Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 28 juni 2022

09:30 - 14:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies (GO-HWL) dient jaarlijks een kadernota en begroting vast te stellen. De ontwerp-stukken moeten aan de Provinciale Staten van de vier provincies worden voorgelegd. Deze kunnen dan een zienswijze indienen voor 15 augustus op de ontwerp Begroting. In Utrecht is deze bevoegdheid door PS aan GS gedelegeerd. Het orgaan heeft nu haar eerste Kadernota 2022-2023 en ontwerp-Begroting 2022-2023 toegezonden. Daarbij kan het orgaan in deze eerste P&C cyclus de voorgeschreven termijnen niet aanhouden. Hierover is gecommuniceerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan GS wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Kadernota 2022-2023, van de ontwerp-Begroting 2022-2023 en van de begeleidende aanbiedingsbrief van het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies;
  2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om namens Provinciale Staten een zienswijze in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan op de ontwerp-Begroting 2022-2023;
  3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. de antwoord-brief over de ontwerp-Begroting 2022-2023 vast te stellen en toe te zenden aan het Gemeenschappelijk Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Aangaan “Professioneel Statuut” met mr. drs. V.C.H.M. Broeders, en afgeven volmacht en vrijwaring, zodat zij binnen de provincie Utrecht kan acteren als “advocaat in loondienst”.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Professioneel Statuut met mr. drs. V.C.H.M. Broeders in het kader van haar taken als “advocaat in loondienst” aan te gaan en vast te stellen;
  2. mr. drs. V.C.H.M. Broeders een volmacht te geven om namens de provincie Utrecht in rechte en anderszins naar buiten te treden;
  3.mr. drs, V.C.H.M. Broeders een vrijwaring te geven met betrekking tot haar werkzaamheden als advocaat in loondienst;
  4. provinciesecretaris mw. A.G Knol - van Leeuwen namens de provincie het Professioneel Statuut, de volmacht en de vrijwaring te laten ondertekenen.

 3. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de natuurscan van de ecologische corridors Hart van de heuvelrug zijn vragen gesteld over het functioneren van deze ecologische corridors en met in het bijzonder aandacht voor de passeerbaarheid van de hekwerken bij terreinen van Defensie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Derksen van de PVV betreffende het functioneren van de ecologische corridors van het programma Hart van de Heuvelrug vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 februari 2022 maakten bezwaarmakers bezwaar tegen het besluit Gedeputeerde Staten van 25 januari 2022 (documentnummer 82404411) waarin een door hun ingediend handhavingsverzoek wordt afgewezen. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 28 april 2022 advies uitgebracht over dit bezwaarschrift. Zij adviseert GS het bezwaarschrift kennelijk ongegrond te verklaren. De conclusie van de Awb- adviescommissie van PS en GS is dat GS geen bevoegdheid hebben handhavend op te treden. Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden. Advies is te besluiten het bezwaarschrift kennelijk ongegrond te verklaren en voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie (nr BZW.22.006.001)

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschift kennelijk ongegrond te verklaren;
  2. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het advies van de Awbadviescommissie van 28 april 2022 (nr BZW.22.006.001), overeenkomstig artikel 3:49 van de Awb.

