Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 juni 2022

09:30 - 11:50

Locatie
16.30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. Essentie / samenvatting:
  Tijdens de voorbereiding van het herstelplan voor de schade door de valwind nabij Leersum is de vraag opgekomen of niet ook direct een deel van de N225 heringericht kan worden. Het onderhoud aan dit traject staat op dit moment gepland voor 2030. Het vervroegen hiervan heeft grote maatschappelijke kosten en is niet noodzakelijk voor het herstel van de schade die zich vooral in de bermen bevind. De provincie werkt nauw samen met de gemeente en andere betrokkenen aan het herstel van de schade en benut dit ook om met hen verbeteringen in het gebied te realiseren. De mogelijkheden en meerwaarde van het vervroegen van het onderhoud aan de weg zijn echter onvoldoende om daar nu toe te besluiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Kamp van D66 betreffende aanpak Rijksstraatweg Leersum vast te stellen en te verzenden

 2. Essentie/ samenvatting:
  De Awb-adviescommissie van PS en GS brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Het jaarverslag geeft inzicht in de afhandeling van bezwaarschriften, klachten en administratief beroep over het jaar 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het “Jaarverslag 2021 Awb-adviescommissie”;
  2. de provinciesecretaris te vragen uitvoering te geven aan de daarin opgenomen aanbevelingen;
  3. de statenbrief “Jaarverslag 2021 Awb-adviescommissie” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. Essentie / samenvatting:
  Op 10 mei 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland het beroep gegrond verklaard, dat is aangetekend tegen de beslissing op bezwaar van GS van 15 februari 2022 inzake de afwijzing van een verzoek om intrekking van de door GS in 2017 verleende PAS-vergunning voor een biovergister in Cothen. De uitspraak bevat tevens een opdracht aan GS om binnen 4 weken (na uitspraak) een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Het betreft een kwestie die ook in andere provincies en rechtbanken speelt, met potentiële impact op veel andere bedrijven. Het is daarom, en in lijn met een eerder door GS aangetekend hoger beroep, noodzakelijk om van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) als hoogste bestuursrechter door middel van een hoger beroep ultiem en maatgevend uitsluitsel te krijgen over de betreffende aspecten. Dat geeft bevoegde gezagen en initiatiefnemers duidelijkheid over de rechtszekerheid van PAS-vergunningen. Het instellen van hoger beroep heeft geen schorsende werking ten aanzien van de in de uitspraak opgenomen opdracht aan GS om binnen 4 weken (na uitspraak) een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Om het eventuele verbeuren van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen te voorkomen, wordt daarom een nieuwe beslissing op bezwaar genomen waarin de vorige beslissing op bezwaar wordt bekrachtigd onder verwijzing naar het in te stellen hoger beroep.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:
  1. hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 10 mei 2022 met rolnummer ECLI:NL:RBMNE:2022:1791;
  2. de heer mr. H.J.M. Besselink, advocaat werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, te machtigen om namens de provincie Utrecht een hoger beroepschrift in te dienen tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 10 mei 2022 met rolnummer ECLI:NL:RBMNE:2022:1791 en namens de provincie Utrecht dit hoger beroepschrift te ondertekenen en de provincie Utrecht te vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandeling die in deze hoger beroepsprocedure wordt gepland;
  3. de voorgestelde machtiging in de bijlage bij dit B-stuk vast te stellen;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en in de motivering daarvan te verwijzen naar het in te stellen hoger beroep.

 4. Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 9 juni 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 4a. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’;
  2. 4b. ‘Reactie OVV-rapport Kwetsbaar door Software’

 5. Essentie/ samenvatting:
  In het coalitieakkoord is €12 miljoen beschikbaar gesteld om 400 ha Groene Contour te kunnen realiseren. De Groene Contour is een gebied van ongeveer 3.000 hectare dat tegen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aanligt of het functioneren van het NNN op een andere manier versterkt en, als het omgevormd is tot natuur, aan die NNN wordt toegevoegd. De idee was dat derden de Groene Contour zouden realiseren, daarom waren tot 2019 geen provinciale middelen beschikbaar, behalve voor het natuurbeheer van gerealiseerde Groene Contour. Provinciale Staten hebben op 14 april 2021 het Instrumentenkader uitvoering Groene Contour vastgesteld. Na vaststelling van het instrumentenkader zijn twee instrumenten opengesteld voor subsidie en heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de openstelling van de overige drie subsidie instrumenten. De openstelling heeft geresulteerd in één concrete subsidieaanvraag en één aanvraag in voorbereiding; en in het uitvoeren van een opdracht gericht op realisatie van Groene Contour in de uiterwaarden. Dit laatste heeft vooralsnog niet geleid tot concrete subsidieaanvragen. De realisatie van de Groene Contour verloopt niet zoals beoogd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang realisatie Groene Contour vast te stellen en deze aan de Staten te versturen.

