Omdat het rapport mede met input vanuit Provinciale Staten tot stand is gekomen, is bijgevoegde statenbrief opgesteld waarmee het rapport wordt aangeboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief en de tussentijdse evaluatie PARK vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 juni vindt het BO Leefomgeving (BOL) plaats tussen bewindspersonen van IenW, BZK en EZK en een bestuurlijke afvaardiging van onze regio. Dit bestuurlijk overleg samen met het BO MIRT in het najaar vormt een cyclus van halfjaarlijkse momenten waarop de rijk-regio besluitvorming over verstedelijking en mobiliteit plaatsvindt. In deze brief wordt de inzet toegelicht om tijdens het BOL concrete stappen te zetten richting de zo noodzakelijke investeringsafspraken in de provincie Utrecht.
  Bijgevoegde Statenbrief “Inzet BO Leefomgeving 2022” licht toe wat de regionale inzet is en welke afspraken daarover gemaakt zouden moeten worden met het Rijk.
  Na het BOL (20 juni) wordt een brief aan de Tweede Kamer verstuurd door bewindspersonen. Deze brief wordt met een statenbrief aangeboden aan Provinciale Staten. Voorstel voor deze “afspraken BOL” brief zal in GS van 21 juni geagendeerd worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Inzet BO Leefomgeving 2022” vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten.

 8. 08

  De jaarlijkse inventarisatie van nevenfuncties (zowel portefeuille gebonden als op persoonlijke titel), financiële belangen in ondernemingen en organisaties waar de provincie zakelijke betrekkingen mee onderhoudt en deelname aan comités van aanbevelingen van leden van GS heeft plaatsgevonden. Met dit C-stuk ontvangt het college de uitkomsten van deze inventarisatie.

  Besluit

  Concreet voorliggende vraag/advies aan Gedeputeerde Staten:

  1. kennis te nemen van de uitkomsten van de inventarisatie van de nevenfuncties (q.q. en op persoonlijke titel), eventuele financiële belangen en deelname aan comités van aanbevelingen;
  2. kennis te nemen van de publicatie van de inventarisatie op de website van de provincie;
  3. kennis te nemen van het memo dat verzonden wordt aan het fractievoorzittersoverleg.