Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 22 november 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie/ samenvatting:
  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen heeft op 26 september 2022 verzocht om een ontheffing van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht (vervolg: verordening) voor de realisatie van een brandweerkazerne aan de Burgemeester des Tombeweg te Abcoude. Deze ontheffing is nodig vanwege de beoogde locatie van de brandweerkazerne buiten het bestaand stedelijk gebied. Het verzoek voldoet aan de criteria uit artikel 1.5 van de verordening. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde ontheffing te verlenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. gemeente De Ronde Venen een ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de interim omgevingsverordening provincie Utrecht ten behoeve van de realisatie van een brandweerkazerne aan de Burgemeester des Tombeweg te Abcoude Als voorwaarde te stellen dat:
  bij de uitwerking van dit ruimtelijk besluit (bestemmingsplan) wordt gekeken naar de samenhang van deze ontwikkeling en een mogelijk toekomstige woningbouwontwikkeling op de hieraan grenzende ‘Bon’- gronden, zodat een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1 Wro wordt bereikt. De verkaveling van het gebied dient hierbij uitgangspunt te zijn;
  2. het besluit ‘Ontheffing interim omgevingsverordening Provincie Utrecht ten behoeve realisatie brandweerkazerne Abcoude’ van 22 november 2022 en de bijbehorende brief vast te stellen en te versturen;
  3. de statenbrief “ontheffing van artikel 9.2 van de Interim omgevingsverordening ten behoeve van de realisatie brandweerkazerne Abcoude” vast te stellen en ter informatie te sturen naar provinciale staten.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 oktober verscheen het artikel 'Besparing van energie in het bedrijfsleven faalt' in dagblad Trouw. Hierin wordt aangegeven dat enerzijds bedrijven veel te weinig inzetten op energiebesparing en anderzijds de vergunningvoorschriften in gebreke zijn en toezicht en handhaving hierop door de omgevingsdiensten nog niet de nodige organisatiekracht heeft. Naar aanleiding van dit artikel heeft GroenLinks vragen gesteld over de stand van zaken in de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Karataş van GroenLinks betreffende 'beleid energiebesparing bij bedrijven in provincie Utrecht' vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen ontvangen betreffende “beëindiging derogatie”. Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid dierlijke mest die op het land uitgereden mag worden, als dat geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. De EU heeft onlangs besloten dat derogatie voor Nederland afgebouwd en beëindigd gaat worden, omdat de waterkwaliteit onvoldoende verbeterd. Derogatie en de nitraatrichtlijn zijn een Rijksverantwoordelijkheid. Het ministerie van LNV heeft toegezegd agrariërs te ondersteunen door middel van een vergoeding in de transitieperiode. In de beantwoording van de vragen wordt ingegaan op de effecten van de beëindiging van derogatie op de landbouw in de provincie Utrecht. Als provincie betrekken we deze nieuwe ontwikkeling in de uitwerking van het Nationaal Plan Landelijk Gebied.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De heer L.C. van den Dikkenberg (SGP-fractie) betreffende beëindiging derogatie vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  DatabaseOnline heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag door GS voor het project “SQLtreeo Monitoring Teams Integratie’” in het kader van de Uitvoeringsverordening MKB innovatiestimulering topsectoren provincie Utrecht. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bestreden besluit niet te herroepen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit d.d. 12 juli 2022 met nummer 824AC1E2 in stand te laten;
  2. de afdoeningsbrief vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van hun beslissing op bezwaar -met toepassing van artikel 3:49 van de Awb- te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS

 5. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL 2016) kan de provincie subsidie verlenen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Subsidie wordt alleen verleend aan beheerders en collectieven die over het juiste Subsidiestelsel Natuur- en Landbouw (hierna: SNL) -certificaat beschikken. De Stichting Certificering SNL is voor alle provincies belast met het uitgeven van de certificaten. In het Besluit mandaat en machtiging wordt de Stichting gemandateerd en gemachtigd om namens gedeputeerde staten certificaten af te geven en daarmee samenhangende taken en bevoegdheden uit te voeren. In de Uitvoeringsregeling certificering SNL 2023 zijn de voorwaarden opgenomen die de Stichting dient te verbinden aan de certificering. De certificering is in de afgelopen jaren landelijk geëvalueerd door de provincies, BIJ12 en de Stichting, in overleg met de beheerders en collectieven. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de certificering en de daaraan verbonden voorwaarden. Deze aanpassingen zijn opgenomen in beide regelingen. Met de vaststelling van de regelingen vervallen de eerder geldende regelingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023, geregistreerd onder nr. UTSSP-52256855-19664, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023, geregistreerd onder nr. UTSSP-52256855-19663, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 81541B81, houdende de voorwaarden waaronder de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer certificaten afgeeft zoals bedoeld in de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL), in te trekken;
  4. het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer en het Programma van Eisen kwaliteitshandboek natuurbeheer ten behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht, in te trekken.

