Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 1 november 2022

09:30 - 12:30
Locatie

Rhenen

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Dagelijks Bestuur van respectievelijk het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) en het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) hebben ingestemd met de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen LSD en SGL hebben ook Provinciale Staten (PS) deze documenten ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Met het vaststellen van de nota Samenwerkende Partijen (11 mei 20, PS2022BEM09), hebben PS het college van GS gedelegeerd om de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.
  Naar aanleiding van de voornoemde toegestuurde stukken dienen GS een zienswijze in.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de tweede begrotingswijziging 2022 voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de ontwerp begroting 2023 voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. voor kennisgeving aan te nemen;
  3. de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen en toe te sturen aan het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o.;
  4. de bijgevoegde statenbrief ‘Zienswijze tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o.’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp bestuursrapportage 2022, inclusief de tweede begrotingswijziging 2022 en de eerste ontwerp begrotingswijziging 2023 vastgesteld voor de zienswijze procedure. Op basis van de Nota Samenwerkende partijen (11 mei PS2022BEM09) heeft Gedeputeerde Staten via delegatie de bevoegdheid om namens Provinciale Staten de zienswijze procedure te voeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. na kennisgenomen te hebben van de tweede begrotingswijziging 2022 hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. na kennisgenomen te hebben van de eerste begrotingswijziging 2023 hierop geen zienswijze in te dienen;
  3. de Statenbrief (UTSP-222940432-29) ‘Tweede begrotingswijziging 2022 en eerste begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht’ vast te stellen en naar Provinciale Staten te sturen;
  4. de brief UTSP-222940432-33 vast te stellen en te sturen naar de RUD Utrecht.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 6 september 2022 heeft dhr. L.C. van den Dikkenberg van de SGP-fractie Provincie Utrecht schriftelijke vragen gesteld betreffende de Schraallanden langs de Meije. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dikkenberg van de SGP betreffende Schraallanden langs de Meije vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 augustus is door GS het Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2022 vastgesteld. Onderdeel hiervan was het openstellen van de mogelijkheid voor agrarische collectieven om een subsidie voor niet-productieve investeringen ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan te vragen op basis van artikel 3.3 van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 2021 (USAVP). Doel hiervan was de collectieven in staat te stellen investeringen te doen die het ANLb, waarvoor zij vanaf 2023 een nieuwe subsidie voor een periode van zes jaar ontvangen, helpen te verbeteren. Na de vaststelling van het openstellingsbesluit is gebleken dat de staatssteunbasis in artikel 3.3. van de USAVP onjuist is. In het wijzigingsbesluit wordt de staatssteunbasis gewijzigd, waarmee deze wel voldoet aan de eisen die daaraan door de EU worden gesteld. Op basis van dit gewijzigde besluit vindt een nieuwe openstelling voor de niet-productieve investeringen ANLb plaats. Op basis van het eerdere openstellingsbesluit zijn in overleg met de provincie door de collectieven geen aanvragen ingediend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021, geregistreerd onder UTSP-522568655-19642, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen agrarisch natuur- en landschapsbeheer, geregistreerd onder UTSP-522568655-19639 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 5. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2023 treden de nieuwe gemeenschappelijke regelingen voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. in werking. Ten behoeve van het bestuur moet in beide schappen één bestuurslid worden benoemd en voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden ook een vervanger. Voorgesteld wordt de gedeputeerde met de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen als vertegenwoordiger. Als vervanger bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de gedeputeerde met de portefeuille Landbouw en Natuur.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gedeputeerde met de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen als lid van het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.;
  2. Provinciale Staten voor te stellen de gedeputeerde met de portefeuille Recreatie en Toerisme aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gedeputeerde Landbouw en Natuur als plaatsvervangend lid aan te wijzen.

