Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 20 december 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie/ samenvatting:
  Op 4 november 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) de ontwerp kadernota 2024 (hierna: kadernota) vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt Provinciale Staten hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze kadernota aangeboden. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tegen de Kadernota 2024 van de RUD Utrecht;
  2. de brief nr. UTSP-1778809669-213 ‘Ontwerp kadernota 2024’ aan de RUD Utrecht vast te stellen en te verzenden;
  3. de Statenbrief, nr. UTSP-1778809669-211, ‘Ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Op park de Hoge Veluwe is sprake van een iets tammere wolf, wat gevaar op kan leveren voor mensen, en uiteindelijk ook voor de wolf. Als het dier acuut gevaar oplevert voor mensen, kan in het kader van openbare veiligheid overgegaan worden tot afschot (via een noodverordening, in opdracht van de burgemeester).
  De provincie Gelderland heeft besloten om te proberen de wolf weer bang te maken voor mensen, door BOA’s in te zetten die op de wolf gaan schieten met paintball geweren. Daarvoor is een ontheffing afgegeven, die nu tijdelijk niet gebruikt kan worden door een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Deze handelingswijze is conform de afspraken in het interprovinciaal wolvenplan. De vragen gaan over deze aanpak en of de aanwezigheid van wolven in Nederland niet voorkomen moet worden. Bij de beantwoording van de vragen zijn de uitgangspunten van het interprovinciaal wolvenplan dat op dit moment van kracht is overgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van Belang van Nederland betreffende het schieten met een paintball geweer op een wolf vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht kunnen subsidies worden verstrekt voor de onderwerpen fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoerinfrastructuur, multimodale knooppunten, toegankelijkheid openbaar vervoer en goederenvervoer. Met het besluit tot wijziging worden de subsidieplafonds voor het jaar 2023 in de uitvoeringsverordening opgenomen. Ook is op enkele thema’s een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen opgenomen, waaronder het subsidiepercentage en maximale subsidiebedrag per project en de vereisten om in aanmerking te komen voor subsidie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer UTSP-794201403-39127, vast te stellen;
  2. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.

 4. 0.09.H

  Essentie/ samenvatting:
  In N2000-project Elster Buitenwaarden worden de natuurdoelstellingen gerealiseerd door de voedingsrijke uiterwaardengrond te verwerken in de waterplas midden in het projectgebied. Met de eigenaar van de zandwinplas, Stichting Het Utrechts Landschap (UL), is een bestuurlijke afspraak gemaakt een marktconforme vergoeding te ontvangen voor het accepteren van de vrijkomende uiterwaardengrond. Nu blijkt dat dit een overheidsopdracht betreft waarop het aanbestedingsrecht van toepassing is. Op basis van juridische toetsing kan (nog) niet met zekerheid worden vastgesteld dat PU deze overheidsopdracht rechtstreeks aan UL had mogen opdragen. Dit slaagt alleen als PU een rechtmatig beroep kan doen op ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ binnen de Aanbestedingswet. Een groot deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd en de vigerende Wnb vergunning biedt geen ruimte om de uitvoering anders te (gaan) organiseren. Daarom wordt aan GS instemming gevraagd om de overeengekomen vergoeding aan UL schriftelijk vast te leggen en tot betaling over te gaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten Utrechts Landschap een marktconforme vergoeding van € 444.000 excl. BTW te betalen in 2023 voor het accepteren van de vrijkomende grond in haar zandwinplas in de Elster Buitenwaarden zonder verdere publicatie op Tenderned.

