Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 31 mei 2022

09:30 - 14:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Op initiatief van de provincie Zuid-Holland hebben de provincies in P12-verband het afgelopen jaar de AIV 2018, op basis van opgedane ervaringen, geëvalueerd. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen; deze zijn nader toegelicht in dit B-stuk. Het gaat hier puur om algemene contractsvoorwaarden bij het aangaan van overeenkomsten voor leveringen of diensten. Deze actualisatie staat dus los van het binnenkort vast te stellen vernieuwde inkoopbeleid, dat meer ziet op wettelijke verplichtingen en beleidsdoelstellingen bij aanbestedingen, het voortraject als het ware van de te sluiten overeenkomsten. Het college wordt voorgesteld om het besluit houdende regels omtrent inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2022 (Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het besluit houdende regels omtrent inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2022 (Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten) vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.

 2. 0.07.H

  Essentie/ samenvatting:
  Op 16 maart 2022 heeft een inwoner van de gemeente Oudewater (hierna: verzoeker) Gedeputeerde Staten (GS) verzocht het besluit van de gemeenteraad van Oudewater van 22 februari 2022 ter schorsing en vernietiging voor te dragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit besluit van de gemeenteraad gaat over de realisatie, exploitatie en het beheer van een zwembad in Oudewater. GS kunnen gelet op het bepaalde in artikel 273a, eerste lid, van de Gemeentewet een besluit van de gemeenteraad ter schorsing en vernietiging voordragen bij de Minister BZK als dit besluit in strijd is met het recht of het algemeen belang. Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater is gevraagd te reageren op dit verzoek; na ontvangst van deze reactie is verzoeker in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Op basis van het verzoek en de ontvangen reacties van burgemeester en wethouders van Oudewater en verzoeker is er geen strijdigheid met het recht of het algemeen belang vastgesteld. Geadviseerd wordt daarom het verzoek om het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2022 ter schorsing en vernietiging bij de Minister van BZK voor te dragen af te wijzen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verzoek om het besluit van de gemeenteraad van Oudewater van 22 februari 2022 ter schorsing en vernietiging voor te dragen bij de Minister van BZK af te wijzen;
  2. bijgevoegde brief van GS aan verzoeker tot afwijzing van het verzoek tot vernietiging vast te stellen en te verzenden;
  3. bijgevoegde brief van GS aan burgemeester en wethouders van Oudewater, waarin een afschrift van de brief aan verzoeker wordt gestuurd, vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Bij besluit van 26 augustus 2021 hebben GS (zaaknummer Z_CHZTH_2019-09221-03) aan bezwaarde twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de Ontgrondingenwet (het graven van een vijver van meer dan de vergunde 2.000 m3) en de Interim omgevingsverordening (het ophogen met 107 m3 meer grond dan vergund was). Voorgesteld wordt te besluiten om het bezwaarschrift als ongegrond aan te merken, de lasten onder dwangsom in stand te laten en niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten. Hiermee wordt afgeweken van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, maar feitelijk wel gehandeld in lijn van het advies: er is, conform het advies, wel meer tijd gegeven om te voldoen aan beide lasten, maar dit is niet gebeurd door de last betreffende de ophoging te herroepen maar door de beslissing op bezwaar uit te stellen tot de aanvragen waren ontvangen en er duidelijkheid was over het oordeel van de gemeente inzake het bestemmingsplan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift als ongegrond aan te merken;
  2. het besluit inzake de last onder dwangsom betreffende de ontgronding in stand te laten;
  3. het besluit inzake de last onder dwangsom betreffende de ophoging in stand te laten;
  4. het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen op grond van artikel 7:15, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht.

