Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 24 mei 2022

09:30 - 13:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer, het beheer van natuurterreinen, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen, functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de aankoop van landbouwgrond ten behoeve van functieverandering naar natuur. Het Natuurbeheerplan, met name de daarbij behorende kaarten, geeft aan waar en voor welke natuurdoelen subsidie mogelijk is. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het Natuurbeheerplan 2023 heeft betrekking op het (beheer)jaar 2023. In het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 wordt het Natuurbeheerplan 2022 met terugwerkende kracht gewijzigd. Dit om voor bepaalde gebieden in 2022 alsnog een subsidie mogelijk te maken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 met de bijbehorende kaarten 1 t/m 12 Ontwerp Natuurbeheerplan vast te stellen, te publiceren en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  2. het Ontwerp Wijzigingsbesluit, Natuurbeheerplan 2022 vast te stellen, te publiceren en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  3. de kennisgeving Inspraak Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 te publiceren;
  4. de Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan de Provinciale Staten;
  5. alle percelen op de kaart 1. ‘Te ontwikkelen natuur 2023’ van het concept Natuurbeheerplan 2023 die zijn aangemerkt als ‘te ontwikkelen natuur 2023 (subsidie functieverandering)’, na vaststelling van het Natuurbeheerplan 2023 door GS, aankoopwaardig te verklaren tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2024;
  6. alle percelen op de kaart 1. ‘Te ontwikkelen natuur 2023’ van het concept Natuurbeheerplan 2023 in bezit van de provincie die zijn aangemerkt als ‘reeds aanwezige natuur 2023’, na vaststelling van het Natuurbeheerplan 2023 door GS, verkoopwaardig te verklaren tot aan de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2024.

 2. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Behandeling van de Ontwerp programmabegroting 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De Ontwerp programmabegroting kent nog dermate veel onzekerheden die nu niet voorspelbaar zijn waardoor het indienen van zienswijze geen toegevoegde waarde heeft. Gedeputeerde Staten wordt daarom voorgesteld om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijze in te dienen op deze Ontwerp programmabegroting.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de begeleidende aanbiedingsbrief Ontwerp programmabegroting 2023 RUD Utrecht;
  2. kennis te nemen van de Ontwerp programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht;
  3. op basis van de vele onzekerheden die deze Ontwerp programmabegroting kent, en nu niet invulbaar zijn, af te zien van het indienen van een of meer zienswijzen en daarmee in te stemmen met deze Ontwerp programmabegroting 2023;
  4. de statenbrief Ontwerp programmabegroting 2023 RUD Utrecht (doc. nr. 82483A27) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  5. de Brief aan de RUD Utrecht over de Ontwerp programmabegroting 2023 (doc. nr. 82483A3D) vast te stellen en toe te zenden aan de RUD Utrecht.

 3. 0.08.H

  Het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) heeft op 14 maart jl. de ontwerp programmabegroting 2023-2026 goedgekeurd. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling HUA hebben ook Provinciale Staten (PS) dit document ontvangen en worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).


  Met het vaststellen van de Nota Samenwerkende partijen (10 mei 2022, PS2022BEM09), hebben PS aan het college de bevoegdheid gedelegeerd om de aangeboden ontwerp programmabegroting te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Op basis van de voorliggende ontwerpprogrammabegroting wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen om een aantal punten onder de aandacht van het algemeen bestuur HUA te brengen.


  De voorliggende begroting voor 2023 van HUA is sluitend, net zoals het meerjarenperspectief voor de periode 2023-2026. Daarnaast past deze binnen het budget van het Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en daarmee binnen de programmabegroting van de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. kennis te nemen van de ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 HUA, de jaarrekening HUA 2021 en de kadernota HUA 2022;
  2. de zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 vast te stellen en deze bij het dagelijks bestuur van HUA in te dienen;
  3. de bijgevoegde statenbrief 'Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 Het Utrechts Archief (HUA)’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Het stikstofdossier geeft aanleiding tot vragen over diverse onderwerpen, zoals:
  - de staat van de natuur in Nederland;
  - invloed op stikstofemissie door andere dieren dan landbouwhuisdieren;
  - stikstofdata, metingen en modellering;
  - beschikbaarheid van gegevens over Utrechtse natuurgebieden.
  Over deze onderwerpen zijn vragen gesteld door de Statenfractie van de PVV. In dit voorstel zijn deze vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid R. Dercksen van de PVV-fractie betreffende stikstof vast te stellen en te verzenden.

