Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 juli 2022

09:30 - 12:30
Locatie

Jachthaven “De Vrijbuiter”, Oud-Loosdrechtsedijk 137, Loosdrecht

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  De PVV-Statenfractie heeft ten aanzien van enkele subsidietoekenningen uit het subsidieregister gevraagd om de betreffende subsidiebesluiten, de onderliggende subsidieaanvragen, reden van toekenning en de te behalen doelstellingen. Daarnaast zijn enkele algemene vragen over subsidies gesteld. De subsidiestukken zijn voor zienswijze voorgelegd aan de subsidieontvangers. Bij een positieve reactie worden de gevraagde stukken verstrekt met daarbij een inhoudelijke toelichting op de reden van het toekennen van de subsidie en in hoeverre de gevraagde activiteiten ook zijn gerealiseerd. De algemene vragen zijn generiek beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende het subsidieregister vast te stellen en te verzenden met als bijlagen de gevraagde stukken en inhoudelijke toelichting.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 februari 2021 is de Beheer- en onderhoudsovereenkomst voor het Merwedekanaal in de provincie Utrecht door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Voor het onderhoud aan de provinciale bruggen over het Merwedekanaal is, aanvullend op genoemde Beheer-en onderhoudsovereenkomst een separate samenwerkingsovereenkomst (hierna SOK) opgesteld. Deze overeenkomst heeft als doel afspraken vast te leggen over:
  1. De voorbereiding, opdrachtverlening en uitvoering van de werkzaamheden.
  2. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende financiële afspraken.
  Deze SOK dient te worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Gelijktijdig wordt het Bestaande Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025
  aangepast zodat provincie Zuid-Holland namens provincie Utrecht in het kader van de werkzaamheden alle noodzakelijke (rechts)handelingen kan verrichten in het kader van aanbestedingsprocedures waarvan beide partijen gezamenlijk opdrachtgever (zullen) zijn. Het gewijzigde Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025 zal worden vastgesteld onder intrekking van het bestaande Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025 als vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 2 maart 2021 met nummer 8224523B Het bestaande Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025 voldoet bij nader inzien en zoals in onderling overleg tussen partijen is vastgesteld onvoldoende aan eerder genoemde doelstelling.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst EVW101501 Planmatig Onderhoud vaarwegtraject 10 – Merwedekanaal (provincie Utrecht en provincie Zuid Holland) vast te stellen en aan te gaan;
  2. het (gewijzigde) Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025, voor zover het de bevoegdheid van GS aangaat, vast te stellen.


  De Commissaris van de Koning besluit het (gewijzigde) Bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025, voor zover het de eigen bevoegdheid aangaat, vast te stellen.

 3. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Provinciewet dienen neveninkomsten van de commissaris van de Koning en de gedeputeerden jaarlijks te worden gemeld aan het provinciebestuur. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dienen neveninkomsten te worden verrekend met de bezoldiging. Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van de opgaves over het jaar 2021 adviezen opgesteld. Op basis van de adviezen van BZK hoeft voor geen van de betrokkenen verrekening plaats te vinden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op basis van de adviezen van het ministerie van BZK vast te stellen en te verklaren dat de commissaris van de Koning Oosters en de gedeputeerden Van Muilekom, Strijk, Van Essen, Bruins Slot en Schaddelee vallen onder de verrekenplicht, maar dat er geen (zodanige) neveninkomsten zijn dat deze voor verrekening in aanmerking komen;
  2. de commissaris van de Koning en de gedeputeerden door middel van de afdoeningsbrieven van deze beslissing in kennis te stellen;
  3. de provinciesecretaris te mandateren om de afdoeningsbrieven namens hen te ondertekenen.

