Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 april 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16:30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenbrief Stand van zaken aanpak ondermijning door de provincie Utrecht wordt een update gegeven over de aanpak van ondermijnende criminaliteit (ondermijning) door de provincie Utrecht. In de brief wordt verslag gedaan van de vorderingen in de aanpak gedurende 2021 en er wordt vooruitgeblikt naar de plannen voor 2022. Deze brief volgt op een toezegging aan Provinciale Staten (PS) om PS periodiek (jaarlijks) te informeren over de aanpak van ondermijning door de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Stand van zaken aanpak ondermijning door de provincie Utrecht vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 2. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-based and Mobile European University) is een Europees samenwerkingsverband van 5 Europese universiteiten dat beoogt om de kwaliteit, internationale concurrentiepositie en de aantrekkelijkheid van het Europese Hoger Onderwijslandschap te vergroten. CHARM-EU is gericht op de ontwikkeling van een Europese Universiteit in aansluiting op de Europese Waarden, de Europese Green Deal en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties met de Universiteit Utrecht als een van de partners. CHARM-EU zet in op het identificeren en oplossen van specifieke uitdagingen in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners. De provincie Utrecht is door het netwerk uitgenodigd om, als geassocieerd partner, deel te nemen aan CHARM-EU 2.0.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten als geassocieerd partner deel te nemen aan het project CHARM-EU.

 3. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 29 maart 2022
 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  De subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie Utrecht geeft uitvoering aan het recreatie en toerismebeleid, zoals dat is vastgesteld in het programma Recreatie en Toerisme 2022-2025. De subsidieregeling treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie Utrecht, nummer 824581D9, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad;
  2. de Statenbrief ‘Subsidieregeling Recreatie en Toerisme 2022-2025 provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te versturen.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  De voorbereiding van het project Verbreding N233 Rondweg-Oost wordt momenteel uitgevoerd. Door de Statenleden Bikker en Stegenga van het CDA zijn naar aanleiding van de besluitvorming rond de N233 Rondweg oost Veenendaal op 18 februari 2019 vragen gesteld en deze worden hiermee beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Bikker en Stegenga van het CDA betreffende “Rondweg-Oost N233 Veenendaal en fietsroute Amersfoort – Bunschoten” vast te stellen en te verzenden.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt de vraag over de financiële impact van de Propositie Vijfheerenlanden voor de provincie Utrecht van het VVD-Statenlid, de heer B. de Brey.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Brey van de VVD betreffende Propositie Vijfheerenlanden vast te stellen en te verzenden

 7. 06

  Essentie / samenvatting:
  Namens de bewoners van de Praagsingel, IJsselstein, is bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS van 15 oktober 2021 (zaaknummer 822F6EDD) tot het afwijzen van het verzoek om handhaving van de geluidsnormen die van toepassing zijn op het tramvervoer Zenderpark te IJsselstein. De Awb adviescommissie stelt vast dat GS geen wettelijke basis hebben om de veroorzaker van de geluidsoverlast een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen vanwege onaanvaardbare hinder van het booggeluid. De Awb adviescommissie heeft geconcludeerd dat het bestreden besluit van 15 oktober 2021 rechtmatig is genomen en ziet geen reden te adviseren dat te herroepen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift d.d. 23-11-2021 ongegrond te verklaren;
  2. het besluit d.d. 15-10-2021 in stand te laten;
  3. in verband met de overschrijding van de wettelijke beslistermijn de verschuldigde dwangsom ad € 1127,00 toe te kennen op grond van artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 7 maart 2022;
  5. de adviezen van de Awb-adviescommissie ten aanzien van het stilleggen van het tramverkeer en de wijze van organiseren van het trambedrijf voor kennisgeving aan te nemen.

