Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 11 oktober 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 04

  Essentie / samenvatting:
  In de brief van 7 september jl. vraagt het Rijk de Provinciale Regietafels om aan te geven wanneer zij de plannen gereed hebben betreffende de asielopvang in de provincie. In de brief van 21 september jl. richt het Rijk zich tot de commissarissen van de Koning om inzicht te geven in de huisvestingsopgave van statushouders. In de brief Beantwoording op de Rijksbrieven van 7 en 21 september jl. wordt er antwoord gegeven worden op deze vragen vanuit het Rijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief met de beantwoording van de Rijksbrieven van 7 en 21 september jl. vast te stellen en te verzenden.

 2. 05

  Samenvatting / besluit:
  De invoering van de Omgevingswet maakt aanpassing van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en het vaststellen van nieuwe heffingsverordeningen voor ontgrondingen- en grondwaterheffing noodzakelijk.

  Het streven is op dit moment nog dat de wet op 1 januari 2023 in werking treedt. Dit is echter allerminst zeker. Omdat er nog geen definitieve zekerheid is over de ingangsdatum van de wet wordt voorgesteld om twee A-stukken en bijbehorende statenvoorstellen aan te bieden aan GS en PS:
  1. een A-stuk en statenvoorstel voor aanpassing van de legesverordening en invoering van de nieuwe heffingsverordeningen per de ingangsdatum van de Omgevingswet op of na 1 januari 2023;
  2. een A-stuk en statenvoorstel voor de actualisatie van de tarieventabel behorend bij de legesverordening per 1 januari 2023 als de Omgevingswet dan nog niet in werking treedt.

  Hierbij wordt voorgesteld om af te stemmen welke route voor het aanbieden van deze sets stukken het meest wenselijk is teneinde de besluitvorming voor GS en PS zo inzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te houden.

  Besluit

  Het betreft hier twee besluiten en bijbehorende statenvoorstellen. De reden hiervoor is dat op dit moment nog niet duidelijk is of de Omgevingswet per 1 januari 2023 dan wel per een latere datum in werking treedt. Het voorgestelde besluit onder A betreft de aanpassing van de verordeningen per de ingangsdatum van de Omgevingswet. Het voorgestelde besluit onder B betreft de aanpassing van de Legesverordening indien de Omgevingswet per 1 januari 2023 nog niet in werking treedt.

  (A) Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het statenvoorstel tot actualisatie van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel voor het jaar 2023 en tot vaststelling van de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2023 en de Grondwateronttrekkingsheffingsverordening provincie Utrecht 2023 per de ingangsdatum van de Omgevingswet vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de statenbrief met de toelichting op de reden voor het aanbieden van twee statenvoorstellen inzake de leges en heffingen per 1 januari 2023 cq per de ingangsdatum van de Omgevingswet vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van eventuele wijzigingen van redactionele aard in het statenvoorstel en de statenbrief.

  (B) Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het statenvoorstel tot actualisatie van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel per 1 januari 2023 vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de statenbrief met de toelichting op de reden voor het aanbieden van twee statenvoorstellen inzake de leges en heffingen per 1 januari 2023 cq per de ingangsdatum van de Omgevingswet vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van eventuele wijzigingen van redactionele aard in het statenvoorstel en de statenbrief.
 3. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Rijksoverheid heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 (hierna het Manifest MVOI) ontwikkeld. Dit nieuwe document vervangt het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020. Met dit besluit wordt portefeuillehouder Financiën, Organisatie, Economie en Europa gemandateerd om namens de provincie Utrecht het Manifest MVOI te tekenen. Het Manifest MVOI sluit goed aan bij de wijzigingen in het inkoopbeleid dat GS op 13 september heeft voorgelegd aan PS voor een wensen en bedenkingenprocedure.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. portefeuillehouder Financiën, Organisatie, Economie en Europa te mandateren om namens de provincie Utrecht het Manifest MVOI te ondertekenen op 13 oktober 2022;
  2.  zich te committeren aan de aanpak die ondertekening van het Manifest MVOI met zich meebrengt.
 4. 07

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft zich in 2019 gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. De provincie wil de CO2 uitstoot verminderen, passend bij de landelijke overall doelstelling van 49% CO2-reductie. Daarnaast heeft de provincie Utrecht in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Voor de sector GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) is de ambitie om in 2030 50% reductie van het gebruik van primaire grondstoffen te bereiken. In samenwerking met het Rijk en de andere provincies wil de provincie voor de sector GWW echter de lat hoger leggen. Het Rijk heeft een vastgestelde strategie, waarin zij streeft naar volledig circulair en klimaatneutraal werken voor de Rijksinfrastructuur in 2030. De provincies willen gezamenlijk een vergelijke ambitie vastleggen, om zodoende samen met het Rijk bepalend te kunnen zijn in de transitie in de GWW-sector. Zo kunnen Rijk en provincies samen met de markt een radicale verandering inzetten. De provincies hebben hiervoor een Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI) opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Ambitiebepaling PKCI vast te stellen;
  2.  Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde Statenbrief.