 4. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) wordt invulling gegeven aan de aanbeveling van de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om overkoepelend beleid omtrent M&O vast te stellen. Rechtmatigheid is een van de kernbegrippen van goed overheidsbestuur. De provincie moet publieke gelden rechtmatig verwerven en besteden. Met ingang van het verslagjaar 2023 legt het College van Gedeputeerde Staten zelf verantwoording af aan de Provinciale Staten over de rechtmatigheid van de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Het College dient in dit kader ook een uitspraak te doen in hoeverre misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik wordt voorkomen, bestreden en of de getroffen maatregelen effectief zijn. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de Programmabegroting en Jaarstukken doet het College melding van de naleving van de beleidsnota M&O. De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft in de kadernota rechtmatigheid de aanbeveling gedaan om een M&O beleid te ontwikkelen en door het bestuurlijk orgaan, in dit geval Provinciale Staten, te laten vaststellen. Dit is tevens geverifieerd bij de Commissie BBV. De accountant van de Provincie Utrecht, PWC heeft de beleidsnota M&O meegelezen.


  De beleidsnota M&O betreft een technisch document. Het bevat:
  • De doelstelling en uitgangspunten van het M&O beleid;
  • De reikwijdte en intensiteit van het M&O beleid;
  • De verantwoording over het M&O beleid. De beleidsnota dient als kader voor invulling en actualisatie van de interne beheersmaatregelen in de organisatie om hiervoor genoemde Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 zelfstandig te kunnen verstrekken, aangezien Misbruik en Oneigenlijk gebruik één van de drie criteria betreft welke onder de Rechtmatigheidsverantwoording vallen. De andere twee criteria betreffen begrotingsrechtmatigheid en voorwaardencriterium. Hierover kunt u meer lezen in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Zie hiervoor de website van de commissie BBV, link: Rechtmatigheid · Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de “Nota bestrijding Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2006” zie (2007BEM11), in te trekken zodra de nieuwe beleidsnota is vastgesteld.

 5. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 7 juli 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2b. ‘Begroting 2023’, met inachtneming van de opmerking in het advies';
  2. 4a. ‘Interprovinciale coördinatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na inwerkingtreding omgevingswet’;
  3. 4b. ‘Ruimtelijke economie, Grip op grote bedrijfsvestigingen’;
  4. 4d. ‘Deelname gezamenlijke provincies aan nieuwe organisatiestructuur ICTU’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  5. 4e. ‘Gebruiksvergoeding 2023’.
   Gedeputeerde een standpunt in te laten nemen m.b.t. agendapunt:
  6. 4c. ‘Actualiteiten werkgeverszaken en genderdiversiteit’.
 6. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Het ambitiedocument Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug is het resultaat van een gebiedsgerichte samenwerking rondom het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. Het ambitiedocument beschrijft de werking van het watersysteem, de maatschappelijke problemen die samenhangen met te veel en te weinig water en de wijze waarop deze problemen samen met de partners gebiedsgericht aangepakt kunnen worden. Met dit ambitiedocument wordt uitvoering gegeven aan het beleid voor een duurzaam en robuust bodem- en watersysteem, zoals is beschreven in de omgevingsvisie en het bodem- en waterprogramma (BWP).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ambitiedocument Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug vast te stellen;
  2. de statenbrief Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug inclusief ambitiedocument ter informatie aan PS te verzenden.