 5. 0.11.H

  Naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf van 8 april 2022 heeft de Partij voor de Dieren op 21 april 2022 vragen gesteld betreffende de grote modderkruiper in Strijkviertel. De beantwoording van deze vragen is bijgevoegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het statenlid de heer Van der Steeg (Partij voor de Dieren) betreffende de modderkruiper vast te stellen en te verzenden.

 6. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Eind 2020 hebben GS ingestemd met het evaluatieverslag van een langlopende sanering aan de Leyenseweg 101 te Bilthoven. Een van de bewoners van de nieuwbouw op het terrein heeft tegen het instemmingsbesluit bezwaar ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft een heroverweging van alle onderzoeken en tussenevaluaties plaatsgevonden. Deze waren aanleiding voor een verificatieonderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een stof werd aangetroffen waar niet eerder op was geanalyseerd. De verontreiniging wordt inmiddels door de saneerder nader onderzocht. Omdat de uitkomst hoe dan ook zal leiden tot een aanpassing van het evaluatieverslag en de beschikking daarop en omdat bezwaarde na bijna anderhalf jaar wachten recht heeft op uitsluitsel, wordt besloten om het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen op een nog in te dienen nieuw evaluatieverslag.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift als gegrond aan te merken;
  2. het besluit instemming evaluatieverslag van 6 oktober 2020 te herroepen en een nieuw besluit te nemen naar aanleiding van een nieuwe nog in te dienen eindevaluatie;
  3. de proceskosten ten bedrage van € 1.082,- te vergoeden.

 7. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  De Lekdijk bij Salmsteke dient versterkt te worden om deze aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Het Projectplan Dijkversterking Lekdijk Salmsteke beschrijft verschillende technische maatregelen om de problemen te verhelpen en de dijk weer veilig te maken. Op grond van de Waterwet behoeft een projectplan voor een versterking van een primaire waterkering goedkeuring van gedeputeerde staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Projectplan Dijkversterking Lekdijk Salmsteke goed te keuren.

 8. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  In de motie 123; Fairtrade Provincie wordt het college gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om snel weer te kunnen voldoen aan de criteria van Fairtrade Provincie. Uit het overleg met het campagneteam Fairtrade Nederland blijkt dat de provincie Utrecht nog steeds Fairtrade Provincie is. Wel is het nodig dat de provincie (opnieuw) de nodige inzet pleegt op enkele criteria van Fairtrade Provincie. Het is van belang dat het provincie-bestuur zich (opnieuw) committeert aan de campagne Fairtrade, de provincie goed vertegenwoordigd is in het provinciaal kernteam en daarin actief is (inclusief het aanstellen van een coördinator/aanspreekpunt Fairtrade Provincie), en de provincie de (samenwerkings)partners stimuleert om Fairtrade producten te gebruiken. Het aantal Fairtrede gemeenten en actieve gemeenten om Fairtrade gemeente te worden in de provincie Utrecht is gedaald ten opzichte van 2015 toen de provincie als eerste provincie de titel Fairtrade Provincie behaalde, maar nog voldoende voor het criterium Aantal Fairtrade Gemeente in de provincie Utrecht. De provincie hanteert (nog steeds) een duurzaam inkoopbeleid met aandacht voor People, Planet en Profit. Het college en de organisatie zullen de benodigde inzet plegen om de titel Fairtrade Provincie te continueren. Tegen de achtergrond van het vorenstaande wordt het opstellen van een plan van aanpak niet nodig geacht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. zich te committeren aan de campagne Fairtrade Provincie en nemen in verband hiermee fairtrade op in hun beleid;
  2. de Statenbrief Motie 123; Fairtrade Provincie, vast te stellen en ter informatie aan PS te sturen.

