Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 26 april 2022

09:30 - 12:20

Locatie
16.30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. Essentie / samenvatting:
  De Functionaris voor gegevensbescherming brengt jaarlijks rechtstreeks verslag uit aan de algemeen directeur en Gedeputeerde Staten over de stand van zaken met betrekking tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de provinciale organisatie (artikel 7, zesde lid, van het Statuut gegevensbescherming). Met de bijgevoegde jaarrapportage over het kalenderjaar 2021 wordt aan deze verplichting voldaan. Met deze rapportage wordt een beeld geschetst van de mate waarin de ambtelijke organisatie voldoet aan de AVG en worden aanbevelingen gedaan om hierin verbetering aan te brengen. Nu Provinciale Staten op 14 april 2021 hebben besloten voor de eigen werkzaamheden aan te sluiten bij de uitgangspunten van het privacybeleid 2021 - 2025, zoals dat door GS is vastgesteld, en in dat beleid een verwijzing is opgenomen voor wat betreft de FG-taken, wordt deze rapportage – na toezending aan Gedeputeerde Staten – middels een Statenbrief ook aan Provinciale Staten toegezonden. De bevindingen uit bijgaande FG-jaarrapportage maken duidelijk dat het gewenste volwassenheidsniveau drie nog niet over de hele linie is bereikt, maar dat er duidelijk zichtbaar een sterke positieve ontwikkeling plaatsvindt. De grootste uitdagingen liggen kort gezegd op de informatie-uitwisseling tussen de teams enerzijds en de privacy officers anderzijds, een risico gerichte benadering van privacy, vroegtijdige betrokkenheid van privacy bij nieuwe ontwikkelingen en op het gebied van informatiebeveiliging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de FG-jaarrapportage 2021 vast te stellen.

 2. Essentie / samenvatting:
  Op 1 april 2022 zijn door dhr. Eggermont van de SP schriftelijke vragen gesteld betreffende de verleende ontheffing Wnb aan Verwelius.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het statenlid de heer Eggermont (Socialistische Partij) betreffende de verleende ontheffing Wet natuurbescherming aan Verwelius vast te stellen en te verzenden.

 3. Essentie / samenvatting:
  De gemeenten Baarn en Soest hebben op 16 maart 2022 een brief over het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 gestuurd. In deze brief verzoeken ze een inspraakronde toe te voegen aan het besluitvormingsproces. Daarnaast plaatsten de gemeenten kanttekeningen bij het voornemen om op enkele provinciale wegen een lagere maximumsnelheid in te voeren. De zorgen van de gemeenten over wegcapaciteit en doorstroming op belangrijke toegangswegen voor Soest worden niet gedeeld. Op 12 april 2022 is namens de Gedeputeerde Mobiliteit een procesbrief verstuurd, waarin een inhoudelijke reactie is aangekondigd. Omdat het een brief van beide colleges aan het college van Gedeputeerde Staten betreft, is ervoor gekozen om de brief aan GS voor te leggen, nadat zij hebben besloten over het netwerkperspectief provinciale wegen 2040.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief met een inhoudelijke reactie op de brief van de gemeenten Baarn en Soest over het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 vast te stellen en de brief te versturen.

 4. Essentie / samenvatting:
  Op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) worden door Gedeputeerde Staten subsidies verstrekt voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Vanaf 2023 start een nieuwe subsidieperiode van zes jaar (2023 t/m 2028) voor het ANLb. Voor de nieuwe subsidieperiode komen meer middelen beschikbaar en worden ook subsidies voor nieuwe doelen op het gebied van klimaat mogelijk. In de Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028 is het beleid voor de subsidiëring van deze nieuwe doelen van het ANLb uitgewerkt en wordt het beleid voor de bestaande doelen op onderdelen herzien. Na de vaststelling door Provinciale Staten zal de visie de komende maanden worden ‘vertaald’ naar het Natuurbeheerplan voor 2023, dat het inhoudelijk toetsingskader vormt voor de subsidies. Eind dit jaar zullen de subsidiebeschikkingen voor ANLb voor de nieuwe subsidieperiode worden afgegeven.
  Op 29 maart 2022 hebben GS de Visie vastgesteld en is een Statenbrief ter informatie naar de commissie RGW gestuurd. De Staten willen echter de Visie zelf vaststellen door middel van een Statenvoorstel.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het besluit van GS van 29 maart 2022 om de 'Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028' vast te stellen, in te trekken en
  2. het Statenvoorstel vast te stellen en met de bijlage 'Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028' ter besluitvorming aan Provinciale Staten te sturen.
 5. Essentie / samenvatting:
  In 2021 is het assessment informatiebeveiliging door Concerncontrol uitgevoerd (4e meting). De bevindingen en aanbevelingen zijn uitgewerkt in de bijlage ‘Rapport van bevindingen assessment informatiebeveiliging 2021’. Uit het assessment komt een extra inspanning in combinatie met een moeizame ontwikkeling in procesvolwassenheid naar voren. Er is verbetering zichtbaar op het gebied van continuïteit en leerstrategie, terwijl risicoanalyse en incidentbeheer zijn teruggevallen. De provincie Utrecht kan de informatiebeveiliging nog niet reguleren zoals bedoeld in het convenant van 2014.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de uitkomsten van het assessment informatiebeveiliging 2021 en de managementreactie daarop, in het kader van de verplichte zelfregulering informatieveiligheid;
  2. de statenbrief ‘Voortgang informatieveiligheid & privacy’ vast te stellen en ter informatie inclusief bijlagen met de jaarrapportage functionaris gegevensbescherming 2021 en de samenvatting uitkomsten assessment informatiebeveiliging 2021 toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. ten aanzien van hoofdstuk 3, bijlage A, C en E van het rapport van bevindingen (bijlage 1) geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 55 lid 1 van de Provinciewet en artikel 10 lid 2 sub b, c, d, e en g van de Wet openbaarheid bestuur.