 6. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 november 2022 is er een Bestuurlijk Overleg (BO) met de minister voor Natuur en Stikstof (NenS). Het BO Landelijk Gebied wordt gevoerd met de bestuurlijke kopgroep Nationaal Programma Landelijk Gebied, de Unie van Waterschappen en de VNG. De provinciale inbreng voor dit overleg is voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams - Ambtelijke Commissie stikstof - Bestuurlijke Commissie stikstof. De geannoteerde agenda wordt aan alle Gedeputeerde Staten van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd. Op de agenda staan voorstellen voor een gezamenlijk narratief van de overheden met betrekking tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied, een voorstel voor inhoud en proces van de provinciale gebiedsprogramma’s die per 1 juli 2023 moeten zijn vastgesteld door de provincies, een voorstel voor een mechanisme op basis waarvan indicatieve budgetten uit het Transitiefonds kunnen worden verdeeld. Tenslotte wordt een voorstel gedaan met betrekking tot randvoorwaarden en de uitvoeringscondities die provincies nodig achten om de opgave op het gebied van stikstofreductie te realiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg Landelijk Gebied van 24 november 2022, zoals verwoord in de geannoteerde agenda;
  2. de provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. daarbij zonodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan te geven.

 7. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  De uitvoering van het project '(Inter-)nationaal zakelijk toerisme vernieuwing door herstel', deelproject 4 van het programma ‘Versterking en herstel (zakelijk) toerisme Utrecht Region’, was voorzien uiterlijk 31 december 2022. Echter de realisatie loopt achter, want door een tekort aan personeel op de markt is het project later van start gegaan. Omdat een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) is opgelegd aan de aanvrager Stichting Utrecht Marketing, dient deze formeel te worden verlengd om het project af te kunnen ronden. Met dit besluit wordt toestemming gegeven om de uitvoeringstermijn van het project met acht maanden te verlengen van uiterlijk 31 december 2022 tot uiterlijk 31 augustus 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. goedkeuring te verlenen om de uitvoeringstermijn van de Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor ‘Versterking en herstel (zakelijk) toerisme Utrecht Region’ van Stichting Utrecht Marketing met acht maanden te verlengen van 31 december 2022 tot en met 31 augustus 2023;
  2. de verlenging van het aanwijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

 8. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 15 november 2022
 9. 04

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) zijn door Gedeputeerde Staten de afgelopen jaren subsidies verleend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) voor de periode 2016 t/m 2022. In 2023 start een nieuwe subsidieperiode van zes jaar van 2023 t/m 2028. Het Tweede openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 biedt de zeven agrarische collectieven in Utrecht de mogelijkheid op basis van de SVNL2016 subsidie aan te vragen voor deze nieuwe subsidieperiode. Het biedt de collectieven de mogelijkheid in de nieuwe periode het bestaande beheer te continueren en ook uit te breiden. Eerder op 30 augustus is het ‘Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023’ vastgesteld. Vanwege onduidelijkheden over de nieuwe beheertarieven en de gevolgen voor het ANLb van de nieuwe ecoregeling en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, is in september op landelijke niveau besloten de openstellingstermijn voor het aanvragen van de subsidies naar achter te verschuiven. Dit maakt een nieuwe openstelling noodzakelijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ‘Tweede openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Utrecht’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de Statenbrief ‘Tweede openstellingsbesluit ANLb 2023’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen.

