Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 19 april 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 00
  Opening en hamerstukken
 2. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli 2019 hebben de bestuurders van de provincie Utrecht (hierna: de provincie) en betrokken gemeenten, waaronder de gemeente Bunnik, een intentieovereenkomst getekend om samen vaart te zetten achter de realisatie van de doorfietsroute Utrecht-Veenendaal. Op 23 februari 2022 hebben de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal en de Universiteit Utrecht de samenwerkings- /realisatieovereenkomst getekend. De gemeente Bunnik heeft deze overeenkomst niet getekend, omdat zij eerst een visie op de Traverse van Bunnik wil ontwikkelen, voordat zij een besluit neemt over de doorfietsroute die er doorheen loopt. De provincie hecht er belang aan om op zo kort mogelijke termijn een goede samenhangende regionale doorfietsroute te realiseren en een tracé via Bunnik is daarin een belangrijke schakel. De provincie Utrecht stelt de gemeente Bunnik daarom in de gelegenheid om de gewenste visie te maken. De provincie reserveert daartoe het budget voor haar bijdrage aan de gemeente Bunnik voor de realisatie van de doorfietsroute uiterlijk tot en met 31 maart 2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gemeente Bunnik in de gelegenheid te stellen om eerst de visie op de Traverse te maken voordat de gemeente een besluit neemt over de doorfietsroute, zoals opgenomen in de realisatieovereenkomst doorfietsroute Veenendaal-Utrecht d.d. 23 februari 2022 en daarom het in deze overeenkomst opgenomen bedrag ad € 2,04 miljoen voor het tracédeel van de gemeente Bunnik te reserveren tot en met uiterlijk 31 maart 2023;
  2. om dit besluit per bijgaande brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik te bevestigen.

 3. 0.13.H

  Essentie/ samenvatting:
  De Omgevingswet zal op 1 januari 2023 in werking treden. De Statenbrief voortgang programma Omgevingswet geeft de stand van zaken van de voorbereidingen op de implementatie Omgevingswet.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang programma Omgevingswet vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 4. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA) d.d.14 maart is besloten om opdracht te geven voor een verkenning die de mogelijke toekomstige samenwerkingsvormen tussen de gemeente Utrecht en provincie Utrecht in kaart brengt op het gebied van archiefbeheer. Dit met het oog de voorgenomen uittreding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit de gemeenschappelijke regeling HUA waar de gemeente, provincie en het Rijk nu nog samen onderdeel van uitmaken. Met name de achterblijvende partners – de gemeente Utrecht en provincie Utrecht – maken zich hier zorgen over. In het Algemeen Bestuur HUA van 14 maart 2022 is tevens besloten om gedeputeerde Strijk aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever voor deze verkenning namens het Algemeen Bestuur. Het aandeel van de kosten voor de provincie Utrecht voor de verkenning wordt ten laste gebracht van de budget ‘bijzondere uitgaven GS’. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur via een schriftelijke ronde begin dit jaar ingestemd met het realiseren van een eigen e-depotvoorziening voor Het Utrechts voor een periode van 3 jaar met optie tot periodieke verlenging en opschaling. De kosten voor de eerste periode van 3 jaar worden gedekt binnen de begroting 2022-2025 van HUA.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten nemen kennis van:
  • de opdracht door het AB HUA voor een verkenning naar toekomstige samenwerkingsvormen tussen de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht voor archiefbeheer van overgebrachte archieven;
  • de afspraak dat kosten van de verkenning te laste worden gebracht van het budget ‘ budget uitgaven GS’;
  • het besluit van het AB HUA om een eigen e-depotvoorziening te realiseren voor het HUA, waarvan de kosten worden gedekt binnen de begroting 2022-2025 van HUA.

 5. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 12 april 2022
 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  Op 23 maart 2022 heeft Provinciale Staten positief besloten over de verlenging à 2 miljoen euro van het Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 ten behoeve van een Herstelpakket voor de jaren 2022 en 2023. Deze verlenging biedt ruimte voor duurzaam herstel waarbij innovatie wordt gestimuleerd. Op korte termijn starten de eerste twee onderdelen. Voor het nieuwe onderdeel ‘presentatie door (jonge) talentvolle makers’, is een regeling opgesteld. Aangezien dit een subsidieverordening betreft, dient PS hierover geïnformeerd te worden. Daarnaast is voor kleine festivals het beleidsmatig afwegingskader gewijzigd op basis van de behoeften in 2022 en 2023. Beide onderdelen gaan begin mei 2022 open. Het Herstelpakket bestaat daarnaast uit zeven andere onderdelen: schade Kasteelmusea door achterblijvende bezoekersaantallen, nieuw vrijwilligersbeleid voor Kasteelmusea, ontwikkelen nieuw werk talentvolle makers, programmering door podia en theaters, impuls voor het amateurleven, vervolg op het Innovatiefonds en een publieksonderzoek. Ook deze onderdelen zullen op korte termijn starten of zijn al gestart. Hiervoor wordt gewerkt met exploitatiesubsidies, opdrachten of reeds lopende regelingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de subsidieverordening 'presentatieregeling voor talentvolle makers' en de bijbehorende Statenbrief vast te stellen en de Statenbrief aan PS te verzenden;
  2. het gewijzigde beleidsmatig afwegingskader voor kleine festivals vast te stellen.

