Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 13 september 2022

09:30 - 12:30
Locatie

Paushuize

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Er is een klacht ingediend over het niet correct afhandelen van ingediende klachten over de geluidsoverlast van de trams in Nieuwegein Zuid. Over de klacht heeft de Awb-adviescommissie van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) en Provinciale Staten (hierna: PS) advies uitgebracht. Conform dit advies besluiten GS de klacht ongegrond te verklaren. Bij de behandeling van zijn klachten is er vanuit het trambedrijf voldoende gecommuniceerd, begrip getoond en zijn de mogelijkheden afgewogen om aan de klachten tegemoet te komen. Met het aanbrengen van wieldempers op alle trams dit najaar en de beoogde realisatie van een geluidsscherm door de gemeente zal de geluidsoverlast ter plaatse worden verminderd. Er worden geen andere maatregelen ingezet.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de klacht over het niet correct afhandelen van eerder ingediende klachten over de geluidsoverlast van de tram in Nieuwegein Zuid ongegrond te verklaren;
  2. bijgevoegde conceptbrief vast te stellen en te verzenden aan klager.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Het gebied City West en Stationsgebied in Nieuwegein maakt nu en in de komende jaren grote ruimtelijke ontwikkelingen door. Dit leidt tot een grote vraag in dit gebied naar duurzame energie (warmte en koude). Bodemenergie is de belangrijkste bron in dit gebied om daar in te voorzien. De beschikbare ondergrondse ruimte voor nieuwe bodemenergiesystemen in dit gebied is beperkt. Het is daarom van belang om de ruimte die er is optimaal te benutten en dat vraagt om sturing. Hiervoor hebben B&W van de gemeente Nieuwegein het Bodemenergieplan City West en Stationsgebied vastgesteld, dat is opgesteld in samenwerking met de provincie en de Regionale Uitvoeringsdient Utrecht. Omdat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn voor open bodemenergiesystemen (ook wel WKO: warmte-/koudeopslag), heeft de gemeente de provincie gevraagd het bodemenergieplan als toetsingskader voor vergunningverlening te hanteren. De Beleidsregels open bodemenergie City West en Stationsgebied Nieuwegein 2022 voorzien hierin.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Beleidsregels open bodemenergie City West en Stationsgebied Nieuwegein 2022 vast te stellen.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Door GS is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor het doden van spreeuwen met een geweer ter ondersteuning van verjaagacties in het belang van het voorkomen of beperken van belangrijke schade aan fruitpercelen en percelen met olifantsgras. Hiertegen is bezwaar gemaakt en beroep ingesteld door twee stichtingen. De rechtbank Midden-Nederland heeft geconstateerd dat de ontheffing op verschillende punten onvoldoende onderbouwd was en heeft de beslissing op bezwaar vernietigd. Er dient derhalve opnieuw op het bezwaar beslist te worden. Nu de geconstateerde gebreken niet hersteld kunnen worden, worden de bezwaren (deels) gegrond verklaard. Als gevolg hiervan wordt de verleende ontheffing ingetrokken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift, ingediend tegen de ontheffing van 17 juni 2021 (nummer 82275448) deels gegrond te verklaren, en,
  2. de ontheffing van 17 juni 2021 (nummer 82275448), zoals gewijzigd bij besluit van 8 juli 2021 (nummer 8228378D), in te trekken.

 4. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Grote delen van de uiterwaarden van de grote rivieren maken onderdelen uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Om de natuurambities van rijk en provincies te kunnen realiseren is hier een op de natuurdoelen gericht beheer nodig. Een flinke oppervlakte van de gronden binnen het NNN in de uiterwaarden is eigendom van het rijk. Bij een deel van de rijksgronden is echter geen sprake van natuurbeheer maar van agrarisch. Dit speelt niet alleen in provincie Utrecht maar ook in andere provincies. Gezien het belang van het natuurbeheer hier ligt een brief voor, namens de betrokken provincies, aan de verantwoordelijk minister, waarin wordt opgeroepen deze gronden alsnog conform de natuurdoelen te beheren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over natuurbeheer uiterwaarden grote rivieren vast te stellen;
  2. met het verzenden van de brief te wachten tot van alle colleges van GS namens welke zij de brief medeondertekenen, instemming is verkregen tot het namens hen ondertekenen en verzenden van de brief.