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het derde kwartaal van 2022 (1-7-2022 t/m 30-9- 2022). In deze rapportage is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende voortgang vergunningverlening stikstof tweede kwartaal 2022 vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 11. 10

  Essentie / samenvatting:
  Met deze statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het gebruik van materiaalpaspoorten door de organisatie. De brief gaat in op een vijftal ontwikkelingen die in oktober 2021 aan PS zijn gepresenteerd waarmee wij als organisatie en in de regio beter bekend raken met de mogelijkheden waarmee het instrument ‘materiaalpaspoorten’ is toe te passen voor een versnelling naar een circulaire economie. Dit vijf ontwikkelingen betreffen: (i) volgen van nationale ontwikkelingen, (ii) twee pilots met materiaalpaspoorten bij Mobiliteit, (iii) de ontwikkeling van een plan van aanpak voor circulair assetmanagement, (iv) een pilot met materiaalpaspoorten bij Facilitair, en (v) het verwerken van materiaalpaspoorten in het Convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht. Tevens wordt bij de vervolgstappen in deze statenbrief aanvullend ingegaan op het gebruik van materiaalpaspoorten in het kader van de Nota Investeren, Waarderen en Exploiteren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende de voortgang van het gebruik van materiaalpaspoorten in de organisatie vast te stellen en ter kennisgeving te sturen aan Provinciale Staten.

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  Op 17 november jl. heeft de nationale netbeheerder TenneT de resultaten gepresenteerd van het congestiemanagementonderzoek voor teruglevering van elektriciteit aan het net. Er is ruimte gevonden op het elektriciteitsnetwerk, maar niet voldoende om de wachtlijsten voor wind- en zonprojecten volledig op te lossen. Daarnaast heeft TenneT een aantal formele vooraankondigingen moeten doen richting haar toezichthouder ACM van netcongestie op afname. Een van die vooraankondigingen betrof de provincie Utrecht. Deze formele vooraankondiging houdt in dat het netwerk binnen de provincie Utrecht op dit moment vol is. Er kunnen alleen nieuwe grootverbruikers worden aangesloten als er ruimte wordt gevonden door ‘flexibilisering’. TenneT kan op dit moment niet aangeven wanneer de zoektocht naar ‘flexibilisering’ tot resultaten zal leiden. Provinciale Staten worden via een statenbrief over deze ontwikkelingen geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Stand van zaken netcongestie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 12

  Essentie/samenvatting:
  Gedeputeerde Staten besluiten om het verzoek namens Vialis B.V. om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de aanbesteding, contractsluiting en de uitvoering door de provincie Utrecht (Provincie) van het ‘Prestatiecontract instandhouding openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2019-2023’ d.d. 8 februari 2019, inclusief de daarbij behorende vraagspecificaties, annexen en bijlagen grond van de Wet open overheid (“Woo”) ingediend af te wijzen te wijzen op de grond dat het verzoek niet behoeven te worden behandeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten stellen het besluit om het verzoek af te wijzen vast, op de grond dat GS het verzoek niet behoeft te behandelen.

 14. 14

  Essentie/ samenvatting:
  Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Vitens N.V. (hierna Vitens) worden de drinkwatertarieven 2023 en de herijking van het financieel beleid ter goedkeuring voorgelegd en worden de huidige commissarissen Setz, Van Dijk en Van Lieshout voor een tweede termijn voorgedragen voor herbenoeming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 november 2022 (AvA) goedkeuring te verlenen aan de drinkwatertarieven 2023;
  2. om tijdens de AvA goedkeuring te verlenen aan de Herijking financieel beleid;
  3. om tijdens de AvA de huidige commissarissen Setz, Van Dijk en Van Lieshout te herbenoemen voor een tweede termijn in de Raad van Commissarissen van Vitens.

 15. 15

  Essentie / samenvatting:
  De provincie is met enkele gemeenten een experiment aangegaan met het doel om te onderzoeken of tijdelijk wonen buiten het stedelijk gebied een oplossing kan zijn voor het actuele tekort aan sociale huurwoningen. Op basis van de uitkomsten van dit experiment zal de provincie de noodzaak, wenselijkheid en risico’s verkennen van het opnemen van regels met betrekking tot tijdelijke woonfunctie in de Omgevingsverordening. Noord IJsseldijk is het eerste project dat gestart is in het experiment. Dit project komt nu in de vervolgfase, de gemeente en de corporatie Cazas Wonen vragen om meer houvast voordat zij aanvullende investeringen gaan doen in het verder onderzoeken van deze locatie. Met dit B-stuk wordt GS gevraagd te besluiten een intentieovereenkomst met de partijen te ondertekenen en de haalbaarheid van het tijdelijk plaatsen van flexwoningen op de locatie Noord IJsseldijk verder te onderzoeken in afstemming met de omgeving.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Intentieovereenkomst tijdelijke woningen Noord IJsseldijk met de corporatie Cazas Wonen en de gemeente IJsselstein vast te stellen en aan te gaan.