 5. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De Jaarrekening 2021 geeft een getrouw beeld van de financiële situatie van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) en de behaalde resultaten in 2021. Het financiële resultaat is in 2021 minder negatief dan begroot, vanwege de hogere opbrengsten uit uitstaande projecten. NV OMU kent jaarlijks een financieel tekort, omdat de exploitatiekosten uit de beschikbare middelen worden betaald en de opbrengsten uit projecten minder groot zijn. Het eindresultaat 2021 ter grootte van € 246.000,- negatief is minder negatief dan het begrote resultaat ter grootte van € 363.000,- negatief. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat het merendeel van de beschikbare middelen van NV OMU in lopende investerings- en financieringsprojecten zit en dus meer opbrengsten dan verwacht hebben opgeleverd. Op dit moment kunnen geen nieuwe financieringen en investeringen worden aangegaan, totdat er weer middelen uit lopende projecten vrijkomen. Dit komt omdat de grens van het aan NV OMU huidig ter beschikking gestelde kapitaal (en de daaraan gekoppelde doelen van NV OMU), is bereikt. In de bedrijfsvoering zijn geen noemenswaardige veranderingen geweest. Dit geldt zowel voor de uitgevoerde projecten als de financiële situatie. De projecten die NV OMU heeft uitgevoerd, bestonden uit zes financieringen, vier strategische aankopen en diverse faciliterende activiteiten. De ruimtelijke resultaten lopen, vergelijkbaar met voorgaande jaren, in 2021 voor bedrijventerreinen enigszins achter op schema. Voor de kantoortransformaties geldt dat daar, ondanks een verdere daling in 2021, gemiddeld nog steeds voor wordt gelopen op de doelstellingen. Het jaar 2021 kende veel activiteiten ter voorbereiding op de uitgebreide doelstelling van NV OMU en de bijbehorende aanwending van extra middelen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de NV OMU tot vaststelling van de Jaarrekening 2021;
  2. de Gedeputeerde Economie te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV OMU, de besluiten betreffende de Jaarrekening 2021 goed te keuren;
  3. de Statenbrief over de jaarcijfers 2021 van NV OMU (bijlage 8) vast te stellen en met de Jaarrekening 2021 (bijlage 4) en Jaarverslag 2021 (bijlage 5) ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden, na goedkeuring in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 juli 2022;
  4. gedeputeerde Economie te mandateren om in te stemmen met de herbenoeming van de heer J.H.R. Bergh als commissaris van de Raad van Commissarissen van de NV OMU tot en met 31-12-2022;
  5. ten aanzien van bijlagen 2, 3 en 6 geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 55 van de Provinciewet en op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet Open Overheid (WOO).

 6. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 21 juni 2022
 7. 01C
  Besluitenlijst digitale ronde d.d. 22 juni 2022
 8. 05

  Essentie / samenvatting:
  In maart 2022 is het ‘Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies’ (GO-HWL) formeel van start gegaan. De provincie Utrecht gaat de rol van centrumprovincie vervullen. Aan Gedeputeerde Staten wordt nu voorgesteld een besluit vast te stellen waarin de kaders van de ambtelijke organisatie worden geregeld binnen de organisatie van de provincie Utrecht. Daarbij gaat het in het bijzonder om de taken, bevoegdheden en positionering van het sitebureau Hollandse Waterlinies dat wordt ingericht om het orgaan te ondersteunen. De provincie Utrecht stelt daarvoor faciliteiten en personele capaciteit beschikbaar. In een nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomst tussen de provincie en het orgaan worden daarover afspraken vastgelegd. Daarmee geeft de provincie invulling aan haar rol als centrumprovincie.

 9. 06

  Essentie / samenvatting:
  Ter vaststelling ligt voor de ‘Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Utrechtse veenweiden’. Deze regeling hangt samen met de Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrechtse veenweiden die op 9 februari 2022 door PS is vastgesteld. Met deze regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. Daarbij is onderscheid gemaakt in: a. het ontwikkelen van kennis en innovatie; b. het stimuleren van bewustwording en draagvlak; c. het nemen van bewezen maatregelen. Voor 2022 en 2023 is er voor de verschillende onderdelen een subsidieplafond opgenomen. De voorliggende regeling hangt onder de Algemene Subsidie Verordening (ASV) die per 1 april 2022 in werking is getreden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘Subsidieregeling Bodemaling Utrechtse veenweiden’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 10. 07