 4. 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Iedere verkeersdeelnemer moet veilig het huis uitgaan en weer veilig thuis kunnen komen. De recente publicatie van het aantal verkeersdoden door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laat zien dat veilig thuiskomen niet vanzelfsprekend is. Het CBS registreerde in de provincie Utrecht (hierna: provincie) 47 verkeersdoden in 2021. Het voorlopige aantal verkeersgewonden in de provincie bedroeg 1.188. De doelstelling in het ‘Mobiliteitsprogramma 2019-2023’ is duidelijk: “Minder is beter: tussen 2019 en 2028 is er een continue dalende trend zichtbaar in het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in de provincie Utrecht”. Met deze brief informeert de provincie Provinciale Staten over de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden over de afgelopen vijf jaar inclusief de bijzonderheden en het aantal aanrijdingen met wild. Op hoofdlijnen blijkt uit de cijfers dat het aantal verkeersgewonden al lange tijd structureel daalt. De cijfers over verkeersdoden geeft een diffuser beeld en laat geen duidelijke (dalende) trend zien. Een trend in het aantal wildaanrijdingen is moeilijk te geven omdat de registratie hiervan de afgelopen jaren wijzigde.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten Statenbrief ‘Monitor verkeersveiligheid’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Op verzoek van Provinciale Staten (Motie 48-2019 ‘Kwaliteit Regiotaxi staat voorop’) wordt over de overdracht van de regiotaxi dossiers van de provincie naar gemeenten halfjaarlijks een stand van zaken rapportage opgesteld die inzicht geeft in de kwaliteit van dienstverlening die minimaal op het niveau van het vierde kwartaal 2019 gehandhaafd dient te blijven. Deze vijfde rapportage geeft inzicht in de gereden ritten en geregistreerde klachten regiotaxi in het vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022. Daarnaast bevat de rapportage informatie over het programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en Aanvullend openbaar vervoer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende de vijfde halfjaarrapportage regiotaxi vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten.

 6. 0.23.H

  Essentie / samenvatting:
  In het laatste kwartaal van 2021 is een evaluatie van het Statuut gegevensbescherming uitgevoerd in opdracht van de Eenheid Concern Control. De evaluatie betrof twee vragen:
  • Draagt het statuut er voldoende aan bij dat het toezicht op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgevoerd kan worden op onafhankelijke wijze, met voldoende ondersteuning vanuit de organisatie?
  • Draagt het statuut er voldoende aan bij dat de verplichtingen en verantwoordelijkheden die de AVG oplegt aan de provincie als bestuursorgaan, binnen de organisatie door de juiste functies worden gedragen?


  Uit de evaluatie komt naar voren dat het Statuut gegevensbescherming voldoende bijdraagt aan het toezicht en het verdelen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de AVG. In de aansluiting tussen het Statuut en het privacybeleid en in de vertaling naar de praktische uitvoering zijn wel wat verbeterpunten gesignaleerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het adviesrapport Evaluatie statuut gegevensbescherming en de managementreactie van het CMT vast te stellen.

 7. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 24 mei 2022
 8. 03

  Essentie / samenvatting:
  Syntus Utrecht (Keolis) gaat eind 2023 de buurtbussen in de concessie vervangen door nieuwe, beter toegankelijke bussen. De nieuwe buurtbussen zijn bedoeld voor de verlengingsjaren (2023-2025) en voor de eerste jaren van de volgende concessie. Middels dit besluit stelt de provincie zich garant voor de overname van deze buurtbussen naar de nieuwe concessie en -indien de voorgenomen verlenging van de concessie niet doorgaat- voor de meerkosten hiervan in 2023. Hiermee wordt comfort en toegankelijkheid voor de reiziger op de buurtbuslijnen geborgd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. aan Keolis te garanderen dat de 21 nieuw aan te schaffen buurtbussen overgaan naar de volgende OV concessie, middels een nog op te stellen overnameregeling;
  2. aan Keolis te garanderen de meerkosten van deze buurtbussen in 2023 te vergoeden, indien de voorgenomen verlenging van de Syntus Utrecht-concessie niet doorgaat;
  3. bovengenoemde beslispunten aan Keolis te communiceren middels het versturen van bijgevoegde brief;
  4. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren middels het versturen van bijgevoegde Statenbrief.

