Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 22 maart 2022

09:30 - 12:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Gelderland verzoekt de provincie Utrecht om per 3 april 2022 het contractbeheer van het OV-deel van de regiotaxi over te nemen voor de Utrechtse gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. Deze gemeenten zijn vanwege de vele vervoerrelaties met Ede en Wageningen voor regiotaxivervoer vanaf het begin van de eeuw aangesloten bij de Valleihopper en diens voorloper Regiotaxi Gelderland (ongeveer 90% Wmo-vervoer en 10% OV ritten), onder contractbeheer van de provincie Gelderland. Gelderland stopt per 3 april 2022 met het inkopen van OV-ritten bij de Valleihopper en gaat over naar een nieuw systeem voor aanvullend OV, te weten: haltetaxiRRReis. De drie Utrechtse gemeenten kunnen vanwege gebiedsafbakening niet deelnemen aan haltetaxiRRReis in de provincie Utrecht. Hiermee dreigen reizigers in de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal niet meer over aanvullend OV te beschikken. Dat dient te worden opgelost. Door het bestaande OV-vangnet voort te zetten, verandert er voor de reizigers in Rhenen, Renswoude en Veenendaal niets, zij kunnen volgens de huidige spelregels blijven reizen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met het terugnemen van de (middelijke) volmacht van de provincie Utrecht aan de provincie Gelderland per 3 april 2022 met betrekking tot het aanvullend OV vervoer /het OV-vangnet met de daarbij behorende rol voor inkoop van het vervoer voor de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zoals verzocht in de brief van GS van Gelderland van 26 oktober 2021, kenmerk 2020- 000444 (bijlage 1);
  2. het OV-vangnet binnen de provincie Utrecht zonder een concessieverlening via een of meer Europese aanbestedingsprocedures in de markt te zetten tot 1-1-2025;
  3. de antwoordbrief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland vast te stellen en te ondertekenen (bijlage 2).

 2. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  De statenbrief bevat een tweede voortgangsbericht over de Vitale Wijken aanpak. Voor Overvecht, Nieuwegein en Zeist zijn voor 2022 nieuwe uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Deze zijn op 21 januari 2022 met Rijk en provincie besproken en vastgesteld. Eerder is ook gemeld dat het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het Soesterkwartier vertraging heeft opgelopen. De afgelopen maanden is hard gewerkt om dit uitvoeringsprogramma gereed te krijgen. Tegelijkertijd is een wijkperspectief opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is -na afstemming met de provincie- inmiddels door het college van Amersfoort op 22 februari 2022 vastgesteld. Op verzoek van de gemeenten is besloten om de looptijd van de Regio Deal en de Samenwerkingsovereenkomst met Amersfoort met een jaar te verlengen tot en met 2025. Deze verlenging is nodig om alle projecten en activiteiten binnen de looptijd te realiseren. In het kader van het gezamenlijke kennis- en monitoringsprogramma is door de kennispartners RIVM, GGDrU en Universiteit Utrecht een nulmeting verricht waarbij voor de vier wijken factsheets zijn opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Voortgang Vitale Wijken aanpak’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Het internationale Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE), een initiatief van de provincie Zuid Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, brengt publieke en private organisaties met belangen in de transportsector bijeen om samen te werken aan de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur voor de binnenvaart op de Rijn-Alpen corridor. Het netwerk is een 'open access' platform en streeft naar een versnelling van de transitie naar een nul-emissie mobiliteitssysteem voor goederenvervoer. Daartoe faciliteert het netwerk samenwerking en kennisdeling tussen de aangesloten partijen aangaande de ontwikkeling van fysieke waterstofinfrastructuur en de stimulatie van structurele vraag naar waterstof binnen de mobiliteitssector. De provincie Utrecht is door het netwerk uitgenodigd om, middels het ondertekenen van bijgaande Letter of Intent (intentieverklaring), zich aan te sluiten bij het initiatief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten kennis te nemen van het voornemen om toe te willen treden tot het samenwerkingsverband Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence en de intentieverklaring te willen ondertekenen.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 15 maart 2022
 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  PS hebben op 25 september 2019 twee amendementen aangenomen waarmee de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) werd verzocht te komen met een aftreedschema voor de huidige samenstelling. Daarop is het Instellingsbesluit aangepast. Inmiddels heeft de PCL conform dit amendement en dit besluit vijf leden aangedragen die ontslag verleend kunnen worden. Afgelopen periode heeft een wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden om nieuwe leden te werven. Met dit besluit worden vijf nieuwe leden benoemd tot 25 september 2023 en zijn alle posities binnen de PCL weer vervuld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heer H.J. Hegeman, mevrouw Th. Fonds, de heer R.E. Roggema, de heer R.K. Dijksterhuis en mevrouw E.M. van Grol per 11 mei 2022 te benoemen als lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving tot 25 september 2023;
  2. Per 11 mei 2022 ontslag te verlenen aan de heer J.S. van den Griendt, mevrouw A. Tigchelhoff, de heer R. van Etteger, de heer H.J. van der Steenhoven en de heer F.J. Vos;
  3. het statenvoorstel Benoeming en ontslag vijf leden Provinciale Commissie Leefomgeving vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 05

