Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 21 juni 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De wnd. directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie(BZK) heeft in de brief van 20 april 2022 (ontvangen 17 mei 2022) gemeld dat de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland en van Utrecht hebben ingestemd met het BZK-voorstel over de verrekening herindeling Vijfheerenlanden. Het BZK-voorstel heeft betrekking op het onderdeel restant verrekening rijksbijdrage voor het Merwedekanaal, over de overige onderdelen van de verrekening hadden de provincies al overeenstemming bereikt. Dit betekent dat de provincie Utrecht door de provincie Zuid-Holland voor een bedrag van € 7,5 miljoen wordt gecompenseerd in de kosten voor het beheer en onderhoud van het Zederikse deel van het Merwedekanaal. Op dit bedrag wordt de jaarlijkse bijdrage van € 1,2 miljoen in mindering gebracht die wij van Zuid-Holland ontvangen sinds 1 januari 2019 via een zogenoemde ‘schuifconstructie’ in het provinciefonds. Die bijdrage is onderdeel van het in de begroting opgenomen bedrag vanuit de algemene uitkering van het provinciefonds. De definitieve afrekening en betaling vindt plaats binnen drie maanden na de ingangsdatum van het herijkte provinciefonds. De herijking van het provinciefonds vindt naar verwachting plaats per 1-1-2024. Er wordt daarom opnieuw € 1,2 miljoen in mindering gebracht op de te ontvangen € 7,5 miljoen.
  Nu de betrokken provincies hebben ingestemd met het BZK-voorstel tot verrekening herindeling Vijfheerenlanden, kan deze verrekening worden afgerond. In verband hiermee wordt de vastgestelde Verrekeningsovereenkomst met uitzondering van het onderdeel Merwedekanaal op de relevante onderdelen aangepast als verwoord in het Wijzigingenvoorstel. Op basis daarvan wordt de verrekening geëffectueerd en ontvangt Zuid-Holland in totaal € 11.207.951,51 (zijnde de boekwaarde Merwedekanaal € 14.493.386,77 minus de met de provincie Utrecht te verrekenen onderdelen N484, groot onderhoud € 3.220.000,- en de PAS-contracten Zouweboezem, Lek en Uiterwaarden € 65.435,26). GS van Zuid-Holland en Provinciale Staten worden hierover allebei met een brief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de BZK-brief over de Verrekening herindeling Vijfheerenlanden waarin wordt gemeld dat de provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben ingestemd met hun voorstel tot verrekening;
  2. het GS-besluit van 2 juli 2019 tot vaststelling van een Overeenkomst met Zuid-Holland over de financiële verrekening in verband met de overgang van de rechten en verplichtingen bij de herindeling Vijfheerenlanden als volgt te wijzigen (conform het wijzigingenvoorstel):
  • in de overwegingen de brief van de directeur-generaal met het voorstel tot verrekening benoemen;
  • in artikel 2 de verrekening van het restant van de rijksafkoopsom voor het Merwedekanaal via het provinciefonds benoemen;
  • de verrekening van de geactiveerde investering tegen boekwaarde van € 14.493.386,77 concreet benoemen.
  3. de Statenbrief Verrekening herindeling Vijfheerenlanden vast te stellen en toe te sturen aan Provinciale Staten;
  4. de brief Verrekening herindeling Vijfheerenlanden vast te stellen en te verzenden aan het college van GS van Zuid-Holland.