 8. 07

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 is een integrale subsidieregeling van het Programma Klimaatadaptatie (2020), het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving (2021) en de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021). Deze gezamenlijke subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus. Op 15 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten een wijzigingsbesluit vastgesteld waarin naast een aantal inhoudelijke wijzigingen, ook het subsidieplafond voor 2021 met terugwerkende kracht is opgehoogd. Omdat deze wijzigingen een verschillende datum van inwerkingtreding hebben, moet het wijzigingsbesluit worden aangevuld. Met dit voorstel wordt hierin voorzien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen van 15 maart 2022, nr. UTSP-744160172-184, in te trekken;
  2. het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen, nr. UTSP-744160172-200, vast te stellen.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  De regio heeft kennisgemaakt met de nieuwe bewindspersonen op het ‘fysieke domein’. De urgentie van de woningnood is besproken en hoe in onze regio deze nationale crisis opgepakt wordt in samenhang met bereikbaarheidsopgave en de groene opgave. Tijdens dit kennismakingsoverleg zijn geen afspraken gemaakt. Wel heeft het kabinet een MIRT brief gestuurd aan de Tweede kamer waarin ze ingaat op de wijze waarop vervolg gegeven wordt aan de samenwerking met de landsdelige regio’s. In voorliggende brief informeert uw college PS over de bespreekpunten van het overleg en de invulling van de samenwerking binnen U Ned. Ook de nieuwe gemeenteraden worden met informatie van gelijke strekking geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Statenbrief “Kennismakingsbezoek bewindspersonen De Jonge, Harbers en Heijnen 4 april 2022” vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten;
  2. gedeputeerde Van Essen te mandateren om desgewenst tekstuele aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Om gebruik te kunnen maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken sinds 2006 de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen in het samenwerkingsverband Kansen voor West. De afspraken tussen de partners voor Kansen voor West III voor de periode 2021-2027 zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de verdeling van EFRO-middelen, de rijkscofinanciering en de onderlinge samenwerking. Het Kansen voor West III programma start op 1 juni 2022. De nieuwe EFRO-middelen worden ingezet ten bate van initiatieven, projecten en programma’s op het gebied van innovatie, klimaat en duurzame stedelijke ontwikkeling. In samenwerking met de gemeente Utrecht is een openstellingsstrategie voor 2022 opgesteld. Het voorstel betreft een algemene openstelling op de prioriteit Innovatie per 1 juni 2022 van € 5 miljoen en een openstelling in het najaar van 2022 van € 7 miljoen op de prioriteit Klimaat voor het bevorderen van de energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving, de ontwikkeling van slimme energiesystemen, grids en opslag en het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021-2027 vast te stellen;
  2. de openstellingsprogrammering Kansen voor West 2021-2027 voor 2022 vast te stellen;
  3. de statenbrief ‘Samenwerkingsconvenant en Openstellingsprogrammering Programma Kansen voor West 2021-2027 voor 2022’ vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Provincie Utrecht (hierna: de provincie) werkt samen met de regionale partners Rijkswaterstaat (Midden Nederland en Verkeer- en Watermanagement, hierna: RWS), gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort aan het verbeteren van doorstroming op de weg via een regionaal programma multimodaal verkeersmanagement (MUVM). Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die nu door de provincie wordt ondertekend. Het programma wordt gefinancierd uit de reserve van het mobiliteitsprogramma, waarin het restant van de VERDER-gelden is opgenomen. De provincie heeft een regisserende rol in het programma. Naast deze samenwerkingsovereenkomst heeft de provincie in kader van deze samenwerking een mogelijkheid voor partners om een exploitatiesubsidie aan te vragen voor de periode tot en met 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst ‘Regionaal Multimodaal Verkeersmanagement’ vast te stellen en aan te gaan;
  2. de portefeuillehouder gedeputeerde Schaddelee te mandateren om te besluiten over de inhoudelijke goedkeuring van het programma en begroting namens de provincie Utrecht in het Utrechtse Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB);
  3. in te stemmen met de besteding van € 2.217.000 aan het programma ‘Regionaal Multimodaal Verkeersmanagement’ (MUVM), en dit te dekken vanuit de reserve van het mobiliteitsprogramma;
  4. de Statenbrief ‘Samenwerkingsovereenkomst Multimodaal Verkeersmanagement’ vast te stellen.

