Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 10 mei 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 00
  Opening en hamerstukken
 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  In 2017 heeft de provincie Utrecht het Platform Kleine landschapselementen (KLE) opgericht om de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals poelen, houtwallen, knotwilgen en hagen te stimuleren. In het platform werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit. Het Platform KLE is gegroeid van 7 partijen bij de start in 2017, naar 23 partijen op dit moment. De provincie stelt subsidie beschikbaar aan de agrarische collectieven om de doelen van het platform samen met de andere partijen te realiseren. De subsidie wordt via een openstellingsbesluit beschikbaar gesteld aan de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard. Dit openstellingsbesluit is gericht op het grondgebied van de gemeenten Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater. Deze gemeenten liggen in het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard. Voor het agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen is in februari van dit jaar al een openstellingsbesluit genomen. Voor andere gebieden volgen de openstellingsbesluiten later, omdat daar nog voldoende budget aanwezig is uit eerdere subsidiebeschikkingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de openstelling van de Subsidieregeling voor de stimulering aanleg en herstel kleine landschapselementen, geregistreerd onder UTSP-1862610101-5326 vast te stellen;
  2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het eerste kwartaal van 2022 (1-1-2022 t/m 31-3-2022). In deze rapportage is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende voortgang vergunningverlening stikstof eerste kwartaal 2022 vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 4. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Het gebied Salmsteke is gelegen in de gemeente Lopik en ligt in de uiterwaarden van de Lek, aan de Lekdijk. Het maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). In 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst (SOK) planuitwerking en realisatie Salmsteke Ontkiemt! vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt voor dijk en uiterwaarden met de partners (HDSR, Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer (SBB) en de gemeente Lopik). HDSR trekt dit project. Onderdeel van de afspraken is de financiering. De totale kosten voor planvorming en realisatie waren aanvankelijk geraamd op € 5.595.962,- en worden gedragen door de partners. Conform de SOK draagt de provincie € 1.388.062,- bij voor de ontwikkeling van een recreatieplas en het uitbreiden van recreatieve fiets- en wandelroutes. Voor het project is de planfase reeds doorlopen en zijn, zoals gebruikelijk bij gebiedsontwikkelingen, de ramingen geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van actuele ontwikkelingen en prijzen. Het project staat nu op het punt de realisatiefase in te gaan. Voor de realisatiefase dienen een aantal aanvullende afspraken gemaakt te worden. Ook blijkt dat de raming voor realisatie hoger uitvalt dan aanvankelijk opgenomen in de SOK. Voor de aanvullende afspraken en financiering is een allonge bij de bestaande SOK opgesteld. Met dit voorstel worden GS gevraagd de allonge bij de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en aan te gaan en akkoord te gaan met de aanvullende financiering

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de allonge bij de samenwerkingsovereenkomst planuitwerking en realisatie Salmsteke Ontkiemt! vast te stellen en aan te gaan;
  2. "een extra provinciale bijdrage van €156.500,- ten behoeve van de uitvoering van het project beschikbaar te stellen vanuit programma 3. Bodem, water en milieu, meerjarendoel 3.1.2 'Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut'.

 5. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 26 april 2022
 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 april 2022 zijn door mevrouw van Elteren (GroenLinks) en de heer van der Steeg (PvdD) schriftelijke vragen gesteld betreffende de aanwezigheid van de wolf in de provincie Utrecht. De komst van de wolf brengt kansen (op het gebied van biodiversiteit) en risico's (schade aan onbeschermd vee) met zich mee.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden van Elteren (GroenLinks) en van der Steeg (PvdD) betreffende de aanwezigheid van de wolf in de provincie Utrecht vast te stellen en te verzenden.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  Door het Statenlid Van den Dikkenberg van de SGP zijn naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne vragen gesteld betreffende voedselzekerheid op 9 maart 2022 en deze worden hiermee beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de heer L.C. van den Dikkenberg (SGP-fractie) betreffende ‘Voedselzekerheid’ vast te stellen en te verzenden.

 8. 05A

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 maart 2022 hebben GS het Statenvoorstel voor benoeming en ontslag van leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) vastgesteld voor verzending naar PS. Tussen het besluit van GS en het komende besluit van PS, op 11 mei 2022, heeft één van de voorgedragen kandidaten zich helaas terug getrokken uit de procedure. Het eerdere besluit van GS en het statenvoorstel zijn hierop aangepast. Voor de nu niet vervulde plek van de PCL wordt op korte termijn de selectie en benoeming voorbereid.

