Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 27 september 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL), de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN gronden (UVAN) en Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit (USB) subsidies verstrekken voor: het beheer van natuurterreinen, de functieverandering van landbouwgrond naar natuur ten behoeve de realisatie van het NNN en de Groene contour, de aanleg en kwaliteitsverbetering van natuurgebieden, het uitbreiden of verbeteren van leefgebieden bedreigde soorten, het opstellen van soortenmanagementplannen en het bestrijden en beheersen van exoten. Jaarlijks vindt openstelling van deze subsidieregelingen plaats. Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2023, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Nieuw in het openstellingsbesluit voor 2023 ten opzichte van het openstellingsbesluit voor 2022 is dat ook de openstelling voor de Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit in dit besluit is opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023, geregistreerd onder nr. UTSP1965507927-34588, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het aanvraagformulier en Gegevensleveringsprotocol voor de subsidie natuurbeheer vast te stellen;
  3. subsidie natuurbeheer beschikbaar te stellen voor bestaande natuurpercelen die door gemeenten worden verkocht of in erfpacht worden uitgegeven aan natuurbeheerders;
  4. de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht te wijzigen zoals vermeld in het Besluit tot wijziging van de USB, opgenomen in bijlage 3, en het Besluit tot wijziging van de USB te publiceren in het Provinciaal Blad;
  5. de statenbrief ‘Openstellingsbesluit subsidies natuur 2023 en Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit (USB)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Programma Natuur omvat maatregelen die gericht zijn op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Het Rijk heeft hiervoor aan de provincie Utrecht € 17,4 mln. beschikbaar gesteld. In de eerste fase ligt de focus op fysieke maatregelen in de Natura 2000-gebieden zelf die tot 2023, met een eventuele uitloop naar 2025, uitgevoerd worden. Onderdeel van de middelen van het Rijk zijn ook apparaatskosten (€ 1,35 mln.). Dit geld is bedoeld om de natuur beherende terreineigenaren en waterschappen tegemoet te komen voor hun gemaakte apparaatskosten. Hiervoor is een subsidieregeling apparaatskosten Programma Natuur opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Subsidieregeling apparaatskosten Programma natuur, geregistreerd onder nr. UTSP- 1965507927-34106, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de statenbrief ‘Subsidieregeling apparaatskosten Programma Natuur’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Er is sprake van een overtekening op de POP3-regeling ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens provincie Utrecht 2022’ zodat het subsidieplafond is bereikt. Door het subsidieplafond van de POP3-maatregel Samenwerking met terugwerkende kracht te wijzigen (te verhogen) van € 932.200,- naar € 1.400.000,- kunnen de ingediende aanvragen met een positief advies van een onafhankelijke adviescommissie alsnog worden gehonoreerd. Van de subsidie is 50% afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) van de provincie Utrecht. Deze verhoging van het subsidieplafond past binnen de programmering van het POP3+ 2021/2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het POP3-wijzigingsbesluit ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens EIP provincie Utrecht 2022' vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening na of de provincie financieel rechtmatig handelt. Dat doet de accountant aan de hand van een normenkader. Hierin is alle voor de financiële rechtmatigheid van belang zijnde wet- en regelgeving opgenomen. Aangezien wet- en regelgeving voortdurend verandert, wordt het normenkader jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De wijzigingen zijn gespecificeerd in de bijlage “overzicht wijzigingen normenkader 2022”. Vanaf 2023 met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording geeft Gedeputeerde Staten zelf een Rechtmatigheidsverantwoording af over de financiële rechtmatigheid voor wat betreft de criteria begrotingsrechtmatigheid, voorwaardencriterium en Misbruik en Oneigenlijk gebruik criterium. De accountant controleert de getrouwheid van deze verantwoording.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel inclusief bijlagen normenkader rechtmatigheid 2022 en overzicht wijzigingen normenkader 2022 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten. Provinciale Staten wordt daarbij gevraagd om het normenkader voor het voorwaardencriterium te beperken tot die bepalingen die recht, hoogte en/of duur van besteding of inning van gelden betreffen. Dit betekent dat aan het niet naleven van in de diverse verordeningen opgenomen termijnen, alsmede andere bepalingen die niet op recht, hoogte en/of duur van de besteding of inning van gelden betrekking hebben, geen gevolgen voor het rechtmatigheidsoordeel worden verbonden;
  2. kennis te nemen van de goedkeuringstoleranties zoals vastgelegd in de aanbesteding van accountantsdiensten. De controle verordening zal worden geactualiseerd. Hierin zullen de goedkeuringstoleranties worden vastgesteld.

