Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 15 november 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening op basis van een integrale afweging van provinciale belangen, ontheffing verlenen van een instructieregel voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, wegens bijzondere omstandigheden, onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. De gemeente Nieuwegein verzoekt GS ontheffing te verlenen van de Interim omgevingsverordening voor het artikel 9.18 (Instuctieregel detailhandel) voor de verplaatsing van een supermarkt op basis van de volgende gronden: 1. de beoogde ontwikkeling aan de Buizerdlaan en Kauwenhof een verwezenlijking is van het gemeentelijk ruimtelijk beleid; 2. er sprake is van een bijzondere omstandigheid; 3. door de bijzondere omstandigheid, de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd, in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen; en 4. deze ontwikkeling bijdraagt aan overige provinciale belangen, waardoor u een integrale afweging kunt maken voor deze ontheffing. Op basis van artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening besluiten GS ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 9.18 Instructieregel detailhandel ten behoeve van de verplaatsing van een supermarkt van de Kauwenhof naar de Buizerdlaan in Nieuwegein

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. aan de gemeente Nieuwegein op basis van artikel 1.5 van de Interim Omgevingsverordening ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 9.18 Instructieregel detailhandel voor het bestemmingsplan ‘Kauwenhof – Buizerdlaan’ ten behoeve van de verplaatsing van een supermarkt van de Kauwenhof naar de Buizerdlaan in Nieuwegein;
  2. de brief aan de gemeente Nieuwegein waarin dit besluit tot ontheffing wordt medegedeeld en toegelicht vast te stellen en te versturen;
  3. de statenbrief betreffende ontheffing van de Interimverordening voor de verplaatsing van een supermarkt in Nieuwegein vast te stellen en ter informatie aan provinciale staten te sturen.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  In 2019 hebben Gedeputeerde Staten aan een netbeheerder een last onder dwangsom opgelegd vanwege strijd met voorschriften uit de Wet Bodembescherming. In 2022 heeft de netbeheerder werkzaamheden uitgevoerd in Eemnes zonder bodemonderzoek terwijl daarvoor voldoende aanleiding bestond. Vanwege het overtreden van de opgelegde Last onder dwangsom (LOD) besloten GS tot invorderen van de dwangsom. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Een oplossing in der minne bleek niet mogelijk. De Awb-adviescommissie van PS en GS overweegt dat bij werkzaamheden op verdachte locaties daar melding van dient te worden gemaakt, omdat niet door middel van onderzoek is vastgesteld dat de grond niet ernstig verontreinigd is. De andere bezwaren treffen volgens de adviescommissie evenmin doel. GS besluiten dat advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift d.d. 21 juli 2022 van Stedin Netbeheer B.V. te Rotterdam tegen een invorderingsbesluit dwangsom vanwege een overtreding van de Wet bodembescherming ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit d.d. 24 juni 2022 tot oplegging van de invordering van de last onder dwangsom in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 4 oktober 2022.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Er is sprake van een overtekening op de POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma)-regeling ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie provincie Utrecht 2022’ zodat het subsidieplafond is bereikt. Het subsidieplafond was verhoogd, maar doordat kosten die eerst waren afgekeurd, toch zijn goedgekeurd is er opnieuw een kleine verhoging van € 65.000 nodig. Van dit bedrag is 50% afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Deze verhoging van het subsidieplafond past binnen de programmering van het POP3+ 2021/2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)-wijzigingsbesluit ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie provincie Utrecht 2022' vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  De huidige Lokale Actiegroepen LEADER (LAG-en) zijn door middel van instellingsbesluiten d.d. 22 december 2015 door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht ingesteld. In het Instellingsbesluit is vermeld dat na realisatie van de LOS en uiterlijk 31 december 2023 de LAG wordt opgeheven. Echter, het programma LEADER onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) loopt door tot en met 2025, omdat de POP3 periode met twee jaar verlengd is. Tijdens die extra twee jaren kan de LAG gevraagd worden om projecten die wijzigen, te herbeoordelen. Aan het eind van de programmaperiode komt er ook nog een eindevaluatie van het hele programma waarvoor ook gegevens zullen worden verzameld door Regiebureau POP. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn de huidige instellingsbesluiten ontoereikend. De instelling van de LAG-en zal verlengd moeten worden totdat de Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) is gerealiseerd en uiterlijk tot en met 31 december 2025. Het LEADER-gebied Polders met Waarden ligt tegenwoordig ook in de provincie Utrecht, maar de instellingstermijn van deze LAG is reeds door provincie Zuid-Holland verlengd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Utrecht Oost te wijzigen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Weidse Veenweiden te wijzigen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 5. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Het elektriciteitsnet van de provincie Utrecht staat onder druk. De energietransitie en de groei van steden en dorpen zorgen voor een groeiende vraag naar elektriciteit en voor hogere pieken in vraag en aanbod van elektriciteit. Om te zorgen dat ook in de toekomst (duurzaam) opgewerkte energie geleverd kan worden en nieuwe woningen en bedrijven op het net aangesloten kunnen worden, is het noodzakelijk om het hoogspanningsnetwerk in de provincie Utrecht te verzwaren. Netbeheerders, RES-regio’s en provincie geven prioriteit aan het versnellen van netinfrastructuurprojecten. In de provincie Utrecht is hiervoor het project Kortrijk-Breukelen in Stichtse Vecht de eerste prioriteit. De daar voorziene uitbreiding van het 380/150 kV hoogspanningsstation van TenneT is randvoorwaardelijk voor toekomstige energie-infrastructuur projecten zoals in de investeringsplannen van de netbeheerders is vastgelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om het bevoegd gezag voor de planologische inpassing van dit project aan de provincie over te dragen. Uw college wordt voorgesteld om voor dit project het bevoegd bezag voor de ruimtelijke procedure over te nemen en aan Provinciale Staten voor te stellen hiertoe een inpassingsplanprocedure te starten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van de benodigde uitbreiding van hoogspanningsstation “Kortrijk-Breukelen” over te nemen onder voorwaarde dat de gemeente Stichtse Vecht schriftelijk heeft ingestemd met het voornemen van het Rijk om van de Rijkscoördinatieregeling af te zien;
  2. Provinciale Staten voor te stellen de realisering van het project “Inpassing uitbreiding hoogspannings-station Kortrijk-Breukelen” te benoemen tot een project van provinciaal belang als bedoeld in artikel 3.26 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;
  3. Provinciale Staten voor te stellen een provinciaal inpassingsplan op te stellen om de realisatie van de uitbreiding van het hoogspanningsstation “Kortrijk-Breukelen” planologisch mogelijk te maken;
  4. de portefeuillehouder ruimtelijke ordening te mandateren om een overeenkomst met Tennet te sluiten en daarin vast te leggen dat de plankosten, het planschaderisico, de financiering en de realisatie van het project ten laste van Tennet komen;
  5. de portefeuillehouder ruimtelijke ordening te mandateren om de statenbrief eventueel aan te passen naar aanleiding van besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht over het overdragen van het bevoegd gezag aan de provincie voor uitbreiding van het hoogspanningsstation “Kortrijk-Breukelen”;
  6. het statenvoorstel ruimtelijke inpassing uitbreiding hoogspanningsstation Kortrijk-Breukelen vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten (hierna: PS) worden met kwartaalrapportages structureel op de hoogte gehouden van de voortgang van het Programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: VRT). De kwartaalrapportage betreft het derde kwartaal van 2022 (standlijn 30 september 2022), met de Statenbrief wordt aanvullend de stand van zaken op moment van schrijven weergegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de VRT-kwartaalrapportage 01-07-2022 t/m 30-09-2022 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Statenbrief Voortgangsrapportage 1 juli 2022 t/m 30 september 2022 programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT)” vast te stellen en met de VRT-kwartaalrapportage ter informatie toe te zenden aan PS.