 5. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 23 maart 2022 hebben Provinciale Staten ingestemd met de verlenging van het Steun- en herstelpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 voor de jaren 2022 en 2023 à 2 miljoen euro. Hierbij is toegezegd om een tussentijdse evaluatie uit te laten voeren aan het einde van 2022 en PS te informeren over de invulling van het Steun- en herstelpakket voor 2023. Onderzoeksbureau DSP heeft de evaluatie van het Steun- en Herstelpakket uitgevoerd, gelijktijdig met de evaluatie van het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023. Ook hebben zij aanbevelingen gedaan voor de invulling van het Steun- en herstelpakket 2023. Door middel van een Statenbrief worden de Staten geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen jaar, de uitkomsten van de evaluatie en de invulling voor 2023. Voor 2023 is ongeveer 1,2 miljoen euro beschikbaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende Steun- en herstelpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 2023 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 6. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten hebben in mei 2022 aandacht gevraagd voor het behoud, beheer en de toegankelijkheid van historische kerk- en jaagpaden (Trage Paden). Met de Statenbrief Belang, behoud en toegankelijkheid van Trage Paden worden PS geïnformeerd over de manier waarop het initiatiefvoorstel is opgepakt, de uitkomsten en de voorgenomen vervolgstappen. Met interviews, crowdsourcing, onderzoek en een werkconferentie zijn gegevens verzameld, is inzicht verkregen en zijn ideeën opgedaan voor vervolgacties. Die acties richten zich op toegankelijkheid, opname in routenetwerken, aandacht voor inpassing van historische kerk- en jaagpaden in ruimtelijke ontwikkelingen en het beperken van de overlast op de paden. De acties passen binnen bestaand provinciaal beleid en instrumentarium.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Belang, behoud en toegankelijkheid van Trage Paden’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 7. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  De Rapportage natuur- en boscompensatie 2021 geeft een overzicht en een toelichting op de uitvoering van natuur- en boscompensatie voor de periode t/m 2021. De rapportage vloeit voort uit aanbevelingen die door de Randstedelijke Rekenkamer zijn gedaan in 2017 in haar Eindrapport ‘Natuurlijk Bevoegd’ over de uitvoering van natuur- en boscompensatie. In de rapportage komen achtereenvolgens aan bod: 1) natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2) boscompensatie Wet natuurbescherming (Wnb) en 3) compensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat (RWS). In de rapportage wordt verder stil gestaan bij het functioneren van de provinciale natuurcompensatiebank en hoe invulling is gegeven aan de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer. Met de Statenbrief van 10 januari 2018 is PS eerder al geïnformeerd over de uitvoering en deels de voorgenomen uitvoering van de aanbevelingen. In de rapportage wordt deze informatie deels herhaald en wordt ingegaan op de voortgang van de verdere uitvoering.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief en de ‘Rapportage natuur- en boscompensatie in de provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 6 oktober 2022 heeft Paul Roncken, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) aan GS en PS, een ongevraagd advies aangeboden met als titel Landschappen van verlangen. Dit advies is het eindresultaat van een uitvoerig traject met vijf gemeenten (Woerden, Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik) en levert inspirerende verbeeldingen op hoe zonnevelden op een vernieuwende manier geïntegreerd kunnen worden in het landschap van het Groene Hart. Het dient tevens als voorbeeld voor andere gebieden in onze provincie. Voor dit advies zijn diverse ontwerpende onderzoeken uitgevoerd. Het PARK-advies maakt het belang duidelijk van deze ontwerpende aanpak om op die manier meerdere opgaven in het landelijk gebied te integreren. In de statenbrief Reactie PARK-advies staat de reactie op de vier adviespunten in dit PARK-advies. In algemene zin spreekt GS hierin waardering uit aan de Provinciaal adviseur voor dit inspirerende advies en staat of en zo ja op welke manier invulling kan worden gegeven aan de door hem uitgebrachte adviezen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende de reactie op het PARK-advies Landschappen van verlangen vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 9. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de Statenbrief ‘Stand van zaken coördinatie klimaatthema’s PU (2e update)’ worden de Provinciale Staten van Utrecht geïnformeerd over de voortgang op een aantal klimaatgerelateerde moties:
  - Motie 33 - Drawdown voor provincie Utrecht
  - Motie 74 - Organiseren van een expertsessie
  - Motie 79 - ‘Code Rood voor Klimaat, uitwerken op maat’
  - Motie 100 - Klimaat centraal
  - Motie 117 - Organiseren van een klimaattop, samen met de gemeente Utrecht
  Op grond van de resultaten uit de Klimaat- en Energieverkenning 2022 van het Planbureau voor de leefomgeving wordt voor de provincie Utrecht een broeikasgasemissiereductie van 26 tot 44% voorzien in 2030. Dit is niet voldoende om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, laat staan hogere ambities, te halen. Dit betekent ook dat er in één of verscheidene sectoren (Mobiliteit, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Industrie) aanvullend beleid en/of extra maatregelen nodig zijn. De provincie werkt aan een plan om dit te gaan realiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Stand van zaken coördinatie klimaatthema’s PU (2e update)’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 0.24.H