 5. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  De reden dat deze nota voorligt is procedureel. In 2018 is de huidige Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering vastgesteld. Looptijd van deze nota is vier jaar. Dit betekent dat de nota in 2022 geactualiseerd moet worden. De voorliggende nota is de actualisatie van de nota uit 2018 en heeft een looptijd van 2022 t/m 2026. De nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering legt het beleidsmatige kader voor de onderdelen huisvesting en ICT vast op basis waarvan het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor beide onderdelen en het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor de kapitaalgoederen huisvesting worden opgesteld en uitgevoerd. Inhoudelijk zijn er geen majeure wijzigingen ten opzichte van de nota van 2018. Het in de nota genoemde beleidsmatige kader is bekend bij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Eventuele verdere uitwerkingen worden apart ter besluitvorming voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel Actualisatie Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten houden in een register bij op welke documenten zij wettelijke geheimhouding opgelegd hebben, waarom dat is en – indien mogelijk – hoelang deze geheimhouding duurt. Dit register wordt elk half jaar geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden en het geactualiseerde register wordt ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd en op de website van de provincie geplaatst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het geactualiseerde registers Geheime Stukken GS en PS 2015-2018, 2019-2020, 2021 en 2022 waarin de documenten waar GS geheimhouding heeft opgelegd van de volgende onderwerpen openbaar zijn geworden, aangezien de geheimhouding was opgelegd tot een bepaalde gebeurtenis en deze gebeurtenis inmiddels heeft plaatsgevonden:
  a. B-stuk en bijlagen Aankoop 16 ha grasland nabij Zegveld d.d. 26 januari 2021;
  b. B-stuk en bijlage Ruiling gronden in Westbroekse Zodden d.d. 13 juli 2021 (8227A31E);
  2. de statenbrief Halfjaarlijkse actualisatie Register Geheime Stukken GS en PS vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 7. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het tweede kwartaal van 2022 (1-4-2022 t/m 30-6- 2022). In deze rapportage is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief betreffende voortgang vergunningverlening stikstof tweede kwartaal 2022 vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.

 8. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Dagelijks Bestuur van respectievelijk het Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD) en het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) hebben ingestemd met het ontwerpjaarverslag- en jaarrekening 2021 en hebben deze voorgelegd aan de deelnemers.Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen LSD en SGL wordt de provincie in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Met het vaststellen van de Nota Samenwerkende Partijen (11 mei 20, PS2022BEM09), hebben PS het college gedelegeerd de financiële stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Naar aanleiding van de bovengenoemde ontwerpjaarrekeningen wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Beide ontwerpjaarrekeningen sluiten met een positief resultaat. Daarnaast is de accountant voornemens om een goedkeurende controle verklaring af te geven. Deze goedkeurende verklaring heeft betrekking op de getrouwheid en rechtmatigheid van de beide jaarrekeningen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ontwerpjaarverslag en -rekening 2021 voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden-Nederland vast te stellen;
  2. de eerste begrotingswijziging 2022 voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen;
  3. de ontwerp uitgangspunten voor de begroting 2023 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen;
  4. geen zienswijzen in te dienen op het ontwerpjaarverslag en -rekening 2021 voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o;
  5. de Statenbrief ‘Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden’ vast te stellen en aan Provinciale Staten te verzenden.

