Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 12 april 2022

09:30 - 12:45
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmaker is een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 17 juni 2021 waarbij aan de gemeente Vijfheerenlanden ontheffing is verleend op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de heikikker en de rugstreeppad, en voor zover dit betreft het uitzetten van individuen, eieren, larven en juvenielen van de heikikker en de rugstreeppad. De ontheffing is verleend in verband met de ontwikkeling van woonwijk Broekgraaf, fase III te Leerdam voor de periode van besluitdatum tot en met 15 maart 2031. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 25 februari 2022, BZW.21.040.001, het advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren, het besluit in stand te laten en voor de motivering van de beslissing op bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, te verwijzen naar het advies van de commissie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.21.040.001, ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 17 juni 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, nummer 8245AE12, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 25 februari 2022.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Door Ondernemers Vereniging Achterberg (hierna: bezwaarmaker) is een bezwaarschrift ingediend tegen het GS besluit van 14 oktober 2021 waarbij aan de provincie Utrecht op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een ontheffing is verleend voor opzettelijk doden, opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is verleend in verband met het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Achterbergsestraatweg 120 in Rhenen vanwege de herinrichting van het nabij gelegen kruispunt op de provinciale weg N233 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 8 februari 2022, BZW.21.064.001, het advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmaker niet aannemelijk heeft gemaakt belanghebbende te zijn bij het besluit van 14 oktober 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.21.064.001, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 oktober 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer 8245B16E, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 8 februari 2022.

 3. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmakers is een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 14 oktober 2021 waarbij aan de provincie Utrecht op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een ontheffing is verleend voor opzettelijk doden, opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is verleend in verband met het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Achterbergsestraatweg 120 in Rhenen vanwege de herinrichting van het nabij gelegen kruispunt op de provinciale weg N233 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 8 februari 2022, BZW.21.064.002, het advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmakers niet aannemelijk hebben gemaakt belanghebbende te zijn bij het besluit van 14 oktober 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.21.064.002, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 oktober 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer 8245B8EA, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 8 februari 2022.

 4. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmaker is op 15 november 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 14 oktober 2021 waarbij aan de provincie Utrecht op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een ontheffing is verleend voor opzettelijk doden, opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is verleend in verband met het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Achterbergsestraatweg 120 in Rhenen vanwege de herinrichting van het nabij gelegen kruispunt op de provinciale weg N233 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 8 februari 2022, BZW.21.064.003, het advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmaker niet aannemelijk heeft gemaakt belanghebbende te zijn bij het besluit van 14 oktober 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.21.064.003, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 oktober 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer 8245B1BA, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 8 februari 2022.

 5. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmaker is op 15 november 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 14 oktober 2021 waarbij aan de provincie Utrecht op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een ontheffing is verleend voor opzettelijk doden, opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is verleend in verband met het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Achterbergsestraatweg 120 in Rhenen vanwege de herinrichting van het nabij gelegen kruispunt op de provinciale weg N233 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 8 februari 2022, BZW.21.064.004, advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmaker niet aannemelijk heeft gemaakt belanghebbende te zijn bij het besluit van 14 oktober 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.21.064.004, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 oktober 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer 8245B1AC, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 8 februari 2022.

 6. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Door bezwaarmaker is op 23 november 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen het GS-besluit van 14 oktober 2021 waarbij aan de provincie Utrecht op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een ontheffing is verleend voor opzettelijk doden, opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is verleend in verband met het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Achterbergsestraatweg 120 in Rhenen vanwege de herinrichting van het nabij gelegen kruispunt op de provinciale weg N233 voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft op 8 februari 2022, BZW.21.064.005, het advies uitgebracht over het ingediende bezwaar en adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmaker niet aannemelijk heeft gemaakt belanghebbende te zijn bij het besluit van 14 oktober 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. conform het advies van de Awb-adviescommissie het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift, nummer BZW.21.064.005, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 14 oktober 2021 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar, nummer 8245B1F1, vast te stellen, te verzenden en voor de motivering daarvan te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 8 februari 2022.

 7. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Door twee parcitulieren zijn bezwaarschriften ingediend tegen een aan de Faunabeheereenheid Utrecht verleende ontheffing voor de bestrijding van konijnen met het geweer ter voorkoming van graafschade op een industrieterrein. Door de Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: de adviescommissie) is hen gevraagd om gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat zij als belanghebbenden kunnen worden beschouwd. Hierbij is aangegeven dat de bezwaren niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard indien de gevraagde informatie niet wordt verstrekt. Op dit verzoek is niet gereageerd. De adviescommissie heeft om deze reden afgezien van een hoorzitting en heeft in beide zaken advies uitgebracht. Zij adviseert om beide bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren nu bezwaarmaaksters niet binnen de gegeven termijn hebben gemotiveerd waarom zij belanghebbende zijn bij het bestreden besluit. Dit advies wordt overgenomen in beide beslissingen op bezwaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de twee ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van 28 oktober 2021, met nummer Z-WNB-BSB2021-1440, niet-ontvankelijk te verklaren en voor de motivering daarvan te verwijzen naar de adviezen van de Awb-commissie van PS en GS d.d. 14 december 2021;
  2. de afdoeningsbrieven vast te stellen, te verzenden.

 8. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 juli 2020 hebben GS besloten om, ter overbrugging van de coronacrisis, een voorschotfaciliteit in te richten voor projecten in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) die een dringende behoefte hadden tot voorfinanciering. De faciliteit houdt in dat voor projecten die kampen met liquiditeitsproblemen, een voorschot (lening) verstrekt wordt op het te ontvangen provinciale deel van de POP3-subsidie. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, is er aanleiding om deze faciliteit op te heffen

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de voorschotfaciliteit voor POP3-projecten per 12 april 2022 te beëindigen.

