Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 13 december 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is een volledig rijks gefinancierd programma. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023 loopt de Wet bodembescherming minimaal nog een half jaar door. Ook is duidelijk dat de werkzaamheden van de provincie in 2023 doorlopen: het betreft een aantal langjarige saneringen, de voortgang van de spoedlocaties, de uitvoering van de subsidieregelingen voor gemeenten en particulieren en de bevoegd gezag rol (door de RUD Utrecht). Daarom wordt het PUB met een jaar, tot 31 december 2023, verlengd. De werkzaamheden PUB 2023 kunnen worden gefinancierd uit de bestaande reserve bodemsanering van € 4,306 mln (saldo 1 januari 2022 minus uitgaven t/m november 2022) en de voor specifieke bodemprojecten door het Rijk verleende bedragen van in totaal € 7.918.883,=. Daarnaast is het noodzakelijk om een nieuw subsidieplafond vast te stellen. Om tussentijds de voortgang van het programma zichtbaar te maken is een voortgangsrapportage opgesteld. Conclusie is dat er de afgelopen jaren op verschillende onderwerpen binnen het PUB goede resultaten zijn behaald.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de looptijd van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) met een jaar te verlengen tot 31 december 2023, vanwege uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarin voorziene decentralisatie naar gemeenten van deze taak;
  2. ten behoeve van de financiering van het PUB in 2023 gebruik te maken van de bestaande reserve voor bodemsanering van € 4,306 miljoen en de door het Rijk verleende Specifieke Uitkeringen (SPUK) Bodem voor specifieke projecten van in totaal € 7.918.883,-;
  3. de Voortgangsrapportage PUB november 2022 vast te stellen;
  4. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht vast te stellen en dit besluit te publiceren in het provinciaal blad;
  5. de statenbrief ‘Verlenging Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant in 2023’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (hierna: SVNL) is het provinciale kader op grond waarvan subsidies kunnen worden verstrekt voor het natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De SVNL is gebaseerd op een modelregeling die in interprovinciaal verband (BIJ12) is opgesteld. In augustus jl. is de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 gewijzigd op basis van voorlaatste versie van de modelregeling. Daarnaast is een artikel na wijziging afgekeurd door de Europese Commissie. De wijzigingen ten opzichte van de definitieve modelverordening en het afgekeurde artikel worden met deze versie doorgevoerd en hersteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de “Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016” te wijzigen zoals vermeld in het “Besluit tot wijziging van de SVNL”;
  2. het besluit tot wijziging van de SVNL te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Baarn heeft een bestemmingsplan (Drakenburggracht Zorg 2022) in voorbereiding dat uitbreiding van de zorgcentra Amerpoort en Sherpa mogelijk zal maken. Drie nieuwe bouwvlakken van het zorgcentrum Amerpoort zijn in het Natuurnetwerk Nederland (Hierna: NNN) gelegen. Om de uitbreiding toch mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de meerwaardebenadering uit de Interim Omgevingsverordening (IOV). De meerwaardebenadering houdt in dat de aantasting van het NNN mogelijk is, als er binnen 10 jaar een duidelijke meerwaarde voor het NNN gerealiseerd kan worden. In de IOV wordt de zekerstelling van de uitvoering en de instandhouding van de meerwaardemaatregelen geëist. Een onderdeel van de borging is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie en de initiatiefnemer. De ‘Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen Amerpoort’ geeft hieraan invulling voor het bouwplan in de gemeente Baarn. De overeenkomst is een nadere zekerstelling op de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen voorwaardelijke verplichting. In dit stuk wordt Gedeputeerde Staten gevraagd om in te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst, waarna het stuk aan gedeputeerde Sterk ter ondertekening wordt aangeboden. Zodat de overeenkomst onderdeel kan uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraadsbehandeling van het bestemmingsplan, is het de bedoeling dat de overeenkomst is vastgesteld en ondertekend voordat de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan besluit. De gemeenteraad had oorspronkelijk de doelstelling om het bestemmingsplan op 14 december 2022 te behandelen. Omdat er een nadere onderbouwing naar de stikstofuitstoot in de bouwfase moet worden opgesteld, wordt de behandeling in de gemeenteraad eventueel verschoven naar februari 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de “Overeenkomst borging realisatie en instandhouding NNN-meerwaardemaatregelen zorgcentrum Amerpoort, gemeente Baarn” vast te stellen en aan te gaan.