 9. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten (hierna: PS) worden met kwartaalrapportages structureel op de hoogte gehouden van de voortgang van het Programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: VRT). De kwartaalrapportage betreft het tweede kwartaal van 2022 (standlijn 30 juni 2022), met de Statenbrief wordt aanvullend de stand van zaken op moment van schrijven weergegeven. Bij afronding van het tweede kwartaal zijn de aanpassingen van het investeringsbudget opgenomen, zoals deze zijn vastgelegd in de Kadernota 2023-2026 (Docnr UTSP-1960005650- 118).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de VRT-kwartaalrapportage 01-04-2022 t/m 30-06-2022 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Statenbrief Voortgangsrapportage 1 april 2022 t/m 30 juni 2022 programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT)” vast te stellen en met de VRT-kwartaalrapportage ter informatie toe te zenden aan PS.

 10. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) werkt de provincie aan de realisatie van o.a. nieuwe natuur, alsmede het behalen van andere integrale doelen in het landelijk gebied. In het gebied Polder Mijnden (gemeente Stichtse Vecht) wordt de start van een gebiedsproces voorbereid om, zoals in het Akkoord van Utrecht afgesproken, 81,4 ha nieuwe natuur in te richten. Via een openbare inschrijving wordt er nu een agrarisch- annex recreatiebedrijf met grond aangeboden (totaal oppervlakte 32 ha, waarvan circa 16,2 ha Groene Contour en 14 ha NNN-agrarisch, de rest opstallen en recreatie). De aankoop van deze gronden maakt het bereiken van de gestelde doelstellingen eenvoudiger.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in afwijking van het grondbeleid een bod uit te brengen op de opstallen (boerenerf) en gronden aan het Zandpad 28 in Nieuwersluis met een totaal oppervlak van 32 ha;
  2. te onderhandelen op basis van marktwaarde als uitgangspunt voor de taxatie, om integrale doelen te realiseren binnen de polder Mijnden;
  3. team GEB opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  4. voor deze transactie gebruik te maken van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen, welke in de Zomernota 2021 door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld, waarbij de kosten die verwerkt dienen te worden via de exploitatie worden verantwoord onder beleidsdoel 2.1: Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld);
  5. geheimhouding op te leggen inzake dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer op te heffen conform artikel 55 van de Provinciewet en op grond van artikel 5.1, tweede lid onder B, van de Wet Open Overheid (WOO).

 11. 0.20.H

  Essentie/ samenvatting:
  Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is de provincie verplicht gesteld om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen als wettelijk verplichte toezichthouder op de naleving van deze AVG. In het organisatiebesluit is de bevoegdheid tot aanstelling van deze FG, gezien de bijzondere rol, belegd bij het college van Gedeputeerde Staten. De afgelopen tijd is de functie extern vervuld, maar er heeft zich nu een interne kandidaat gemeld die geschikt geacht wordt. Het is de bedoeling dat de nieuwe FG samen met de huidige FG gaat optrekken, totdat het inhuurcontract van de externe FG medio november afloopt. Ook kunnen dan de huidige werkzaamheden naar behoren worden overgedragen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de heer E(ugene). H. Rebers met ingang van 3 oktober 2022 aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming.

 12. 03

  Essentie / samenvatting:
  Met de Programmabegroting 2023 stellen Provinciale Staten de kaders vast voor de uitvoering van het beleidsdoelen opgenomen in de 9 beleidsprogramma’s en het Overzicht overhead (Bedrijfsvoering).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel met daarin de Programmabegroting 2023, MIP Mobiliteit 2023, MOP Mobiliteit 2023 en het MIP Bedrijfsvoering 2023 vast te stellen;
  2. coördinerend portefeuillehouder Strijk te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren en nadien de Programmabegroting 2023, MIP Mobiliteit 2023, MOP Mobiliteit, MIP Bedrijfsvoering en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden.