  Besluit

  nvt

 7. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Nota van Uitgangspunten voor de concessieverlening van de OV-concessies en het OV-netwerkperspectief zijn de strategische documenten voor de nieuw aan te besteden OV-concessies. Beide documenten hebben eind vorig jaar ter inspraak voorgelegen en worden nu samen met de Nota van Beantwoording, waarin de inspraakreacties zijn opgenomen, ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Definitief ontwerp Nota van Uitgangspunten vast te stellen;
  2. het Definitief ontwerp OV-netwerkperspectief vast te stellen;
  3. de Ontwerp Nota van Beantwoording vast te stellen;
  4. het Statenvoorstel vast te stellen en samen met de drie documenten naar Provinciale Staten te zenden.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  De oorlog in Oekraïne leidt tot grote vluchtelingenstromen naar West-Europa. De verwachting is dat een deel van de vluchtelingen ook naar Nederland zal komen. Om te helpen bij het opvangen van vluchtelingen is de wens in GS uitgesproken om leegstaande verdiepingen in het Huis voor de Provincie aan te bieden als opvanglocatie. Dit wordt met spoed opgepakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. uit de post ‘onvoorzien’ een werkbudget beschikbaar te stellen van maximaal een miljoen euro voor het doen van de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw en de omgeving;
  2. mogelijke onrechtmatigheden op het vlak van aanbestedingen die voorvloeien uit de snelheid van handelen te accepteren en bij de jaarrekening 2022 aan PS te melden;
  3. de statenbrief “ Opvang Oekraïense vluchtelingen” vast te stellen en ter informatie aan PS te versturen.