 6. Essentie / samenvatting:
  De regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region is medio 2020 van start gegaan op basis van een businessplan op hoofdlijnen binnen de strategische kaders van de Regionale Economische Agenda (REA). Deze beide documenten zijn door PS vastgesteld bij oprichting van de ROM. Op basis van de jaarplannen 2021 en 2022 zijn in de eerste anderhalf jaar verschillende doelstellingen met succes gerealiseerd. Desondanks is er binnen de ROM behoefte aan een meer uitgewerkte strategische visie c.q. meerjarenplan als kapstok voor de jaarplannen. In de Statenbrief staat beschreven hoe de provincie Utrecht bij de procedure van de meerjarenstrategie van de ROM wordt betrokken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Behandeling meerjarenstrategie ROM Utrecht Region’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. gedeputeerde Strijk te machtigen tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 7. Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een aantal forse uitdagingen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Deze uitdagingen worden op een aantal wijzen opgepakt. Voor de korte en middellange termijn wordt er aan twee verbeterprogramma’s gewerkt onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s:

  • Verbeteren Bedrijfsvoering (BV Beter);
  • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart.

  In de Statenbrief “Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede verbeterprogramma’s 1e kwartaal 2022” wordt de commissie BEM geïnformeerd over de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart en over het programma Verbeteren Bedrijfsvoering. Doelstelling is om dit ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden.

  De voortgang van het programma Verbeteren Bedrijfsvoering loopt in belangrijke mate volgens planning, echter de aanbesteding van een nieuw financieel systeem loopt vertraging op. De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Dit betekent dat ook de in productiename verschoven wordt van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Bovendien wordt voor een zorgvuldige en voor onze provincie passende implementatie gekozen, waarbij de betrokken afdelingen goed zijn aangesloten en de lessons learned van de vorige implementatie worden meegenomen. PwC geeft aan dat een gedegen implementatie vóór snelheid gaat. Door het uitstel wordt voorgesteld voor om het lopende contract met de huidige leverancier Pink Roccade tot 1 april 2024 te verlengen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 1e kwartaal 2022 (inclusief bijlage) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden;
  2. het contract met Pink Roccade te verlengen met 2 jaar van 1-4-2022 tot 1-4-2024.

 8. Essentie / samenvatting:
  Het op korte termijn in beeld brengen van locaties voor opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders is een belangrijke en spoedeisende maatschappelijke opgave. Daarvoor wordt een zogenaamd kansenmakersteam samengesteld.

  De functionaris waarvan gevraagd wordt om in te huren verricht sinds bijna een jaar vrijwel dezelfde werkzaamheden voor dezelfde regionale opdracht, maar dan in dienst van de gemeente Utrecht. Het is van belang de door de betrokken functionaris opgebouwde en ingebrachte expertise te behouden voor het in de regio in beeld brengen van huisvestingslocaties.

  Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid, indien niet rechtmatig kan worden afgeweken van een vereiste Europese procedure, alsnog de provincie Utrecht in een contract te binden. Daarom wordt voorgesteld de betreffende functionaris rechtstreeks in te huren, ondanks het feit dat dit aanbestedingsrechtelijk (en financieel) onrechtmatig is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de tweede functionaris voor het zogenaamde kansenmakersteam voor het in beeld brengen van locaties voor huisvesting van asielzoekers en statushouders rechtstreeks in te huren en daarmee af te wijken van de gebruikelijke meervoudige procedure voor aanbesteding.