 9. 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft de organisaties UtrechtInc en Dutch Game Garden (incubators) de afgelopen jaren met subsidie gesteund, waardoor zij een belangrijke bijdrage konden leveren aan de maatschappelijke opgaven en doelstellingen van een gezonde economie van de provincie. Daarnaast zijn deze organisaties van groot belang voor het ecosysteem voor ondernemerschap en dus voor het uitvoeren van het beleid van de provincie Utrecht voor startups en scale-ups. Omdat de juridische afdeling van de provincie in 2020 concludeerde dat deze steun staatssteun betreft, is gezocht naar mogelijkheden om deze steun wel geoorloofd te laten zijn. Het opleggen van een zogenoemde dienst van algemeen economisch belang (DAEB) is daarbij in een advies van AKD als oplossingsrichting naar voren gekomen. Gezien het algemeen belang van de uit te voeren activiteiten, wordt GS via dit besluit gevraagd om deze aan te merken met een DAEB.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het DAEB-aanwijzingsbesluit (UTSP-852987353-9729) voor Dutch Game Garden voor het jaar 2022 vast te stellen.
  2. het DAEB-aanwijzingsbesluit (UTSP-85298-7353-9730) voor UtrechtInc voor het jaar 2022 vast te stellen

 10. 05

  Essentie / samenvatting:
  Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818AC945 is het Instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht vastgesteld. Daarmee werd het voor Gedeputeerde Staten mogelijk om leden te benoemen voor de adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) provincie Utrecht. Periodiek worden nieuwe leden benoemd om de ingediende projecten voor een specifieke openstelling te beoordelen en te rangschikken. Op korte termijn is dat nodig voor de openstellingen ‘Niet productieve investeringen water 2022’ en ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens 2022’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de nieuwe personen die zijn vermeld in bijlage 1 bij dit GS-voorstel, namelijk dhr. S. Dijkers, mevr. I. van Leeuwen, mevr. D. Lieuwen en mevr. R. Groen, als lid te benoemen voor de adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma provincie Utrecht;
  2. de concernmanager Landelijke Leefomgeving mandaat te verlenen om in het vervolg leden voor de adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma provincie Utrecht te benoemen.

 11. 10

  Essentie / samenvatting:
  In het Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 'Voor Jong & Altijd" wordt aandacht voor het varend erfgoed specifiek benoemd. Door de coronamaatregelen kwam een groot deel van het varend erfgoed in 2020 in acute nood. Er ontstond een situatie waardoor een deel van het varend erfgoed definitief dreigde te verdwijnen. Nadat de motie ‘Houd de wind in de zeilen’ werd aangenomen en noodsteun werd verleend om het zwartste scenario te voorkomen, bleek dat er meer aan de hand was dan kortstondige financiële nood. Om preciezer te weten hoe het maritiem erfgoed in de provincie ervoor staat zijn een aantal onderzoeken gestart. Daaruit kwamen structurele problemen naar voren, die zonder rijksinzet niet kunnen worden opgelost. Het is echter tot nu toe onduidelijk wat de inzet van het Rijk de komende jaren zal zijn. In afwachting daarvan beschrijft de nadere uitwerking  ‘Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht’ de laatste stand van zaken. Het gaat in op de bedreigingen en kansen voor het maritiem erfgoed, en geeft aan welke bijdrage de provincie, vooruitlopend op besluitvorming van het Rijk, kan leveren om het maritiem erfgoed te behouden, te (laten) beheren en bekend te maken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  - Het Maritiem Erfgoed in de provincie Utrecht als nadere uitwerking van de nota Voor Jong en Altijd, vast te stellen onder voorbehoud van consultatie van Provinciale Staten.
  - Het Maritiem Erfgoed in de provincie Utrecht als nadere uitwerking van de nota Voor Jong en Altijd per Statenbrief ter consultatie voor te leggen aan Provinciale Staten..