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) provincie Utrecht 2021 wordt aangevuld met een nieuw artikel waarbij maximaal vijf initiatieven een subsidie van € 30.000 kunnen aanvragen en ontvangen voor het oprichten van een Lokale Actiegroep (LAG) en het schrijven van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Dit open proces is nodig om tot (nieuwe) LEADER-gebieden te komen in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). LEADER is een onderdeel van het NSP, gericht op het stimuleren van lokale plattelandsontwikkeling. Lidstaat Nederland heeft het NSP opgesteld naar aanleiding van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2023-2027. De LEADER-aanpak is een bottom-up benadering voor regionale ontwikkeling voor, door en van de burgers zelf. Dat betekent dat lokaal gedragen initiatieven gericht op de ontwikkeling van een gebied ondersteund kunnen worden. De LOS is hiervoor het uitgangspunt: een lokaal opgesteld gebiedsplan. Met een LOS kunnen gebieden na deze openstelling in aanmerking komen voor subsidiemiddelen voor de uitvoering van de LOS in het LEADER-programma.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit Uitvoeringsverordening AVP 2021 ‘Lokale Actiegroepen en Lokale Ontwikkelingsstrategieën 2023-2027 provincie Utrecht 2022’ met nr. UTSP-4437239-2524, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 11. 11

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de meicirculaire 2022 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de algemene uitkering van het provinciefonds, decentralisatie-uitkeringen en de opbrengsten motorrijtuigenbelasting. Over de jaren 2022 tot en met 2026 is cumulatief sprake van een positief effect van € 184,571 miljoen ten opzichte van de decembercirculaire 2021. In de provinciale Kadernota 2023-2026 was reeds rekening gehouden met een positief effect vanuit deze circulaire. Ten opzichte van de daarin opgenomen bedragen is alsnog sprake van een positief cumulatief effect van € 63,132 miljoen

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2022’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 12. 12

  Essentie / samenvatting
  In september 2021 is door Provinciale Staten het plan ‘Toekomstbestendige Werklocaties’ vastgesteld en is besloten de uitvoeringsorganisatie NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) van de benodigde middelen te voorzien voor de uitvoering van dit plan. In de Begroting 2022 is hiervoor een kapitaalstorting voorzien van € 30 miljoen voor versterking van de slagkracht van NV OMU voor de periode 2022-2025. Dit is gericht op een versterkte aanpak van intensivering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Om deze extra inzet van de NV OMU mogelijk te maken wordt een aantal noodzakelijke aanpassingen in de structuur en governance doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn vastgelegd in het voorstel Nieuwe structuur NV OMU. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de organisatieaanpassingen van NV OMU.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de Agiostortingsovereenkomst tussen de provincie en NV OMU;
  2. na ondertekening van de Agiostortingsovereenkomst over te gaan tot deze additionele agiostorting van € 30 miljoen op de bestaande aandelen in de NV OMU;
  3. de agiostorting van € 30 miljoen in de periode 2022 tot en met 2025 in tranches van minimaal € 1 miljoen te effectueren in overleg tussen de NV OMU en de treasury van de provincie Utrecht;
  4. in te stemmen met het voorstel Nieuwe structuur OMU en dit voorstel in te brengen in de AVA van NV OMU op 4 juli 2022;
  5. in te stemmen met de gewijzigde statuten van NV OMU en het aangepaste Bestuursreglement met inbegrip van aanpassingen reglement RvC, het Reglement voor de Investeringscommissie en de participatiecriteria;
  6. in te stemmen met het voorstel tot oprichting van 3 dochterondernemingen door NV OMU als onderdeel van moedermaatschappij NV OMU;
  7. de gedeputeerde met de portefeuille economie, namens de provincie Utrecht als aandeelhouder van NV OMU, te machtigen om;
  a. op de AVA van NV OMU de voorstellen vermeld in de beslispunten 4 tot en met 6 goed te keuren en de akte bij de notaris te doen passeren;
  b. de Agiostortingsovereenkomst te ondertekenen;
  8. kennis te nemen van het Extern advies Nysingh Advocaten en Notarissen;
  9. de statenbrief ‘Voortgang aanpassing structuur en governance NV OMU’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 15