 5. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  In 2020 is de aanpak van verdrogingsbestrijding in natuurgebieden geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is in samenwerking met diverse betrokken gebiedspartners een advies opgesteld voor een plan van aanpak voor verdere verbetering van de waterhuishouding in natuurgebieden. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn onder andere een integrale, gebiedsgerichte aanpak en integratie met bestaande structuren. Op basis van dit advies is de Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027 opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de notitie ‘Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027’ vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Vervolgaanpak verdroging NNN 2022-2027’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  De Utrechtse Voedselagenda 2021-2023 is een stimuleringsagenda die is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 april 2021. Met de Voedselagenda richt de provincie zich op het versterken van korte, regionale voedselketens en het bevorderen van de consumptie van gezond en duurzaam voedsel in de provincie. De provincie werkt met de Voedselagenda onder andere aan het ontwikkelen van kennis en ervaring. Wageningen Economic Research heeft in opdracht van de provincie voor de Voedselagenda onderzoek uitgevoerd naar het huidige aanbod en de huidige vraag naar lokale producten in de provincie Utrecht. Dit onderzoek was gewenst om meer inzicht te verkrijgen in het percentage van lokaal voedsel consumptie binnen de provincie en wat de verschillende afzetkanalen voor korte ketens typeert. Het onderzoek vormt een basis om te kunnen monitoren wat de voortgang en verschuivingen zijn wat betreft het versterken van korte, regionale voedselketens in de provincie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Korte keten onderzoek Wageningen Economic Research vast te stellen en samen met het rapport Omvang vraag en aanbod lokale producten in de provincie Utrecht ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 03

  Essentie / samenvatting:
  Na de vernieuwing van de tramhalte Nieuwegein City rijden de trams sinds 9 juli weer door naar Nieuwegein Zuid en IJsselstein. Vanuit de fracties van Belang van Nederland en JA21 in Provinciale Staten zijn schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de overlast door booggeluid van de trams, met name in IJsselstein. Bij de beantwoording wordt ingegaan op de achtergronden van het booggeluid en de aanpak. De provincie treft diverse maatregelen om het booggeluid te reduceren. Zo worden er momenteel wieldempers gemonteerd op alle trams en wordt de smering van de trambaan verder geoptimaliseerd. Op grond van ervaringen en metingen is de verwachting dat het booggeluid hiermee tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Dercksen en Dinklo van respectievelijk Belang van Nederland en JA21 betreffende geluidsoverlast tram vast te stellen en te verzenden.

 8. 05

  Essentie / samenvatting:
  De vervoerders U-OV en Syntus stellen minimaal eenmaal per jaar een vervoerplan op met daarin wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling. Op 15 februari 2022 hebben Gedeputeerde Staten (hierna: GS) de uitgangspunten voor de vervoerplannen 2023 vastgesteld. Hiermee zijn vervoerbedrijven U-OV en Syntus gevraagd een concept vervoerplan 2023 op te stellen waarbij het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft en het aantal dienstregelingsuren (hierna: DRU’s) in principe gelijk blijft. Op basis van deze uitgangspunten en binnengekomen wensen van gemeenten en het ROCOV Utrecht (hierna: ROCOV) hebben de beide vervoerbedrijven een concept vervoerplan 2023 opgesteld wat vervolgens ter consultatie is gelegd. Gemeenten, het ROCOV en inwoners van de provincie Utrecht hebben de gelegenheid gekregen te reageren op de wijzigingsvoorstellen. De reacties van reizigers, gemeenten en het ROCOV zijn meegenomen in het definitief maken van de vervoerplannen. Wijzigingen betreffen in de U-OV concessie onder andere het herstel van de OV bediening in de avonduren van Ameide, routewijziging van lijn 12 die een snellere route krijgt en niet meer door wijk Zandweg-Oostwaard in Maarssen gaat rijden (U-flex Maarssen wordt in die wijk ingevoerd) en herstel bediening kasteel De Haar in de weekenden met lijn 111. In de Syntus concessie wordt onder andere een deel van het strategisch OV plan van de gemeente De Ronde Venen uitgevoerd: strekken van de lijnen 126 en 130 in Mijdrecht en een proef met lijn 120 die via station Abcoude gaat rijden. Daarnaast worden diverse bus-trein aansluitingen op stations verbeterd en krijgt USP-lijn 272 een andere route bij Soesterberg. Binnen beide concessies zullen de nachtlijnen weer gaan rijden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het U-OV vervoerplan 2023 en Syntus Utrecht Vervoerplan 2023 vast te stellen;
  2. de brieven “Vaststelling U-OV vervoerplan 2023” en “Vaststelling Syntus Utrecht vervoerplan 2023” vast te stellen en te verzenden;
  3. de reactiebrieven op de brieven van de U-10 en de Jongerenadviescommissie De Ronde Venen (JAC) vast te stellen en te verzenden;
  4. de Statenbrief vast te stellen en deze met de Vervoerplannen 2023 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  5. de gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie te mandateren wijzigingen in frequenties vast te stellen binnen de in de Vervoerplannen 2023 aangegeven bandbreedtes.