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 juni 2022 vindt de besloten informatie sessie voor de Provinciale Staten (in de commissie RGW) plaats over de mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug (mastergrex HvdH) en de grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg (grex VBS). Bij het besluit door Gedeputeerde Staten over de grexen is geheimhouding opgelegd op de grondexploitaties en bijbehorende bijlagen. Deze geheimhouding is door de Provinciale Staten (op 10 mei jl.) bekrachtigd. De presentatie die op 1 juni 2022 gegeven wordt bevat naast een toelichting op de grexen ook informatie over de aankoop van Kamp van Zeist en de onderhandelingen met het Rijk over de PFOS verontreiniging bij de woonwijk Vliegbasis. Deze presentatie zal met de Provinciale Staten worden gedeeld (achter de dubbele inlog) en is ook geheim. Voor de presentatie dienen Gedeputeerde Staten ook geheimhouding op te leggen. Waarna met een Statenvoorstel aan Provinciale Staten wordt gevraagd de geheimhouding op de presentatie te bekrachtigen. Dit Statenvoorstel wordt door de Griffie opgesteld en aan Provinciale Staten voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten geheimhouding op te leggen op de bijlage presentatie infosessie GREX HvdH en VBS 1 juni 2022 op grond van art. 25, lid 2 van de Provinciewet en art. 5.1, tweede lid sub b van de Wet open overheid.

 13. 12

  Essentie / samenvatting:
  Samen met waterschappen, gemeenten, de provincies Noord- en Zuid-Holland en het Rijk werkt de provincie Utrecht aan complexe en urgente opgaven in het Groene Hart. In februari 2021 heeft het Rijk het Groene Hart op grond van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen als NOVI-gebied. Ter bekrachtiging van deze samenwerking is op 19 mei 2022 een bestuursovereenkomst ondertekend door de samenwerkende overheden. Gedeputeerde Van Essen heeft dat namens de provincie Utrecht gedaan. Door middel van een Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de ondertekening van de bestuursovereenkomst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Bestuursovereenkomst Groene Hart’ vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 14. 13

  Essentie / samenvatting:
  In het vernieuwde tramsysteem doen zich problemen voor met zogenaamd booggeluid, geluid wat ontstaat in bochten door wrijving tussen de wielen van de tram en de rails. Metingen tonen aan dat de baansmeerinstallaties zoals die op 16 punten geplaatst zijn, effectief zijn bij het oplossen van de overlast door booggeluid. Met de in IJsselstein genomen maatregelen kan de dienstregeling na de buitendienststelling voor het project Nieuwegein City worden hervat, ook na 22.00 uur. Niet alle knelpunten zijn hiermee opgelost, en een baansmeerinstallatie aanleggen is niet op alle locaties mogelijk of zinvol. Uit de metingen blijkt dat ook met wieldempers goede effecten worden bereikt. Er worden daarom wieldempers gemonteerd op alle trams. Een geheel andere problematiek zijn de verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan en waarbij trams ontspoord zijn. In juni wordt een onderzoek naar de inrichting van alle tramoverwegen opgeleverd. Na een rondetafelgesprek met alle stakeholders worden na de zomer voorstellen gedaan voor te treffen verkeersmaatregelen. Tegelijkertijd is er contact met Europese deskundigen hoe de risico’s op ontsporing nog verder kunnen worden teruggebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Booggeluid en verkeersongevallen met ontsporing vast te stellen en deze ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 15. 14

  Essentie / samenvatting:
  In dit document wordt een nadere toelichting gegeven op de invulling en voortgang van de proef gratis openbaar vervoer (hierna OV) voor ouderen met een krappe beurs. De proef gaat in september 2022 van start en duurt tot december 2023. Ouderen met een krappe beurs worden in de gelegenheid gesteld een OV-abonnement op hun persoonlijke OV-chipkaart te laden, waarmee ze gratis één jaar kunnen reizen in de provincie Utrecht (hierna de provincie) met de bussen, trams en buurtbussen van U OV en Syntus.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten (hierna GS) besluiten de Statenbrief ‘Proef gratis OV voor ouderen met een krappe beurs’ aan PS vast te stellen en deze toe te sturen aan PS.