  Essentie / samenvatting:
  Om (recreatief) fietsen te bevorderen gaat provincie Utrecht met Routebureau Utrecht het verouderde fietsknooppuntensysteem vernieuwen. Het fietsknooppuntensysteem is een landelijk bewegwijzeringssysteem dat erg populair is onder fietsers. De revisie van het systeem zorgt voor een aanbod dat beter aansluit bij de vraag, veiligere routes en een betere aansluiting op recreatieterreinen en -gebieden, steden, dorpen, horeca en cultureel erfgoed. Provincie Utrecht en Routebureau Utrecht hebben met inbreng van o.a. gemeenten, terreinbeheerders en belangenorganisaties de studie naar de revisie uitgevoerd en hebben de benodigde aanpassingen van de fietsroutes in beeld gebracht. Het rapport is op 25 maart 2022 al vastgesteld in het bestuurlijk overleg van het Routebureau. Met het vaststellen van het rapport met bijbehorend ontwerp en kostenraming kan over worden gegaan tot realisatie. De planning is dat het project is uitgevoerd in 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het rapport “Revisie Fietsknooppuntensysteem provincie Utrecht” met bijbehorend ontwerp en kostenraming vast te stellen en tot uitvoering over te gaan;
  2. om bij de Begroting 2023 aan Provinciale Staten een bruto investeringskrediet voor te stellen van €1.250.000 (excl. BTW) voor Revisie Fietsknooppuntensysteem, deze investering op te nemen in het Meerjarig Investeringsprogramma Mobiliteit en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen te betrekken bij de actualisatie van de ontwikkeling van de kapitaallasten. Waarvan:
  • € 705.000,-- uit programma Bereikbaarheid I, beleidsdoel 5.3, Fiets
  • € 425.000,-- uit programma Economie, beleidsdoel 8.5, Recreatie en Toerisme
  • € 120.000,-- bijdrage derden (Routebureau Utrecht)
  3. om in de Zomernota 2022 de in de begroting opgenomen materiële budgetten voor dit project te laten vrijvallen, bestaande uit € 778.000 in 2022 en € 352.000 in 2023, omdat de vervanging wordt geclassificeerd als een investering.

 14. 16

  Essentie / samenvatting:
  Driekwart van alle OV reizigers in de provincie reist naar, van of via Utrecht stad. Zowel provincie als gemeente hebben belangrijke verantwoordelijkheden voor een effectief en betaalbaar OV-systeem. De provincie als OV-autoriteit en vanuit de provinciale ruimtelijke ontwikkeling; de gemeente als wegbeheerder en vanuit de stedelijke ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Er is sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid en grote impact op de reiziger. De langjarige bestaande samenwerking in het Stedelijk OV Overleg (SOV) is uit zijn jasje gegroeid en de handen worden ineen geslagen om de forse huidige en toekomstige uitdagingen voor het OV aan te gaan (infrastructuur, doorstroming en woningbouw). Voorliggende huidige stap in het verder brengen van de samenwerking met de gemeente in de OV-Alliantie is het ondertekenen van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst wordt met name ingegaan op het doel en beoogde resultaat van de samenwerking. Naar verwachting eind dit jaar wordt de intentieovereenkomst opgevolgd door een samenwerkingsovereenkomst. In deze samenwerkingsovereenkomst worden meer concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de financiering en de organisatie van de samenwerking

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de intentieovereenkomst OV-Alliantie vast te stellen en aan te gaan;
  2. de gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Communicatie en Participatie te mandateren voor het doorvoeren van mogelijke redactionele tekstwijzigingen in de intentieovereenkomst, mocht de behandeling in college van B en W van de gemeente Utrecht daartoe onverhoopt aanleiding geven. Belangrijk kader hierbij is dat het karakter en de essentie van de brief onveranderd blijft.