 9. 09

  Essentie / samenvatting:
  Als onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley worden in 2022 gebiedsuitwerkingen opgesteld voor acht deelgebieden, waaronder voor het Sleutelgebied Foodvalley-Zuid. Dit gebied ligt deels in de provincie Utrecht. Het document ‘Opgavebeschrijvingen Verstedelijkingsstrategie; Onderzoeksagenda voor de gebiedsuitwerkingen’ wordt op voordracht van de colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht en burgemeesters en wethouders van de gemeenten in Foodvalley-Zuid bij de opstelling van de gebiedsuitwerking benut. Provinciale Staten worden in juli 2022 geconsulteerd over de concept gebiedsuitwerking Foodvalley-Zuid en kunnen dan input en aandachtspunten meegeven. De definitieve Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley zal waarschijnlijk in het najaar van 2022 aan Provinciale Staten worden voorgelegd ter besluitvorming. Het eerder door Provinciale Staten vastgestelde verstedelijkingsconcept en de gebiedsuitwerkingen vormen samen de definitieve verstedelijkingsstrategie. Sluiting van een Verstedelijkingsakkoord Arnhem-Nijmegen-Foodvalley met het Rijk was oorspronkelijk voorzien in het BO Leefomgeving Oost van juni 2022. Vanuit het Rijk is aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft om op basis van het regeerakkoord naar een verstedelijkingsakkoord toe te werken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het document ‘Opgavebeschrijvingen Verstedelijkingsstrategie; Onderzoeksagenda voor de gebiedsuitwerkingen’ te benutten bij het;
  - opstellen van de gebiedsuitwerking van Sleutelgebied Foodvalley-Zuid, die opgenomen wordt in de definitieve Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.
  - komen tot ruimtelijke en programmatische keuzes in het Sleutelgebied Foodvalley-Zuid (samen met Rijk, provincie Gelderland, gemeenten en waterschappen) die input vormen voor het te sluiten Verstedelijkingsakkoord Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.
  2. de Statenbrief ‘Opstelling gebiedsuitwerking Sleutelgebied Foodvalley-Zuid’ vast te stellen en samen het document ‘Opgavebeschrijvingen Verstedelijkingsstrategie; Onderzoeksagenda voor de gebiedsuitwerkingen’ ter informatie naar Provinciale Staten te sturen, mede ter voorbereiding op de consulterende ronde in juli 2022.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten houden in een register bij op welke documenten zij wettelijke geheimhouding opgelegd hebben, waarom dat is en – indien mogelijk – hoelang deze geheimhouding duurt. Dit register wordt elk half jaar geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden en het geactualiseerde register wordt ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd en op de website van de provincie geplaatst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de geheimhouding conform artikel 55 lid 1 van de provinciewet van de volgende documenten op te heffen:
  - B-stuk 821F030E, C-stuk 821ECAB5 en Statenbrief BIJ12 d.d. 21 januari 2021 (821F030F/2021BEM010);


  2. kennis te nemen van het geactualiseerde register Geheime Stukken GS en PS 2021 waarin de documenten van de volgende onderwerpen openbaar zijn geworden, aangezien de geheimhouding was opgelegd tot een bepaalde gebeurtenis en deze gebeurtenis inmiddels heeft plaatsgevonden:
  - Kredietaanvraag vernieuwing AV-installatie Statenzaal en Cie-kamer;
  - Verkoop agrarische percelen Renswoude;
  - Aankoop van 31,5 ha gronden de Meije 207 te Zegveld, ten behoeve van programma bodemdaling;
  - Project VRT: Vrijgave bestuurlijke risicoreservering voor aanbestedingsresultaat Spooromlegging Nieuwegein City;
  - Verkoop agrarische percelen Achterveld (6.20.15 ha);
  - Verkoop agrarische grond Vinkenbuurt Zeist;
  - Reactie bestuurlijke nota Rekenkamerrapport “VRT”;


  3. de statenbrief Actualisatie Register Geheime Stukken GS en PS 2021 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 11. 11