  Besluit

  1. besluit 1 van A-stuk ‘Benoeming en ontslag vijf leden Provinciale Commissie Leefomgeving’ met als documentnummer 82454A65 in te trekken;
  2. de heer H.J. Hegeman, mevrouw Th. Fonds, de heer R.K. Dijksterhuis en mevrouw E.M. van Grol per 11 mei 2022 te benoemen als lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving tot 25 september 2023;
  3. het aangepaste statenvoorstel 'Benoeming en verlenen ontslag leden Provinciale Commissie Leefomgeving' vast te stellen en met het bijbehorende erratum ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten voor de vergadering van 11 mei 2022.
 9. 06

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 12 mei 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2b. ‘Strategisch traject financiën’, met inachtneming van het verzoek in het advies;
  2. 2c. ‘Jaarstukken 2021’;
  3. 4a. ‘Proces en profiel Algemeen Directeur IPO’;
  4. 4b. ‘Consultatiereactie uitvoeringsbesluit verordening hergebruik afvalwater’.
   Gedeputeerde een standpunt in te laten nemen m.b.t.
  5. 4c. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’.
 10. 07

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van afspraken in het BO-MIRT 2019 is voor het openbaar vervoer op de corridor Breda Gorinchem-Utrecht met diverse partners een mogelijke kwaliteitsstap 2030 en een lange termijn ambitie voor een innovatieve sprong naar Bus Rapid Transit (BRT) met de kwaliteit van railvervoer op de A27-corridor uitgewerkt. Partijen hebben afgesproken de ambitie voor een kwaliteitsimpuls 2030 en voor de lange termijn richting een volwaardig BRT systeem vast te houden. Tevens is afgesproken om de komende 1,5 jaar de verschillende regionale deelopgaven zodanig uit te werken dat op en rond het BO MIRT van 2023 resultaatgerichte investeringsbeslissingen genomen kunnen worden voor de kwaliteitsstap 2030. Deze ambitie wordt bestuurlijk vastgelegd in een intentieovereenkomst en gedeeld met Provinciale Staten middels een Statenbrief. Rond ditzelfde moment zullen de verschillende samenwerkende partijen hun Raden/Staten/Tweede Kamer informeren middels een Statenbrief/Raadsbrief/Tweede Kamerbrief (en publicatie in Staatscourant).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de intentieovereenkomst “Verbetering OV Breda Gorinchem Utrecht” vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief Kwaliteitsimpuls 2030 openbaar vervoer Breda-Gorinchem-Utrecht vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 08

  Essentie/ samenvatting:
  Op 23 februari is er tijdens de vergadering van de Financiële Auditcommissie (FAC) een presentatie gehouden door de concerncontroller over de monitor actiemanagement. In de monitor wordt bijgehouden hoe de organisatie de opvolging van aanbevelingen van accountant en Randstedelijke Rekenkamer (RR) ter hand neemt. Tijdens de presentatie is de technische kant van de applicatie toegelicht en hebben Provinciale Staten kunnen zien hoe de monitor is ingericht en hoe hij werkt. Na afloop van de presentatie hebben Provinciale Staten aangegeven dat zij vaker inhoudelijk willen worden geïnformeerd over de onderzoeken. In bijgaande statenbrief is daar een voorstel over opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief monitor actiemanagement vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te versturen;
  2. in de portefeuillehouder overleggen aandacht te besteden aan de spreadsheet met detailinformatie per onderzoek, mocht de rapportage dan wel het spreadsheet daartoe aanleiding geven.

