Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 20 september 2022

09:30 - 11:50
Locatie

Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW in Den Haag

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De tweede tranche van de ‘Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw’ is door het ministerie van Binnenlandse Zaken opengesteld. Het ministerie verstrekt op aanvraag van gedeputeerde staten een eenmalige specifieke uitkering aan de provincie voor de financiering van flexibele inzet van expertise en capaciteit bij gemeenten, provincie en waterschappen. Dit gebeurt door middel van het bieden van ondersteuning en expertise aan gemeenten, corporaties en waterschappen ten behoeve van: a) de vergunningverlening voor woningbouwprojecten; b) de totstandkoming van lokale of regionale integrale woonzorgvisies en het realiseren van betaalbare woningen met passende zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepen; c) het voorbereiden van een woningbouwproject of herstructureringsproject; d) het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; of e) het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de aanvraag voor de tweede tranche van de ‘Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw’ in te dienen bij het ministerie van BZK;
  2. de wijziging van artikel 4 onder A, artikel 7.4 van de subsidieverordening Versnelling Woningbouw door te voeren. Dit betreft het subsidieren van het opstellen en uitvoeren van woonzorgvisies van gemeenten;
  3. de voorwaarde van BZK om de flexpool voort te zetten na afloop van de door hen beschikte subsidie te accepteren.

 2. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  In Peilvak 9, in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen, is discussie over de subsidie voor het beheer van de gerealiseerde natuur ontstaan. In juli 2022 is onderzocht wat de potentie van de percelen is. Op 1 september 2022 heeft gedeputeerde Mirjam Sterk een gesprek gevoerd met de betreffende natuurboeren en is geconstateerd dat door een gewijzigd inzicht subsidie voor een ander beheertype noodzakelijk is. Gelet op de bijzondere omstandigheden en de voorgeschiedenis wordt op basis van artikel 4.51 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende een overgangstermijn nog wel subsidie verleend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. voor de te verlenen subsidie voor natuurbeheer vanaf 2023 op basis van de SVNL voor de zes boeren in Peilvak 9 van Groot Wilnis-Vinkeveen, gelet op de bijzondere omstandigheden, een overgangsperiode van twee jaar toe te passen, inhoudende het verlenen van een subsidie voor nat schraalland voor deze twee jaar voor de gehele percelen en daarna het volgen van het Natuurbeheerplan met voor een deel van de
  percelen een subsidie voor nat schraalland en voor een deel een subsidie voor kruiden- en faunarijk
  grasland;
  2. deze overgangsperiode toe te kennen op basis van artikel 4.51 van de Algemene wet bestuursrecht;
  3. mandaat te verlenen aan gedeputeerde M. Sterk voor de verdere afhandeling van de subsidieverlening/vaststelling.

 3. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het nieuwe college van de gemeente Amersfoort heeft een andere visie op het project Westelijke Ontsluiting dan voorgaande colleges. In het coalitieakkoord staat: "Bij de Westelijke Ontsluiting gaan we alleen door met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit.” De fracties van SP en Socialisten Utrecht hebben vragen gesteld over de verleende subsidie en het kappen van bomen voor het project.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Breur en Eggermont van SP respectievelijk Socialisten Utrecht betreffende het schrappen van de Westelijke Ontsluiting Amersfoort vast te stellen en te verzenden.

 4. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie vloeit voort uit het statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) regio Utrecht (later: Utrecht Talent Alliantie) dat op de PS-vergadering van 2 juni 2021 is aangenomen. Deze regeling is in lijn met dit statenvoorstel. Bij de totstandkoming van de regeling is er brede betrokkenheid geweest vanuit de verbonden partijen binnen de Utrecht Talent Alliantie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie vast te stellen;
  2. de statenbrief Subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie vast te stellen en ter informatie te versturen naar PS.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten biedt het ‘Beleidskader strategisch grondbeleid’ aan ter vaststelling door Provinciale Staten. Met dit beleidskader vullen wij de nota Grondbeleid 2020 aan met de mogelijkheid om ook actief strategische gronden aan te kunnen kopen. Dit beleidskader maakt het mogelijk om een provinciale grondbank als
  grondinstrument in te zetten. Met een grondbank bestaat de gelegenheid om strategische grondaankopen te kunnen doen ten behoeve van de ruimtelijke thema’s van de provincie Utrecht. Met de grondbank vergroot de provincie de uitvoeringskracht door meer strategische en vroegtijdige regie over het grondgebruik.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het beleidskader strategisch grondbeleid, met daarin de volgende belangrijkste uitgangspunten:
  - de grondbank een onderdeel wordt van het grondbeleid van de provincie Utrecht;
  - strategische en anticiperende grondaankopen worden gedaan ten behoeve van de ruimtelijke opgaven;
  - voor grondaankopen geldt dat deze op vrijwillige basis zijn;
  - grondaankopen plaatsvinden op basis van aankoopcriteria uit het beleidskader strategisch grondbeleid;
  - voor elke strategische aankoop wordt een businesscase en een risicoanalyse gemaakt;
  met het statenvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.
  2. de portefeuillehouder grondzaken te mandateren om gronden en kavels te kopen met een waarde tot € 10 miljoen euro, zolang het risico op afwaardering kleiner is dan € 0,1 miljoen en per kalenderjaar cumulatief de € 1 miljoen niet overschrijdt;
  3. de portefeuillehouder grondzaken een tekstmandaat te geven voor het persbericht.