 5. 08

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk wil de regie op de woningbouw versterken. Eén van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is vastleggen van het provinciaal aandeel in de opgaven voor de woningbouw zoals geformuleerd in het bod in een afsprakenkader. Dit als tussenstap naar de nog af te sluiten regionale woondeals. Op 27 september hebben Gedeputeerde Staten het bod vastgesteld en aangeboden aan het ministerie van BZK. Met de ondertekening van de ‘bestuurlijke afspraken woningbouw Ministerie BZK – provincie Utrecht’ bevestigen Gedeputeerde Staten en de Minister voor VRO, dat ze gezamenlijk inspanningen zullen verrichten voor het uitvoeren van afspraken die zijn gebaseerd op het provinciale bod.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ‘bestuurlijke afspraken woningenbouw Ministerie BZK – provincie Utrecht’ vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling & Wonen te mandateren om laatste redactionele aanpassingen in de bestuurlijke afspraken woningbouw te verwerken (naar aanleiding van afstemming met Ministerie BZK);
  3. de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling & Wonen te mandateren om deze afspraken te tekenen indien hierover in IPO-verband tussen provincies overeenstemming over is;
  4. het memo aan de Commissie RGW vast te stellen en als de afspraken definitief zijn en deze worden ondertekend op 13 oktober, op 13 oktober ter informatie toe te zenden aan PS.

 6. 09

  Essentie / samenvatting:
  De Europese Unie heeft haar subsidieprogramma voor de wetenschap ‘Horizon Europe’ deze programmaperiode uitgebreid met de zogeheten ‘Horizon Missies’, grote maatschappelijke uitdagingen waar de Europese Unie de aandacht op wil vestigen en de samenwerking en kennisdeling omtrent wil stimuleren. Een van deze 5 ‘Horizon Missies’ is de ‘Missie Aanpassing aan de klimaatverandering’. Rondom voornoemde missie heeft de Europese Unie een praktijkgemeenschap opgericht waarbinnen 150 regio’s en gemeenschappen zullen samenwerken en kennisdelen aangaande klimaatadaptatie. De provincie Utrecht is uitgenodigd om het handvest hieromtrent te ondertekenen en daarmee deel uit te maken van de praktijkgemeenschap.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het Handvest Missie Aanpassing aan de klimaatverandering te ondertekenen;
  2. de portefeuillehouder Klimaatadaptatie het mandaat te geven om het Handvest Missie Aanpassing aan de klimaatverandering te ondertekenen namens de provincie.
 7. 10

  Essentie/ samenvatting:
  Op 5 oktober heeft Remkes zijn rapport ‘Wat wel kan’ gepresenteerd. Het belangrijkste doel van het rapport was om de dialoog tussen de overheid en de agrarische sector in het stikstofdossier weer op gang te brengen. Op 14 oktober bespreekt het kabinet het rapport en zal met een eerste reactie komen. De inhoud van het rapport Remkes, maar vooral de wijze waarop het kabinet ermee omgaat zijn van groot belang voor het verdere verloop van de stikstofaanpak en de hele brede aanpak die wordt bepleit in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het is daarom ook van belang dat er vanuit de gezamenlijke provincies een afgewogen reactie op het rapport Remkes komt dat mogelijk nog van invloed is op het kabinetsstandpunt. Het concept voor deze reactie is beschreven in ‘Samenwerken aan hoe dan’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op hoofdlijnen in te stemmen met de interprovinciale reactie op het rapport Remkes en hierbij de met name onder ‘argumenten’ benoemde punten bij het IPO onder de aandacht te brengen;
  2. de portefeuillehouder natuur en landbouw te mandateren om de eventueel door Gedeputeerde Staten geformuleerde suggesties en aanvullingen in te brengen in de Bestuurlijke Commissie stikstof van 13 oktober.