 4. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Monitoring is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Een goede monitoring stelt de provincie in staat om te beoordelen of de voortgang van afgesproken prestaties op schema liggen, en biedt de mogelijkheid om (tussentijds) te evalueren of de provincie op koers ligt om ambities en beleidsdoelen te halen. Resultaten uit de monitoring en evaluatie kunnen aanleiding zijn om het beleid of de realisatie daarvan bij te sturen. De Notitie monitoring Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 beschrijft hoe de provincie gedurende de looptijd van het programma jaarlijks de prestaties monitort. Daarnaast zal na drie jaar (in 2025) tussentijds geëvalueerd worden of de provincie op koers ligt om de beleidsdoelen uit het beleidsprogramma te realiseren. De notitie geeft Provinciale Staten inzicht hoe zij geïnformeerd worden over de tussentijdse voortgang en de betrokkenheid bij het evalueren en hoe zij eventueel kunnen bijsturen. Ook geeft de notitie inzicht in de koppeling met de monitoring van het gehele omgevingsbeleid van de Omgevingsvisie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de notitie ‘Monitoring Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027’ vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Monitoring Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027' vast te stellen en samen met de notitie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 15 december 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 4a. ‘Werving opgavemanager netcongestie’;
  2. 4b. ‘Position paper water en bodem sturend’;
  3. 4c. ‘Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030’, met inachtneming van het aandachtspunt in het advies;
  4. 4d. ‘BIJ12: nieuwe taak – gebruikersregisseur AERIUS;
  5. 4e. ‘BIJ12: Borgen beheer Microsoft raamcontract’.
 6. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 december 2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de NV OMU plaats. In deze vergadering wordt door de NV OMU de begroting 2023 ter goedkeuring aan de provincie Utrecht voorgelegd. De begroting voor 2023 en de raming van de daarvoor benodigde financiële middelen is deels gebaseerd op de huidige ambitie van OMU zoals omschreven in het vigerende Meerjarenplan, en deels op de uitvoering van de extra taken voor OMU, in overeenstemming met het besluit van Provinciale Staten over het statenvoorstel Intensivering en verduurzaming bedrijventerreinen (22 september 2021). Voor het uitvoeren van deze extra taken zijn aanpassingen noodzakelijk in statuten en oprichtingsakten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de NV OMU tot vaststelling van de Begroting 2023;
  2. de Gedeputeerde Economie te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de besluiten betreffende de Begroting 2023 goed te keuren;
  3. de Gedeputeerde Economie te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, OMU te verzoeken ten aanzien van de vertrouwelijke bijlagen A (Concept notulen AvA 02-09-22) en C (Begroting 2023) publiek-toegankelijke stukken op te stellen ter vervanging van deze bijlagen;
  4. in te stemmen met de gewijzigde statuten van NV OMU ten opzichte van besluitvorming in juni 2022;
  5. de Gedeputeerde Economie te mandateren naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OM, tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de statuten van de NV OMU;
  6. ten aanzien van bijlage A (Concept notulen AvA 02-09-22) en C (Begroting 2023) voorlopiggeheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 55 van de Provinciewet en op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet Open Overheid (WOO).