 6. 0.13.H

  Essentie/ samenvatting:
  In het organisatiebesluit van de provincie Utrecht zijn de organisatorische zaken geregeld. Onderdeel van het organisatiebesluit zijn de taken en bevoegdheden van de concerncontroller. In artikel 13a lid 7 is opgenomen dat “Gedeputeerde staten stellen op voorstel van de concerncontroller een controllerstatuut vast waarin de opzet, inrichting en werkwijze van de controlfunctie voor de gehele organisatie zijn uitgewerkt”. De laatste keer dat het college een statuut heeft vastgesteld was op 26-8-2014 (nr. 80F80D7E). In het oude statuut waren benamingen van functies en organisatieonderdelen opgenomen die inmiddels niet meer bestaan. Maar de belangrijkste reden voor dit nieuwe statuut is de gewijzigde sturingsfilosofie, zoals opgenomen in het concernplan 2022-2025. Inzichten rond de (inrichting) van de controlfunctie hebben de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt van meer ‘rules based’ (Angelsaksisch) naar meer ‘principle based’ (Rijnlands) control. Het Rijnlands gedachtengoed past beter bij de organisatieopdracht, de tijdgeest en hoe het management van de provincie Utrecht naar de organisatie kijkt. Zaken als verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie (vanuit de bedoeling) vormen hierbij de basis. De daarbij passende sturing is geen sturing op basis van (een uitgebreide set van) regels, maar het hanteren van een aantal principes. Dit geldt dan ook voor control. Deze sturing sluit aan op de sturingsfilosofie zoals dat is opgenomen in het concernplan 2022-2025. Hierin wordt vanuit het vertrekpunt ‘vertrouwen’ een aantal kernwaarden gehanteerd zoals verbindend, vindingrijk, daadkrachtig en verantwoordelijk. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de algemene principes voor control, zoals die in dit controllerstatuut zijn opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het controllerstatuut vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘controllerstatuut’ vast te stellen en naar Provinciale Staten te sturen.

 7. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  In 2018 heeft GS besloten tot het instellen van een provinciale natuurcompensatiebank. Sinds 2018 zijn er door de provincie op twee locaties gronden verworven voor de natuurcompensatiebank: Valkenheide en Autenasekade. De provincie heeft voor ongeveer de helft van de oppervlakte van deze locaties overeenkomsten gesloten met partijen (compensatieplichtigen) om hun natuurcompensatieverplichting daarop uit te voeren. Voor de andere helft zijn de gronden nog niet belegd met natuurcompensatieverplichtingen. De locaties worden ten behoeve van de natuurkwaliteit en vanuit kostenefficiëntie in één keer ingericht met compensatienatuur. Hiermee wordt natuurcompensatie op voorraad gerealiseerd. Deze natuur kan na realisatie ingezet worden voor toekomstige compensatieverplichtingen van derden of de provincie zelf.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op een deel van de gronden (maximaal 19 hectare) van de locaties Valkenheide en Autenasekade, die in eigendom zijn van de provincie en deel uitmaken van de natuurcompensatiebank van de provincie Utrecht, natuurcompensatie op voorraad te realiseren, waarmee aan toekomstige compensatieverplichtingen van de provincie en andere partijen kan worden voldaan;
  2. de Statenbrief betreffende het realiseren van natuurcompensatie op voorraad vast te stellen en toe te zenden naar Provinciale Staten;
  3. gelet op de financiële en economische belangen op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder b van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op te leggen op de bijlage 4 Advies boscompensatie tot en met het einde van het Programma Hart van de Heuvelrug.

 8. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Van 25 tot en met 27 augustus 2022 heeft een studiereis naar Berlijn plaatsgevonden. De groep bestond uit de gedeputeerde mobiliteit, Statenleden, raadsleden en wethouder gemeente Utrecht. Doel was om in het buitenland te gaan kijken hoe een gelaagd openbaar vervoersysteem er in praktijk uitziet en hoe dit functioneert als schakel tussen stedelijk en regionaal gebied. Conform de “Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht” dient een verslag van de ondernomen dienstreis per Statenbrief aan Provinciale Staten te worden aangeboden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Verslag OV-studiereis Berlijn en bijbehorend verslag vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  In het omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme is de aanpak vakantieparken opgenomen als onderdeel van ons beleid, waarbij gestreefd wordt naar voldoende vitale vakantieparken/recreatiewoningen voor verblijfsrecreatie. De aanpak is gericht op voldoende kwaliteit van het verblijfsrecreatief aanbod dat aansluit bij de vraag van de bezoeker. Het bijgaande voorstel voor de vervolgaanpak vakantieparken, is gebaseerd op de resultaten van twee onderzoeken die dit jaar zijn uitgevoerd en die ter kennisname zijn bijgevoegd. In de vervolgaanpak worden de vervolgstappen geschetst om te komen tot een integraal plan, samen met gemeenten en ondernemers. Daarin zal worden nagegaan welke instrumenten toegepast kunnen worden ter ondersteuning van de vakantieparkensector en worden de geleerde lessen uit de verkenning van pilots verwerkt in een aanpak op drie sporen: ruimtelijk, economisch-recreatief (inclusief verduurzaming) en veiligheid (ondermijning). Hierbij wordt ook de sociaal maatschappelijke problematiek meegenomen . De resultaten van de vervolgaanpak zullen naar verwachting binnen 6 maanden worden opgeleverd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het advies ‘Aanpak vakantieparken provincie Utrecht, verkenning van pilots’ van het bureau Over Morgen voor kennisgeving aan te nemen;
  2. het rapport ‘Verblijfsrecreatie in de provincie Utrecht, vraag en aanbod volgens de leefstijlvinder’ van bureau Ruimte en Vrije Tijd voor kennisgeving aan te nemen.
  3. in te stemmen met de Vervolgaanpak Vakantieparken;
  4. de Statenbrief `vervolg verkenning pilots en naar een gezamenlijke aanpak vakantieparken’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 0.18.H