 7. 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 2 februari 2022 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het Drawdown-rapport Preliminary Climate Solutions Assessment en de Klimaatmonitor. Er is een Statenbrief opgesteld om de Staten te informeren over de voortgang en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van drie klimaatgerelateerde moties. Het betreft motie 100 (klimaat centraal), motie 74 (het organiseren van een expertsessie) en motie 117 (het organiseren van een klimaattop, samen met de gemeente Utrecht).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Stand van zaken coördinatie klimaatthema’s PU” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 8. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht is op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) verantwoordelijk voor het tramsysteem in Utrecht en heeft het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) aangewezen als beheerder van het lokaal spoor en de bijbehorende assets. De beheerder brengt jaarlijks verslag uit over het uitgevoerde beheer en onderhoud. Over het aspect veiligheid wordt ook gerapporteerd door de concessiehouder Qbuzz, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder, en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) als vergunningverlener en handhaver. Alle veiligheidszaken zijn samengevat in het jaarverslag railveiligheid. Veiligheidsrisico´s die horen bij een tramsysteem worden volgens de stand der techniek en de wettelijke norm beheerst. Geconstateerde verbeterpunten hangen samen met de uitbreiding en vernieuwing van het tramsysteem zoals die heeft plaatsgevonden. Dit betreft met name het booggeluid, de verkeersongevallen met ontsporingen, trams die door een rood sein rijden, en de technische storingen die rituitval veroorzaken. De aanpak van deze punten heeft de aandacht bij de exploitatie en het beheer en onderhoud van het tramsysteem in 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de jaarverslagen Railveiligheid 2021 en Beheer Tramsysteem 2021;
  2. de Statenbrief Jaarverslagen Railveiligheid en Beheer Tramsysteem 2021 vast te stellen en deze ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 9. 0.23.H

  Essentie / samenvatting:
  Middels dit B-stuk wordt toestemming gevraagd voor de aankoop van een perceel landbouwgrond van 9,8570 ha, gelegen aan de Autenasekade te Vianen. De grond is in eigendom van het Waterschap Rivierenland (hierna: het waterschap). Aankoop van de grond is gewenst voor de natuurcompensatiebank. De natuurcompensatiebank is in 2018 door GS ingesteld. In de natuurcompensatiebank worden door de provincie gronden ‘op voorraad’ gehouden voor de realisatie van natuur- en boscompensatieverplichtingen van derden en de provincie zelf. De huidige gronden op voorraad in de compensatiebank zijn voor een belangrijk deel ‘belegd’ met afspraken over de uitvoering van compensatieverplichtingen. Het is daarom gewenst nieuwe gronden aan te kopen voor compensatiebank. Het perceel, dat aangekocht kan worden, sluit direct aan op gronden die al tot de compensatiebank behoren en waarvoor een inrichtingsplan wordt opgesteld. De aan te kopen gronden kunnen meegenomen worden in dit inrichtingsplan. Door deze gronden mee te nemen is een betere natuurinrichting en een kostenbesparing mogelijk. Nadat het gehele terrein vanuit de compensatiebank is ingericht als natuur, wordt het toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) als bestaande natuur.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot de aankoop van de 9,8570 ha cultuurgrond – kadastraal bekend Vianen G 965 – inclusief alle bijbehorende handelingen, binnen de kaders van het vastgesteld grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020;
  2. de met de aankoop gepaard gaande aankoopkosten (marktwaarde taxatie c.q. koopsom van € 551.323, -) te verantwoorden op de balans;
  3. geheimhouding opleggen op dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer opheffen conform artikel 55 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder b van de Wet open overheid geheimhouding.

 10. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 28 juni 2022
 11. 03

  Essentie / samenvatting:
  In het nationale Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat in 30 regio’s Regionale Energiestrategieën (RES’en) worden opgesteld met als doel het opwekken van 35 terawattuur (TWh) grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land in 2030. Realisatie van de boden in de RES 1.0 van de regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley is noodzakelijk voor het behalen van het aandeel duurzame elektriciteit dat nodig is om de afspraken in het Klimaatakkoord na te komen en de provinciale doelstellingen uit de Omgevingsvisie te halen. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat wanneer binnen het tijdspad voor de RES’en in een gemeente de afgesproken doelen niet gehaald worden en logische locaties niet benut worden, de provincie bereid is het volledige instrumentarium uit de Omgevingswet in te zetten, teneinde voldoende duurzame energie opwek te realiseren. De Tussenbalans laat zien dat zonder aanvullende inzet op wind de doelen van de RES’en niet gehaald worden. Daarom bevat het statenvoorstel een route met vervolgstappen voor het behalen van de doelstellingen zoals vastgelegd in de RES’en.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel ‘Tussenbalans Regionale Energie Strategieën provincie Utrecht’ vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de brief ‘Tussenbalans’ vast te stellen en toe te zenden aan de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.