 7. 0.23.H

  Essentie / samenvatting:
  Middels dit B-stuk wordt toestemming gevraagd voor de aankoop van 65 m² grond langs de N237 te De Bilt. De strook voortuin onderdeel, uitmakend van de Utrechtsestraatweg 334, is benodigd voor het doortrekken van een ontbrekend stukje openbaar voetpad langs de provinciale weg, waardoor de voetgangers niet langer over het fietspad hoeven te lopen. De grondeigenaar en de provincie hebben conform de getaxeerde marktwaarde overeenstemming bereikt over de koop van de grond. Na besluitvorming zal het notarieel transport plaatsvinden, waarna de uitvoering begin 2023 van start kan gaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten tot de aankoop van de 65 m² grond – kadastraal bekend De Bilt D 9351 – inclusief alle bijbehorende handelingen, binnen de kaders van het vastgesteld grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020.

 8. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 6 december 2022
 9. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 april 2022 is nieuwe subsidieregelgeving van kracht geworden waarbij voor het aanvragen van projectsubsidies vaste uurtarieven, aangevuld met projectgerichte overhead worden gehanteerd voor doorberekening van interne loonkosten van de aanvrager. Vooruitlopend op de evaluatie van de nieuwe ASV hebben enkele natuurorganisaties verzocht om een extra optie waarbij de doorberekening van interne loonkosten van aanvragers geschiedt door middel van een integraal uurtarief waar de overheadskosten in zijn verdisconteerd. Men hanteert dit ook bij andere overheidsorganisaties en de bedrijfsvoering is hierop ingericht. De provincie vindt dit, onder voorwaarden, een reëel argument en past de subsidieregelgeving hier generiek op aan. De aangepaste regelgeving is van kracht met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit tot wijziging van de Beleidsregel subsidiabele kosten bij exploitatiesubsidies vast te stellen;
  2. het besluit tot wijziging van de Beleidsregel subsidiabele kosten bij projectsubsidies vast te stellen;
  3. de Statenbrief inzake bovengenoemde beleidsregels vast te stellen en PS via de commissie FAC op 18 januari 2023 hierover te informeren.

 10. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie van de SGP heeft in september een aantal vragen gesteld over het opkopen van boerenbedrijven in de provincies Gelderland en Utrecht ten bate van de Ring Utrecht, de verbreding van de A27. In vervolg daarop heeft de Statenfractie van de SGP enkele vervolgvragen gesteld. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid B. van den Dikkenberg van de SGP-fractie betreffende het opkopen van boerderijen vast te stellen en te verzenden.

 11. 06

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht gaat de organisaties Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Projectenbureau Energie van Utrecht B.V.(EVU) voor een periode van drie jaar vanaf 2023 ondersteunen voor het uitvoeren van twee Servicepunten: een Servicepunt Warmte en een Servicepunt Hernieuwbare Elektriciteit. Deze Servicepunten zullen ondersteuning bieden aan lokale energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven om energieprojecten op te zetten. Hiermee worden deze initiatieven gefaciliteerd om lokaal eigendom te realiseren. Deze servicepunten worden ondersteund met twee begrotingssubsidies en door het aanwijzen van een zogenoemde dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Beide aanwijzingsbesluiten zijn noodzakelijk om geoorloofde staatssteun te verlenen aan beide organisaties.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het DAEB-aanwijzingsbesluit voor het Servicepunt Warmte voor de periode 2023-2025 vast te stellen;
  2. het DAEB-aanwijzingsbesluit voor het Servicepunt Hernieuwbare Elektriciteit voor de periode 2023-2025 vast te stellen.