  Essentie / samenvatting:
  Conform de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet, is een Verkenning uitgevoerd ten behoeve van het nieuw op te stellen cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028. Deze is met een Startgesprek ter bespreking geagendeerd voor de Commissie Bestuur, Economie en Middelen op 25 januari 2023. Hierin kunnen de Staten aangeven of hetgeen geschetst is in de Verkenning overeenkomt met hun beeld, of de basis voldoende is om de Kaderstelling op te stellen en welke aandachtspunten de Staten hebben bij de aanpak. DSP-groep heeft ten behoeve van de Verkenning een tussenevaluatie uitgevoegd naar het huidige cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023. De Kaderstelling wordt na de verkiezingen voorgelegd aan de nieuwe Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de 'Verkenning Cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028' vast te stellen en aan PS te verzenden;
  2. de Statenbrief 'Verkenning Cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028' vast te stellen en deze inclusief twee bijlagen (Verkenning en Rapport DSP) ter informatie aan PS te verzenden;
  3. de Kaderstelling ten behoeve van het Cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028' aan PS voor te leggen.

 11. 0.25.H

  Essentie / samenvatting:
  In 1994 is de rondweg N484 om Schoonrewoerd in gebruik genomen. De N484 is sinds 1 januari 2019 in beheer en eigendom van de provincie Utrecht, inclusief de twee wegdelen van de ‘oude N484’. Deze twee wegdelen maken geen deel meer uit van de provinciale weg N484 en daarom ook niet van de Trajectaanpak. Het is logisch en noodzakelijk om deze voormalige provinciewegvakken over te dragen aan de gemeente Vijfheerenlanden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten met ingang van uiterlijk 31 januari 2023 aan de gemeente Vijfheerenlanden over te dragen het beheer en onderhoud van twee voormalige wegdelen N484, plaatselijk genaamd Schaikseweg en Dorpsstraat te Schoonrewoerd.

 12. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 12 december 2022 heeft de provincie Utrecht van de Rijksoverheid het 'Provinciaal Startpakket fysieke leefomgeving' in het kader van het programma NOVEX ontvangen. Op basis hiervan start de provincie het proces op om te komen tot een provinciaal ruimtelijk voorstel Utrecht in oktober 2023. Dit voorstel geeft zicht op wat van het startpakket ruimtelijk mogelijk en realiseerbaar is. De provincie Utrecht bouwt in het proces zoveel mogelijk voort op haar Omgevingsvisie. En legt de verbinding met lopende provinciale / regionale uitwerkingen van nationale programma’s (als Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), Regionale energiestrategieën (RES’en), provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat (PMIEK), Woondeals etc.) en met de Ontwikkelperspectieven voor de voor de provincie Utrecht relevante NOVEX-gebieden Groene Hart, Utrecht-Amersfoort, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Schiphol. Het provinciaal ruimtelijk voorstel Utrecht is de opmaat naar een provinciaal ruimtelijk arrangement Utrecht eind 2023 waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over uitvoering van nationale opgaven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het Provinciaal Startpakket fysieke leefomgeving;
  2. de ontvangstbevestiging voor het Startpakket vast te stellen en te verzenden;
  3. de statenbrief betreffende Provinciaal Startpakket fysieke leefomgeving vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 05