 13. 06

  Essentie / samenvatting:
  Tijdens de commissie Ruimte, Groen en Water van 31 augustus werd kort gesproken over het opkopen van boerenbedrijven in de provincies Gelderland en Utrecht ten bate van de Ring Utrecht, de verbreding van de A27. Hierover zijn vragen gesteld door de Statenfractie van de SGP. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid B. van den Dikkenberg van de SGP-fractie betreffende opkopen boerderijen vast te stellen en te verzenden.

 14. 07

  Essentie / samenvatting:
  Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) heeft bij de provincie Utrecht een handhavingsverzoek ingediend. Doel van het verzoek was om de provincie te laten handhaven op het bemesten door een enkele agrariër. GS heeft het handhavingsverzoek afgewezen. MOB heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing op het verzoek. GS heeft een beslissing genomen op dit bezwaar om het verzoek alsnog af te wijzen. Hierop heeft MOB beroep ingesteld. De rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan en MOB in het gelijk gesteld. Om in lijn te blijven met acht vergelijkbare zaken, met nog lopende hoger beroepsprocedures, en daarin een consistente verdediging te voeren, wordt nu ook in de voorliggende zaak hoger beroep ingesteld. We volgen deze lijn en tekenen ook in dit geval hoger beroep aan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan mevrouw mr. M.M. Kaajan van ENVIR advocaten wordt volmacht verleend om GS in rechte te vertegenwoordigen in de hoger beroepsprocedure bij de Raad van State. Het GS-besluit van 18 mei 2021 (nummer 82244B15) waarin het handhavingsverzoek wordt afgewezen, wordt bevestigd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:
  1. hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 24 augustus 2022 met nummer UTR 21 / 2756 NATUUR V147;
  2. mevrouw mr. drs. M.M. Kaajan, advocaat werkzaam bij ENVIR Advocaten te machtigen om namens de provincie Utrecht een hoger beroepschrift in te dienen tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 24 augustus 2022 met nummer UTR 21/2756 NATUUR V147 en namens de provincie Utrecht dit hoger beroepschrift te ondertekenen en de provincie Utrecht te vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandeling die in deze hoger beroepsprocedure wordt gepland;
  3. het GS-besluit van 18 mei 2021 (nummer 82244B15) te bekrachtigen;
  4. de directeur van de RUD een ondertekeningsmandaat in overeenstemming met art. 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht te geven om het door GS genomen besluit nummer 5 aan MOB mee te delen.

 15. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het huidige Programma Cultuur & Erfgoed loopt tot en met 2023. Aangezien het nieuwe programma voorbereid wordt aan de hand van de nieuwe werkwijze van de Omgevingsvisie, wordt voorgesteld het huidige programma met één jaar te verlengen, zodat meer ruimte ontstaat om dit zorgvuldig voor te bereiden. Om de input en ervaring van de huidige Staten echter nog goed te benutten, wordt de verkenningsfase voorafgaand aan de verkiezingen uitgevoerd. Een eventuele verlenging heeft een aantal bijkomende voordelen zoals een betere stroomlijning op de verkiezingen en op beleidsprogramma’s van rijk en gemeente Utrecht. Ook kunnen de uitkomsten van het onderzoek naar de borging van de Concernopgave Hollandse Waterlinies, dat tot en met 2024 nog een eigenstandig programma is, mee worden genomen in de uitwerking van het nieuwe programma Cultuur & Erfgoed.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel 'Verlenging Cultuur- en erfgoedprogramma 2019-2023' vast te stellen en ter besluitvorming aan PS voor te leggen.