 12. 07

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft de organisaties UtrechtInc en Dutch Game Garden (incubators) de afgelopen jaren met subsidie gesteund, waardoor zij een belangrijke bijdrage konden leveren aan de maatschappelijke opgaven en doelstellingen van een gezonde economie van de provincie. Daarnaast zijn deze organisaties van groot belang voor het ecosysteem voor ondernemerschap en dus voor het uitvoeren van het beleid van de provincie Utrecht voor startups en scale-ups. Omdat de juridische afdeling van de provincie in 2020 concludeerde dat deze steun staatssteun betreft, is gezocht naar mogelijkheden om deze steun wel geoorloofd te laten zijn. Het opleggen van een zogenoemde dienst van algemeen economisch belang (DAEB) is daarbij in een advies van AKD als oplossingsrichting naar voren gekomen. Gezien het algemeen belang van de uit te voeren activiteiten, heeft GS deze in 2022 belast met een DAEB. Omdat de omstandigheden sindsdien niet zijn gewijzigd en het advies van AKD daarmee nog steeds van toepassing is, wordt GS via dit besluit gevraagd om de bestaande DAEB tot en met 2023 te verlengen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het DAEB-aanwijzingsbesluit voor Dutch Game Garden zoals vastgesteld voor 2022 te verlengen tot en met 2023 (UTSP-852987353-28906);
  2. het DAEB-aanwijzingsbesluit voor UtrechtInc zoals vastgesteld voor 2022 te verlengen tot en met 2023 (UTSP-852987353-28905).

 13. 10

  Essentie / samenvatting:
  Subsidie voor bodemdalingremmende maatregelen wordt verstrekt via de provinciale Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Utrechtse Veenweiden (SRBB) die per 1 september 2022 is opengesteld. Voor deze nieuwe subsidieregeling liggen nu twee wijzigingsverzoeken voor: Het eerste wijzigingsverzoek betreft paragraaf 4, de Uitrol van bewezen maatregelen. Hierin is opgenomen dat er bij aanleg van WaterInfiltratieSystemen (WIS) een eigen bijdrage wordt gevraagd van €500,- per hectare. Omdat door onderzoek en monitoring inmiddels duidelijk is dat aanleg van WIS een niet-productieve maatregel is, en het nieuwe GLB (per 1 januari 2023 in werking) een vergelijkbare subsidieregeling heeft zonder eigen bijdrage, ligt het verzoek om deze eigen bijdrage uit de SRBB te schrappen. Het tweede wijzigingsverzoek betreft een wijziging in het subsidieplafond van de SRBB. Dit subsidieplafond is vastgesteld per paragraaf op basis van jaarschijven. Door een subsidieaanvraag welke niet was voorzien bij openstelling van de SRBB, is ophoging van het subsidieplafond 2022 paragraaf 4 art 4.9 sub a nodig met €3.324.000 waarmee het subsidieplafond van €2.000.000 wijzigt in €5.324.000.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling Beperking Bodemdaling (SRBB) Utrechtse Veenweiden vast te stellen.

 14. 11

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft afspraken gemaakt met het Rijk en de provincie Gelderland over de financiering van de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Hierdoor kan het project in 2023 weer opgestart worden. Door het college van Gedeputeerde Staten in Gelderland is een voorstel aan hun Staten gestuurd om een doorstart te maken met het project. Voor de provincie Utrecht betekend de bijdrage vanuit het Rijk dat het eerder beschikbaar gestelde krediet voor dit project verlaagd kan worden. Provinciale Staten worden hierover met een Statenbrief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief Doorstart verbreden Rijnbrug Rhenen N233 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden;
  2. de kruising van de N225 en de N233 in Rhenen op te nemen in de studiefase van het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit en deze studie te starten na afronding van de verbreding van de Rijnbrug.

 15. 12

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht stelt een realisatiestrategie vast voor het versnellen van de aanleg van meer natuur in de provincie. Met deze realisatiestrategie geeft de provincie aan hoe invulling gegeven wordt aan de lopende afspraken over de aanleg van meer natuur in de Provincie Utrecht met het Rijk en Provinciale Staten. De realisatie van deze opgave loopt achter op schema en met deze realisatiestrategie wordt aangegeven hoe de provincie de opgave toch op tijd probeert te realiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Realisatiestrategie natuuropgave Provincie Utrecht vast te stellen waarmee de Groene Contour en Agrarische percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (kortweg NNN) als zoekgebied voor ontwikkeling NNN worden aangewezen en verklaren deze percelen aankoopwaardig tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2024;
  2. de agrarische percelen binnen de Natura-2000 gebieden in de gemeente Vijfheerenlanden toe te voegen aan de kaart prioritaire gebieden NNN;
  3. de Statenbrief Realisatiestrategie natuuropgave Provincie Utrecht vast te stellen en te versturen aan PS.