 12. 09

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO heeft haar Kaderbrief 2023 en haar Voorjaarsnota’s 2022 opgesteld. De Kaderbrief is de inhoudelijke start van het begrotingsproces van de samenwerkende provincies. Het inhoudelijke gesprek over de IPO-opgaven vindt in de 12 provincies plaats tussen de GS-en en de Staten. Op 1 juni wordt de IPO-Kaderbrief 2023 besproken met de Staten tijdens een infosessie. De uitkomsten van deze gesprekken zullen begin juni 2022 meegenomen worden door de colleges naar de bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt hoe de Kaderbrief uit te werken in de begroting 2023 van de samenwerkende provincies. De Voorjaarsnota’s gaan in op de afwijkingen op inhoud en op een voorgestelde (deels administratieve) wijziging van de lopende Begroting 2022 van IPO Den Haag en BIJ12. Deze worden, na vaststelling door het IPO-bestuur, aangeboden aan de Algemene Vergadering (AV) die definitief besluit over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Voorgestelde wijzigingen in deze Voorjaarsnota 2022 met een structurele doorwerking zijn eveneens opgenomen in de Kaderbrief 2023. De Kaderbrief 2023 betekent voor de provincie Utrecht een financiële toename qua benodigd budget van € 1,446 miljoen. Dit betreft grotendeels de verwachte toename van kosten van de open-eind-regeling Faunaschade, waarvoor in de provinciale Kadernota 2023-2026 een voorstel is opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Kaderbrief 2023 en Voorjaarsnota’s 2022 van het IPO;
  2. de Statenbrief ‘Kaderbrief IPO 2023 en Voorjaarsnota’s IPO 2022’ vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 13. 11

  Essentie / samenvatting:
  Op 11 mei 2022 is er weer een Bestuurlijk Overleg (BO) stikstof met de minister van Natuur en Stikstof (NenS). Zoals gebruikelijk is de provinciale inbreng voor dit overleg voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams - Ambtelijke Commissie stikstof - Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof en wordt de geannoteerde agenda aan de verscheidene GS’en van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd. Op de agenda staat wederom het (concept) Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN). U heeft in uw vergadering van 12 april jl. al ingestemd met het PSN. Omdat niet alle provincies hebben ingestemd is, mede naar aanleiding van bespreking in de Bestuurlijke Commissie Stikstof van 14 april én het bestuurlijk overleg met minister Van der Wal, eveneens op 14 april jl., het onderwerp opnieuw ter besluitvorming geagendeerd. Ook ter besluitvorming staan de volgende onderwerpen op de agenda: legalisatie van meldingsvrije activiteiten, versnelling van de legalisatie van PAS-meldingen, herinvoering vergunningplicht voor intern salderen, probleemschets en oplossingsrichtingen latente ruimte en een redeneerlijn voor intrekkingsverzoeken. Tenslotte staan er enkele onderwerpen ter informatie op de agenda

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 11 mei 2022, zoals verwoord in de geannoteerde agenda;
  2. de provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. daarbij zonodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan te geven.

 14. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 januari 2022 is kabinet Rutte IV beëdigd. De lobby onder de vlag van het Utrechts Aanbod is daarmee tot een eind gekomen. Met het afronden van het formatieproces, heeft de bestuurlijke kopgroep van het Utrechts Aanbod afgesproken om samen te inventariseren op welke wijze deze samenwerking een vervolg kan krijgen. Met als doel om de regionale samenwerking en de regionale lobbykracht structureel te versterken. Ondertussen doen zich zowel op landelijk als regionaal niveau een aantal ontwikkelingen voor, die belangrijk zijn om op korte termijn met elkaar een bestuurlijk gesprek te voeren over provinciale en regionale samenwerking op de aanpak en uitvoering van de grote opgaven en het organiseren van lobbykracht om e.e.a. effectiever te bereiken in Den Haag en Brussel. Zo speelt landelijk de financiering van de grote opgaven en speelt regionaal het initiatief een Metropool Regio Utrecht (MRU) te ontwikkelen. Recent heeft burgemeester Dijksma namens de U10 dit initiatief toegelicht en is een website en logo gecreëerd. In voorbereiding op het overleg met de voormalige kopgroep voor de zomer van 2022 organiseert de provincie regiogesprekken met: de regio Amersfoort, de regio Food Valley en Hilversum/Gooi en Vechtstreek. Deze gesprekken hebben voor de provincie als doel om een actueel beeld te vormen over hoe deze regio’s aankijken tegen het duurzaam versterken van regionale samenwerking en de lobbykracht, mede in het licht van de ontwikkeling van de MRU.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de opzet voor de regiogesprekken vast te stellen;
  2. de samenstelling van de GS-delegatie voor de drie regiogesprekken te bepalen.