 9. 03

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten (GS) zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze taak formuleren alle provincies gezamenlijk in een gemeenschappelijk toezichtkader (GTK). Het GTK is een uitwerking van het wettelijk kader (artikel 203 van de Gemeentewet) voor het financieel toezicht op decentrale overheden. In navolging op de vaststelling van het GTK 2020 voor gemeenten is gewerkt aan de totstandkoming van een apart GTK voor gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Het kader vervangt het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht’ uit 2014.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen vast te stellen;
  2. de brief aan de algemeen besturen over het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen vast te stellen en over te gaan tot verzending hiervan;
  3. de statenbrief “GTK voor gemeenschappelijke regelingen” vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 juli 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het programmaplan Hollandse Waterlinies vastgesteld. Dit programma verving het programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie – Stelling van Amsterdam 2016-2019. Het nieuwe programma heeft als hoofddoelstelling de Hollandse Waterlinies verder ontwikkelen als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inzetten als inspiratiebron. Het programma bevat aangepaste doelstellingen en bijbehorende uitvoeringsprojecten, en is opgesteld als een uitvoeringsprogramma onder de nieuwe interim omgevingsverordening. Een belangrijk instrument bij de uitvoering is de subsidieregeling die het mogelijk maakt initiatiefnemers te ondersteunen die projecten willen realiseren die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma. Voor een efficiënte en effectieve inzet van het subsidie-instrument is het noodzakelijk dat de regeling naadloos aansluit op het vigerende programmaplan. Met de voorgestelde nieuwe subsidieregeling wordt aan deze voorwaarde voldaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht in te trekken;
  2. de Subsidieregeling Hollandse Waterlinies provincie Utrecht, registratienummer UTSP-1106832717-1729, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  3. de statenbrief vast te stellen en tezamen met de subsidieregeling toe te sturen aan Provinciale Staten.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 14 april 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2b. ‘Voorjaarsnota 2022’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  2. 2c. ‘Concept-Kaderbrief 2023’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  3. 4a. ‘Nadere afspraken Digitaal Stelsel Omgevingswet’;
  4. 4b. ‘Wijziging besluit erfgoedwet archeologie’;
  5. 4c. ‘Conceptregeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023’, met inachtneming van het aandachtspunt in het advies;
  6. 4d. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’;
  7. 4e. ‘Goedkeuring wijziging statuten Stichting Certificering SNL’;
  8. 4f. ‘Nieuwe taken BIJ12: coördinatie en beheer BRO en coördinatie ROR-taken’.
 12. 13

  Essentie / samenvatting:
  In de Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR) zetten achttien organisaties, waaronder de provincie Utrecht, zich gezamenlijk in om het aantal slachtoffers en de schade als gevolg van een overstroming van de Randstad zo veel mogelijk te beperken. Dit doet de SCOR door de bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming van de Randstad vorm te geven. Het samenwerkingsconvenant daterend uit 2015 is aan actualisatie toe vanwege de naamsverandering van de samenwerking en aanpassingen aan de samenwerkingsstructuur, het beoogde effect en doelen. Het geactualiseerde convenant ligt nu ter vaststelling voor.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het convenant Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR) vast te stellen en aan te gaan.

 13. 14

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens N.V. (hierna Vitens) worden de jaarstukken over 2021 te besluitvorming voorgelegd. Dit geldt ook voor het dividendvoorstel en de voordracht van de heer Ten Kroode als lid van de Raad van Commissarissen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 22 april 2022 (AvA) akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021;
  2. om tijdens de AvA akkoord te gaan met het dividendvoorstel over 2021;
  3. om tijdens de AvA akkoord te gaan met de kwijting voor de taakuitoefening van de directie over 2021;
  4. om tijdens de AvA akkoord te gaan met de kwijting voor de taakuitoefening van de Raad van Commissarissen over 2021;
  5. om tijdens de AvA akkoord te gaan met de benoeming van de heer P.A.N. Ten Kroode als lid van de Raad van Commissarissen van Vitens.

 14. 19

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland wordt gewerkt aan realisatie van de natuuropgave. In het gebied Marickenland doet zich de mogelijkheid voor om een agrarisch bedrijf, gronden en gebouwen, binnen en buiten de natuurbegrenzing aan te kopen. Middels dit document vraagt team GEB toestemming voor aankoop van het boerenerf en een aantal agrarische percelen in Wilnis en de polder Groot Mijdrecht West. De totale kadastrale oppervlakte bedraagt 33.81.45 ha. Zeven percelen met een totale oppervlakte van 20.10.60 ha liggen binnen het Natuur Netwerk Nederland. Hierop bevinden zich de opstallen. De andere 2 percelen met een oppervlakte van 13.70.85 ha liggen buiten het Natuur Netwerk Nederland en zullen worden ingezet om de overige oppervlakte NNN via ruiling te verwerven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. indien er overeenstemming is met de eigenaar akkoord te gaan met de aankoop van het agrarisch bedrijf met 33.81.45 ha agrarische cultuurgrond nabij de locatie Wilnis, Mijdrechtse Dwarsweg 15, 3648 BR, kadastraal bekend zoals aangegeven in de bijlagen;
  2. te onderhandelen met als uitgangspunt voor de taxatiewaarde volledige schadeloosstelling, omdat het bedrijf in prioritair gebied voor het NNN ligt;
  3. team GEB opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  4. voor deze transactie gebruik te maken van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen, welke in de Zomernota 2021 door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld, waarbij de kosten die verwerkt dienen te worden via de exploitatie worden verantwoord onder beleidsdoel 2.1;Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld);
  5. geheimhouding op te leggen op dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer op te heffen conform artikel 55 van de Provinciewet.Op grond van een belang genoemd in artikel 10, tweede lid onder B, van de WOB.