Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 22 februari 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Milieuorganisatie Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de provincie in mei 2020 gevraagd handhavend op te treden tegen het bedrijf Westfort Vleesverwerking in IJsselstein vanwege stikstofdepositie op een omliggend Natura 2000-gebied (Zouweboezem). Gedeputeerde Staten hebben dat indertijd geweigerd vanwege een nog ontbrekend nieuw landelijk toetsingskader (als opvolger van de Programmatische Aanpak Stikstof). Daar maakte MOB bezwaar tegen. De Rechtbank Midden-Nederland gaf MOB gelijk en droeg de provincie op het handhavingsverzoek opnieuw inhoudelijk te beoordelen. Gedeputeerde Staten hebben de kwestie daarop in hoger beroep aan de Raad van State voorgelegd. Hangende dit hoger beroep heeft MOB de provincie in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig beslissen in deze kwestie. Gedeputeerde Staten houden vast aan hun eerder ingenomen standpunten en besluiten hun eerdere beslissing op bezwaar d.d. 8-9-2020, onder verwijzing naar de lopende Raad van State procedure, te bekrachtigen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de door MOB ingediende ingebrekestelling vanwege het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar inzake het bedrijf Westfort Vleesverwerking, gemeente IJsselstein;
  2. de eerder, op 8 september 2020 vastgestelde beslissing op bezwaar te bekrachtigen, onder verwijzing naar de lopende Raad van State procedure;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen en aangetekend aan MOB en aan de Raad van State te verzenden.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  De heer Dercksen van fractie PVV heeft op 1 februari 2022 schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de beoogde opwaardering van de haltes van tram 22, naar aanleiding van een artikel in DUIC op 28 januari 2022. Deze aandacht in de pers is een direct gevolg van een bericht op www.regiotram.nl vanwege de publicatie van aanbestedingsstukken op Tenderned voor dit project. Dit is opgepikt door verschillende media, waaronder DUIC. De vragen hebben betrekking op de noodzaak en financiering van het project.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van Partij voor de Vrijheid betreffende Uithoflijn vast te stellen en te verzenden.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Recente ontwikkelingen in het stikstofdossier geven aanleiding tot vragen over diverse onderwerpen, zoals:
  - de mogelijkheid om nog vergunningen te verlenen
  - het al dan niet openstellen van de mogelijkheid tot extern salderen
  - de gevolgen van de 25 km grens in de nieuwe Aerius-release
  - legalisatie van de PAS-melders en meldingsvrije activiteiten
  - het openbaar worden van de in IPO-verband uitgevoerde evaluatie van de 'Beleidsregels intern en extern salderen'.


  Over al deze onderwerpen zijn vragen gesteld door de Statenfracties van GroenLinks en de PvdA. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid A. Krijgsman van de PvdA en het Statenlid M. van Elteren van GroenLinks betreffende de uitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland van 7 februari 2022 vast te stellen en te verzenden.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  Sinds begin 2020 wordt er via de Utrechtse Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) gewerkt aan oplossingen voor de grote provinciebrede opgaven voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. In 2021 is een eerste inventarisatie gedaan van oplossingsmogelijkheden voor deze opgaven bij de Utrechtse gemeenten. Aan de hand van deze inventarisatie is op 14 juli 2021 door de Utrechtse PRT besloten tot het schrijven van een gezamenlijk bod. Dit aanbod is gebaseerd op de inventarisatie, de bevindingen van de provinciebrede kansenmaker en intensief ambtelijk en bestuurlijk contact met betrokken gemeenten. In het bod beschrijven de Utrechtse gemeenten en de provincie wat zij op de korte en langere termijn kunnen realiseren voor asielzoekers en de huisvesting van statushouders en wat hiervoor nodig is, onder meer van het Rijk. Het aanbod wordt na besluitvorming door de 26 colleges van Burgemeester en Wethouders op 25 februari a.s. via de PRT verzonden aan het Rijk. Via een statenbrief worden de Provinciale Staten op 25 februari geïnformeerd over dit aanbod aan het Rijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de inhoud van het gezamenlijk aanbod asiel en huisvesting aan het Rijk;
  2. de statenbrief ‘Provinciale Regietafel Migratie & Integratie: gezamenlijk bod aan het Rijk’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten, rekening houdend met de communicatieafspraken gemaakt via de Kopgroep PRT.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Om haar verantwoordelijkheid voor de instandhouding van soorten en hun leefgebieden op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) goed in te kunnen vullen en tegelijkertijd uitvoering te kunnen geven aan haar ambities op het gebied van de energietransitie en woningbouw, heeft de provincie Utrecht al in 2017 het stimuleren van gemeente-brede, gebiedsgerichte ontheffingen opgenomen in haar beleid. Gebiedsgerichte ontheffingen kunnen aangevraagd worden op basis van een gemeentelijk Soortenmanagementplan (SMP), dat minimaal jaarrond onderzoek vraagt. Om in deze onderzoeksperiode al met de verduurzaming van particuliere woningen te kunnen starten, kan worden gewerkt volgens de nieuw ontwikkelde pre-SMP methodiek. De provincie stelt hierbij als voorwaarde dat er een opdracht voor onderzoek voor een regulier SMP is verstrekt. Hiermee kunnen particuliere, grondgebonden woningen tijdens de periode van het SMP-onderzoek geïsoleerd worden, mits dit natuurvriendelijk gebeurt door doden te voorkómen en verblijfplaatsen te behouden. Deze methodiek wordt aan de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 toegevoegd als vaste gedragslijn voor ontheffingsaanvragen voor een pre-SMP op grond van de Wnb.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het rapport “Natuurvriendelijk isoleren door particulieren onder het pre-Soortenmanagementplan” vast te stellen als een toetsingskader voor aanvragen voor gebiedsgerichte ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming;
