Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 23 augustus 2022

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  In aansluiting op de vragen van het lid Van Ulzen stelt de heer van den Dikkenberg de vraag of er ambtelijk en/of bestuurlijk al gewerkt wordt aan de voorbereiding van een eventueel projectbesluit. Dit stuk betreft het antwoord op deze vraag.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de heer Dikkenberg van de SGP fractie over het SV Tussenbalans RES, vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een programma met Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Na uitstel van het nieuwe programma (het Nationaal Strategisch Plan; NSP), is POP3 in 2020 met twee jaar verlengd tot 1 januari 2023. In het kader van deze verlenging, het POP3+, wordt de uitvoering voortgezet aan de hand van een aantal subsidieopenstellingen op stimuleringsmaatregelen. Eén van deze maatregelen is een openstelling in het kader van fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De openstelling van deze POP3 regeling ‘Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022’ wordt opengesteld van 12 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 met een subsidieplafond van € 1.000.000,- (50% EU en 50% provincie Utrecht). De subsidieregeling sluit aan bij de ambities voor natuurinclusieve, klimaatneutrale en kringlooplandbouw zoals geformuleerd in de provinciale Landbouwvisie en Samenwerkingsagenda landbouw. Ook is het in lijn met de uitdagingen en oplossingsrichtingen van de onlangs verschenen startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het openstellingsbesluit, nr. UTSP-1557500171-13446, ‘Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 3. 0.10.H

  Essentie/ samenvatting:
  Op initiatief van de provincie Flevoland zijn tijdens het BO-MIRT in het najaar van 2020 afspraken gemaakt over de aanpak van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere. In het kader van de brede bereikbaarheidsopgave en mobilteitstransitie is afgesproken dat de provincie Utrecht bijdraagt aan het verbeteren van de aansluiting van de A27 op het gemeentelijke wegennet van Eemnes. Dit voor een bedrag van €0,6 mln. excl. BTW. Met deze bijdrage wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Eemnes en de doorstroming van het hoogwaardig openbaar vervoer naar Eemnes. Subsidie wordt pas verstrekt nadat PS positief hebben beslist op de begrotingswijziging.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. 0,6 miljoen exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de aansluiting Eemnes – A27, onder voorbehoud van vaststelling van de daarvoor benodigde begrotingswijziging door PS;
  2. de Statenbrief ‘Reconstructie aansluiting A27 Eemnes’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de bijdrage van 0.6 mln. excl. BTW in het eerstvolgende P&C product op te nemen in de Staat van begrotingssubsidies.

 4. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  De gedeputeerde Mobiliteit zal van 25 tot en met 27 augustus 2022 op studiereis naar Berlijn gaan. De studiereis wordt op verzoek van een van de Statenleden van de commissie Milieu en Mobiliteit georganiseerd. Aan de studiereis nemen dertien Statenleden deel en daarnaast gaan ook acht gemeenteraadsleden van Utrecht en de betrokken wethouder mee. De reis heeft als doel in het buitenland te gaan kijken hoe een gelaagd openbaar vervoersysteem er in praktijk uitziet en hoe dit functioneert als schakel tussen stedelijk en regionaal gebied. De reis, die per trein zal plaatsvinden, moet inzichten opleveren voor de opgaven rond de Schaalsprong OV in Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de studiereis openbaar vervoer naar Berlijn van 25 tot en met 27 augustus 2022;
  2. het ingevulde formulier ‘Melding buitenlandse reizen conform artikel 5.2 van de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en voor gedeputeerden provincie Utrecht 2017’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 03

  Essentie / samenvatting:
  Namens de VVD fractie heeft Mevrouw Van Ulzen schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het persbericht en de in de pers verschenen berichten aangaande meer opwek met wind in de provincie.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  Aanvrager van POP3-subsidie heeft een bezwaar ingediend tegen de beslissing tot gedeeltelijke afwijzing van POP3-subsidie aan het project met als titel ‘Inclusief Natuur, Gezondheid, Kringloop en Verdienmodel’ in het kader van de Regeling Samenwerking voor innovaties 2021 provincie Utrecht. De Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: commissie) heeft, nadat op 9 juni 2022 een hoorzitting heeft plaatsgevonden, het advies uitgebracht om het bezwaar ongegrond te verklaren. Voorliggend B-stuk bevat het voorstel om op basis van het advies van de commissie het bezwaar ongegrond te verklaren en met aanvullende motivering van de beslissing op het bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, te verwijzen naar het advies van de commissie

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Bij besluit van 10 februari 2022 (zaaknummer Z-WABO-2021-5200 hebben GS besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan Groene Energie Krommerijn & Heuvelrug B.V. voor het optimaliseren van de co-vergistingsinstallatie en aan deze omgevingsvergunning een gewijzigd voorschrift met betrekking tot de te accepteren afvalstoffen te verbinden. Op 22 maart 2022 is bezwaar ingediend. De Awb adviescommissie adviseert om het bezwaar ongegrond te verklaren.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  Sinds december 2021 vindt er overleg plaats tussen de provincie en de gemeente Rhenen over een vergunningaanvraag van vakantiepark de Thijmse Berg voor het plaatsen van 10 eco-lodges. Het vakantiepark en de projectlocatie liggen geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). De gemeente was voornemens om een vergunning te verlenen voor dit initiatief die voorbereid zou worden met een uitgebreide procedure. Tot nu toe is in het kader van die uitgebreide vergunningprocedure geen overeenstemming bereikt tussen gemeente en provincie over het uitgevoerde NNN onderzoek, het compensatieplan en het borgen van die compensatie. Terwijl deze aspecten nog niet goed geregeld zijn heeft de gemeente op 21 juni 2022, om de initiatiefnemer ter wille te zijn, alvast een tijdelijke vergunning voor 10 jaar verleend voor deze ontwikkeling. Deze tijdelijke vergunning is voorbereid met de lichtere reguliere procedure (hierna: tijdelijke vergunning). Ter besluitvorming ligt voor het indienen van een bezwaar tegen deze tijdelijke vergunning en een verzoek aan de rechtbank om hierin een voorlopige voorziening te treffen.

 9. 07

  Essentie / samenvatting in aansluiting op de vragen van het lid Van Ulzen stelt de heer van den Dikkenberg de vraag of er ambtelijk en/of bestuurlijk al gewerkt wordt aan de voorbereiding van een eventueel projectbesluit. Dit stuk betreft het antwoord op deze vraag.