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht is het uitvoeringsprogramma waarmee de provinciale inzet en de regionale samenwerking op luchtkwaliteit vorm krijgt. Deze is gericht op het verbeteren van de volksgezondheid en gaat over de samenwerking landelijk en regionaal, lobby richting Europa, ontwikkelen en delen van kennis en stimuleren van concrete maatregelen op relevante bronnen voor luchtverontreiniging onder ander met de ambassadeurs voor Gezonde Lucht en een platform voor de gemeenten. Met de herijking van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht wordt een update gegeven van de activiteiten en focus aan de hand van recente ontwikkelingen, kennis en inzichten. Daarmee wordt recht gedaan aan de ontwikkelingen binnen het nationale Schone Lucht Akkoord (verder: SLA) en het ontwerp programma Gezond en Veilig. Deze herijking is ook het startpunt om de lopende regionale samenwerking op luchtkwaliteit verder te versterken. De herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht wordt ter informatie aan Provinciale Staten aangeboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht 2018-2023 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht 2018-2023” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  Het voorliggende besluit betreft de formele instemming met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor Goedopweg en het vaststellen daarvan, alsmede de financiering voor de ‘Korte Termijn Aanpak (KTA) Versterken’ met bijbehorend kasritme. Om gezamenlijk de uitgaven voor Goedopweg te kunnen doen, is er een juridische grondslag nodig. Door een SOK aan te gaan wordt door de provincie Utrecht (hierna: de provincie) rechtmatig samengewerkt en worden de afspraken inzake de governance, de taakverdeling, de verantwoording, de wijze van inkoop en financiën vastgelegd. De SOK beoogt een grondslag te bieden zolang er programma’s en projecten onder Goedopweg worden uitgevoerd. Daarnaast borgt de SOK dat de bestedingen rechtmatig en doelmatig verantwoord kunnen worden en dat de inkoop uitgevoerd wordt conform de Aanbestedingswet. De portefeuillehouder gedeputeerde Schaddelee vertegenwoordigt de provincie in de Stuurgroep Goedopweg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten cq de Commissaris van de Koning besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst Goedopweg vast te stellen en aan te gaan;
  2. de portefeuillehouder gedeputeerde Schaddelee mandaat, volmacht, machtiging te verlenen om de provincie Utrecht te vertegenwoordigen in de Stuurgroep Goedopweg;
  3. een bedrag van € 4,83 miljoen voor de periode 2022-2024 beschikbaar te stellen voor het programma KTA Versterken, dat onderdeel is van Goedopweg, met het bijbehorende kasritme;
  4. de Statenbrief ‘Samenwerkingsovereenkomst Goedopweg en financiële dekking’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 13. 15

  Essentie / samenvatting:
  In de Omgevingsvisie provincie Utrecht (OpU) is opgenomen dat de toekomst van de glastuinbouw onder druk staat in beide glastuinbouwconcentratiegebieden in de provincie Utrecht. Via een gezamenlijke verkenning met de gemeente Woerden wil de provincie afspraken maken over de duurzame toekomst van het glastuinbouwconcentratiegebied de Harmelerwaard. De Startnotitie Verkenningsstudie Harmelerwaard omschrijft de stappen van de verkenningsstudie en vormt de basis, het routeboekje, voor het verdere proces. Het bevat o.a. een omschrijving van de aanleiding, de urgentie, de globale aanpak en de participatiestappen. Op 15 februari 2022 is Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de conceptversie van de startnotitie. De meegegeven opmerkingen zijn verwerkt in de nu ter besluitvorming voorliggende versie. De startnotitie wordt zowel in het college van B&W van de gemeente Woerden als bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ter vaststelling voorgelegd. En zal, bij positieve besluitvorming van beide colleges, ter kennisgeving ook aan de Raad en Staten worden verstuurd. De gemeente Utrecht, de tuinders, omwonenden en andere belanghebbende zullen actief bij de verkenning worden betrokken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Startnotitie Verkenningsstudie Harmelerwaard vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet te mandateren om namens Gedeputeerde Staten deel te nemen aan de regiegroep voor de verkenningsstudie Harmelerwaard;
  3. de Statenbrief ‘Verkenningsstudie Toekomstperspectief Harmelerwaard’ vast te stellen en samen met de startnotitie ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden. (Mits een eveneens positieve besluitvorming in het college van B&W).