 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  In deze brief informeren GS PS over de oprichting van de stichting Mediafonds Utrecht en de concept statuten van de stichting. In de Statenvergadering van 23 maart 2022 en in de voorgaande commissie BEM zijn hierover vragen gesteld en moties en amendementen aangenomen om een aantal randvoorwaarden die PS belangrijk vinden, te regelen in de statuten van de stichting. De concept statuten zijn bijgevoegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief ‘concept statuten Stichting Mediafonds’ vast te stellen en deze samen met de concept statuten aan PS te sturen;
  2. gedeputeerde Schaddelee te mandateren om aanpassingen te doen in de concept statuten voor de stichting mediafonds provincie Utrecht.

 13. 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 31 december 2019 liep de ‘intentieverklaring snel internet’ van de provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten af. Aansluitend is in 2021 onderzocht welke opgave resteert en of hiermee opgave voor de provincie is afgerond. Conclusie is dat er een bescheiden rol resteert en dat de opgave het best kan worden opgepakt vanuit het team economie. Met het B-stuk en de bijbehorende statenbrief worden GS en de PS op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Snel internet vast te stellen en deze te versturen aan Provinciale Staten.

 14. 15

  Essentie / samenvatting:
  In het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2021-2024 is vastgelegd hoe Gedeputeerde Staten deze periode invulling geven aan de toezichthoudende rol. Hierbij is afgesproken om jaarlijks een jaarverslag en een uitvoeringsagenda op te stellen. Het IBT Jaarverslag 2021 is een aanvulling op de provinciebrede jaarrekening en is tevens bedoeld om de toezichtontvangers in kennis te stellen van de resultaten van het toezicht en de geplande activiteiten in 2022. In de uitvoeringsagenda is beschreven hoe het toezicht aansluit bij de landelijke (toezicht)ontwikkelingen en hoe deze voor de verschillende toezichtvelden dit jaar concreet wordt uitgevoerd. Omdat het toezicht ook een aantal actualiteiten raakt, zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers, de huisvesting van vergunninghouders en de toenemende financiële druk op de Utrechtse gemeenten, worden Provinciale Staten via een statenbrief over dit IBT-jaarverslag 2021 – Uitvoeringsagenda 2022 en de relatie met die actualiteiten geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het IBT Jaarverslag 2021 - Uitvoeringsagenda 2022 vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Interbestuurlijk Toezicht: Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsagenda 2022’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 17

  Essentie / samenvatting:
  In 2020 is de provincie Utrecht vanwege de COVID-19 pandemie van het ene op het andere moment overgestapt naar een situatie van vrijwel uitsluitend op afstand werken. Hoewel deze verandering abrupt, noodgedwongen en zeker niet op alle vlakken positief was en is, heeft de organisatie ervaren dat de nieuwe situatie ook voordelen heeft. Voor de toekomst willen we als organisatie deze voordelen zoveel mogelijk behouden en tegelijkertijd de nadelen zoveel mogelijk ondervangen. Dit betekent dat de provincie Utrecht (net als veel andere organisaties) niet teruggaat naar het oude normaal, maar toewerkt naar een ‘nieuw normaal’: het hybride werken. Hybride werken omvat het tijd- en plaatsbewust werken, op kantoor en op afstand. Er zijn in het kader van hybride werken twee investeringen (voor extra beeldschermen en audiovisuele middelen) die op de korte termijn (nog in 2022) gedaan moeten worden. Beide investeringen zijn niet opgenomen in het huidige Meerjaren investeringsplan (MIP) omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 de opgave Hybride Werken zich nog in de fase van het opstellen van de uitgangspunten bevond. De kredietaanvragen worden, middels opname in het MIP en een beslispunt bij de kadernota 2023, voorgelegd aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Provinciale Staten, middels opname in het MIP en een beslispunt bij de kadernota 2023, voor te stellen een krediet te verlenen van € 262.500 voor de extra beeldschermen ten behoeve van hybride werken;
  2. Provinciale Staten, middels opname in het MIP en een beslispunt bij de kadernota 2023, voor te stellen een krediet te verlenen van € 500.000 voor extra AV-middelen ten behoeve van hybride werken;
  3. vooruitlopend op de administratieve afhandeling in de MIP en de goedkeuring van de kadernota 2023 (eind juni) toestemming te geven om te starten met de investering en de uitvoering.