 7. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Begin 2018 hebben de provincie Utrecht en 26 Utrechtse gemeenten gezamenlijk het Routebureau Utrecht (hierna: Routebureau) opgericht. Zij hebben hiervoor eind 2017 een convenant gesloten en daarmee zijn alle deelnemers gezamenlijk ‘eigenaar’ geworden. In verband met de opheffing van Recreatie Midden Nederland eind 2022 waar het Routebureau is ondergebracht, wordt het Routebureau Utrecht organisatorisch per 1 januari 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht. Hiervoor dient een vernieuwd Convenant en een vernieuwde Dienstverleningsovereenkomst voor het Routebureau af te worden gesloten. Het Routebureau blijft binnen de provincie zelfstandig opereren met een eigen identiteit als onderdeel van de provinciale organisatie en zal als cluster ondergebracht worden onder team Cultuur Erfgoed en Recreatie en Toerisme.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bijgevoegde vernieuwde “Convenant Routebureau in de Provincie Utrecht” vast te stellen;
  2. de bijgevoegde vernieuwde “Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Routebureau Utrecht” vast te stellen.

 8. 03

  Essentie / samenvatting:
  Artikel 7ae van de Crisis- en herstelwet biedt de mogelijkheid om experimenteerruimte te creëren voor innovatieve duurzame experimenten in de veehouderij, waarbij gewerkt wordt met doelvoorschriften in de vergunning in combinatie met real time meten voor ammoniak. Dit biedt bevoegd gezag de kans om innovatieve initiatieven, met onderbouwing en bewijsvoering door middel van daadwerkelijke metingen, meer mogelijkheden te bieden. Het ziet toe op het milieuspoor binnen de door een ondernemer te verkrijgen Omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarvoor veelal de gemeenten bevoegd gezag zijn. Met de aanmelding voor dit artikel van de Crisis- en herstelwet middels een brief van GS en ingevulde format aan het ministerie van BZK, wordt de mogelijkheid voor de gemeenten gecreëerd om hier gebruik van te maken. Tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet meldt provincie Utrecht zich aan voor het artikel 7ae van de Crisis- en herstelwet met het oog op de verduurzaming van de landbouw en de transitie van het landelijke gebied. De Omgevingswet biedt ondernemers en het bevoegd gezag in de toekomst automatisch deze mogelijkheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de aanbiedingsbrief en het ingevulde format d.d. 15 november 2022 vast te stellen en aan het Ministerie van BZK te verzenden.