  Besluit

  Kennis te nemen van het verslag en voornemens voor het vervolg.

 11. 0.19.H

  Besluit

  Kennis te nemen van de impressie die is geschreven van het bezoek aan gemeente Montfoort. Heeft u nog wat toe te voegen vanuit uw ervaringen tijdens het werkbezoek?

 12. 0.21.H

  Besluit

  Kennis te nemen van het aanstaande werkbezoek aan gemeente Renswoude en eventueel wensen te uiten m.b.t. de inhoud van het programma.

 13. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 18 oktober 2022
 14. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 is een integrale subsidieregeling van het Programma Klimaatadaptatie (2020), het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving (2022) en de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021). Deze gezamenlijke subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus. De subsidieregeling is in oktober 2021 opengesteld en een groot succes gebleken. Met name in de categorie ‘groenblauwe schoolpleinen’ worden veel en kwalitatief goede aanvragen gedaan en was het budget snel uitgeput. Voor deze categorie wordt het subsidieplafond in 2023 daarom opgehoogd van € 150.000 naar € 550.000. Voor de twee andere categorieën, te weten ‘groene daken’ en ‘andere activiteiten’, blijven de subsidieplafonds hetzelfde, maar wordt de regeling wel op andere punten aangepast. Vanaf 2023 kunnen bewonerscollectieven geen aanvragen meer doen. In 2021 en 2022 is gebleken dat de objectieve bijdrage aan de doelen van de drie programma’s niet in verhouding staat tot de tijdsinvestering die nodig is om de aanvraag te behandelen. Vanaf 2023 kunnen daarom alleen rechtspersonen een aanvraag indienen. Daarnaast komt er een ondergrens voor de minimale oppervlakte van een groen dak. Wegens een herziene beoordeling naar aanleiding van een bezwaarschrift dreigt het subsidieplafond van 2022 overschreden te worden. Om deze reden wordt het subsidieplafond van 2022 met terugwerkende kracht opgehoogd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Besluit wijziging Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen vast te stellen;
  2. de Statenbrief Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 06

  Essentie / samenvatting: Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht (verder te noemen ‘de stichting’) heeft de ambitie de Utrechtse Heuvelrug en brede randzones te laten benoemen tot UNESCO Global Geopark. Om dit te realiseren, is steun van onder andere de provincies Utrecht en Noord-Holland nodig.

  In de afgelopen periode zijn scenario’s zorgvuldig afgewogen. In hoofdlijnen gaat het om deze drie scenario’s:
  1. Provincie biedt ondersteuning op projectbasis aan de stichting, maar geen steun voor verwerven status UNESCO Global Geopark;
  2. Principebesluit van GS voor een UNESCO Global Geopark. Inzetten van een (externe) verkenner/kwartiermaker om het tot stand komen van de status UNESCO Global Geopark nader te verkennen;
  3. Geen verdere ondersteuning door de provincie aan de stichting.