 16. 13

  Essentie/ samenvatting:
  De provinciearchivaris brengt jaarlijks verslag uit over zijn bevindingen als toezichthouder onder de Archiefwet in het afgelopen jaar. Dit jaarverslag gaat gepaard met een managementreactie, waarin de voornemens en stand van zaken medio het huidige jaar worden belicht. De belangrijkste aandachtspunten van het jaarverslag en de voorgenomen acties in de managementreactie worden uitgelicht in de Statenbrief. De provinciearchivaris heeft een nieuwe aanbeveling gedaan om binnen de organisatie strakker te kunnen sturen op risico’s t.a.v. rechtmatigheid. De managementreactie belicht de stand van zaken per aanbeveling van de provinciearchivaris.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het jaarverslag van de provinciearchivaris over het toezicht op de informatiehuishouding in 2021 vast te stellen;
  2. de managementreactie op het jaarverslag, de daarin uitgesproken prioriteiten en stand van zaken medio 2022 vast te stellen;
  3. de Statenbrief ‘Jaarverslag provinciearchivaris 2021 en managementreactie’ vast te stellen en met de bijlagen ter verslaglegging aan te bieden aan Provinciale Staten, zoals voorgeschreven in de Archiefverordening provincie Utrecht 2014.

 17. 17

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk wil de regie op de woningbouw versterken. Eén van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is het maken van afspraken met provincies over hun aandeel in de opgaven voor de woningbouw. Dit als tussenstap naar de nog af te sluiten regionale woondeals. Voor de te maken afspraken heeft de provincie Utrecht een bod opgesteld. Op 31 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten het concept bod aangeboden aan het ministerie van BZK. In de afgelopen maanden is een reality check uitgevoerd. Mede op basis daarvan is het definitieve bod opgesteld waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om tot realisatie te komen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het definitieve randvoorwaardelijk bod vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling & Wonen te mandateren om namens het college de aanbiedingsbrief aan het ministerie van BZK, te ondertekenen;
  3. de statenbrief ‘Definitief randvoorwaardelijk bod provincie Utrecht aan BZK’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan PS;
  4. de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling & Wonen te mandateren om namens het college de aanbiedingsbrief aan gemeenten, waterschappen en (samenwerkende) corporaties, te ondertekenen;
  5. kennis te nemen van de concept bestuurlijke afspraken woningbouw (college van GS – Minister VRO);
  6. de portefeuillehouder Binnenstedelijke Ontwikkeling & Wonen te mandateren om de bestuurlijke afspraken woningbouw nader uit te werken in lijn met de inhoud van het provinciale bod, en voorwaardelijk te mandateren om deze afspraken te tekenen indien hierover in IPO-verband tussen provincies overeenstemming over is;
  7. kennis te nemen van de bestuurlijke (concept)reacties van de regio U10, SWEV en Waterschap Amstel Gooi en Vecht, op het concept van het provinciale bod van 31 mei.

 18. 18

  Essentie / samenvatting:
  Op 28 september 2022 is er een Bestuurlijk Overleg (BO) met de minister voor Natuur en Stikstof (NenS). Deze keer is het geen BO Stikstof, maar (voor het eerst) een BO Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het BO NPLG wordt gevoerd met de BC Stikstof en de Kopgroepen NPLG van het IPO (met veel overlap in leden), de Unie van Waterschappen en de VNG. De provinciale inbreng voor dit overleg is voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams - Ambtelijke Commissie stikstof én Ambtelijke Advies Commissie Vitaal Platteland - Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof. De geannoteerde agenda wordt aan de verscheidene GS’en van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd. Op de agenda staan de hoofdlijnen (de verwachte inhoud van de Hoofdlijnenbrief NPLG) en de routekaart van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (bijlage 4 - bespreeknotitie NPLG)

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg NPLG van 28 september 2022, zoals verwoord in de geannoteerde agenda. Hierbij de volgende aandachtspunten mee te geven aan de provinciale delegatie over het provinciale gebiedsprogramma: de haalbaarheid van 1 juli 2023, het laten oplopen van het provinciale gebiedsprogramma met de ruimtelijke puzzel en de beperkte focus op alleen stikstof en natuur;
  2. de provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. daarbij zonodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan te geven.