 9. 06

  Essentie / samenvatting:
  De heer Van den Dikkenberg van de SGP partij heeft naar aanleiding van een artikel van Stichting Agrifacts drie schriftelijke vragen gesteld over het bijplussen van soorten in Natura2000-gebieden: 1. Klopt de stelling van Rotgers dat (her)introductie van soorten geen doel is van de Habitatrichtlijn? 2. Werkt de provincie Utrecht aan (her)introductie van soorten in de Natuurbeheerplannen van de Natura2000- gebieden? 3. Zijn al de Natura2000-gebieden in de provincie Utrecht beoordeeld conform Uitvoeringsbesluit 2011/484/EU? Zo ja, waar kunnen wij deze beoordelingen vinden? Zo nee, waarom niet en kan dit alsnog gedaan worden?

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van den Dikkenberg van SGP betreffende het bijplussen van soorten in Natura2000-gebieden vast te stellen en te verzenden.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de Statenvergadering van 29 juni 2022 is het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 vastgesteld. Naar aanleiding van het Netwerkperspectief is motie 66 ‘Toekomstvisie N225’ aangenomen. In de motie worden Gedeputeerde Staten opgeroepen een toekomstvisie te ontwikkelen voor de N225. Deze motie wordt beantwoord via een Statenbrief waarin is aangegeven dat het voor de N225 van belang is een goede balans te zoeken tussen leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming, zonder extra verkeer het gebied in te trekken. De juiste balans zoeken, is een lastige afweging, waarbij het ook niet altijd lukt alle knelpunten op te lossen. Dit komt ook door de beperkte beschikbare ruimte in de kernen, langs monumenten en natuur. Afwegingen om tot de juiste balans te komen, zijn ingewikkeld en erg locatiespecifiek. Via de trajectaanpak kan per deeltraject gezocht worden naar de meest haalbare balans. Zeker binnen de kernen ook in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. De komende jaren vindt een aantal studies plaats naar deeltrajecten van de N225. Het voorstel is daarom geen integrale studie naar de gehele N225 te starten. Per deeltraject wordt de weg beschouwd en met betrokkenen gezocht naar effectieve oplossingen voor de verschillende gesignaleerde knelpunten. Ambtelijk vindt coördinatie plaats tussen de studies naar die deeltrajecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Motie 66 Toekomstvisie N225’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het ministerie van BZK, provincie Utrecht, de stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) en de gemeente Utrecht hebben de handen ineengeslagen om de bouw van flexwoningen te versnellen. Op initiatief van deze partijen is sinds de zomer gewerkt aan een regiodeal waarin concrete plannen voor de bouw van 1.500 flexwoningen worden gekoppeld aan diverse vormen van ondersteuning en samenwerking, gericht op realisatie binnen 2 jaar. De gemeente Utrecht heeft zich hierbij gecommitteerd voor 1.000 flexwoningen. Andere gemeenten in de provincie zijn aangehaakt om invulling te geven aan de overige 500 flexwoningen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Regiodeal Flexwonen te ondertekenen;
  2. gedeputeerde Van Muilekom te machtigen om in te stemmen met eventuele ondergeschikte wijzigingen in de Regiodeal Flexwonen die voortkomen uit bestuurlijke besluitvorming in de diverse colleges;
  3. de bijgevoegde Statenbrief Regiodeal Flexwonen vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 17 november 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten worden gevraagd om te reflecteren over het advies van AEF m.b.t. de herinrichting van het IPO zodat gedeputeerde Van Essen deze reflectie kan meenemen als inbreng in het IPO-bestuur.
  2a. ‘Traject focus in de samenwerking’;
  - kan het college zich kan vinden in de aanbevelingen voor scenario 0 en 1 en welke aandachtspunten hiervoor wilt u hieromtrent meegeven?
  - of en hoe IPO ook invulling moet geven aan scenario 2 (en evt. 3)?
  - dat voorafgaand aan besluitvorming in het bestuur over dit advies van AEF eerst de AV en eigen PS wordt geconsulteerd.
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  2b. ‘Rol in de Ruimte: transities in de fysieke leefomgeving’;
  2c. ‘Samenwerking Caribische (ei)landen’;
  3c. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’.