 9. 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten worden met kwartaalrapportages structureel op de hoogte gehouden van de voortgang van het Programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: VRT). De kwartaalrapportage betreft het eerste kwartaal van 2022 (standlijn 31 maart 2022), met de Statenbrief wordt aanvullend de stand van zaken op moment van schrijven weergegeven. Bij afronding van het eerste kwartaal is het de verwachting dat het programma VRT geen aanspraak meer zal maken op een deel van het programmabudget. Daartoe zal middels de kadernota het investeringsbudget verlaagd worden met een bedrag van € 5 miljoen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de VRT-kwartaalrapportage 01-01-2022 t/m 31-03-2022 vast te stellen;
  2. de statenbrief “Statenbrief Voortgangsrapportage 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022 programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT)” vast te stellen en met de VRT-kwartaalrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht (hierna: de provincie) werkt binnen het programma Digitalisering Overheden samen met 23 inliggende gemeenten aan het op orde krijgen van mobiliteit gerelateerde data items. De provincie is samen met de koploper gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Woerden) gestart met de regionale uitvoering. Voor een goede samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die als eerste door deze koplopers wordt ondertekend. Het programma wordt gefinancierd door Rijk en regio samen. Vanuit het Rijk ontvangt de regio in 2022 en 2023 een rijkssubsidie. Het provinciale deel van de regionale bijdrage komt uit de reserve van het mobiliteitsprogramma, waarin het restant van de VERDER-gelden is opgenomen. Gemeenten dragen financieel bij naar rato van het aantal inwoners. In eerste instantie zijn dat alleen nog de gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst ‘Digitalisering Overheden’ vast te stellen en aan te gaan;
  2. de portefeuillehouder gedeputeerde Schaddelee te mandateren om te besluiten binnen de vastgestelde scope en begroting over de inhoudelijke goedkeuring van het programma namens de provincie in het UVVB;
  3. in te stemmen met de besteding van € 730.000 aan het programma ‘Digitalisering Overheden’, en dit te dekken vanuit de reserve van het mobiliteitsprogramma;
  4. de Statenbrief ‘Digitalisering Overheden’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  5. indien Gedeputeerde Staten de samenwerkingsovereenkomst vaststelt en aangaat deze te agenderen ter ondertekening door gedeputeerde tijdens het UVVB van 1 juni 2022.

 11. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft haar Jaarstukken 2021 opgesteld. De Jaarstukken bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening van IPO Den Haag en BIJ12 en de respectievelijke jaarverslagen van IPO Den Haag en BIJ12. De Jaarstukken 2021 sluiten af met een positief saldo van baten en lasten van € 2,97 miljoen. Dit wordt gerestitueerd aan de provincies. De provincie Utrecht ontvangt hiervan circa € 280.000. Middels een Statenbrief worden de Staten geïnformeerd over de IPO Jaarstukken 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 van het IPO;
  2. de Statenbrief betreffende Jaarstukken IPO 2021 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 12. 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een brief opgesteld die gericht is aan de Staten van de 12 provincies om u te informeren over het proces rondom de nieuwe financieringssystematiek van na 2025. Die brief is overgenomen in bijgaande Statenbrief. De huidige financieringssystematiek en de maatregelen uit het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet leiden op korte termijn tot instabiele provinciale meerjarenbegrotingen. Daarnaast is de toekomstige financiële positie van provincies op de lange termijn onzeker. Gezien de grote maatschappelijke opgaven en transities in de fysieke omgeving, die tegelijk majeure investeringen en robuuste uitvoeringskracht van de provincie vergen, is het urgent en van groot belang zekerheid te verwerven over de structurele houdbaarheid van de financiële positie. De gezamenlijke provincies zijn daarom een traject gestart waarbij gezamenlijk met rijk en gemeenten gewerkt wordt aan een nieuwe financieringssystematiek voor de provincies en gemeenten met ingang van 2026.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Statenbrief en Brief aan Rijk (BZK, FIN, I&W) met de propositie provincies (van het IPO);
  2. de Statenbrief betreffende ‘Proces nieuwe financieringssystematiek provincies’ met de daarbij behorende bijlage ‘Brief aan het Rijk (BKZ, FIN, I&W) met de propositie provincies’ vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te verzenden.