 12. 04

  Essentie / samenvatting:
  In de Omgevingsvisie en Interim omgevingsverordening Provincie Utrecht is de systematiek van regionale programmering voor woon- en werklocaties opgenomen. Samen met gemeenten/regio’s worden op regionaal niveau adaptieve programma’s voor wonen en werken opgesteld. Provinciale Staten stellen vooraf een Kader voor deze regionale programmering vast voor deze programma’s. De essentie van deze regionale programma’s wordt opgenomen in een door GS vast te stellen provinciaal programma voor wonen en werken. In oktober 2021 is de eerste cyclus afgerond met de vaststelling van het provinciaal programma Wonen en Werken 2021. Nu wordt gestart met de actualisering van de regionale programma’s en het provinciale programma. Daartoe wordt aan Provinciale Staten voorgesteld het geactualiseerde Kader vast te stellen. De actualisering betreft onder andere de kwantitatieve bandbreedtes, maar ook aanscherping van de kwalitatieve aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbare en duurzame woningbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel Kader voor regionale programmering Wonen en Werken 2022 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te verzenden;
  2. de antwoordbrieven aan VNO-NCW, U10, Regio Amersfoort en de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede vast te stellen en te verzenden;
  3. kennis te nemen van de monitoringsrapportage PPWW.

 13. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 23 maart 2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met de verlenging van het Steun- en Herstelpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. Daarbij is toegezegd de Staten regelmatig te informeren over de stand van zaken en andere relevante ontwikkelingen. Nu het rijk haar 'Hoofdlijnenbrief cultuur 2022' heeft uitgebracht waarin het Herstelplan voor de sector is opgenomen, is dit een extra aanleiding om de Staten te informeren. In de Statenbrief wordt teruggeblikt op het eerste halfjaar van 2022 en wordt vooruitgekeken naar de komende periode. Dit najaar wordt een evaluatie uitgevoerd door een extern bureau op basis waarvan de plannen voor 2023 verder worden uitgewerkt. De lopende Programmeringsregeling wordt verlengd tot en met eind 2022 met een ronde drie aangezien instellingen nog steeds te maken hebben met tegenvallende publiekscijfers, de besmettingscijfers oplopen en we nog niet weten hoe corona zich dit najaar gaat ontwikkelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Update Steun- en Herstelpakket Cultuur & Erfgoed juni 2022’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden;
  2. de subsidieverordening Programmeringsregeling 3 voor cultuurinstellingen in het kader van de gevolgen van de coronacrisis provincie Utrecht vast te stellen.

 14. 06

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van berichtgeving van de NOS dat emissiearme stallen minder stikstofwinst opleveren dan op papier wordt geclaimd, zijn op 1 juni 2022 door Statenleden Van Elteren van de GroenLinks-fractie en Krijgsman van de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen. Daarnaast zijn vragen gesteld over hoe daarmee om wordt gegaan in de vergunningverlening en bij het verlenen van subsidies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Van Elteren van de GroenLinks-fractie en Krijgsman van de PvdA-fractie betreffende emissiearme stalsystemen vast te stellen en te verzenden.

 15. 10

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord 2019-2023 hebben de gezamenlijke fracties vastgelegd om met ingang van 2020 de Voorjaars- en Najaarsnota samen te voegen tot één Zomernota. Het doel hiervan is Provinciale Staten een betere mogelijkheid te bieden om (bij) te sturen, alsmede het realiseren van een efficiencyslag. De Zomernota is een beleidsmatige afwijkingenrapportage van het lopende begrotingsjaar met een daarin opgenomen peildatum qua financiële realisatie van 31 mei 2022. De Zomernota geeft een beeld van de bijstellingen in het beleid zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2022, die door Provinciale Staten vorig jaar november is vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel 'Zomernota 2022' en de Zomernota 2022 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen;
  2. de begrotingswijzigingen vast te stellen die binnen het mandaat van het college vallen en in de Zomernota zijn geclassificeerd als ‘administratieve wijzigingen'.