 14. 18

  Essentie / samenvatting
  In deze 1e Voortgangsrapportage van het Programma Klimaatadaptatie wordt een overzicht gegeven van de voortgang van het programma over de periode 2020-2021, behaalde doelen en de inzet voor het programma in 2022 en de verdere toekomst. Door middel van het Programma Klimaatadaptatie is de afgelopen periode goede vooruitgang geboekt om klimaatadaptatie een richtinggevend onderdeel te maken van het provinciale beleid en uitvoeringsinstrumentarium. In verschillende nieuwe programma’s, visies en nieuw beleid wordt inmiddels klimaatadaptatie meegenomen in de afwegingen. Er is ingezet op het bevorderen van bewustwording en stimuleren van gedragsverandering, binnen maar ook buiten de eigen organisatie. Er is intensief samengewerkt met de regionale werkverbanden, de waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen. In alle werkregio’s zijn regionale adaptatiestrategieën vastgesteld. Waardoor alle gemeenten in de provincie Utrecht zich nu gecommitteerd hebben om dit om te zetten in lokaal adaptatiebeleid. De werkregio’s Netwerk Water en Klimaat en Manifestregio Vallei en Veluwe hebben daarbij ook al uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van augustus 2021 en 28 februari 2022 maken zichtbaar dat de aandacht voor klimaatadaptatie van groot belang is en blijft en in urgentie alleen maar toeneemt. Vanuit het Programma Klimaatadaptatie is dan ook met veel energie en ambitie de tweede fase ingegaan van de uitvoering van het programma.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Voortgangsrapportage Programma Klimaatadaptatie vast te stellen;
  2. de Statenbrief Voortgangsrapportage Programma Klimaatadaptatie vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 19

  Essentie / samenvatting:
  De Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2021 geeft een overzicht van de uitvoering van de activiteiten uit de Samenwerkingsagenda Landbouw 2019. In de Voortgangsrapportage wordt ingegaan op de behaalde resultaten. De Voortgangsrapportage is niet bedoeld als evaluatie van het beleid of de uitvoering. In de Voortgangsrapportage worden geen voorstellen voor bijstelling of aanpassing van het beleid gedaan. Voor activiteiten die bij de Voortgangsrapportage van begin 2021 al waren afgerond wordt in deze rapportage kortheidshalve naar de eerste Voortgangsrapportage verwezen, tenzij dat voor de leesbaarheid onwenselijk is. In 2024 zullen de Provinciale Staten middels een evaluatie worden geïnformeerd over de bereikte doelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2021 vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2021’ vast te stellen en met de Voortgangsrapportage ter informatie toe te zenden aan de Provinciale Staten.

 16. 20

  Essentie / samenvatting:
  De provincies hebben kennisgenomen van een aantal Kamerbrieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de aanzet van een discussie over aspecten van de inrichting van het (decentraal) openbaar bestuur en de zorg over de ontwikkeling van de financiële positie en de bestuurskracht van gemeenten. Ter voorbereiding van deze discussie is op initiatief van de Bestuurlijk AdviesCommissie kwaliteit-openbaar-bestuur (BAC KOB) van het InterProvinciaalOverleg (IPO) een Notitie Herijking rol en positie provincies in herindelingsprocessen opgesteld. Deze Notitie gaat in op één van de onderdelen van de bestuurskracht. De Notitie bevat een overzicht van de veranderende rol van de provincies bij het duurzaam versterken van de bestuurskracht van gemeenten en in herindelingsprocessen, en een aantal conclusies en aanbevelingen. De notitie met conclusies en de aanbevelingen vormt het kader voor het overleg van het IPO met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de beoogde discussie in de Tweede Kamer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Notitie Herijking rol en positie van provincies in herindelingsprocessen en de conclusies, en de op basis daarvan geformuleerde aanbevelingen, en deze te ondersteunen;
  2. de gedeputeerde die lid is van de BAC KOB mee te geven positief te staan ten opzichte van dit voorstel. Gedeputeerde daarnaast mee te geven dat dit een onderdeel kan uitmaken van de brede discussie over de inrichting van en verhoudingen tussen bestuurslagen in het openbaar bestuur, waarover mogelijk in IPO-verband de komende tijd met de minister van BZK overleg gaat plaatsvinden.