  2. de Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht 2017 te wijzigen zoals is vermeld in het besluit tot technische wijziging dat is opgenomen als de bijlage “Besluit wijziging Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017”;
  3. de portefeuillehouder Natuur en Landbouw te mandateren minimale technische wijzigingen in de pre-SMP methodiek door te voeren voor zover deze niet leiden tot een verhoogd ecologisch of juridisch risicoprofiel of invloed hebben op de uitvoering van de energietransitie;
  4. de teamleider Vergunningverlening Natuur mandaat te verlenen om ontheffingen op basis van de gewijzigde Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht 2017 te verstrekken;
  5. de Statenbrief “Wijziging beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 ten behoeve van het pre-SMP” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenten binnen de regio Foodvalley en de provincie Utrecht (hierna: de provincie) zetten zich met de ondertekening van de intentieovereenkomst gezamenlijk in voor de realisatie van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk in de periode 2022-2023. De intentieovereenkomst geeft de deelnemende gemeenten en de provincie meer zekerheid over de inzet van capaciteit en middelen op de in de intentieovereenkomst opgenomen gemeentelijke fietsinfrastructuurprojecten. De projecten zijn geprioriteerd met behulp van de provinciale knelpuntenanalyse uit het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023. De provinciale subsidieregeling blijft het toetsingskader voor het verstrekken van financiële bijdragen aan de in de intentieovereenkomst opgenomen projecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de intentieovereenkomst ‘Betreffende samenwerking Regio Foodvalley en de provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode 2022-2023’ vast te stellen en aan te gaan;
  2. de bijbehorende Statenbrief ‘Intentieovereenkomst met de regio Foodvalley over de kwaliteitsverbetering van het Regionaal fietsnetwerk’ vast te stellen en ter informatie te sturen aan Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken van het project “zonnepanelen op fietspad” met een Statenbrief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “stand van zaken proef zonnepanelen op fietspad” (d.d. 22-02-2022) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het Rijk vormen sinds 2017 samen de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief. Het Utrechts Archief beheert onder meer de historische archieven van de rijksinstellingen in de provincie, van de gemeente Utrecht en van de provincie Utrecht. In juni 2018 heeft het Rijk het voornemen aangekondigd om per 1 januari 2024 uit alle gemeenschappelijke regelingen te stappen die de grondslag vormen voor de 11 Regionaal Historische Centra (RHC), waaronder ook Het Utrechts Archief. Volgens artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling HUA vinden onderhandelingen en randvoorwaarden over uittreding plaatsvinden via het Algemeen Bestuur van HUA. Echter, het ministerie van OCW maakt deze afspraken nu met een afvaardiging van de Regionale Historische Centra. Hierdoor wordt het Algemeen Bestuur HUA op afstand geplaatst. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 2022 hebben de achterblijvende partners – de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht – afgesproken om gezamenlijk een brief te sturen naar de staatssecretaris van Cultuur en Media. In deze brief spreken de gemeente en provincie hun zorgen uit over de wijze waarop er nu uitvoering wordt gegeven aan het proces van uittreding van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling HUA. En markeren zij met de brief, dat besluitvorming over uittreding en daarbij behorende randvoorwaarden plaatsvindt via het Algemeen Bestuur. En niet met overlegstructuren daarbuiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bijgevoegde brief vast stellen en deze te versturen aan de staatssecretaris van Cultuur en Media;
  2. een afschrift van deze brief ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het vierde kwartaal van 2021 (1-10-2021 t/m 31-12-2021). In de voortgang over dit vierde kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de memo ‘Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof vierde kwartaal 2021’ vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie;
  2. de aanvragen die worden geraakt door onze hoger beroepszaken en die zien op het gebruik van de emissiearme stalsystemen, worden, lopende het hoger beroep, aan te houden. Dit gelet op de risico’s die de provincie loopt op vernietiging van deze besluiten bij de Rechtbank Midden Nederland. Daarbij is de provincie ook in afwachting van onderzoeken die worden uitgevoerd door de Wageningen Universiteit, in opdracht van de ministeries van LNV en I en W. In deze onderzoeken wordt onderzocht wat de onzekerheden zijn RAV-factoren en wat mogelijkheden zijn voor verbetering. Resultaten daarvan worden in eerste half jaar 2022 verwacht. Op het moment dat de resultaten bekend zijn wordt afgewogen hoe deze, in afstemming met ministeries en andere provincies, vooruitlopend op een uitspraak van de Afdeling gebruikt kunnen worden om te komen tot juridische haalbare vergunningen, in deze dossiers.