 16. 15

  Essentie/ samenvatting:
  In de Omgevingsvisie provincie Utrecht is het Programma Gezond en Veilig 2022-2025 aangekondigd. Dit programma is een nadere uitwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie. Bij het opstellen van dit programma is gewerkt volgens de Omgevingswet. In dat kader heeft het ontwerpprogramma gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. Ook heeft de Statencommissie Milieu en Mobiliteit het ontwerpprogramma besproken. De zienswijzen en de inbreng van de Statencommissie zijn, met de reactie daarop, opgenomen in de Nota van Beantwoording (NvB). Er zijn naast positieve en instemmende reacties, ook enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over onduidelijkheden en gewenste toevoegingen. De zienswijzen en de inbreng van de Statencommissie geven aanleiding tot vaststelling van een op enkele punten gewijzigd Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van Beantwoording op zienswijzen Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022 – 2025 vast te stellen;
  2. het aangepaste Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022 – 2025 vast te stellen;
  3. de statenbrief vast te stellen en deze met het vastgestelde Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022 – 2025 en de Nota van Beantwoording ter informatie te zenden aan Provinciale Staten;
  4. het vastgestelde Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022 – 2025 en de Nota van Beantwoording ter informatie te zenden aan de indieners van een zienswijze.

 17. 16

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk wil de regie op de woningbouw versterken. Eén van de instrumenten dat daarvoor wordt ingezet is het maken van afspraken met provincies over hun aandeel in de opgaven voor de woningbouw. Een eerste stap daarbij is om 1 juni indicatieve afspraken te maken over het aandeel van iedere provincie in de nationale opgave. Daarvoor heeft de provincie een indicatief bod opgesteld en aangegeven welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om tot realisatie te komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het randvoorwaardelijk bod, indicatief aandeel in de nationale woningbouwopgave vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling & Wonen te mandateren om namens het college de brief aan het ministerie van BZK, te ondertekenen;
  3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan PS.

 18. 17

  Essentie / samenvatting:
  Sinds 2007 zijn voor de rotonde Donderberg bij Leersum diverse mogelijke maatregelen in beeld, maar er is tot op heden nog geen plan tot uitvoering gekomen. Afgelopen jaar is nader onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een turborotonde met fietstunnels. Hieruit blijkt dat de impact van deze infrastructurele maatregel voldoende oplossend is voor de verkeersveiligheid en doorstroming maar niet in verhouding staat tot de ruimtelijke knelpunten die het veroorzaakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Knelpuntenrapportage Leersum vast te stellen;
  2. vast te stellen dat op dit moment op rotonde Donderberg een grote infrastructurele maatregel niet in verhouding staat tot de ruimtelijke knelpunten die dit veroorzaakt en dat daar mee de onderzoeken naar rotonde Donderberg beëindigd worden;
  3. de statenbrief ‘Statenbrief betreffende Rotonde Donderberg’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 19. 19