 9. 07

  Essentie / samenvatting:
  Het Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol nadert haar einddatum. De beheerplanperiode wordt eenmalig verlengd naar een nieuwe beheerplanperiode 2023 t/m 2028.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de beheerplanperiode voor het Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol te verlengen voor een periode van 6 jaar (2023 t/m 2028);
  2. het Besluit verlenging eerste beheerplanperiode Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol te publiceren;
  3. de Statenbrief ‘Verlengen Beheerplan Botshol’ vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden;
  4. brief aan Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen en het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vast te stellen en aan hen te verzenden.

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  In twee zaken over intrekkingsverzoeken van een natuurvergunning, heeft de rechtbank Midden-Nederland de GS-besluiten om die verzoeken af te wijzen vernietigd. Het gaat om natuurvergunningen voor een veehouderij in Westbroek (uitspraak rechtbank van 22 september 2021) en een biovergister in Cothen (uitspraak rechtbank van 10 mei 2022). In beide gevallen is GS door de rechter opgedragen een nieuw besluit te nemen, waarbij ook de overwegingen van de rechtbank meegenomen moeten worden. Tegen deze beide rechtbankuitspraken is door GS hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit hoger beroep heeft geen zogenaamde ‘schorsende werking’. Dat wil zeggen dat er ondanks dit hoger beroep alsnog uitvoering gegeven moet worden aan de rechtbankuitspraken. Daarom is door GS in beide gevallen een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. In deze nieuwe GS-besluiten zijn de eerdere GS-besluiten bekrachtigd, vanuit de gedachte dat GS de rechtbankuitspraken bestrijdt in hoger beroep. Inmiddels is gebleken dat GS daarmee in de nieuwe beslissingen op bezwaar niet genoeg rekening heeft gehouden met de rechtbankuitspraken. GS besluit daarom de beslissingen op bezwaar van 29 maart 2022 en 7 juni 2022 in te trekken en in beide procedures een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Daarbij worden de overwegingen van de rechtbank volledig meegenomen en zodoende wordt er door GS uitvoering gegeven aan de rechtbankuitspraken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluit:
  1. de beslissing op bezwaar van 13 september 2022 met betrekking tot de veehouderij in Westbroek vast te stellen, te verzenden en daarin de beslissing op bezwaar van 29 maart 2022 in te trekken, uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechtbank van 22 september 2021, het bezwaar ongegrond te verklaren, niet over te gaan tot een proceskostenvergoeding en de afwijzing van het verzoek tot intrekking van de vergunning in stand te laten;
  2. de beslissing op bezwaar van 13 september 2022 met betrekking tot de biovergister in Cothen vast te stellen, te verzenden en daarin de beslissing op bezwaar van 7 juni 2022 in te trekken, uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechtbank van 10 mei 2022, het bezwaar ongegrond te verklaren en de afwijzing van het verzoek tot intrekking van de vergunning in stand te laten.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  In Oosterwijk (ten zuiden van Leerdam) kan een perceel grond van 9 hectare worden aangekocht. De grond ligt aan de rivier de Linge en is begrensd als Natura 2000-gebied en ‘te ontwikkelen natuur’ binnen het Natuur Netwerk Nederland (kortweg NNN). Het is het laatste perceel in het Natura2000-gebied Linge Diefdijk ten zuiden van Leerdam dat nog van functie moet veranderen (omvormen naar natuur). Deze aankoop kan normaliter ambtelijk worden afgehandeld op basis van het overkoepelend besluit aan- en verkopen natuurgronden Agenda Vitaal Platteland. In dit geval is er echter een koopsom overeen gekomen die meer dan 5% boven de taxatiewaarde ligt. Daarmee is de onderhandelingsmarge te groot om ambtelijk af te kunnen handelen. De taxatiewaarde is aan de lage kant, terwijl er op dit moment zeer veel vraag is naar (agrarische) grond en weinig aanbod, waardoor de grondprijs stijgt. Team Grondzaken is van mening dat de grondprijs hier op dit moment hoger is dan de getaxeerde waarde en dat de geboden prijs marktconform is. De grondaankoop wordt dan ook met een positief advies voorgelegd ter besluitvorming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de aankoop van een perceel agrarische cultuurgrond aan de Lingedijk te Oosterwijk, kadastraal bekend gemeente Leerdam, sectie K, nr. 776, grootte 08.81.75 ha. voor een bedrag van €529.050, exclusief de gebruikelijke bijkomende kosten voor de aktepassering;
  2. team GEB opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen;
  3. voor deze transactie gebruik te maken van het raamkrediet voor het doen van grondaankopen, welke in de Zomernota 2021 door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld, waarbij de kosten die verwerkt dienen te worden via de exploitatie en worden verantwoord onder beleidsdoel 2.1: Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld);
  4. geheimhouding op te leggen op dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer op te heffen conform artikel 55 van de Provinciewet en artikel 5.1.1.d en 5.1.2.b van de Wet open overheid.