  GS besluiten middels dit besluit voor scenario 1 te kiezen en zal via een brief aan de stichting, de betrokken gemeenten, waterschappen en GS Noord-Holland dit besluit en de afweging die daaraan ten grondslag heeft gelegen nader toelichten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. te kiezen voor scenario 1 (ondersteuning door provincie op projectbasis, geen steun voor verwerven status UNESCO Global Geopark);
  2. de Statenbrief “Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht” vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten;
  3. de brief aan de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht vast te stellen en te verzenden;
  4. de brief aan de de colleges van de Utrechtse waterschappen en gemeenten die in het beoogde geoparkgebied liggen vast te stellen en te verzenden;
  5. de brief aan het college van GS van de provincie Noord-Holland vast te stellen en te verzenden.

 16. 08

  Essentie / samenvatting:
  Bij de gemeente Amersfoort is een verzoek ingediend voor het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan de Leusderweg 120A t/m 154 in Amersfoort. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort heeft het verzoek om onttrekking afgewezen. Naar aanleiding van deze afwijzing is een administratief beroepschrift ingediend bij de provincie Utrecht tegen de afwijzing van de gemeente. De bezwaarschriftencommissie heeft geoordeeld dat het beroep ongegrond is. Voorstel is dit advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het administratief beroep, conform advies van de Awb-adviescommissie, ongegrond te verklaren;
  2. een proceskostenvergoeding af te wijzen;
  3. voor de motivering van deze beslissing op het beroep, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van de commissie;
  4. de commissie, appellant en gemeente een afschrift van de beslissing toe te zenden.

 17. 10

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een aantal forse uitdagingen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Deze uitdagingen worden op een aantal wijzen opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt er aan twee verbeterprogramma’s gewerkt onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s: • Verbeteren Bedrijfsvoering (BV Beter); • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart. In de Statenbrief “Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 3e kwartaal 2022” wordt de commissie BEM geïnformeerd over het programma Verbeteren Bedrijfsvoering en de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart. Doelstelling is om dit eerste ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 3e kwartaal 2022 (inclusief bijlage) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 18. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk legt gemeenten per half jaar een taakstelling op voor het huisvesten van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfstatus). Gedeputeerde Staten houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op de voortgang van de realisatie van deze taakstelling. Hierover rapporteren zij sinds 2015 aan Provinciale Staten door middel van jaarlijkse voortgangsrapportages. Binnen de twee ijkmomenten in deze voortgangsrapportage (2021 tweede helft en 2022 eerste helft) zijn de gemeenten voor het huisvesten van vergunninghouders als volgt beoordeeld: in de tweede helft van 2021 stonden van de 26 gemeenten 10 gemeenten op trede één (de laagste) van de IBT interventieladder, 15 gemeenten op trede twee en 1 gemeente op trede drie. In de eerste helft van 2022 stonden van de 26 gemeenten 11 gemeenten op trede één, 13 gemeenten op trede twee en 2 gemeenten op trede drie. Met name door de fors hoge achterstand van voorgaande taakstellingen gecombineerd met de enorme druk op de woningmarkt, is een verslechtering van de huisvesting van vergunninghouders zichtbaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2021 (tweede helft) – 2022 (eerste helft) vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en samen met de voortgangsrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 19. 12A

  Essentie / samenvatting:
  Overeenkomstig motie 95 “Stresstest begroting” ontvangt u de stresstest over de begroting 2023. In deze stresstest worden via vier scenario’s de effecten van enkele omgevingsfactoren op de meerjarenbegroting in beeld gebracht. Die effecten brengen we tot uitdrukking in de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Een viertal “slecht weer scenario’s” is opgenomen die een negatief effect hebben op de financiële positie. Voor alle vier scenario’s is een beperkte en een hoge variant uitgewerkt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de stresstest Begroting 2023;
  2. de Statenbrief over de stresstest Begroting 2023 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 20. 15

  Essentie / samenvatting:
  De nadere uitwerking van het natuurbeleid voor faunabeheer en monitoring zijn niet meer geschikt voor een goede uitvoering van het beleid. Daarom wordt in een interim omgevingswetprogramma Faunabeleid en monitoring de uitwerking van het beleid geactualiseerd. Als eerste stap is een verkenning opgesteld. Hiermee kunnen Provinciale Staten bespreken of de bestaande kaders voldoende zijn voor het programma en of ze nog aandachtspunten hebben.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Verkenning Interim Omgevingswetprogramma Natuur vast te stellen;
  2. de Statenbrief voor de bespreking van de Verkenning Interim Omgevingswetprogramma Natuur vast te stellen en samen met de Verkenning ter bespreking aan Provinciale Staten te zenden.