  Essentie / samenvatting:
  Bij brief van 29 november 2022 verzoekt de gemeente Rhenen om een ontheffing als bedoeld in artikel 1.5 van de interim verordening Provincie Utrecht (hierna: de verordening) ten behoeve van het realiseren van 10 flexwoningen aan de Binnenweg te Rhenen. De bestuurlijke lijn is alleen flexwonen in het landelijk gebied toe te staan binnen de huidige kaders van de verordening. In dit geval is er reden om hiervan af te wijken omdat de woningen al in het landelijk gebied staan. Ze worden verplaatst voor een ruimtelijke kwaliteitsontwikkeling op de vertreklocatie en ze zijn tijdelijk voorzien op een andere locatie in het landelijk gebied waarop nu een bebouwing ten behoeve van een paardenhouderij is toegestaan. Verder is de tijdelijkheid gewaarborgd. Voorgesteld wordt om de gevraagde ontheffing te verlenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. aan de gemeente Rhenen ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de verordening van het bepaalde in artikel 9.2 in samenhang met artikel 9.8 ten behoeve van de realisatie van 10 flexwoningen Binnenweg te Rhenen (kadastrale aanduiding: RNN01G1569) onder de volgende voorwaarden:
  • Deze ontheffing geldt tot uiterlijk tot 31 juni 2033;
  • De gemeente Rhenen stelt voor afloop van de ontheffing in overleg met de provincie een visie voor de kernrandzone op waarin concrete afspraken worden gemaakt over de
  ruimtelijke kwaliteit van ontheffingslocatie na afloop van de ontheffingstermijn;
  2. de brief aan de gemeente Rhenen waarin dit besluit tot ontheffing wordt medegedeeld en toegelicht vast te stellen en te versturen;
  3. de statenbrief betreffende ontheffing van de Interimverordening voor de realisering van de flexwoningen vast te stellen en ter informatie aan provinciale staten te sturen.