 13. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 17 mei 2022
 14. 03

  Essentie / samenvatting:
  In de jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) legt het College verantwoording af aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid en de daarmee gepaard gaande gerealiseerde baten en lasten. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 59,8 mln. Voorgeschiedenis: De jaarstukken 2021 zijn het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2021. Gedurende het proces van het opstellen van de jaarstukken is GS op meerdere momenten geïnformeerd over de verschillende onderdelen van de jaarstukken. Op 21 april, bij de GS-CMT 2-daagse, is gesproken over de bestemmingsvoorstellen en de vrijval van reserves. Op 17 mei 2022 heeft de eerste bespreking in het college plaatsgevonden over de jaarstukken 2021. Naar aanleiding van deze bespreking zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de jaarstukken 2021 aan Provinciale staten aan te bieden;
  2. het Statenvoorstel behorend bij de jaarstukken 2021, met inbegrip van daarin opgenomen bestemmingsvoorstellen en voorstel voor vrijval van reserves, vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te sturen;
  3. in te stemmen met de vorming van de voorziening spaarverlof;
  4. kennis te nemen van het (concept) accountantsverslag.

 15. 04

  Essentie / samenvatting:
  In de Kadernota 2023-2026 stellen Provinciale Staten de beleidskader en het financieel kader vast op basis waarvan de Programmabegroting 2023 door het college opgesteld kan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel Kadernota 2023-2026 vast te stellen en de Kadernota 2023-2026, het rapport Groeisprong Utrecht 2040 met bijlagen, het Meerjareninvesteringsplan Mobiliteit en het Meerjareninvesteringsplan Bedrijfsvoering ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te zenden;
  2. coördinerend portefeuillehouder Strijk te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren en nadien de Kadernota 2023-2026 en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden.

 16. 09

  Essentie / samenvatting:
  Met de statenbrief ‘Beantwoording motie Restaureren is anticiperen’ worden Provinciale Staten geïnformeerd over de grote restauratieopgave van elf Utrechtse iconen, ter waarde van € 118 miljoen. In de concept-Kadernota 2023 is het voorstel opgenomen om € 1 miljoen vrij te maken voor één van deze grote opgaven: de restauratie van zeventien molens van Utrechts Landschap. Verder zullen de grote restauratieopgaven via het overdrachtsdocument als aandachtspunt worden meegegeven aan de volgende coalitie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Beantwoording motie Restaureren is anticiperen’ vast te stellen, ter toezending aan Provinciale Staten.

 17. 12

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van berichten in de media hebben de CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren op 21 april 2022 vragen gesteld betreffende het voorgenomen roofvogelpark te Bunschoten. De vragen hadden vooral betrekking op de rol van de provincie bij de besluitvorming wat betreft de Wet natuurbescherming (Wnb) voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het plan. Hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Vanuit de provincie is aangegeven aan de gemeente dat er geen besluit (vergunning, ontheffing of verklaring van geen bedenkingen) vanuit de provincie nodig is voor de Wnb.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden T. Koelewijn (CDA), M. van Elteren (GroenLinks), A. Krijgsman (PvdA), N. de Haan-Mourik (ChristenUnie), M. de Widt (D66) en W. van der Steeg (Partij voor de Dieren) betreffende het voorgenomen
  roofvogelpark in Bunschoten vast te stellen en te verzenden

 18. 15

  Essentie / samenvatting:
  Met deze Statenbrief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de activiteiten die de Provincie Utrecht onderneemt in het kader van de transitie naar een circulaire samenleving. Ten grondslag aan de Statenbrief liggen het Evaluatierapport circulaire samenleving 2021, en de Actualisatie van de uitvoeringsagenda voor het jaar 2022, die met deze Statenbrief tevens ter kennisgeving worden aangeboden. Uit de evaluatie blijkt dat er behoefte is aan brede kennisontwikkeling en bewustwording, strategievorming en communicatie. Daarop wordt dan ook ingezet met de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving voor het jaar 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het Evaluatierapport 2021 van de Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021- 2023;
  2. de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023 vast te stellen en daarmee de Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving voor 2022;
  3. de Statenbrief Evaluatie en Actualisatie Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023 vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te sturen;
  4. een gedegen inventarisatie te maken naar mogelijke acties om het thema circulariteit verder uit te bouwen en naar een hoger plan te tillen.