 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 mei ontving GS vragen van de fractie D66 en de PvDA fractie betreffende "grondwaterbescherming". De vragen zijn beantwoord. Er is een constructief overleg geweest met de drinkwaterbedrijven, omgevingsdiensten en de provincie Utrecht over toezicht en handhaving in grondwaterbeschermingsgebieden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de Widt van D66 en van het Statenlid Krijgsman van PvdA betreffende grondwaterbescherming vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 23 maart 2022 is de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 (‘AsvpU 2022’) door Provinciale Staten goedgekeurd en in werking getreden op 1 april 2022. Dit betekent dat alle aan de AsvpU opgehangen documenten, formats/templates en protocollen, waaronder het controleprotocol Arrangement 3-subsidies vanaf € 125.000,- subsidie, in lijn moeten worden gebracht met de AsvpU 2022. Bij Arrangement 3-subsidieverleningen kan het gebruik van dit controleprotocol worden voorgeschreven voor de financiële verantwoording in het kader van de vaststelling. De externe accountant die verantwoordelijk is voor de controle van deze financiële verantwoording dient dit protocol bij zijn controle te hanteren. Aangezien het huidige controleprotocol blijft gelden voor alle verleningen op subsidieaanvragen die zijn ingediend VOOR 1 april 2022, dus onder de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2010 (‘AsvpU 2010’), hebben de aanpassingen in dat protocol geleid tot een nieuw controleprotocol dat geldt voor alle verleningen op subsidieaanvragen die zijn ingediend NA 1 april 2022 onder de AsvpU 2022. De aanpassing, hoofdzakelijk technisch van aard, van het huidige protocol leidt tot het nieuwe protocol: ‘Controleprotocol verantwoording subsidies provincie Utrecht april 2022’. Overeenkomstig artikel 5.3 lid 6 AsvpU 2022 wordt dit controleprotocol vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het ‘Controleprotocol verantwoording subsidies provincie Utrecht april 2022’, versie van 8 juni 2022, betreffende voorschriften aan de controlerend accountant voor de controle van Arrangement 3-subsidies, verleend onder de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht die in werking is getreden op 1 april 2022, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 14 juni 2022
 5. 06

  Essentie / samenvatting:
  In opdracht van GS heeft een strategische verkenning plaatsgevonden naar de positionering van het Trambedrijf. Uit de verkenning is als voorkeursvariant het inrichten van een provinciale beheerorganisatie naar voren gekomen. Aan GS wordt gevraagd het statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming toe te sturen aan Provinciale Staten. Aan Provinciale Staten wordt een principebesluit gevraagd om een provinciale beheerorganisatie in te richten als aparte juridische entiteit voor de taken beheer & onderhoud van het Trambedrijf. Provincie zal 100% aandeelhouder zijn. Tevens wordt gevraagd om de opdracht voor het uitwerken van een implementatieplan waarin consequenties op organisatorisch, personeel, financieel en juridisch vlak nader worden uitgewerkt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van conceptrapport Roland Berger: Rapportage verkenning strategische positionering Trambedrijf;
  2. het statenvoorstel Principebesluit inrichten provinciale beheerorganisatie Trambedrijf vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 20 juni vond het BO Leefomgeving (BOL) plaats tussen bewindspersonen van IenW, BZK en EZK en een bestuurlijke afvaardiging van onze regio. Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg. In de Statenbrief “Uitkomsten BO Leefomgeving 2022” wordt toegelicht welke afspraken gemaakt zijn met het Rijk. In dit overleg zijn onder andere afspraken gemaakt over een rijksbijdrage van ca. 160 miljoen voor mobiliteitsmaatregelen om de realisatie van ca. 18.000 woningen in de periode tot 2027 binnen de regio’s U10, Amersfoort en Foodvalley te versnellen. Daarnaast geeft deze brief een doorkijk naar afspraken die wij dit najaar met het kabinet willen maken over de grootschalige woningbouwgebieden binnen de provincie Utrecht en de invulling van bijbehorende randvoorwaarden op het gebied van bereikbaarheid, groen en energie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief “Uitkomsten BO Leefomgeving 2022” inclusief bijlagen vast te stellen en ter informatie te verzenden naar Provinciale Staten;
  2. kennis te nemen van het persbericht.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 december 2021 is het concept GLB-NSP ingediend bij de Europese Commissie. Afgelopen maanden is een proces doorlopen dat heeft geleid tot een voorstel voor een bijgestelde GLB-NSP. Deze versie wil de minister eind juni naar Europese Commissie sturen.


  Aanleiding voor de aanpassingen is tweeledig:
  • Uitkomsten van de consultatieronde die begin 2022 heeft plaatsgevonden;
  • De observaties van de Europese Commissie die eind maart zijn ontvangen.


  De aanpassingen worden toegelicht in bijgevoegde beslisnotitie. De opmerkingen van de provincies in het Bestuurlijk Overleg (BO) van 28 april 2022 zijn op een bevredigende manier verwerkt. Aan provincies wordt gevraagd kennis te nemen van de aanpassingen en de indiening van de GLB-NSP door de Minister te ondersteunen. Op 22 juni a.s. vindt er een BO plaats tussen de provincies en de Minister over de aanpassingen. De verwachting is dat de Europese Commissie het GLB-NSP in oktober 2022 zal goedkeuren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de aanpassingen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de toelichting daarop;
  2. indiening van het NSP bij de Europese Commissie door de Minister van LNV te ondersteunen.