 14. 06

  Essentie / samenvatting:
  De gemeente Soest heeft op 24 oktober jl. een ontheffingsverzoek ingediend als bedoeld in artikel 1.5 van de interim omgevingsverordening Provincie Utrecht ten behoeve van de tijdelijke opvang voor 18 maanden van Oekraïense vluchtelingen en van statushouders in de recreatiewoningen op het recreatiepark Albertsdorp aan de Amersfoortsestraat 91 in Soesterberg te Soest. De bestaande recreatiewoningen op recreatiepark Albertsdorp staan momenteel leeg. Het college is van mening dat het park Albertsdorp niet levensvatbaar is als recreatiepark. Er wordt naar een andere bestemming voor het park gezocht. In de tijd totdat er duidelijkheid komt over het al dan niet kunnen geven van een andere bestemming aan het recreatiepark is het wenselijk dat de recreatiewoningen zinvol gebruikt worden en niet langdurig leegstaan. Een gebruik als tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en statushouders voorziet enerzijds in een gebruik dat qua intensiteit niet al te zeer afwijkt van de oorspronkelijke bestemming en voorziet anderzijds in de acute en urgente behoefte aan huisvestings-mogelijkheden voor deze doelgroep. Gelet daarop wordt voorgesteld om de gevraagde ontheffing te verlenen onder voorwaarden dat door het gebruik van de bestaande recreatiewoningen er geen aantasting zal plaatsvinden van het Natuurnetwerk Nederland als bedoeld in afdeling 6 van de verordening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. gemeente Soest ontheffing te verlenen op basis van artikel 1.5 van de interim omgevingsverordening provincie Utrecht ten behoeve van het bestemmingsplan Landelijk Gebied voor de tijdelijke opvang voor 18 maanden van Oekraïense vluchtelingen en statushouders in de recreatiewoningen op het recreatiepark Albertsdorp aan de Amersfoortsestraat 91 in Soest. Voorwaarde daarbij is dat door het gebruik van de bestaande recreatiewoningen er geen aantasting zal plaatsvinden van het Natuurnetwerk Nederland als bedoeld in afdeling 6 van de verordening;
  2. de statenbrief ontheffing als bedoeld in artikel 1.5 Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht ten behoeve van tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en van statushouders te Soest vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 15. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 16 november jl. heeft de gemeente Uithoorn een zevental verkeersbesluiten inzake “verkeersplan Dorpscentrum Uithoorn” genomen. De belangrijkste onderdelen van deze concept besluiten zien op: a. Het instellen van de geslotenverklaring voor bussen, vracht- en landbouwvoertuigen van de Prinses Irenebrug tot de rotonde op de kruising Laan van Meerwijk, Koningin Maximalaan en Thamerlaan; b. Een 30 km/u regime in te stellen op de Laan van Meerwijk, Koningin Maximalaan, Thamerlaan, Prinses Irenelaan, Zijdelveld en aansluitende wegen; c. Een rotonde te realiseren ter hoogte van het kruispunt Laan van Meerwijk, Koningin Maximalaan en Thamerlaan; d. Een rotonde te realiseren bij het kruispunt Koningin Maximalaan en de Admiraal van Ghentlaan; e. Het instellen van de geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen in het centrum van De Kwakel om sluipverkeer te weren. Gedeputeerde Staten maken bezwaar tegen het zevende verkeersbesluit (nr. 7 op de website van de gemeente onder referentie 2022-081043), te weten: het voorgenomen besluit 'instellen geslotenverklaring voor autobussen, vrachtauto's en voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines op de Koningin Máximalaan, tussen de Thamerlaan en de gemeentegrens met De Ronde Venen'. Daarnaast verzoeken Gedeputeerde Staten de gemeente Uithoorn het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen en voor zover mogelijk een nieuw besluit te nemen om toe te staan dat bij regulier onderhoud en/of calamiteiten aan/op de N201 en het Amstel-aquaduct het verkeer kan worden omgeleid via de N196 en de Prinses Irenebrug. Dit omdat andere goede en veilige omleidingsroutes ontbreken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. bezwaar te maken tegen het zevende verkeersbesluit (nr. 7 op de website van de gemeente onder referentie 2022-081043) van de gemeente Uithoorn middels indiening van het bezwaarschrift bij de gemeente;
  2. de Gedeputeerde Mobiliteit te mandateren om het bezwaarschrift te ondertekenen.

 16. 11

  Essentie / samenvatting:
  In mei dit jaar is het OV-netwerkperspectief 2025-2050 door Provinciale Staten vastgesteld. Sindsdien vindt voortvarend uitwerking plaats op bovenregionaal niveau via samenwerkingsverbanden als U Ned. Op regionaal niveau gebeurt dit via onder andere onderzoeken en Uitvoeringsagenda’s. Met een Statenbrief worden Provinciale Staten op de hoogte gebracht van de voortgang van de regionale uitwerking van het OV-netwerkperspectief, zoals eerder dit jaar is toegezegd. Deze geeft daarmee ook invulling aan moties 41 en 48 van 11 mei 2022, die zijn aangenomen bij de behandeling van het OV netwerkperspectief (hierna: NWP): “Verbreding van het OV Netwerkperspectief” respectievelijk “OV in kleinere kernen”. De Statenbrief geldt dus tevens als afdoening van deze moties.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende ‘Voortgang OV-netwerkperspectief en moties 41 en 48’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 17. 12

