Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 6 december 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie/samenvatting:
  De provincie Utrecht zal, samen met 6 andere provincies, deelnemen aan een gezamenlijke Europese aanbesteding ‘abonnementen op externe informatiebronnen (zowel op papier als digitaal)’. De provincie Zeeland is penvoerder van deze aanbesteding. Door gezamenlijk aan te besteden kunnen meer gunstige resultaten worden behaald dan bij het zelfstandig uitvoeren van de aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats ter vervanging van de aflopende huidige overeenkomst, die eveneens gezamenlijk aanbesteed was. Voor de gezamenlijke uitvoering van de aanbesteding is een besluit vereist tot mandaatverlening, volmachtverlening en machtiging daartoe voor de provincie Zeeland.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. mandaatverlening aan Gedeputeerde Staten van Zeeland te bekrachtigen:
  a. om mede namens Gedeputeerde Staten/bestuur van Provincie Utrecht de openbare Europese aanbesteding van de overeenkomst voor Abonnementen externe informatiebronnen zowel op papier als digitaal 2023 te starten.
  b. om mede namens Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht op basis van de openbare Europese aanbesteding voor Abonnementen externe informatiebronnen zowel op papier als digitaal 2023, de betreffende overeenkomst te gunnen.
  2. volmacht te verlenen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, ten behoeve van vervulling van het onder beslispunt 1 verleende mandaat;
  3. voornoemde mandaatverlening, volmachtverlening en machtiging nader uitgewerkt vast te leggen in, en te verstrekken middels ondertekening van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Provincie Zeeland inzake aanbesteding (digitale) abonnementen zoals bijgevoegd als bijlage 1;
  4. volmacht te verlenen de aan Teamleider IEA van het domein Bedrijfsvoering om de “Samenwerkingsovereenkomst inzake aanbesteding (digitale) abonnementen” zoals bijgevoegd als bijlage 2 te ondertekenen.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Landbouw- en voedseltransitie’. De Rekenkamer heeft de onderzoeksopzet op 1 maart naar de provincie verstuurd. Na de uitvoering van het onderzoek heeft de Rekenkamer op 21 november de ‘Concept Bestuurlijke nota Landbouw- en voedseltransitie’ aan Gedeputeerde Staten verstuurd, met het verzoek aan GS om uiterlijk 12 december een reactie op de aanbevelingen van de Rekenkamer te sturen. De Rekenkamer zal na ontvangst van de reactie van GS deze integraal in het eindrapport opnemen, het onderzoek afsluiten en vervolgens aanbieden aan Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de ‘Brief Wederhoor op nota van bevindingen onderzoek Landbouw- en voedseltransitie 20221206’ vast te stellen en te versturen naar de Randstedelijke Rekenkamer.

 3. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van de, dit jaar vastgestelde, Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 heeft een provincie brede ASV-actualisering van alle provinciale subsidiebesluiten plaatsgevonden. De uitvoeringsverordening subsidies Cultuur en Erfgoed 2020-2023 moet hieraan ook worden aangepast. Daarnaast zijn enkele andere aanpassingen doorgevoerd. Om de subsidieregeling in zijn geheel te kunnen kennisgeven onder artikel 53 van de (Europese) Algemene Vrijstellingsverordening inzake staatssteun, is er voor gekozen om de lopende uitvoeringsverordening Cultuur en Erfgoed in te trekken en een nieuwe subsidieregeling vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitvoeringsverordening Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023 met nummer 82115C57 in te trekken;
  2. de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht met nummer UTSP-1935164504-25675 vast te stellen.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 29 november 2022
 5. 01C

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 januari 2023 treedt de huidige concernmanager BDO terug en krijgt hij een andere positie binnen de organisatie. Dit heeft tot gevolg dat hij niet meer bevoegd is de secretaris te vervangen. Op voorstel van de provinciesecretaris wordt het college van GS gevraagd te besluiten dat de huidige concernmanager BDO tot
  1 juli 2023 eerste vervanger van de secretaris voor GS blijft en dat het Vervangingsbesluit secretaris hierop wordt aangepast. Hierin voorziet dit B-stuk. Voor het overige blijft de vervangingsvolgorde voor GS hetzelfde.