  Essentie / samenvatting:
  Voor het Huis voor de provincie is een vastgoedstrategie opgesteld. De aanleiding hiervoor was onder andere het vertrek van ABN AMRO Bank, de verduurzamingsopgave en hybride werken en de daarmee samenhangende investeringen. Onderdeel daarvan was bezien of de gemaakte keuze voor het huidige pand gecontinueerd moet worden. De uitkomst van het onderzoek heeft aangetoond dat investeren in het huidige pand een goede keuze is.. De verkenning benadrukt dat de provincie als eigenaar van het Huis voor de provincie in staat is meerwaarde te creëren, zowel in maatschappelijke, relationele als financiële zin. Het stelt haar in staat huurders en partners aan zich binden, een aanjagende rol te vervullen in de gebiedsontwikkeling en kan ze een voorbeeldfunctie gaan vervullen waar het gaat om het scheppen van een aangenaam en duurzaam werkklimaat. Bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het ondersteunen bij het bestrijden van de coronapandemie of de opvang van Oekraïense vluchtelingen, blijkt het in eigendom hebben van een dergelijk gebouw een belangrijke asset. Op welke manier de opvang van Oekraïense vluchtelingen de vastgoedstrategie en de uitvoering daarvan zal beïnvloeden is nog niet duidelijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de vastgoedstrategie en instemmen met het daarin geformuleerde uitgangspunt: blijven in het Huis voor de provincie als eigenaar en invulling geven aan de gestelde opgave voor: gebouw, creëren van synergie en focus op de omgeving;
  2. de Statenbrief Vastgoedstrategie Huis voor de provincie vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 20. 22

  Essentie / samenvatting:
  Het faunabeleid is onderdeel van het natuurbeleid. De Voortgangsrapportage faunabeleid 2022, over de periode van 24 maart 2021 tot heden laat zien waar de provincie nu staat met betrekking tot het ganzenbeleid (de Utrechtse ganzenafspraken) en de uitvoering daarvan, de voortgang op het gebied van alternatieve methoden en preventie faunabeleid, de weg naar houdbare ontheffingen, stand van zaken rondom dierennoodhulp, de ontwikkelingen op het gebied van landelijke faunazaken (jacht en landelijke vrijstellingen) en overige ingezette acties en de uitdagingen voor toekomstbestendig faunabeheer. De algemene conclusie is dat het afgelopen jaar naast de al lopende zaken veel in gang is gezet naar aanleiding van de Statenbrieven “Tussenbalans Utrechtse ganzenafspraken” en “Alternatieve methoden en preventie faunabeleid” uit de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen van 24 maart 2021. Het afgelopen jaar kenmerkt zich door tegenvallende gerechtelijke uitspraken, die noodzaken tot herijking van onderdelen van het faunabeleid en –beheer. Voor sommige onderdelen zal landelijke samenwerking nodig zijn zowel op provinciaal niveau als op het niveau van de faunabeheerders via de landelijk verenigde faunabeheereenheden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Voortgangsrapportage Faunabeleid 2022 vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Voortgangsrapportage Faunabeleid 2022’ vast te stellen en met bijlagen ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. het “Plan van aanpak keten Natuurdieren” te verlengen tot en met 2024.

 21. 24

  Essentie / samenvatting:
  Om de Lokale Journalistiek in de provincie Utrecht te versterken hebben Gedeputeerde Staten eerder het voornemen uitgesproken om een stichting op te richten voor een onafhankelijk mediafonds. Dit besluit voorziet in de oprichting van de Stichting Mediafonds provincie Utrecht en tevens in het machtigen van gedeputeerde Schaddelee om de statuten van de stichting te ondertekenen, de stichting te laten oprichten door middel van een notariële akte en deze te laten inschrijven in het handelsregister.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:
  1. tot de oprichting van een stichting ten behoeve van een onafhankelijk mediafonds, geheten Stichting Mediafonds provincie Utrecht;
  2. de statuten van de Stichting Mediafonds Provincie Utrecht vast te stellen;
  3. gedeputeerde Schaddelee volmacht respectievelijk machtiging te verlenen om de statuten van de Stichting Mediafonds Provincie Utrecht te ondertekenen, de stichting te laten oprichten door middel van een notariële akte, deze te laten inschrijven in het handelsregister en alle (rechts)handelingen te verrichten die in dit kader nodig zijn. En voorts gedeputeerde Schaddelee volmacht te verlenen om de statuten van de Stichting Mediafonds Provincie Utrecht op ondergeschikte onderdelen te wijzigen en deze te ondertekenen.