Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 1 februari 2022

09:30 - 12:30

Locatie
16.30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. Essentie/ samenvatting:
  In 1997 heeft de Rijksoverheid het beheer van het “Merwedekanaal bezuiden de Lek” (hierna: "Merwedekanaal") overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. Als gevolg van een tweetal gemeentelijke herindelingen (Vianen en Vijfheerenlanden) is de provincie Utrecht inmiddels beheerder van 2/3 deel van het kanaal geworden. Ondanks dat de overdracht van het vaarweg- en nautisch beheer van het kanaal werd geregeld tussen betrokken partijen, is het kanaal steeds eigendom van het Rijk gebleven. Op 21 september 2021 is het eigendom van het gehele kanaal door het Rijk overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. Nu wordt het Utrechtse deel van het kanaal door de provincie Zuid-Holland overgedragen aan de provincie Utrecht. De eigendomsoverdracht en levering geschiedt “om niet”. Voor de over te nemen rechten van derden moet door de provincie Utrecht een eenmalig bedrag van € 97.114,91, als verrekening van gederfde inkomsten, aan de provincie Zuid-Holland worden betaald.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot eigendomsoverdracht van het Merwedekanaal bezuiden de Lek met bijbehorende werken en voorzieningen aan de provincie Utrecht op basis van de bijgevoegde concept akte van levering (versiedatum 16-12-2021);
  2. de kosten voor de verrekening van de gederfde inkomsten uit rechten ter hoogte van € 97.114,91 te dekken uit de beschikbare onderhoudsbudgetten die zijn opgenomen onder beleidsdoel 5.1 ‘Het provinciale netwerk is sterk’;
  3. de algemeen directeur/secretaris te machtigen de notariële akte van eigendom overdracht en levering te ondertekenen, en voorts al datgene te doen wat in het belang van de eigendomsoverdracht en het notarieel transport nodig mocht zijn.

 2. Essentie / samenvatting:
  Subsidies voor de Energietransitie worden getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021 (UsET 2021) die op 6 juli 2021 door GS is vastgesteld. De subsidies zijn vooral gericht op initiatiefnemers die de eerste stappen willen maken met projecten om (collectief) energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. Naast een aantal technische en redactionele verbeteringen, is het, gezien de huidige ontwikkelingen in de energietransitie, wenselijk om de UsET 2021 te wijzigen op een aantal inhoudelijke punten. Het gaat o.a. om verruiming van de subsidiemogelijkheden voor inclusieve projecten, voor innovatiepilots en voor grotere samenwerkingsprojecten. Ook worden subsidiemogelijkheden toegevoegd voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar oplossingen voor het voorkomen van netcongestie en voor de benutting van parkeervoorzieningen als locaties voor energieopwekking. Tot slot wordt UsET 2020 ingetrokken. Nieuwe subsidies kunnen daardoor enkel nog op grond van de UsET 2021 worden verstrekt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit, nr. UTSP-279699493-19141 van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021, nr. 8227DAB6, vast te stellen;
  2. het intrekkingsbesluit, nr. UTSP-279699493-21983 van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2020, nr. 8227DAB6, vast te stellen;
  3. de statenbrief ‘Wijziging Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. Essentie / samenvatting:
  Op korte termijn wordt uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de hoger beroepsprocedure. In deze procedure staat het besluit centraal waarmee de vergunningaanvragen van A van de Groep & Zonen BV (verder: VdG) zijn geweigerd en de vigerende vergunning(en) is/zijn ingetrokken. Er wordt niet vooruit gelopen op de komende uitspraak, maar het is noodzakelijk om de uitvoering van dit besluit goed voor te bereiden. Het bedrijf moet zich goed voorbereiden op een eventuele sluiting. Daarom wordt het bedrijf in bijgevoegde brief gewezen op haar verantwoordelijkheid, mochten de rechtsgevolgen van voornoemd besluit in stand blijven. Dit richt zich met name op een eventuele beëindiging/sluiting van de bio-vergisting.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief aan A. van de Groep & Zn BV vast te stellen, te ondertekenen en te verzenden.