 19. 16

  Essentie / samenvatting:
  De grote vraag naar duurzaam opgewekte warmte en koude voor kantoorgebouwen en woningen door de (hoogstedelijke) ontwikkelingen in het Beursgebied in de gemeente Utrecht is aanleiding voor een gezamenlijk praktijkonderzoek door provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Het betreft onderzoek naar mogelijkheden voor een veilige en verantwoorde toepassing van open bodemenergie (warmte-/koudeopslag: WKO) in het tweede watervoerende pakket. Op 7 december 2021 zijn Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst “Praktijkonderzoek WKO 2e watervoerende pakket Beursgebied”, waarin (financiële) afspraken tussen de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voor de voorbereidingsfase zijn vastgelegd. De voorbereidingsfase is afgerond met een bureauonderzoek door adviesbureau Arcadis samen met boorbedrijf Haitjema. Op 9 maart 2022 is in een bestuurlijk overleg geconcludeerd dat de voorbereidingsfase conform afspraken is afgerond en is ingestemd met het opvolgen van het advies van Arcadis: een proefboring in het Beursgebied. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de bodemopbouw en de grondwaterkwaliteit tot een diepte van 150 meter onder maaiveld. De (financiële) afspraken ten behoeve van de proefboring hebben provincie en gemeente vastgelegd in een addendum op de samenwerkingsovereenkomst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het addendum nr. 1 behorend bij de Samenwerkingsovereenkomst Praktijkonderzoek WKO 2e watervoerende waterpakket in het Beursgebied, d.d. 15 november 2021 vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Statenbrief “Proefboring praktijkonderzoek WKO Beursgebied, gemeente Utrecht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 20. 22

  Essentie / samenvatting:
  Deze statenbrief informeert PS over de voortgang van de Utrecht Talent Alliantie (UTA). In deze tweede voortgangsbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de realisatie van de provinciale onderwijs-arbeidsmarkt ambities, zoals geformuleerd door de Utrecht Talent Alliantie. De brief zoomt in op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het eerste deel van 2022. Aan de orde komen onder meer: de lancering van de UTA, huidige en nieuwe impulsplannen, extra aandacht voor vakmanschap en een vernieuwd arbeidsmarktdashboard. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen die buiten de regio plaatshebben.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 21. 23

  Essentie / samenvatting:
  Gevraagd wordt om met behoud van de reeds beschikte financiële middelen de looptijd van het succesvolle project Plattelandscoaches te verlengen tot mei 2026. Hierdoor kunnen agrarische ondernemers en erfeigenaren 3 jaar langer ondersteund worden bij het maken van keuzes over de toekomst van hun erf/bedrijf. Het huidige project loopt tot uiterlijk mei 2023. De inschatting is dat in die periode zo'n 400 agrarische ondernemers en erfeigenaren van het provinciale aanbod gebruik zullen maken. Van de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen zal naar verwachting aan het einde € 1,4 miljoen euro resteren. Rekening houdend met de Europese, landelijke en provinciale ambities ten aanzien van een duurzaam en vitaal landelijk gebied en de opgaven waar de sector voor staat, zal de behoefte aan ondersteuning en coaching ook daarna nog groot zijn. Het is daarom wenselijk om dit instrument van Plattelandscoaches aan te blijven bieden. Door tijdig een besluit te nemen over voortzetting van het project, wordt voorkomen dat er vanaf eind 2022 geen nieuwe trajecten meer kunnen starten en is continuïteit geborgd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten bij de zomernota de looptijd van het project Plattelandscoaches te verlengen tot mei 2026 binnen de bestaande budgettaire kaders, en de meerjarige begrotingswijziging (kasritmeverschuiving) op te nemen in de Zomernota 2022;
  2. de Statenbrief Verlengen looptijd project plattelandscoaches vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten toe te zenden.