 6. Essentie / samenvatting:
  Met het beleidskader van de Sociale Agenda geeft de provincie vorm en inhoud aan de ambitie om een provincie te zijn voor alle inwoners. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Sociale bril als leidraad om meer mensgericht, gebruikersgericht en inclusief te (gaan) werken. Aan de hand van drie ambities (sociaal DNA in de organisatie, inclusieve provincie, inclusieve organisatie) wordt in de uitvoeringsagenda Wij doen mee! gewerkt aan concrete projecten en activiteiten in 2022 en in 2023. Deze inspanningen dragen bij aan de richtinggevende doelen uit het beleidskader.

  • meer gelijke kansen voor inwoners op wonen, werken, vervoer, vrije tijdbesteding en andere voorzieningen waar de provincie een rol heeft;
  • een meer diverse en inclusieve organisatie worden.

  Dat doen we door te werken aan de drie ambities van de uitvoeringsagenda (in het beleidskader aangeduid als beleidslijnen):
  • Sociaal DNA van de provincie
  • Inclusieve provincie
  • Inclusieve organisatie

  Daarnaast geeft de uitvoeringsagenda uitvoering aan de moties en amendementen, die op 23 maart 2022 door Provinciale Staten zijn aanvaard.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitvoeringsagenda Wij doen mee! van de Sociale Agenda vast te stellen;
  2. Provinciale Staten te informeren over de vastgestelde uitvoeringsagenda met een statenbrief.

 7. Essentie / samenvatting:
  Op 17 mei 2022 heeft de minister voor VRO de Ruimtelijke-Ordeningsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze brief legt het kabinet het fundament voor de (verdere) ontwikkeling van het nationale ruimtelijke beleid. Hiervoor zijn met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn al belangrijke stappen gezet. In de NOVI is uiteengezet hoe alle nationale belangen worden gewogen, en hoe die in Nederland kunnen worden ingepast. Het Rijk gaat de NOVI op twee manieren een stap verder brengen: 1) door waar nodig nationale structurerende keuzes toe te voegen en 2) door over te gaan tot uitvoering van de NOVI via NOVEX (executie NOVI). Dit heeft ook gevolgen voor de provincie Utrecht. Allereerst gaat het Rijk aangeven welke nationale structurerende keuzes in een provincie moeten landen. Deze keuzes moeten in oktober 2022 grotendeels duidelijk zijn. De twaalf provincies wordt vervolgens gevraagd om de nationale opgaven ruimtelijk in te passen en te combineren met opgaven uit de provinciale Omgevingsvisies. Per 1 juli 2023 moet dan duidelijk of de ruimtelijke puzzel per provincie lukt. Daar waar opgaven niet passen, kijkt het Rijk of er nationale aanvullende keuzes nodig zijn. Zestien gebieden waar de opgaven heel complex en urgent zijn, worden aangewezen als NOVEX-gebied. Hiertoe behoren Het Groene Hart, regio’s Utrecht-Amersfoort en Foodvalley(-Arnhem-Nijmegen) in de provincie Utrecht. In deze gebieden gaan Rijk en regionale partijen samen de ruimtelijke puzzel leggen. De nationale structurerende keuzes plus de programma’s 2 van 3 NOVEX en Mooi Nederland leiden tot aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het ontwerp hiervan is medio 2023 voorzien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Kamerbrief Ruimtelijke Ordening;
  2. de Statenbrief ‘Kamerbrief Ruimtelijke Ordening’ vast te stellen en samen de brief zelf ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 8. Essentie / samenvatting:
  Een consortium gevormd door IPO, ministerie LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschapNL heeft sinds 2019, samen met vertegenwoordigers uit relevante domeinen, gewerkt aan de Agenda Natuurinclusief (AN). Dit traject valt onder de paraplu van het Rijksprogramma Natuur, waar ook de stikstofopgave en de verbetering van
  de Natura 2000 gebieden onder vallen. Het is als zodanig ook opgenomen in de provinciale programmabegroting. De Agenda Natuurinclusief is erop gericht de “transitie naar een natuurinclusieve samenleving te realiseren”. Het richt zich op het herstel en versterken van natuur en biodiversiteit in zowel natuurgebieden, landbouwgebieden als in steden en dorpen. De “Agenda Natuurinclusief” is nu gereed en wordt op 17 juni 2022 tijdens de Natuurtop op de Floriade gepresenteerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de inhoud van de Agenda Natuurinclusief te ondersteunen;
  2. accoord te gaan met vermelding met logo op het “participatiebord” tijdens de Natuurtop 2022;
  3. de Statenbrief “Agenda Natuurinclusief” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.