 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  De twee Utrechtse OV-vervoerders hebben aangegeven het Vervoerplan 2023 niet volledig uit te kunnen voeren als gevolg van de voortdurende personeelstekorten. Zij hebben daarom een verzoek tot aanpassing van het Vervoerplan 2023 gedaan. Met voorliggend besluit wordt het Addendum Vervoerplan Syntus Utrecht 2023 volledig en het Addendum Vervoerplan U-OV 2023 gedeeltelijk vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Addendum Vervoerplan U-OV 2023 gedeeltelijk vast te stellen en gedeeltelijk af te wijzen, zoals beschreven in bijlage 1;
  2. het Addendum Vervoerplan Syntus Utrecht 2023 vast te stellen;
  3. de brieven “Vaststelling Addendum Vervoerplan 2023 U-OV” en “Vaststelling Addendum Vervoerplan 2023 Syntus” vast te stellen en te verzenden;
  4. bijgaande Statenbrief vast te stellen en aan Provinciale Staten te verzenden.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  Subsidies voor de energietransitie worden getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021 (UsET 2021) die op 6 juli 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De voorgestelde wijziging van de UsET 2021 is bedoeld om het huidige subsidieplafond te verhogen en tevens per kalenderjaar een subsidieplafond vast te stellen. Door opschaling van de aanpak isolatieversnelling voor huishoudens met een smalle beurs (zie statenbrief PS2022MM51 en motie 102) is het huidige plafond in zicht. Een aanpassing van de drempelwaarde (kilowatt piekvermogen) voor subsidie voor fundering en draagconstructies van solar carports maakt ook onderdeel uit van deze wijziging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit, nr. UTSP-279699493-38772 van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021, nr. 8227DAB6, vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Wijziging subsidieplafond UsET 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  Op 31 oktober 2022 heeft de Partij voor de Dieren bij de Statengriffie van provincie Utrecht vragen gesteld over het Openstellingsbesluit Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022 in relatie tot de Uitspraak 202106900/1/R2 - Raad van State. Deze subsidieregeling in 2022 geeft geen mogelijkheid tot het verlenen van subsidie voor emissiearme stalvloeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Keller en Van der Steeg van de Partij voor de Dieren betreffende POP3 subsidie en emissiearme stalvloeren vast te stellen en te verzenden.

 9. 07

  Essentie / samenvatting:
  Van Hoof Advies heeft GS op 22 maart 2022 in gebreke gesteld wegens het niet tijdig geven van een beschikking op zijn verzoek om de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 voor de oprichting van een inrichting met covergisting en digistaatverwerking in te trekken. De inrichting is gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 8b te Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede). Van Hoof Advies stelt zich op het standpunt dat de beslistermijn is verstreken. Bij besluit van 28 maart 2022 hebben GS besloten de ingebrekestelling niet in behandeling te nemen omdat deze ingebrekestelling prematuur was. Op 9 mei 2022 hebben GS van Van Hoof Advies een bezwaarschrift tegen het besluit van 28 maart 2022 ontvangen en is er gelijktijdig een beroepschrift bij de rechtbank ingediend. Op 8 september 2022 heeft er naar aanleiding van het bezwaarschrift een hoorzitting plaatsgevonden. De Awb adviescommissie PS en GS heeft op 13 oktober 2022 advies uitgebracht dat strekt tot gegrondverklaring van het bezwaarschrift. GS besluiten het advies over te nemen behoudens de overwegingen ten aanzien van de terinzagelegging van het tweede ontwerpbesluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van Van Hoof Advies als gegrond aan te merken;
  2. het besluit te herroepen;
  3. de proceskosten te vergoeden;
  4. de verschuldigde dwangsom toe te kennen;
  5. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies – behoudens de overwegingen ten aanzien van de vraag of er al dan niet een tweede ontwerpbesluit ter inzage gelegd had moeten worden – van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 13 oktober 2022.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 25 november 2022 heeft het kabinet vier brieven naar de Tweede Kamer verstuurd die direct van invloed zijn op de gebiedsgerichte aanpak van de provincie Utrecht in het landelijk gebied. De stappen die het Rijk in deze brieven zet om te komen tot een meer integrale aanpak in het landelijk gebied zijn positief: de verbinding die wordt gelegd tussen de doelen op het gebied van natuur, water en klimaat en tegelijkertijd een aanzet voor het werken aan perspectief voor de agrarische sector. Gedeputeerde Staten onderschrijven deze doelen en beseffen tegelijkertijd dat de hiermee samenhangende opgaven voor het landelijk gebied groot zijn. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten samen met de gebiedspartners van de provincie vol doorgaan met de gebiedsgerichte aanpak in het landelijk gebied. Gericht op een eerste gebiedsprogramma in juli 2023, maar bovenal gericht op het halen van de internationale verplichtingen op het gebied van natuur, water en klimaat in 2030. De brieven brengen de provincie Utrecht weer een stapje dichterbij het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied. Het blijft een grote opgave, waarin veel stappen gezet moeten worden. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk om deze stappen samen met alle gebiedspartners te maken. En op die manier te komen tot een vitaal platteland, waarin natuur en duurzame landbouw hand in hand gaan en de boeren een goed verdienmodel hebben. De concreetheid van de brief “Water en Bodem sturend” spreken Gedeputeerde Staten aan en geeft goede handvatten voor het versneld of intensiever oppakken van een aantal acties en het ontwikkelen van aanvullend beleid. De drie andere brieven zijn meer procesmatig van aard en daar zit ook een punt van zorg: de spanning tussen de top-down doelen van het NPLG en het opstellen van een gedragen Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) is groot. Dit vraagt om zorgvuldige afstemming met de gebiedspartijen in de gebiedsprocessen en het Rijk voor het tijdig opleveren van de eerste versie van het UPLG. Het tijdig kunnen bieden van een perspectief voor de agrarische sector met het op te stellen Landbouwakkoord is daarvoor essentieel. 2 van 3 Veel van de doelen zullen landen in het veenweidegebied van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk dat bij het opstellen van het Landbouwakkoord en bij de eerste versie van het UPLG daar nadrukkelijk aandacht voor is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Kabinetsbrieven 25 november 2022’ vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten.