 12. 16

  Essentie / samenvatting:
  Nieuwe inzichten en ontwikkelingen vragen om een actualisering van het inkoopbeleid. Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is de opvolger van het in 2017 geactualiseerde en vastgestelde inkoopbeleid. Een inkoopbeleid geeft sturing aan inkoopactiviteiten, het geeft de spelregels aan, biedt handvatten voor medewerkers en leveranciers, en is een instrument voor het bestuur om (strategische) doelen te realiseren. Het uitgangspunt van dit nieuwe inkoopbeleid blijft professioneel inkopen en aanbesteden waarbij de integriteit van de medewerkers van de provincie Utrecht, de rechtmatigheid en doelmatigheid en een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens gewaarborgd is en waarbij steeds maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen en opdrachten te laten uitvoeren, wordt gecreëerd. Inkoop is datgene waar een externe factuur tegenover staat. Een overheid is daarbij gebonden aan nationale- en Europese regelgeving en verplicht om inkoopopdrachten aan te besteden. In de praktijk heeft iedereen er dan ook mee te maken. Met dit nieuwe inkoopbeleid is daarom getracht de toegankelijkheid van het beleid voor lezers en gebruikers te vergroten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het inkoopbeleid in conceptvorm vast te stellen;
  2. de Statenbrief ‘Wensen en bedenkingenprocedure nieuw provinciaal inkoopbeleid’ vast te stellen en het bijgevoegde provinciale inkoopbeleid 2022 voor een wensen en bedenkingenprocedure voor te leggen aan de Staten.

 13. 18

  Samenvatting / besluit:
  Op 7 februari 2022 is het Groen Groeit Mee Pact ondertekend door regionale partners en hebben zij hun gedeelde ambitie uitgesproken om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen groen en water evenwichtig en volwaardig mee te laten groeien. Provinciale Staten (via de Commissie RGW) is hier op 13 april 2022 over geïnformeerd. Inmiddels is er een plan van aanpak voor de volgende fase opgesteld. Provinciale Staten worden middels een statenbrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief 'Stand van zaken Groen Groeit Mee' vast te stellen en ter kennisname te zenden aan Provinciale Staten.

 14. 19

  Essentie / samenvatting:
  De woningbouwopgave voor de regio Foodvalley is enorm: 40.000 nieuwe woningen tot 2040. Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen willen onderling en met elkaar nog meer de samenwerking aangaan om deze woningen in belangrijke mate betaalbaar te bouwen. Om hier meer kracht achter te zetten hebben de gemeenten in de regio Foodvalley een intentieverklaring ‘tot samenwerken Betaalbaar wonen in regio Foodvalley’ op 6 juli 2022 ondertekend. De intentieverklaring is de basis om in de tweede helft van dit jaar concrete afspraken te maken over betaalbaar bouwen, bijvoorbeeld via een bestuursconvenant, de regionale woondeal en prestatieafspraken met woningcorporaties en marktpartijen. Nu is gevraagd aan de provincies Gelderland en Utrecht, de woningcorporaties in de regio Foodvalley, de Stichting Vastgoedmonitor en Bouwend Nederland afd. Zuid-West Veluwe gevraagd om de steunverklaring ‘tot samenwerken Betaalbaar Wonen in de regio Foodvalley’ te ondertekenen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de steunverklaring ‘tot samenwerken Betaalbaar wonen in de regio Foodvalley’;
  2. de gedeputeerde Van Muilekom te mandateren om deze steunverklaring te ondertekenen en te verzenden aan de regio Foodvalley.

 15. 20

  Essentie / samenvatting:
  Jaarlijks, na het zomerreces, stellen Gedeputeerde Staten (GS) een jaarplanning vast voor de GS- vergaderingen van het daaropvolgende jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met schoolvakanties.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de jaarplanning GS 2023, inclusief recesperiodes GS, vast te stellen.