Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 6 september 2022

09:30 - 12:30

Locatie
16.30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. Essentie / samenvatting:
  Op 12 juli jongstleden zijn door Statenlid Dercksen van Belang van Nederland zorgen geuit over het voortbestaan van de rechtstreekse busverbinding (lijn 31) tussen IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht Science Park, in relatie tot het doorkoppelen van de twee tramlijnen begin juli 2022. Beide lijnen bieden een rechtstreekse verbinding, echter heeft de tram een dubbele reistijd ten opzichte van buslijn 31. Ondanks dat de tram nu ook een rechtstreekse verbinding biedt, is van het opheffen of afschalen (in frequentie) van buslijn 31 geen sprake.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van Belang van Nederland betreffende de kwaliteit van de busverbinding tussen IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht Science Park vast te stellen.

 2. Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli is door de minister voor Natuur en Stikstof een Kamerbrief verstuurd over de stand van zaken met betrekking tot terugdringing stikstofuitstoot en de samenwerking met medeoverheden. Over één van de onderwerpen in deze brief, de versnelde legalisatie van PAS-melders, zijn vragen gesteld door de Statenfractie van de SGP. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid B. van den Dikkenberg van de SGP-fractie betreffende het stikstofbeleid vast te stellen en te verzenden.

 3. Essentie / samenvatting:
  De BVNL heeft vragen gesteld over de aanbesteding fotografie naar aanleiding van een publicatie op tenderned.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van BVNL betreffende aanbesteding fotografie vast te stellen en te verzenden

 4. Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht 2021 (de Verordening) adviseert de Awb-adviescommissie (Awb is de afkorting van Algemene wet bestuursrecht) over bezwaarschriften en klachten gericht tegen besluiten/gedragingen van de commissaris van de Koning, uw college en Provinciale Staten (PS). Tevens adviseert de Awb-adviescommissie over beroepschriften die aan de beslissing van uw college zijn onderworpen. Uw college benoemt de leden nadat overleg heeft plaatsgevonden met het fractievoorzittersconvent van PS. De benoeming geldt voor ten hoogste vier jaar en gaat in op 1 oktober 2022. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd. In dit B-stuk komt de herbenoeming van vijf leden van de Awb-adviescommissie aan de orde. Een zesde lid heeft aangegeven niet herbenoemd te willen worden. De Awb-adviescommissie bestaat uit tenminste tien leden inclusief de voorzitter. Op dit moment zijn er 11 leden. Vanaf 1 oktober a.s. zullen dat er dus tien zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de heren prof. mr. P.J.J. van Buuren, mr. B.C. Knieriem, mr. dr. L.M. Koenraad en prof. mr. W. Konijnenbelt en mevrouw mr. M.E.T. Vink-van Oostveen met ingang 1 oktober 2022 te herbenoemen als lid van de Awb-adviescommissie voor een tweede termijn van ten hoogste vier jaar;
  2. de herbenoemingsbrieven vast te stellen en te versturen.