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 vast te stellen. Dit draagt bij aan gezonde mobiliteit door de leefbaarheid voor mensen en dieren langs provinciale wegen, de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid en de bereikbaarheid beter met elkaar in balans te brengen met een doelmatige en geloofwaardige maximumsnelheid op provinciale trajecten. De provincie Utrecht gaat daarom:
  1. De strikte koppeling tussen een gebiedsontsluitingsweg (GOW) en de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op enkele plaatsen loslaten en een GOW60 als wegcategorie introduceren;
  2. Op provinciale wegen ter hoogte van oversteekplaatsen voor langzaam verkeer de maximumsnelheid verlagen naar 60;
  3. De maximumsnelheid op alle parallelwegen langs provinciale wegen terugbrengen naar 30 km/uur.
  In het netwerkperspectief zit een nieuw afwegingskader voor maximumsnelheden op provinciale wegen en vervangt de eerdere beleidsuitwerking “Snelheidsregimes op provinciale wegen”. Daarnaast is de kaart met wegcategorieën duurzaam veilig geactualiseerd. Implementatie van het netwerkperspectief volgt de trajectaanpak. Stapsgewijs zal tot 2040 op trajecten of wegvakken een lagere maximumsnelheid worden ingesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 vast te stellen en het voorstel, inclusief bijlagen (document Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 en Achtergrondrapport scenario gezonde mobiliteit - def versie 17 december), naar Provinciale Staten te sturen;
  2. de beleidsuitwerking “Snelheidsregimes op provinciale wegen”, vastgesteld op 24 januari 2017, in te trekken.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft besloten om gedurende een jaar op maximaal 3 verdiepingen in haar pand vluchtelingen te huisvesten voor een opvang termijn van enkele maanden per persoon. Hiertoe moet de inrichting van deze verdiepingen geschikt gemaakt worden voor bewoning en zullen er consequenties zijn voor de beheertaken. Dit stuk schetst de projectorganisatie, de kosten van de investeringen, de verwachte dekking, de risico’s daarbij en de raming van de beheerkosten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het feit dat de huidige kostenraming valt binnen de normbedragen uit de handreiking Vereniging Nederlandse gemeenten (voorts VNG). Financiering zal lopen via de gemeente Utrecht welke deze kosten bij het rijk in rekening brengt;
  2. de Statenbrief 'Opvang Oekraïense vluchtelingen' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 09

  Essentie / samenvatting:
  In 2021 hebben trainees onderzoek gedaan naar Diversiteit en Inclusie in de provincie Utrecht. Alle resultaten en aanbevelingen zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Op naar een diverse en inclusieve organisatie van de provincie Utrecht’. Geadviseerd wordt om de Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf, onderdeel van de Sociaal
  Economische Raad (SER), te ondertekenen. Hiermee geeft de provincie Utrecht het signaal af te willen werken aan diversiteit en inclusie in de eigen organisatie, krijgt de provincie Utrecht toegang tot een netwerk Diversiteit en Inclusie en biedt Diversiteit en Inclusie het houvast naar de toekomst. Het vervolg is om een aanpak Diversiteit & Inclusie (D&I) op te stellen voor de organisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten, respectievelijk de commissaris van de Koning besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:
  1. de Charter Diversiteit vast te stellen;
  2. de provincie-secretaris op te dragen, de Charter Diversiteit te ondertekenen en haar de bevoegdheid te geven om de Charter Diversiteit redactioneel en op ondergeschikte technische punten te wijzigen.

 10. 12

  Essentie/ samenvatting:
  Jaarlijks wordt er aan Gedeputeerde Staten een issuekalender aangeboden en stellen Gedeputeerde Staten een overzicht vast van issues die dit jaar door provincie Utrecht worden ondersteund.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het overzicht te ondersteunen issues 2022 vast te stellen.

 11. 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 maart is het herziene concept innovatieprogramma in commissie Milieu & Mobiliteit geagendeerd en met instemming besproken. Door op vernieuwende wijze te werken aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving wordt, in samenwerking met interne en externe partners, het verschil gemaakt bij het bevorderen van de gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen in de provincie Utrecht. Het innovatieprogramma draagt daarmee bij aan de provinciale ambitie om in 2050 de gelukkigste en gezondste regio van Nederland te zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het innovatieprogramma gezonde leefomgeving 2022-2024 vast te stellen.