 16. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 december 2022 wordt de realisatieovereenkomst tussen de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal getekend, waarin wordt afgesproken om de aansluiting Groenpoort te realiseren. De aansluiting Groenpoort is de eerste fase van het project, die kan worden gerealiseerd, omdat deze past binnen het bestemmingsplan van de te bouwen woonwijk Groenpoort. De overige trajectonderdelen worden later gefaseerd uitgevoerd, afhankelijk van de oplossing voor de stikstofproblematiek.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Realisatieovereenkomst Groenpoort vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief “Realisatieovereenkomst en voortgang N233 Rondweg Oost Veenendaal” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 17. 15

  Essentie/ samenvatting:
  De gemeente Amersfoort werkt de komende jaren aan de transformatie van kantorengebied De Hoef-West tot een gemengd woon-werkgebied met ruimte voor circa 2500-4000 woningen: het Hoefkwartier. Dit gebied behoort tot de 17 NOVEX-woningbouwlocaties. Deze grootschalige woningbouwopgave vraagt naast een nieuwe stedenbouwkundige indeling ook om een nieuwe verkeersstructuur om de toename van de mobiliteit te faciliteren. Voor de fietsveiligheid en - comfort is een nieuwe fietstunnel nodig op de doorfietsroute Amersfoort-Nijkerk. Deze fietsroute loopt door het Hoefkwartier en is tevens een belangrijke ontsluiting van deze wijk voor de fiets. De kosten van de fietstunnel worden geraamd op € 6,8 miljoen excl. btw, waarbij de gemeente voor € 5,8 miljoen excl. btw dekking heeft. Er is dus een tekort van € 1,0 miljoen excl. btw. De provincie heeft met de gemeente Amersfoort in maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten als opmaat voor een langjarige samenwerking rond de transformatie van dit gebied. Daarin is onder meer opgenomen dat de provincie de mogelijkheden verkent om bij te dragen aan het oplossen van het publieke financieel tekort, bijvoorbeeld via het Uitvoeringsprogramma Fiets. Om de realisatie van deze fietstunnel mogelijk te maken wordt € 1,0 mln. beschikbaar gesteld. Hiermee wordt bijgedragen aan een veilige en comfortabele (door)fietsroute door en naar het Hoefkwartier en aan het versneld mogelijk maken van de woningbouwopgave in het Hoefkwartier.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. een bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van een nieuwe fietstunnel onder de Plotterweg in het Hoefkwartier in Amersfoort en dit bedrag financieel te dekken vanuit Programma 5, Bereikbaarheid I Algemeen, Beleidsdoel 5.3 Fiets;
  2. de Statenbrief "Fietstunnel woningbouwlocatie Hoefkwartier Amersfoort" vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de financiële bijdrage, nadat de gemeente Amersfoort hiervoor een aanvraag heeft ingediend, als een begrotingssubsidie te verstrekken en in het eerstvolgende P&C-product bij de begrotingssubsidies op te nemen.

 18. 17

  Essentie / samenvatting:
  Gedurende deze collegeperiode heeft de provincie samen met de 26 gemeenten en 4 waterschappen binnen de provincie Utrecht gewerkt aan een goede onderlinge samenwerking via het programmaplan Sterk Utrechts Bestuur. In dit B-stuk worden de opbrengsten van het programma weergegeven. Ook worden de resultaten van een meting van hoe de samenwerking ervaren wordt door volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren van de gemeenten, waterschappen en provincie toegelicht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de ‘Statenbrief Opbrengsten programma Sterk Utrechts Bestuur’ vast te stellen en deze inclusief de bijlage ‘Uitgebreide toelichting opbrengsten programma Sterk Utrechts Bestuur’ ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.