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de reizigerstarieven in het openbaar vervoer per bus en tram. Dit wordt met één besluit voor beide concessies (U-OV en Syntus Utrecht) gedaan, in dit geval voor het kalenderjaar 2023. Zoals in de concessies vastgelegd worden de tarieven geïndexeerd met de Landelijke Tariefindex (LTI). In 2023 worden alle tarieven met 7,24% verhoogd. Het belangrijkste tarief (het kilometertarief) wordt 18,7 cent. De hoge index komt op een ongelukkig moment nu het openbaar vervoer qua reizigersaantallen nog niet is hersteld en er ook in 2023 nog met afgeschaalde dienstregelingen gereden zal worden, maar is wel een logisch gevolg van de hoge inflatie die ook het openbaar vervoer treft bijvoorbeeld in de vorm van brandstofkosten. De proef met parttime abonnementen voor partijen op Utrecht Science Park is niet aangeslagen en wordt beëindigd. Een tweetal abonnementen wordt niet meer verkocht per 1 januari 2023: Weekend Vrij en Altijd Voordeel. Beide worden weinig gebruikt. Altijd Voordeel geeft bovendien de mogelijkheid om met korting in de spits te reizen en ondergraaft daarmee het beleid om reizigers te verleiden juist van de (rustigere) daluren gebruik te maken en daarmee de spits te ontlasten. De provinciale Dal Dagkaart -die de vervoerders wilden afschaffen- wordt gehandhaafd, met name als instrument voor toekomstige marketingacties. Op basis van de motie ‘gratis ov voor kinderen tot 12 jaar’ wordt door de vervoerders een proef voorbereid. Een ‘Klimaticket’ waartoe de motie ‘provinciaal ov-abonnement’ oproept, zou veel kunnen betekenen voor het ov maar stuit vooralsnog op te grote afhankelijkheden bij de uitvoering. Het reizigersplatform ROCOV Utrecht heeft adviesrecht en heeft positief geadviseerd over de voorgestelde tarieven. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2023.

 18. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op maandag 19 september 2022 is de proef gratis OV voor ouderen met een krappe beurs van start gegaan. Met deze proef kunnen ouderen van 66 jaar en ouder met een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm een reisproduct aanvragen om een jaar lang, tot uiterlijk 9 december 2023, gratis te reizen per tram en bus (U-OV en Syntus Utrecht) in de provincie Utrecht. In de statenbrief is de stand van zaken van de proef vermeld en wordt een eerste inzicht gegeven in het aantal aanmeldingen en de resultaten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Voortgang proef gratis OV voor ouderen” vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te versturen.

 19. 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 21 september 2021 heeft u een besluit genomen over de Tussenbalans Regionale Energiestrategieën (RES) Provincie Utrecht. Om u zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken is deze brief opgesteld waarin wij u meenemen in het proces dat met gemeenten en de RES-regio’s sinds de Tussenbalans heeft plaatsgevonden. Daarnaast geven we informatie over het vervolgproces, met de kanttekening dat dit nog afhangt van de uitkomst van de rapportage die op basis van de monitoring van de 3 RES regio’s en de collegebrieven van gemeenten wordt opgesteld. In deze brief geven wij ook een toelichting over het advies van Nationaal Programma RES (NP RES) om een plan-milieueffectrapport (planMER) uit te voeren voor RES 2.0, over het gesprek hierover aan de bestuurstafels van de 3 RES-regio’s en hoe dit zich verhoudt tot het vervolg van onze Tussenbalans.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Vervolgproces Tussenbalans Regionale Energie Strategieën’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 20. 17

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenvergadering van 29 juni 2022 is de Motie ruimtelijke doorrekening aangenomen. Deze motie roept GS op om ‘Een provinciale ruimtelijke doorrekening te maken van de optelsom van bijdragen aan de nationale en de decentrale opgaven en doelen, conform de provinciale Omgevingsvisie, en hierbij waar mogelijk ook de ruimtelijke planologische beschermingen en beperkingen te betrekken en inzichtelijk te maken en de (on)mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik’. Het resultaat van deze ruimtelijke doorrekening is opgenomen in een memo. Dit memo geeft inzicht in de omvang van de opgaven en de ontwikkelingen daarbinnen door de jaren heen en vormt een mooie basis voor de ruimtelijke puzzel die de provincie gaat leggen in reactie op het Startpakket dat de provincie Utrecht heeft ontvangen van de Rijksoverheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de analyse in het memo ‘Ruimtegebruik nu en in de toekomst’ vast te stellen als inspiratie voor de ruimtelijke puzzel;
  2. de statenbrief vast te stellen en met het memo ‘Ruimtegebruik nu en in de toekomst’ ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 21. 18