 16. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 maart 2022 hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte (geothermie) De Ronde Venen. De aanvraag ligt voor het grootste deel in de provincie Utrecht en voor een klein deel in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Aardwarmte kan een grote bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie en de uitfasering van aardgas. Daarom zijn GS voorstander van onderzoek naar aardwarmte. In het advies aan EZK bieden GS aan om mee te denken in het vervolg van het aardwarmteproject (indien de opsporingsvergunning wordt verleend) met name waar het gaat om verkenningen van locaties waar een veilige en verantwoorde inpassing van het aardwarmteproject mogelijk is. De zoektocht naar aardwarmte en later eventueel de exploitatie vraagt wel om zorgvuldigheid. In het advies zijn daarom diverse aandachtspunten, voorschriften en randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot een veilige en verantwoorde opsporing en winning van aardwarmte, het meenemen van lokale en regionale regels en belangen in de opsporingsvergunningen (en in de activiteiten die daaruit voortvloeien) en het zo goed mogelijk betrekken van de omgeving in het onderzoek en de realisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan EZK met het advies over de opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte De Ronde Venen vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder gedeputeerde Sterk te mandateren de brief aan EZK namens GS te ondertekenen en te verzenden;
  3. de Statenbrief ‘Advies opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte De Ronde Venen’ vast te stellen en te versturen aan PS.

 17. 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 26 januari 2021 hebben Provinciale Staten een krediet verleend voor de aanschaf en de implementatie van een nieuw audiovisueel-systeem met vergadertoepassing voor de Statenzaal, de commissiekamer en zaal 1. Op 14 juni 2022 is er een decharge van het project verleend aan de projectleider. Hiermee is het project afgerond en overgedragen aan de staande organisatie die het beheer aan het inrichten is. In de statenbrief Afronding project AV-toepassing worden de Statenleden hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de afronding van het project Vernieuwing audiovisuele installatie in de Statenzaal en commissiekamer(s);
  2. de Statenbrief Afronding project Vernieuwing audiovisuele installatie in Statenzaal en commissiekamer(s) vast te stellen en naar Provinciale Staten door te sturen.