 4. Essentie / samenvatting:
  De gemeente De Bilt heeft een bestemmingsplan (Utrechtseweg 341 te De Bilt) in voorbereiding dat woningbouw mogelijk maakt. Deze woningbouw leidt tot aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om de woningbouw toch mogelijk te maken dient de ontwikkelaar natuurcompensatiemaatregelen uit te voeren. De natuurcompensatiemaatregelen vinden deels plaats op een tweetal percelen in eigendom van de provincie in de Voorveldse Polder. Tussen de provincie en de ontwikkelaar is in een onlangs gesloten overeenkomst afgesproken dat de maatregelen voor rekening van de ontwikkelaar door de provincie zullen worden uitgevoerd. Na uitvoering van de maatregelen zullen de percelen door de provincie worden verkocht als natuurterrein. De gestelde vragen ex art. 47 RvO hebben betrekking op de verkoopprocedure van de twee percelen door de provincie. De beantwoording houdt in het kort in dat de percelen na inrichting, overeenkomstig het provinciale grondbeleid, openbaar, transparant en tegen marktwaarde zullen worden verkocht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid (Poppe) van de SP betreffende de voorgenomen verkoop t.b.v. de natuurcompensatie voor de woningbouwplannen voor kavel Utrechtseweg 341 te De Bilt vast te stellen en te verzenden.

 5. Essentie / samenvatting:
  In het concept werkprogramma ‘Participatie voor en door de provincie Utrecht’, zoals vastgesteld door GS op 24 april 2021, is de uitwerking van een participatievisie en leidraad opgenomen. Met als doel om binnen de provinciale organisatie te komen tot een gedeeld beeld over inwonerparticipatie en een meer eenduidige participatie-aanpak bij o.a. het ondersteunen van initiatieven. Het afgelopen half jaar is op participatieve wijze gewerkt aan de totstandkoming van een visie en leidraad. In een intensief traject is veel aandacht besteed aan de interne afstemming om tot een breed gedragen product te komen waarin de organisatie zich herkent. Hierbij is voortgebouwd op wat al is vastgesteld (denk aan de Omgevingsvisie en de Natuurvisie) en op ervaringen in de organisatie. In een statenvoorstel worden de Staten gevraagd de visie vast te stellen en om kennis te nemen van de leidraad.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de visie ‘Het energieke gesprek met inwoners; Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners’ ter besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten met bijgaand statenvoorstel;
  2. de leidraad ‘Het energieke gesprek met inwoners; Leidraad voor het samenspel tussen de provincie Utrecht en haar inwoners’ vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten.

 6. Essentie/ samenvatting:
  Op verzoek van het College en in lijn met het coalitieakkoord is een monitor actiemanagement ontwikkeld. In deze monitor wordt de afwikkeling van alle aanbevelingen gevolgd van onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer en rapporten van de accountant. Tijdens de begrotingsbehandeling en recent bij het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de VRT is gesproken over de wijze waarop er met aanbevelingen van onderzoeken wordt omgegaan en, door Provinciale Staten, informatie gevraagd over de stand van zaken van een aantal concrete onderzoeken. In het bestuurlijk wederhoor op het onderzoek naar de VRT is toegezegd dat de monitor onderdeel zal worden van de managementcyclus. Ter vaststelling is nu de statenbrief opgenomen die op 23 februari in de financiële auditcommissie zal worden besproken. Mochten er inhoudelijke vragen worden gesteld over een specifiek onderzoek of aanbeveling, dan zal dat worden doorgeleid naar de vakcommissie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘actiemanagement’ vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 7. Essentie / samenvatting:
  Na de vaststelling van het Beleidskader Sport en Bewegen is met veel partijen in onze provincie gesproken over een Provinciaal Sportakkoord, waarin de belangrijkste elementen worden geduid waarop wordt samengewerkt. Met diverse gemeenten, sportinstanties en andere organisaties die bij sport in onze provincie betrokken zijn is, na diverse werksessies, over de inhoud van het Provinciaal Sportakkoord overeenstemming bereikt. Voorstel is het akkoord aan te gaan en te ondertekenen met de andere partijen op 17 februari 2022. Door middel van een Statenbrief wordt Provinciale Staten over de ondertekening van het Sportakkoord geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met het Provinciaal Sportakkoord, ‘De Utrechtse kracht van sport en bewegen’;
  2. gedeputeerde Schaddelee te machtigen het Sportakkoord namens de Provincie Utrecht te ondertekenen;
  3. de Statenbrief ‘Provinciaal Sportakkoord Utrecht, ‘De Utrechtse kracht van sport en bewegen’, vast te stellen en toe te zenden naar Provinciale Staten.