 11. 11

  Essentie / samenvatting:
  Deze statenbrief informeert PS over de voortgang van de Utrecht Talent Alliantie (UTA). In deze derde voortgangsbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de realisatie van de provinciale onderwijs-arbeidsmarkt ambities, zoals geformuleerd door de Utrecht Talent Alliantie. De brief zoomt in op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het tweede deel van 2022. Aan de orde komen onder meer: duiding van wat er gaande is op de regionale arbeidsmarkt, successen op het gebied van techniek i.r.t. de klimaatopgave en de openstelling van de subsidieregeling Impulsplannen Utrecht Talent Alliantie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 12. 12

  Essentie / samenvatting:
  Voor flexibel en adaptief Omgevingsbeleid is het nodig de beleidscyclus te sluiten door de effecten van beleid en uitvoering te monitoren. Monitoring is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Dit stelt de provincie in staat om te beoordelen of de provincie op koers ligt om de ambities uit de Omgevingsvisie te gaan halen. Resultaten uit de monitoring kunnen aanleiding zijn de wijze van doorwerking en uitvoering van de ambities aan te passen. In de komende jaren zal een monitor op basis van de prioritaire beleidsthema’s uit de Omgevingsvisie ontwikkeld worden. Deze monitor wordt gebaseerd op de ambities zoals opgenomen in de Omgevingsvisie. De uitvoering van deze ambities verloopt via de programma’s. De doelstellingen en maatregelen die passen bij deze ambities zijn dus ook opgenomen in de programma’s. Om die reden wordt er een monitor voor het Omgevingsbeleid ontwikkeld, die gevuld wordt met de monitoringsgegevens van de programma’s. De programma’s worden in de komende jaren opgesteld of herzien. Zodra bij een programma de bijbehorende monitor ontwikkeld is, kan ook de monitor voor het Omgevingsbeleid gevuld worden. Daarmee ontstaat in de loop van de komende jaren een complete monitor en daarmee een compleet beeld van de uitvoering van de ambities zoals opgenomen in de Omgevingsvisie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief betreffende Monitoring Omgevingsbeleid vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 13

  Essentie / samenvatting:
  De uitvoering van de meervoudig onderhandse aanbesteding betreffende een “Authenticatie- en ondertekendienst en IBAN-check", welke op 20 december 2021 is gegund, bevatte meerdere onzorgvuldigheden waardoor deze gunning achteraf als onrechtmatig is aangemerkt. Daarnaast blijkt de omvang van de opdracht betreffende het aantal benodigde licenties voor digitale ondertekenaars onderschat te zijn. Hierdoor zal de financiële omvang van de opdracht alsnog het drempelbedrag voor Europees aanbesteden overschrijden met in totaal € 136.600,-, waarmee gegeven is dat er ten onrechte niet Europees is aanbesteed. Er bestaat echter een dringende operationele noodzaak tot (verdere) implementatie van digitaal ondertekenen en van authenticatie middels DigiD en e-Herkenning in de processen van de organisatie. Gezien de onrechtmatigheid van de gunning, en de overschrijding van het drempelbedrag kunnen ambtelijk geen wijzigingen op de overeenkomst worden doorgevoerd en kan dit alleen rechtsgeldig door Gedeputeerde Staten worden gedaan. Gezien de dringende operationele noodzaak wordt een contractwijziging ter besluit aan het College van Gedeputeerde Staten voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. dat de provincie Utrecht de aanbestedingsrechtelijk onrechtmatige overeenkomst met ValidSign van 20 december 2020 continueert en wijzigt op de volgende wijze:
  • De omvang van het aantal afgenomen licenties te verhogen van 70 naar 250;
  • De offerte van ValidSign d.d. 30-8-2022 met betrekking tot de meerkosten in het kader van de authenticatie te accepteren;
  • Toe te staan dat ValidSign de werkzaamheden met betrekking tot de authenticatie en IBAN-check, ondanks hetgeen in de overeenkomst is opgenomen, gedurende kortere of langere tijd, via een onderaannemer laat lopen;
  • De overschrijding van de begrote project- en exploitatiekosten toe te staan;
  2. de aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheid die voortvloeit uit de voortzetting en uitbreiding van de overeenkomst te accepteren en bij de jaarrekening 2022 aan PS te melden;
  3. om mandaat te verlenen aan de domeinmanager Bedrijfsvoering om binnen de gegeven kaders van dit besluit nadere afspraken te maken met de opdrachtnemer.