 18. 16

  Essentie / samenvatting:
  De Beleidsuitwerking P+R provincie Utrecht gaat over specifieke overstappunten van de auto op andere vervoerwijzen zoals het OV of de fiets om naar stedelijke gebieden te reizen (‘Park and Ride’ of ‘Parkeer en Reis’) en de rol die deze voorzieningen spelen in de verstedelijkings- en mobiliteitsopgaven van de regio. De Beleidsuitwerking/Nota P+R provincie Utrecht geeft op de volgende drie vragen antwoord:
  1. Welke rol spelen P+R-voorzieningen in de gewenste transitie van het Utrechtse mobiliteitssysteem?
  2. Welke kansen ziet de provincie Utrecht voor de doorontwikkeling van het netwerk van P+R’s?
  3. Welke rol(len) kan en wil de provincie Utrecht hierbij spelen?
  Met de Beleidsuitwerking P+R wil de provincie haar samenwerkingspartners en stakeholders meer duidelijkheid bieden over de inzet en inbreng van de provincie op het onderwerp P+R in de diverse verstedelijkings- en mobiliteitsprogramma’s voor de regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley en in concrete projecten. Daarnaast vormt de beleidsuitwerking een bouwsteen voor het op te stellen Bereikbaarheidsprogramma 2024-2027, het provinciale beleidskader voor mobiliteit voor de komende jaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Beleidsuitwerking P+R provincie Utrecht vast te stellen, waarmee wij onze samenwerkingspartners en stakeholders meer duidelijkheid bieden over de inzet en inbreng van de provincie op het onderwerp P+R (‘Park and Ride’ of ‘Parkeer en Reis’) in de diverse regionale verstedelijkings- en mobiliteitsprogramma’s en in concrete projecten, en dat als bouwsteen dient voor het op te stellen Bereikbaarheidsprogramma 2024-2027, met daarin de volgende algemene uitgangspunten:
  a. Wij beschouwen P+R-voorzieningen als instrument dat in een flankerende rol een nuttige bijdrage kan leveren aan de transitie van het Utrechtse mobiliteitssysteem. De focus ligt hierbij op de inzet van P+R als middel om meer ruimte te scheppen voor gezonde mobiliteit in stedelijke kerngebieden. Dit zijn gebieden waar een dusdanige verdichting en intensivering van functies plaatsvindt dat er onvoldoende ruimte overblijft om de auto volledige toegang te bieden;
  b. Wij zijn voorstander van een selectieve en gerichte aanpak, met name daar waar het om uitbreiding van het aantal P+R-voorzieningen en/of het aantal parkeerplaatsen gaat;
  c. Ten aanzien van het toevoegen van nieuwe, dan wel het uitbreiden van bestaande P+R’s, zien wij vooral kansen op plaatsen waar een kwaliteitssprong van het OV plaatsvindt en de kans op concurrentie met andere OV-lijnen gering is. Daarnaast zien wij een opgave en kansen ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van bestaande P+R’s in stedelijke verdichtingsgebieden, kwaliteitsverbetering en innovatie, duurzaamheid en parkeerregulering;
  d. Om tot resultaten te komen is samenwerking met partners zoals het Rijk, gemeenten, vervoerbedrijven en andere private partijen noodzakelijk. Hierbij opereren wij zoveel mogelijk binnen de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden rondom de verstedelijkings- en mobiliteitsopgaven in de provincie. Afhankelijk van de locatie en functie van de P+R-voorziening zullen wij één of meerdere van de volgende rollen innemen: cofinancier, kennisverstrekker, partner, OV-concessieverlener, eigenaar of kadersteller op basis van de Omgevingsvisie.
  2. de Statenbrief ‘Beleidsuitwerking P+R provincie Utrecht’ vast te stellen en deze ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 19. 17

  Essentie/samenvatting:
  Voorgesteld wordt de concept versie van de nieuwe Uitvoeringsstrategie voor het Landelijk Gebied (ULG) als richtinggevende uitspraak van GS ter consultatie aan samenwerkingspartijen toe te zenden en met de Statenbrief ook de Statencommissie RGW te consulteren. Hiermee geeft Gedeputeerde Staten uitwerking aan de kaders in de Omgevingsvisie, het Handelingskader Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en de Regionale Veenweidestrategie (RVS). De ULG bouwt verder op (de evaluatie van) de Agenda Vitaal Platteland (AVP) en genoemde kaders. Voorgesteld wordt de uitvoering van de opgaven in het landelijk gebied meer te integreren vanuit de rol als regisserende/ realiserende provincie. Daartoe wordt in de ULG een nieuwe werkwijze en bijbehorende de sturing (intern en extern) uitgewerkt. De ULG wil samen met de gebiedspartijen (overheden en maatschappelijke/particuliere organisaties) komen tot het maken van bindende samenwerkingsafspraken voor het realiseren van doelen/opgaven voor vijf noodzakelijke hoofdopgaven. De hoofdopgaven zijn op het gebied van natuur, stikstof, bodemdaling, water en de transitie naar kringlooplandbouw. Andere provinciale opgaven en opgaven vanuit het Rijk en onze medeoverheden en andere gebiedspartners worden zoveel mogelijk meegewogen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Groen Groeit Mee, nieuwe bossen, groenblauwe dooradering, recreatieve verbindingen, energietransitie en klimaatadaptatie. De ULG wordt aan de hand van een aantal hoofdstappen uitgewerkt voor 2 (voorgestelde) regio’s: Utrecht Oost en Utrecht West. Dit leidt uiteindelijk tot het maken van gezamenlijke regio-agenda’s. Deze worden gebundeld in het brede Provinciale Gebiedsprogramma dat in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt opgesteld, dat uiterlijk 1 juli 2023 aan het Rijk wordt aangeboden. Op basis hiervan zal de provincie een beroep doen op financiering vanuit het Transitiefonds Landelijk Gebied. Bij duidelijkheid over de financiering is het voorstel de uitvoering met bindende afspraken vast te leggen in interbestuurlijke regioprogramma’s en een samenwerkingsovereenkomst met niet overheidspartijen. Dit vormt dan de basis voor de uitvoering van de gebiedsprocessen. In de consultatie vraagt Gedeputeerde Staten aan de samenwerkingspartners en aan Provinciale Staten (PS) reflectie op de uitvoeringsvoorstellen. Aan de hand daarvan is de vaststelling van deze ULG half oktober gepland. Procesbegeleiding en uitvoering van deze strategie vragen aanpassing van de interne werkwijzen. Vooruitlopend op de vaststelling wordt de voorbereiding daarvan in gang gezet. In haar-vergadering van 30 juni jl. heeft het CMT ingestemd met het document “Organisatorische uitwerking ULG”, ter informatie bijgevoegd bij dit B-stuk. Dit document biedt voldoende basis voor de verdere uitwerking van de ULG.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de concept Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied, als richtinggevende uitspraak vast te stellen en vrij te geven voor overleg met medeoverheden en andere gebiedspartijen;
  2. de Statenbrief “Richtinggevende uitspraak Uitvoeringsstrategie landelijk gebied” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 20. 19