 6. 08

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een vriendschapsband met de provincie Guangdong. Deze band is in de Staten al verschillende keren onderwerp geweest van debat. Tot op heden is er geen meerderheid voor het opzeggen van de vriendschapsband. Wel is er door de gedeputeerde economie toegezegd, na het staken van de stemmen over een eerder Statenvoorstel, om met een nieuw voorstel te komen over de toekomst van de vriendschapsband. Het voorstel is om de vriendschapsband op te zeggen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel ' relatie met Guandong' vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te verzenden. Aan Provinciale Staten wordt het volgende voorgesteld:
  a. De speciale relatie met de provincie Guangdong te beëindigen en de gouverneur van Guangdong hier per brief van op de hoogte te stellen;
  b. In de toekomst geen nieuwe vriendschappen met buitenlandse provincies aan te gaan;
  2. gedeputeerde Strijk en commissaris Oosters te mandateren in afstemming met het ministerie van buitenlandse zaken opvolging te geven aan het voorstel, indien dit door PS wordt vastgesteld.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 augustus hebben de verantwoordelijk bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht de intentieovereenkomst "De Alliantie Stedelijk OV" ondertekend (in het kort de OV-Alliantie). Deze ondertekening is een volgende stap in het versterken van de samenwerking tussen stad en provincie op het vlak van Openbaar Vervoer (OV) in de stad Utrecht. De Statenbrief is bedoeld om Provinciale Staten (hierna: PS) te informeren over het ondertekenen van deze intentieovereenkomst en daarnaast wordt in de brief kort de stand van zaken weergegeven van de ontwikkeling van de OV-Alliantie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Ondertekening intentieverklaring OV-Alliantie” vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  Het eindrapport ‘De praktijk van de Wob in Utrecht’ van onderzoeksbureau Pro Facto bevat geen grote kritiekpunten, conclusies of aanbevelingen. Er heeft daarom geen bestuurlijk wederhoor plaatsgevonden. Op het concept-rapport heeft wel ambtelijk wederhoor plaatsgevonden. De opmerkingen van de provincie Utrecht zijn overgenomen in het eindrapport. Enkele belangrijke bevindingen van onderzoeksbureau Pro Facto zijn: - In de werkwijze volgens de werkinstructie, de bestudeerde dossiers en het vragenlijstonderzoek is geen strijd met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), andere wet- en regelgeving of jurisprudentie aangetroffen. - Het beslissen binnen de beslistermijn op verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) is een aandachtspunt. - De organisatie beoordeelt de voor de afhandeling van Wob-verzoek beschikbare kennis als goed, de vaardigheden als voldoende en de capaciteit als matig.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief met bestuurlijke reactie vast te stellen en met het eindrapport door te geleiden naar PS.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  In de Provinciale Staten(hierna: PS)-vergadering van 10 november 2021 is motie 98 ‘Een Versnelling in de Ontwikkeling van (Vervoers-) Knooppunten’ aangenomen. In de bijgevoegde Statenbrief brengen we PS op de hoogte en geven we invulling aan Motie 98. Het uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten 2019-2023 is één van de Uitvoeringsprogramma's van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 van de provincie Utrecht. Multimodale Knooppunten worden een steeds krachtiger instrument in de integrale opgave die de provincie zowel landelijk als regionaal heeft op het gebied van onder andere verstedelijking, bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, inclusiviteit en duurzaamheid. Het Uitvoeringsprogramma krijgt momenteel uitwerking met concrete projecten en maatregelen die in voorbereiding of in uitvoering zijn. Daarnaast is met behulp van bureau &Morgen een actualisatie gemaakt van de aanpak. De geactualiseerde aanpak zet scherpere prioriteiten met concretisering van acties en een duidelijkere rol voor de provincie per knooppunt. Deze aanpak levert ook bouwstenen op voor het nieuw te ontwikkelen Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende de afhandeling van motie 98 ‘Een Versnelling in de Ontwikkeling van (Vervoers-)Knooppunten’ vast te stellen en toe te zenden aan PS.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  De ROM Utrecht Region is medio 2020 van start gegaan op basis van een businessplan op hoofdlijnen binnen de strategische kaders van de Regionale Economische Agenda (REA). Deze beide documenten zijn door PS vastgesteld bij oprichting van de ROM. Op basis van de jaarplannen 2021 en 2022 zijn in de eerste anderhalf jaar verschillende doelstellingen met succes gerealiseerd. Desondanks is er binnen de ROM behoefte aan een meer uitgewerkte strategische visie c.q. meerjarenplan als kapstok voor de jaarplannen. In bijgevoegde Statenbrief worden PS gevraagd hun wensen- en bedenkingen te uiten ten aanzien van de meerjarenstrategie 2023-2026 van de ROM Utrecht Region. Deze kunnen worden meegewogen door Gedeputeerde Strijk in zijn hoedanigheid als gedeputeerde voor de eigenaarsrol van verbonden partijen bij de vaststelling van de meerjarenstrategie tijdens de aandeelhoudersvergadering van de ROM Utrecht Region d.d. 12 december 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief over de meerjarenstrategie 2023-2026 ROM Utrecht Region vast te stellen en aan PS te sturen met het verzoek om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de meerjarenstrategie 2023-2026 ROM Utrecht Region uiterlijk 20 oktober 2022 kenbaar te maken.

 11. 13

  Essentie/ samenvatting:
  Sinds 2018 beheert Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) het provinciaal energiefonds. Het provinciaal fonds is gevuld met een lening van €16 mln. van de BNG Bank. De provincie Utrecht staat garant voor deze lening. Binnen de beschikking voor de garantie is afgesproken de uitvoering van de activiteiten na 5 jaar te evalueren. In samenspraak met Gemeente Utrecht en het bestuur van SETU is besloten de evaluatie te vervroegen, mede naar aanleiding van de leerpunten uit de evaluatie van de casus Alliantie+.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.