 5. Essentie / samenvatting:
  Subsidies voor de Energietransitie worden getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021 (UsET 2021) die op 6 juli 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De subsidies zijn vooral gericht op initiatiefnemers die projecten opzetten om (collectief) energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de energietransitie en daarmee kansrijke projecten (beter) te kunnen ondersteunen. De wijzigingen zijn gericht op projecten om energiearmoede te bestrijden, zoals de isolatieversnelling voor de smalle beurs (zie statenbrief PS2022MM51 van 5 juli jl.), projecten om meer daken en parkeertreinen te benutten voor het opwekken van elektriciteit (en voor het oplossen van problemen met netcongestie bij dergelijke projecten) en op het mogelijk maken van grotere innovatiepilots. Ook wordt hiermee uitvoering gegeven aan motie 77a Buurtbatterij. In de statenbrief worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen toegelicht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit, nr. UTSP-279699493-36778 van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021, nr. 8227DAB6, vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Wijziging Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. Essentie / samenvatting:
  Jaarlijks laat het college van GS een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening). Hiervoor kiest het college een onderwerp in het jaar voorafgaand aan de uitvoering en informeert PS over de keuze door toezending van een statenbrief voor het eind van het jaar. De voorliggende suggesties voor 2023 zijn Wet Open Overheid, Informatiehuishouding, Beleidsevaluatie, Beleidsmonitoring/onderzoeksfunctie, Innovatievermogen, Europese subsidies (doelmatigheid/doeltreffendheid), Strategische personeelsplanning, Publieke waarden, Participatie. Het advies is het onderwerp ‘Beleidsmonitoring/onderzoeksfunctie’ te kiezen, maar GS kunnen ook anders reageren. Het eindrapport wordt ter kennisname aan Provinciale Staten, de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant gestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het onderwerp ‘Beleidsmonitoring/onderzoeksfunctie’ vast te stellen als onderwerp van het onderzoek in 2023 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur;
  2. opdracht te geven het gekozen onderwerp nader uit te werken in een plan van aanpak dat met de bestuurlijk opdrachtgever verder afgestemd wordt;
  3. gedeputeerde Strijk te machtigen als verantwoordelijke gedeputeerde om uitvoering te geven aan het onderzoek;
  4. de statenbrief ‘Onderwerp GS-onderzoek 2023 (art. 217a Provinciewet)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten met een afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer, de accountant, en het concernmanagementteam (CMT).

 7. Essentie / samenvatting:
  Op 22 september 2021 heeft PS het Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport Bescherming Drinkwaterbronnen vastgesteld (PS2021RGW03). PS heeft GS verzocht om PS, na 1 jaar, te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen uit het rapport. Alle aanbevelingen zijn opgepakt en in uitvoering. Aanbeveling 5 en 6 zijn afgerond.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer vast te stellen en te verzenden aan PS.

 8. Essentie / samenvatting:
  Het IPO-bestuur vergadert op 8 september 2022 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2b. ‘Begroting 2023', met uitzondering van de bezuiniging op o.a. Cultuur, Recreatie en Kwaliteit Openbaar Bestuur en met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  2. 4b. ‘Deelname Vereniging IPO aan Interprovinciaal Information Security Analysis Centre’;
  3. 4c. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’;
  4. 4d. ‘Vergaderschema 2023’.

  Portefeuillehouder een standpunt in te laten nemen m.b.t. agendapunt:

  1. 4a. ‘Stuurgroep Samenwerking Caribische (ei)landen’.
 9. Essentie / samenvatting:
  PS hebben op 30 maart 2022 de Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Vooralsnog is dit op 1 januari 2023. Dit is wel nog afhankelijk van besluitvorming bij het Rijk. Bij vaststelling van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening (10 maart 2021) hebben PS besloten om de Omgevingsverordening jaarlijks te herzien. Hiermee blijft de Omgevingsverordening actueel.
  De eerste wijziging van de Omgevingsverordening wordt nu opgestart. De voorgestelde wijzigingen zijn te verdelen in enerzijds kleinere, eenvoudige en meer uitgekristalliseerde wijzigingen en anderzijds grotere en meer complexere en / of bestuurlijk gevoelige wijzigingen die nog uitzoekwerk vergen. Er zijn drie opties voor de planning. De planningen gaan uit van vaststellen in PS in juni 2023 met inwerkingtreding op 1 juli 2023, respectievelijk vaststellen in december 2023 en inwerkingtreding op 1 januari 2024, met daarbij nog een variatie in de hoeveelheid op te pakken onderwerpen. Vanzelfsprekend zijn alle planningen onder voorbehoud van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Twee planningen worden aan PS voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. planning 2 aan de Statencommissie Omgevingsvisie voor te leggen;
  2. gedeputeerde Van Essen planning 2 meet de voorgenomen wijzigingen via een memo toe te laten zenden aan de commissie Omgevingsvisie.