  Essentie / samenvatting:
  Ter vaststelling ligt voor het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrechtse veenweiden 2023-2024. Het is een uitvoeringsprogramma behorend bij de RVS Utrechtse Veenweiden die op 9 februari 2022 door Provinciale Staten is vastgesteld. De RVS omvat de strategie voor de reductie van broeikasgasemissies uit veenbodems en het afremmen van de bodemdaling. Het uitvoeringsprogramma laat zien welke concrete programma’s, projecten en gebiedsprocessen de provincie samen met haar gebiedspartners de komende twee jaar oppakt. Het uitvoeringsprogramma is, net als de RVS zelf, opgesteld in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Vijfheerenlanden. Met dit uitvoeringsprogramma wordt voldaan aan de toezegging aan Provinciale Staten bij de vaststelling van de RVS om met een uitvoeringsprogramma de plannen voor de komende twee jaar te concretiseren. Het uitvoeringsprogramma is een bouwsteen voor het in voorbereiding zijnde Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Het is tevens de vervanger van het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling provincie Utrecht 2020-2023, welke hiermee wordt ingetrokken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 2023-2024 vast te stellen;
  2. het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling provincie Utrecht 2020-2023 hiermee in te trekken;
  3. de Statenbrief vast te stellen en samen met het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 2023-2024 ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 22. 21

  Essentie / samenvatting:
  Voor het Werelderfgoedgebied Hollandse Waterlinies in de provincie Utrecht zijn vier nieuwe gebiedsanalyses Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies opgesteld, te weten: Stelling van Amsterdam – Zuid, Vechtstreek, Kromme Rijn en de geactualiseerde gebiedsanalyse Laagraven. Dit is een vervolg op de eerder vastgestelde gebiedsanalyses (pilot Laagraven in september 2020 en Utrecht-Noord, Utrecht-Oost en Vreeswijk-Eiland van Schalkwijk in november 2021). Het doel is om voor het gehele gebied van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies (gelegen in de vier provincies) gebiedsanalyses van de kernkwaliteiten te hebben. Voor de provincie Utrecht is met deze laatste vier gebiedsanalyses nu een (bijna) volledig dekkend verhaal gemaakt. Alleen voor het gebied in de gemeente Vijfheerenlanden zal nog in 2023 worden gewerkt aan een gezamenlijke gebiedsanalyse met de provincie Gelderland.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Stelling van Amsterdam – Zuid en de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Vechtstreek en de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Kromme Rijn en de geactualiseerde Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies Laagraven vast te stellen;
  2. de Statenbrief Vaststelling gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies fase 2 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 23. 23

  Essentie / samenvatting:
  De accountant, PwC, heeft de Managementletter en Boardletter 2022 uitgebracht. De Managementletter is gericht aan het management en Gedeputeerde Staten. De Boardletter, gericht aan Provinciale Staten, is minder uitgebreid, maar heeft dezelfde opzet en inhoud. De Boardletter bevestigt het eigen beeld over de voortgang in de interne beheersing en bedrijfsvoering. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd en met het investeren in een aantal nieuwe systemen kan ook de komende periode nog verdere vooruitgang worden geboekt. De accountant geeft in de vergadering van de Financiële Audit Commissie op 18 januari 2023 een nadere toelichting op de Boardletter. Door middel van een Statenbrief wordt de FAC geïnformeerd over de reactie van Gedeputeerde Staten op de Boardletter.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief met reactie op de Boardletter vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten;
  2. opdracht te geven aan de concerncontroller de adviezen van de accountant actief te monitoren.