  Essentie / samenvatting:
  Woensdag 23 maart 2022 hebben Provinciale Staten de participatievisie en bijbehorende leidraad vastgesteld. Zij hebben daarbij vragen gesteld over de stand van zaken van een loket voor inwonerinitiatieven. Komend najaar wordt gestart met een proef met een digitale versie van een loket voor maatschappelijke initiatieven, waaronder inwonerinitiatieven. De Statenbrief schetst kort wat de huidige stand van zaken is en geeft hier een toelichting op.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief over de proef met een loket voor maatschappelijke initiatieven vast en te versturen aan Provinciale Staten.

 21. 20

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV hebben heeft de regio (provincie Utrecht en gemeente Utrecht) gelegenheid gekregen een alternatieve invulling voor het project Ring Utrecht op te stellen. Voor het opstellen van dit alternatief is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is gericht op het op hoofdlijnen beschrijven en verbeelden van het alternatief voor het Tracébesluit (resultaat najaar 2022) en op het verder uitwerken en onderbouwen van dit alternatief (resultaat najaar 2023). De te verzenden Statenbrief bevat informatie over de stand van zaken van het Tracébesluit Ring Utrecht, de voortgang op het uitwerken van het alternatief voor dit Tracébesluit en het vervolgproces.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Voortgang alternatief Tracébesluit Ring Utrecht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten;
  2. kennis te nemen van het plan van aanpak voor het alternatief Tracébesluit Ring Utrecht.

 22. 21

  Essentie / samenvatting:
  De noodzaak en urgentie om van het aardgas af te gaan wordt met de dag groter nu iedereen de druk van de hogere energierekening steeds meer gaat voelen. De prijsstijging zijn het gevolg van o.a. de afhankelijkheid van Russisch gas en het sluiten van de gaskraan in Groningen. Vooral de huishoudens met een laag inkomen worden hard getroffen. Isolatie is voor veel woningen de meest effectieve manier om energie en CO2 te besparen en daarmee ook de energiekosten. Vanuit het programma Energietransitie is daarom als onderdeel van de Aanpak Inclusieve Energietransitie (hierna: AIE) een versnellingsaanpak ontwikkeld. Deze aanpak neemt voor de huishoudens met een lager inkomen in de deelnemende gemeenten de investeringsbarrières weg en zorgt voor een lagere energierekening. Met deze statenbrief worden PS geïnformeerd over de uitwerking van deze versnellingsaanpak.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.