 19. 18

  Essentie / samenvatting:
  Nieuwe inzichten en ontwikkelingen vroegen om een actualisering van het inkoopbeleid. Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is de opvolger van het in 2017 geactualiseerde en vastgestelde inkoopbeleid. Een inkoopbeleid geeft sturing aan inkoopactiviteiten, het geeft de spelregels aan, biedt handvatten voor medewerkers en leveranciers, en is een instrument voor het bestuur om (strategische) doelen te realiseren. Het uitgangspunt van dit nieuwe inkoopbeleid blijft professioneel inkopen en aanbesteden waarbij de integriteit van de medewerkers van de provincie Utrecht, de rechtmatigheid en doelmatigheid en een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens gewaarborgd is en waarbij steeds maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen en opdrachten te laten uitvoeren, wordt gecreëerd. Inkoop is datgene waar een externe factuur tegenover staat. Een overheid is daarbij gebonden aan nationale- en Europese regelgeving en verplicht om inkoopopdrachten aan te besteden. In de praktijk heeft iedereen er dan ook mee te maken. Met dit nieuwe inkoopbeleid is daarom getracht de toegankelijkheid van het beleid voor lezers en gebruikers te vergroten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het inkoopbeleid vast te stellen;
  2. het oude inkoopbeleid vervallen te verklaren;
  3. de Statenbrief ‘Nieuw provinciaal inkoopbeleid’ vast te stellen en met het provinciale inkoopbeleid 2022 en de nota van beantwoording uit de wensen en bedenkingenprocedure ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

 20. 19

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) is de provincie Utrecht eindverantwoordelijk voor het tramvervoersysteem in Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) aangewezen als beheerder van het lokaal spoor in de provincie. Naast de infrastructuur zorgt TBO voor het beheer en onderhoud van het trammaterieel en de overige assets van het tramsysteem. Daarnaast onderhoudt ze ook een aantal assets voor het regionale busvervoer. Op grond van artikel 21 van de Wls is TBO jaarlijks verplicht een beheerplan op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan GS. In het beheerplan Wet lokaal spoor 2023 geeft TBO weer hoe het beheer en onderhoud komend jaar wordt uitgevoerd. TBO geeft daarmee invulling aan de vastgestelde Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 en de daarin opgenomen doelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het beheerplan Wet lokaal spoor 2023 goed te keuren;
  2. de Statenbrief Beheerplan Wet lokaal spoor 2023 vast te stellen en deze ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 21. 20

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de interim omgevingsverordening geldt een uitzondering op het verstedelijkingsverbod voor historische buitenplaatsen indien de ontwikkeling noodzakelijk is voor het duurzame behoud van de buitenplaats. De provincie vindt het belangrijk dat buitenplaatsen behouden blijven voor de toekomst, vanwege hun betekenis voor de natuur, de recreant en de identiteit van de lokale omgeving. Gebleken is dat het voor eigenaren lastig is om de buitenplaats te behouden voor toekomstige generaties. Initiatiefnemers moeten inzichtelijk maken hoe de beoogde verstedelijking voldoet aan de uitzonderingsregel uit de verordening. Om initiatiefnemers en gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen, dan wel beoordelen, van ruimtelijke plannen voor buitenplaatsen heeft de provincie in 2014 een leidraad opgesteld. De leidraad verwees daardoor naar gedateerde regelgeving. Met de inwerkingtreding van de interim omgevingsverordening is het document geactualiseerd, waardoor het tevens beter aansluit bij de behoeften van eigenaren en gemeenten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de geactualiseerde versie van de leidraad Behoud door Ontwikkeling Historische buitenplaatsen vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘actualisering leidraad Behoud door Ontwikkeling Historische buitenplaatsen’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.