 8. Essentie / samenvatting:
  19 gemeenten hebben een subsidieaanvraag ingediend voor de regeling versterking vitaliteit binnensteden dorpskernen en winkelcentra. Daarnaast heeft de ChristenUnie voor het vragenhalfuurtje op 12 januari 2022 een bijdrage ingediend met de vraag om in gesprek te gaan met ondernemers, gemeenten en andere relevante partijen om in beeld te brengen wat gedaan kan worden om ondernemers te helpen. Deze informatie is opgehaald en wordt in de brief nader toegelicht. Op basis van deze informatie is op hoofdlijnen een eerste aanzet gemaakt over mogelijke rollen die de provincie Utrecht zou kunnen nemen op het gebied van retail/detailhandel om de komende jaren (extra) in te zetten op vitale binnensteden en dorpskernen. Deze informatie is gebundeld in een Statenbrief aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Stand van zaken vitale binnensteden en dorpskernen en potentiële rol provincie' en de bijlagen ‘Memorandum Binnengekomen subsidieaanvragen voor versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra’ en ‘Memorandum Terugkoppeling ophaalronde wat gedaan kan worden om
  ondernemers te helpen’ vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 9. Essentie / samenvatting:
  Op 8 juli 2020 heeft Provinciale Staten middels Motie 33 Gedeputeerde Staten verzocht te verkennen – al dan niet op basis van het Drawdownmodel- welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft om broeikasgassen te verlagen of te onttrekken en deze mogelijkheden te kwantificeren. Deze verkenning is nu gereed. Bij deze biedt Gedeputeerde Staten het eindrapport Preliminary Climate Solutions Assessment (december 2021) van Drawdown Europe Research Association (DERA), de bijbehorende interactieve omgeving en de Klimaatmonitor ter informatie aan Provinciale Staten aan. Tevens informeert GS Provinciale Staten over de vervolgstap.

  De klimaatmonitor is hier voor GS te bekijken:
  https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=32168a14-ac61-4311-a2cd-ce351c783753&ctid=34d3e3d8-6573-48ba-80bb-8e2aa4ce99ab

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het rapport Preliminary Climate Solutions Assessment V2.0 (december 2021), Drawdown Europe Research Association (DERA) en bijbehorende interactieve omgeving;
  2. de Statenbrief ‘Aanbieding Drawdownrapport Preliminary Climate Solutions Assessment (2021), Drawdown Europe Research Association (DERA)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten.

 10. Essentie / samenvatting:
  Bij de provincie Utrecht liggen er voor het verbeteren van de bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Deze uitdagingen worden op een aantal wijzen opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt er aan twee verbeterprogramma’s gewerkt onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s: • Verbeteren Bedrijfsvoering (BV Beter); • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart. In de Statenbrief “Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 4e kwartaal 2021” wordt de Commissie BEM geïnformeerd over de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart en over het programma Verbetering Bedrijfsvoering. Doelstelling is om dit ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 4e kwartaal 2021 (inclusief bijlage) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.